КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД ОТРИМАВ СТАТУС-ЗВАННЯ «ВИБІР УКРАЇНИ 2016»
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет економіки та бізнесу
КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ
Про кафедру
СКРИПНИК Маргарита Іванівна
 завідувач кафедри, д.е.н.

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-1004А

Телефони для довідок: +38044-256-21-90

e-mail

Сторінка КОА в   https://www.facebook.com/Кафедра-Обліку-і-аудиту-КНУТД-1604038903185116

В сучасних економічних реаліях неможливо уявити підприємство, установу або організацію виробничої та невиробничої сфери, що ефективно працює, розвивається, отримує прибутки від своєї діяльності, без фахівців, які ефективно здійснюють організацію бухгалтерського фінансового та управлінського обліку, внутрішнього аудиту, формують облікову інформацію, контролюють та аналізують виробничо-господарську діяльність. Адже саме завдяки роботі цих фахівців керівництвом приймаються економічно обґрунтовані управлінські рішення щодо подальшого функціонування та оптимального динамічного розвитку підприємства.

Тому, стратегічною метою функціонування і розвитку кафедри є вдосконалення освітнього процесу в області якості освіти відповідно до місії і стратегії університету, а також забезпечення професійної підготовки для задоволення потреб суспільства і ринку праці в кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівцях-економістах в області бухгалтерського обліку та оподаткування з вищою освітою і в науково-педагогічних кадрах вищої кваліфікації, що володіють загальнокультурними, професійними і спеціальними компетенціями, соціально-відповідальних, та таких, що творчо здійснюють професійну діяльність.

Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності й індивідуалізації навчання, фундаментальності й цілісності надання знань, практичної спрямованості й усвідомлення місця отриманих компетенцій, взаємозв’язку наукового та системного підходів.

Місія кафедри полягає у зростанні та зміцненні освітньо-професійного потенціалу держави шляхом високоякісної підготовки висококваліфікованих фахівців в області бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування, що володіють фундаментальними знаннями української та зарубіжної економіки, оперують сучасними методиками і відповідають найвищим вимогам професійного ринку праці.

Тактика полягає у вирішенні наступних взаємопов’язаних задач:

– Організація навчальних занять з дисциплін, закріплених за кафедрою і проходження студентами переддипломної практики у відповідності з основними освітніми програмами;
- Здійснення контролю якості змісту і викладання дисциплін і їх навчально-методичного забезпечення за всіма освітніми програмами;
- Вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи кращих викладачів, надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;
- Підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів кафедри;
- Організація науково-дослідної роботи студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, проведення наукових досліджень з актуальних проблем і питань впровадження нових технологій навчання;
- Здійснення виховної роботи зі студентами, аспірантами, співробітниками на основі освітнього потенціалу КНУТД.

Усі бажаючі удосконалити себе та свій професійний рівень освіти мають можливість:

 • паралельно опанувати дисципліни фахового спрямування іноземною мовою;
 • відвідати коуч-тренінги на тему: “Досягнення результатів у бізнесі та житті”;
 • пройти сертифіковані (з підтверджуючим сертифікатом від компанії “1С Україна”) курси:
  1. На знання основних механізмів та платформ 1С: Предприятие 8
  2. 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины
  3. 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины
  4. 1С:Бухгалтерия 8 для Украины
  5. 1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Украины
 • отримати додаткову освіту та відвідати курс: “Підприємство: кроки від заснування до успіху”;
 • опанувати поглиблені курси з наступних тематичних рубрик із отриманням сертифікату:
  1. “Організація бухгалтерського обліку за МСФЗ”;
  2. “Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах”;
  3. “Організація бухгалтерського обліку банківських установ за МСФЗ”;
  4. “Податковий облік: підводні камені та новели податкового законодавства”;
  5. “Електронний документооборот в системі M.E.Dok IS: організація та методика”;
  6. “Управлінський облік: організація та методика ведення на підприємстві”.
Історія розвитку кафедри

Підготовку фахівців за спеціальністю “Облік і оподаткування” у Київському національному університеті технологій та дизайну забезпечує кафедра обліку і аудиту.

Вона була основоположною під час заснування університету. Історія її розвитку бере свій початок з 1930 року, коли до складу інженерно-економічного факультету входила кафедра Загальної економіки та обліку.

В процесі розвитку університету кафедру реорганізовано, а викладання облікових дисциплін закріплено за кафедрою Економіки, організації та планування шкіряно-взуттєвого виробництва, на якій у 1999 р. відкрито спеціальність “Облік і аудит”, а у 2004 році випущено перших фахівців-обліковців.

В подальшому кафедру Економіки, організації та планування шкіряно-взуттєвого виробництва було реорганізовано та створено кафедру Економіки, обліку і аудиту, яка стала основою заснування у 2013 році кафедри Обліку і аудиту.

На даний час кафедра Обліку і аудиту відповідає за підготовку фахівців освітнього ступеню “бакалавр”, спеціаліст, магістр за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Наукова та практична діяльність кафедри, насамперед, спрямована на підготовку для нашої країни фахівців вищої кваліфікації у галузях бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування, а також на виявлення і вирішення проблем теорії і методології бухгалтерського обліку і контролю з метою досягнення суспільних цілей, виходячи з інтересів як власників підприємств, так і рядових працівників, враховуючи національні традиції та закономірності історичного розвитку бухгалтерської професії.

Науково-педагогічні працівники

На кафедрі обліку і аудиту працює 9 штатних викладачів, з них 1 доктор економічних наук, 8 кандидатів економічних наук (з них - 6 доцентів). Освіта, науковий та педагогічний фах науково-педагогічних працівників кафедри обліку і аудиту повністю відповідає вимогам стандартів вищої освіти.

У даний час науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання всіх фахових дисциплін спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, а також інших економічних спеціальностей.

Науково-педагогічні працівники кафедри обліку і аудиту – фахівці високої кваліфікації, більшість з яких мають науковий ступінь, стаж науково-педагогічної, адміністративної, виробничої діяльності, досвід роботи у фінансовій сфері сектору економіки і значну кількість наукових праць.

Завідувач кафедри, д.е.н. М.І. Скрипник є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій, має достатню кількість наукових праць, значний досвід викладацької, методичної та виховної роботи.

Колектив кафедри обліку і аудиту

 

СКРИПНИК Маргарита Іванівна, доктор економічних наук, завідувач кафедри обліку і аудиту.

У 1995 році закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Облік та аудит».

У 1997 році закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Професійне навчання».

У 2011 році нагороджена бронзовим дипломом в номінації «Економічні науки» за результатами участі в 2-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку наукової думки», яка проводилася в Лондоні (Великобританія) та Києві (Україна) в рамках регіонального проекту Міжнародної Академії наук та Вищої освіти (Лондон, Великобританія) за кращу дослідницьку роботу на економічну тематику та кращу наукову доповідь у секції «Теорія і практика управління у 21 столітті».

У 2012 році захистила докторську дисертацію на тему: «Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю витрат та калькулювання собівартості продукції».

Викладає дисципліни: «Облік у банках», «Облік у бюджетних установах», «Облік у зарубіжних країнах», «Методологія сучасних наукових досліджень в обліку і аудиті».

Напрям наукової діяльності: управління витратами та доходами приватних підприємств та держаних установ, дослідження системи бюджетування на підприємствах в умовах постіндустріальної економіки.

Має понад 90 наукових праць та методичних розробок, є автором одноосібної монографії, співавтором 2 монографій, 2 навчальних посібників, 1 навчального посібника з грифом МОН України («Облік, контроль та аналіз: словник-довідник»).

БУНДА Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент.

У 2001 році закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Аналітичні процедури, моделювання та прийняття рішень в аудиті (на прикладі підприємств пивоварної промисловості України)»

З 2001-2007 роки працювала у фінансових структурах промислових підприємств України. Одночасно поєднувала наукову діяльність з бізнес-консультуванням.

Є розробником авторських курсів «Управлінський облік», «Організація і методика аудиту».

Викладає дисципліни: «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті», «Бюджетування витрат», «Звітність підприємства», «Формування бізнес-моделі підприємства».

Напрям наукової діяльності: моделювання облікових, аналітичних та аудиторських процедур, дослідження системи бюджетування підприємств в сучасних реаліях України, розробка аналітичного інструментарію при формуванні бізнес-моделі підприємств.

Є автором понад 37 наукових праць та методичних розробок, автором 1 одноосібної монографії, співавтором 2.

ВЛАСЮК Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, докторант.

У 1999 році закінчила Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю «Економіка підприємства»

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінка інвестиційної привабливості підприємств легкої промисловості (територіально-галузевий підхід)»

У 2011 році нагороджена відзнакою Печерської районної адміністрації у місті Києві за вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток району.

Викладає дисципліни: «Аналіз господарської діяльності», «Облікова політика підприємства», «Оцінка в бухгалтерському обліку», «Бухгалтерський облік».

Напрям наукової діяльності: діагностика економічної безпеки вищих навчальних закладів України.

Є автором понад 65 наукових та методичних праць, співавтором 6 монографій, 2 навчальних посібників з грифом МОН України («Теорія економічного аналізу», «Казначейство банків»), 1 патенту та 1 авторського свідоцтва.

МАТЮХА Микола Миколайович, кандидат економічних наук, доцент.

У 1993 році закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка і управління в галузях АПК»

У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Зайнятість сільського населення»

У 2003 році присвоєно звання доцента кафедри «Обліку і аудиту».

Викладає дисципліни: «Організація бухгалтерського обліку», «Облікова політика підприємства», «Інформаційні системи і технології в обліку».

Напрям наукової діяльності:  концепція організації управлінського обліку в умовах застосування інформаційних технологій.

Є автором понад 120 наукових та методичних праць, співавтором 5 монографій, 2 навчальних посібників з грифом МОН України («Бухгалтерський облік в галузях економіки», «Облік в зарубіжних країнах»).

РАДІОНОВА Наталія Йосипівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 1995 році закінчила Східноукраїнський державний університет за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності»

У 2007 році закінчила Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля за спеціальністю «Маркетинг»

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічне забезпечення управління інноваційним розвитком машинобудівного  підприємства»

Викладає дисципліни: «Аудит», «Податкова система і податковий облік», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті».

Напрям наукової діяльності: Концепція розвитку контролю в умовах використання сучасних інформаційних технологій

Є автором понад 60 наукових праць та методичних розробок (в тому числі однієї одноосібної монографії).

ХАУСТОВА Євгенія Борисівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 1995 році закінчила Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оперативно-виробничі плани як інструмент реалізації стратегії виробництва швейних підприємств»

Викладає дисципліни: «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Облік за міжнародними стандартами», «Організація обліку».

У 2005-2008 роках за наукові здобутки було призначено стипендію Кабінету Міністрів України.

Є членом Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, має сертифікат, що підтверджує міжнародну кваліфікацію CAP сертифікованого бухгалтера-практика № 0012871 від 15.04.2010р.

Напрям наукової діяльності: управління доходами та витратами приватних та державних закладів в сфері освіти і науки.

Вдало поєднує наукову та практичну діяльність. Є практикуючим бухгалтером з 1994 року.

Має понад 70 наукових праць та методичних розробок, є співавтором 1 навчального посібника з грифом МОН України («Теорія бухгалтерського обліку»).

ЛИМАР Ірина Анатолівна, старший викладач кафедри обліку і аудиту.

У 2004 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Облік і аудит».

Працює над кандидатською дисертацією на тему «Організаційно-економічний механізм рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів».

Викладає дисципліни: «Вступ до фаху», «Облік і аудит», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік I», «Аудит».

Напрям наукової діяльності: фінансовий облік та оподаткування господарюючих суб’єктів, рейтингова оцінка діяльності вищих навчальних закладів.

Вдало поєднує наукову та практичну діяльність. Є практикуючим бухгалтером з 2002 року.

Має понад 20 наукових та методичних праць.

АМБАРЧЯН Вікторія Самвелівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту.

У 2011 році закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Бухгалтерський облік та аналіз фінансових інвестицій банків».

Викладає дисципліни: «Облік і аудит», «Облік у банках».

Напрям наукової діяльності: проблеми бухгалтерського обліку та аналізу фінансових інструментів банків.

Вдало поєднує наукову та практичну діяльність.

Має 20 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях.

АМБАРЧЯН Маргарита Самвелівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту.

У 2010 році закінчила ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Облік і аудит» і отримала кваліфікацію бакалавра з обліку і аудиту (зі знанням англійської мови).

У 2011 році закінчила ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Облік і аудит» і отримала кваліфікацію магістра з обліку і аудиту (спеціалізація «Облік і аудит в управлінні банками»).

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Аналіз консолідованої фінансової звітності банків».

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Облік у бюджетних установах».

Напрям наукової діяльності: обліково-аналітичне забезпечення банківських установ.

Має 19 наукових праць.

ГРИГОРЕВСЬКА Олена Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 2008 році закінчила Житомирський державний технологічних університет за спеціальністю «Фінанси»

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Бухгалтерський облік і аналіз формування та використання позикового капіталу»

У 2015 році нагороджена грамотою Богунської районної адміністрації у місті Житомирі за активну наукову, педагогічну і громадську діяльність.

Викладає дисципліни: «Облік і аудит», «Управлінський облік».

Напрям наукової діяльності: проблеми бухгалтерського обліку і контролю операцій з позиковим капіталом.

Є автором понад 40 наукових та методичних праць, та співавтором 2 навчальних посібників.

ЗІНЧЕНКО Олена Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту.

У 1998 році закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування (Кіровоградський національний технічний університет) за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України)».

У 2008 році присвоєно звання доцента кафедри обліку і аудиту.

У 2009 році отримала подяку Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та зміцнення науково-технічного потенціалу столиці.

Викладає дисципліни: "Облікова політика підприємства", "Облік зовнішньоекономічної діяльності".

Напрямок наукової діяльності: концепція трансформації облікової системи бюджетних установ.

Є автором понад 100 наукових і методичних праць.

Навчальні і лабораторні приміщення

На кафедрі створено всі необхідні умови навчання студентської молоді. При підготовці студентів-обліковців використовуються навчальні мультимедійні аудиторії, навчальні лабораторії, спеціалізовані кабінети для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Практичні заняття з багатьох предметів проводяться в комп`ютерних класах, де студенти набувають навиків роботи з комп`ютерною технікою.

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри обліку і аудиту спрямована на вдосконалення навчально-методичної, професійної та кадрової роботи.

Завданнями науково-дослідницької роботи кафедри є:

 • залучення студентів до наукової діяльності з метою набуття професійних знань;
 • сприяння в підготовці науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру;
 • наукова робота студентів через кафедри та наукове студентське товариство факультету;
 • оновлення програми підготовки фахівців до дисциплін, що викладаються, за рахунок використання нових наукових досягнень;
 • розвиток матеріально-технічної бази кафедри за рахунок науково-дослідницької тематики та господарських договорів.

Науково-дослідницька робота проводиться за напрямом “Розвиток обліку, аналізу і контролю в управлінні приватними та державними підприємствами в умовах економічної інтеграції”, що включає в себе:

 • виконання держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних робіт;
 • підготовка та видання монографій, підручників, навчальних посібників, фахових наукових статей;
 • підготовка кандидатських та докторських дисертацій здобувачами та аспірантами кафедри;
 • участь викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів кафедри у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях;
 • наукове співробітництво з провідними вищими навчальними закладами, підприємствами та організаціями;
 • участь у міжнародних форумах, семінарах, а також стажування викладачів кафедри в навчальних закладах зарубіжних країн.

Науково-педагогічні працівники кафедри обліку і аудиту значну увагу приділяють фундаментальним та прикладним науковим дослідженням, виконанню господарсько-договірних тематик.

Важливим аспектом наукової діяльності кафедри є співпраця з провідними вітчизняними, зарубіжними центрами та навчальними закладами.

Резервом поповнення наукових кадрів кафедри є студенти, які проявили схильність до наукової роботи. Значний позитивний досвід наукової роботи кафедри зі студентами спрямований на їх залучення до активної наукової діяльності. Зокрема, студенти щорічно беруть участь в олімпіаді з бухгалтерського обліку, у всеукраїнських та міжнародних студентських конференціях, всеукраїнських конкурсах наукових робіт, в роботі круглих столів та здійснюють публікації у фахових виданнях.

Вирішення науково-дослідних завдань дозволять постійно оновлювати навчально-методичне забезпечення дисциплін, які викладаються кафедрою обліку і аудиту.

Кафедра здійснює керівництво курсовим проектуванням, навчальними, виробничими, переддипломними та науково-дослідними практиками, підготовкою та захистом випускних робіт, прийманням державних іспитів.

Дослідження викладачів кафедри спрямовані на розробку актуальних проблем обліку і оподаткування та присвячені вивченню концептуальних питань теорії та практики формування української податкової системи, адекватної економічної політики, орієнтованої на вирішення сучасних соціально-економічних завдань, зміцнення територіальної єдності країни, забезпечення економічного зростання, підвищення добробуту населення.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Аналіз господарської діяльності

Аудит

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік в галузях економічної діяльності

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Державний фінансовий контроль

Звітність підприємств

Національні та міжнародні стандарти в бухгалтерському обліку

Облік і аудит

Облік і звітність в оподаткуванні

Облік у банках

Облік у бюджетних установах

Облік у зарубіжних країнах

Облікова політика підприємства

Обліково-інформаційні системи і технології в аналізі і аудиті

Організація і методика аудиту

Організація бухгалтерського обліку

Оцінка в бухгалтерському обліку

Управлінський облік

Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті

Фінансовий облік 

Навчально-методичне забезпечення

Організаційною основою навчального процесу підготовки фахівців з обліку і оподаткування є стандарти вищої освіти. Варіативні частини стандартів вищої освіти розроблені робочою групою кафедри. На основі галузевих стандартів розроблені і затверджені навчальні плани. Навчальними планами передбачено теоретичну підготовку студентів, відведений час для проведення практик та виконання кваліфікаційних робіт. У повній відповідності до стандартів і нормативних вимог розроблені навчальні та робочі навчальні програми дисциплін. Для методичного забезпечення підготовки розроблено завдання для практичних робіт, підготовлено контрольні роботи та екзаменаційна документація для перевірки знань студентів. Наявні критерії оцінювання знань і вмінь учнів з кожної дисципліни навчального плану.

Завдяки цілеспрямованій роботі кафедри в бібліотеці КНУТД та у модульному середовищі зібрані підручники і навчальні посібники для 100 % забезпечення дисциплін навчального плану. Частина з них є власними розробками науково-педагогічних працівників КНУТД. Кількість примірників є достатньою для ефективної роботи студентів. Кафедра обліку і аудиту протягом тривалого часу передплачує періодичні вітчизняні та закордонні фахові видання.

При викладанні дисциплін навчального плану застосовується різноманітне програмне забезпечення як загальновживаного призначення (Windows XP, MS Office 2000-2010), так і спеціалізовані програми (“1C: Предприятие 7.7” (мережева версія для України); “1C: Бухгалтерия 8.0” (навчальна версія); “Парус-Предприятие 7.20”; “Парус-Предприятие 7.40”; “Парус 7” (для навчальних закладів); “Инфо-Бухгалтер 8.2” (для навчальних закладів); “Бэст-Про”; “Парус-Менеджмент и Маркетинг 7.40”; “Парус-Зарплата 7.40”), які дозволяють студентам отримати в повній мірі базові навики ведення комп’ютеризованого бухгалтерського обліку. 

   

Спеціальності

Прийом студентів здійснюється на конкурсній основі відповідно до Правил прийому до КНУТД, які розроблені відповідно до умов прийому до вищих навчальних закладів України, та затверджені наказом Міністерства освіти і науки України. Основні відомості можна проглянути за посиланням: http://www.knutd.com.ua/admissions_main/obrati-profesiju/

Кафедра є випусковою та проводить підготовку фахівців наступних освітніх ступенів:

Студенти навчаються як за державним замовленням, так і на контрактній основі. Після отримання освітнього ступеню “бакалавр” студенти мають змогу продовжити навчання з метою отримання освітнього ступеню “магістр”.

Термін навчання на денній та заочній формах для бакалавра становить: для студентів на основі повної загальної середньої освіти – 4 роки; для студентів на основі освітнього ступеню “Молодший спеціаліст” - 2 роки на денній та заочній формі навчання; для магістра –1,5 року.

Студенти

Станом на 01.09.2015 року у Київському національному університеті технологій та дизайну навчається:

 • за  спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (освітній ступінь “бакалавр”) 218 студентів, в тому числі 108 студентів денної та 110 студентів заочної форми навчання;
 • за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”) 65 студенти, в тому числі 6 студентів денної та 59 студенти заочної форми навчання;
 • за спеціальністю  071 «Облік і оподаткування» (освітній ступінь “магістр”) 32 студенти, в тому числі 17 студентів денної та 15 студентів заочної форми навчання.

Науково-педагогічні працівники кафедри обліку і аудиту проводять тренінги та наукові семінари зі студентами, організовують різноманітні зустрічі з видатними вченими та практиками.

Завідувач кафедри і куратори здійснюють постійний контроль за успішністю студентів, за відвідуванням ними занять, аналізують результати проміжних атестацій.

  

 

Перспективи для студентів

В організації освітнього процесу кафедра активно використовує інноваційні методи та інтерактивні технології навчання, включаючи аналіз кейсів, ділові ігри, прикладні програми з бухгалтерського обліку та економічного аналізу і контролю рівня знань студентів. З метою підвищення якості освітнього процесу проводиться моніторинг студентів на основі їх опитувань і анкетування.

Опрацьовано методики активізації освітньої діяльності як по лінії організації і проведення самостійної роботи студентів, так і в процесі проходження ними переддипломної практики. Процес підготовки фахівців у вищому навчальному закладі знаходиться в нерозривному зв'язку з науково - дослідною роботою, основні напрями якої визначаються специфікою освітнього простору, в якому працює Університет і яка ставить перед професорсько-викладацьким складом серйозні завдання подальшого розвитку і самовдосконалення.

Для  підвищення рівня практико-орієнтовного навчання студентів кафедра має довгострокові угоди про співпрацю з фінансовою установою – ТДВ “Страхова компанія “Індіго” (м.Київ). Активна співпраця склалася із фінансово-кредитними кредитними установами, зокрема, АТ Ощадний банк України, ПрАТ “Приватбанк”, УкрСиббанк надають програмне забезпечення банківської діяльності для ефективного практичного навчання студентів спеціальності “Облік і оподаткування”.

З метою створення баз практичної підготовки студентів та проведення спільних наукових досліджень кафедра обліку і аудиту основний акцент спрямовує на співпрацю з підприємствами та фірмами, зокрема кафедра має тісні зв’язки з виробничими підприємствами: ПрАт Міжнародні авіаційні лінії України, ТОВ “Програма будівництва” (м.Київ), ТОВ “Остратекс” (м.Осетр), МПП “Теплоагрегат” (м.Київ), ТОВ «Інтернафта» (м. Шостка), ПП “Вєлма” (м. Київ), Городищенський райавтодор (м. Городище ), ПАТ “Спец меблі” (м. Київ), ПАТ “Аір-Поліграф” (м. Прилуки), ТОВ “ДП Магнум” (м. Кив), Обухівська центральна районна лікарня (м. Обухів), ТОВ “Алан” (м. Дніпропетровськ), ТОВ “Будинок побуту “Дарничанка” (м. Київ), ДП “Кролевецький агролісгосп” (м. Кролевець Сумської обл.), ПАТ “Київський картонно-паперовий комбінат” (м.Обухів), ПП “ЕОН ПЛЮС” (м.Київ), ТОВ “Фiрма Свiтанок” (м.Київ), ПАТ “ВТФГУ “Горлиця” (м.Київ), ТОВ “Фастівський хлібокомбінат” (м.Фастів),  Київський завод шампанских він (м.Київ), де фахівці кафедри та студенти удосконалюють обліково-аналітичне забезпечення господарської діяльності.

Здобувши освіту випускники мають наступні кар’єрні можливості:

 1. Бізнес-кар’єра в комерційних структурах − на посадах фінансового директора, головного бухгалтера, керівника аналітичного та фінансового відділу, бухгалтера, фінансиста, внутрішнього контролера, аналітика, касира тощо.
 2. Створення власного бізнесу в сфері бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів шляхом організації діяльності консалтингових, аудиторських, інвестиційних і страхових компаній.
 3. Робота на державній службі − на посадах провідних спеціалістів Національного банку України, Державної фіскальної служби, Державної фінансової інспекції України, Пенсійного фонду, Державної казначейської служби України, Митної служби, Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку та інших державних установ і організацій.
 4. Наукова діяльність − можливість продовжити навчання випускників в аспірантурі.
Студентські гуртки

Для успішного виконання та практичної реалізації концепції виховання молоді на кафедрі обліку і аудиту щорічно розробляється план виховної роботи зі студентами, де передбачені заходи, які сприяють формуванню і розвитку особистості.

Комплексний підхід до виховання включає різні напрями: громадсько-патріотичне, морально-етичне, правове, професійне і трудове, превентивно-оздоровче, художньо-естетичне.

При кафедрі обліку і аудиту працює студентський гурток “Дебет-Кредит”.

Метою роботи гуртка є поглиблення теоретичних та практичних знань щодо проведення аналітичних оцінок у науково-дослідних проблемах оподаткування, бухгалтерського обліку та аудиті в умовах постіндустріальної економіки, а також формування у студентів ролі фахівця-обліковця на сучасному етапі управління підприємством.

Керівник гуртка – кандидат економічних наук, доцент Бунда Ольга Миколаївна.

Студентський науковий гурток є добровільним некомерційним об’єднанням студентів, що займаються науково-дослідною роботою у поза аудиторний час.

Діяльність студентського наукового гуртка “Дебет-Кредит” полягає у :

 • проведенні семінарів, круглих столів, засідань з обговорення теоретичних та практичних питань з оподаткування, обліку, аналізу і аудиту;
 • участі у студентських наукових конференціях в Україні та за кордоном, підготовці наукових публікацій.

На засіданні гуртка розглядаються наступні теми:

 1. Гарантії виробника: правовий зміст і податковий облік.
 2. Новий порядок: як змінити статутний капітал.
 3. Підходи до формування системи внутрішнього аудиту на підприємстві.
 4. Актуальні питання обліку та оподаткування виплати дивідендів.
 5. Механізм трансфертного ціноутворення в операціях між пов’язаними сторонами.
 6. Методика обліку резерву сумнівних боргів.
 7. Інвентаризація: галузеві особливості та порядок відображення її результатів в бухгалтерському обліку.
 8. Формування кар’єрних цілей, розуміння своїх можливостей та появи прагнення до змін.
 9. Наукові дослідження в обліку, оподаткуванні та аудиті, як основа підготовки магістра - обліковця.
 10. Державний бюджет України: основні показники та їх вплив на фінансовий стан установ державного сектору.
 11. Особливі застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів аудиту у вітчизняній практиці господарюючих суб’єктів.
 12. Аудитор, контролер, бухгалтер - практик: реалії сьогодення.
 13. Проблеми в методиці оцінки ефективності енергозберігаючих систем.

Діяльність гуртка базується на наукових інтересах, пов’язаних з дослідженням проблем теорії і практики бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, а саме організація бухгалтерського обліку і контролю в корпораціях, соціально орієнтований облік, бухгалтерський облік екологічної діяльності, організація внутрішнього контролю, управлінський облік та бюджетування, бухгалтерський облік в умовах інфляційних процесів, організація і методика економічного аналізу.

Результатом роботи гуртка є виконання конкурсних студентських наукових робіт, наукових статей та тез іноземною мовою.

Робота гуртка проводиться на основі навчальних дисциплін викладання яких забезпечує кафедра обліку і аудиту, семінарські заняття з яких проходять у формі наукових дискусій, що дозволяє сформувати та в подальшому розвинути світогляд студентів, що здобувають  освітній ступінь бакалавра, спеціаліста, магістра.

Заняття гуртка організовані таким чином, щоб надати можливість більш глибоко пізнати бухгалтерську професію, зрозуміти сучасний стан обліку, оподаткуваня та аудиту, визначити можливі напрями їх розвитку, навчити формувати пропозиції щодо удосконалення обліку, зрозуміти його міжнародне значення, здійснити порівняння обліку в Україні та інших країнах світу, виявити переваги та недоліки національних систем обліку, оподаткування та аудиту.

Для наближення до умов практичної діяльності студенти на заняттях гуртка “Дебет-Кредит” розглядають нестандартні та проблемні ситуації з податкового законодавства, особливості ведення бухгалтерського обліку підприємств різних сфер економічної діяльності, що забезпечує формування відповідних навиків та вмінь відобразити у бухгалтерському обліку операцію від її задуму до обчислення кінцевого фінансового результату, а також прогнозування економічних наслідків при її здійсненні.

Випускники

За роки діяльності кафедрою підготовлена значна кількість висококваліфікованих фахівців з обліку, аудиту та управління, які плідно працюють у вищих навчальних закладах, на підприємствах, в організаціях різних форм власності, у науково-дослідних, державних та громадських установах.

Випускники відзначаються, насамперед, глибокими професійними знаннями, державною масштабністю мислення, патріотизмом і високим рівнем національної свідомості, відповідальністю за справу.

Фахівці працюють в банківських установах, страхових компаніях, фінансових інспекціях, фіскальних службах, аудиторських та консалтингових фірмах, компаніях з часткою іноземного капіталу, на підприємствах промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, підприємствах будівництва та автотранспорту, сільського господарства, харчової та фармацевтичної галузі.

Найбільш відомі серед них:

Лимар І.А. – старший викладач кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну;

Вергун М.О. – головний бухгалтер Київського національного університету технологій та дизайну;

Кузенний В.В. – бухгалтер 1-ї категорії Київського національного університету технологій та дизайну;

Чуприна Л.А. – податковий інспектор державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міністерства доходів у м. Києві;

Бутримас Л.І. – бухгалтер Центрального військового госпіталю “Феофанія”;

Костюшко О.В. – бухгалтер компанії “Bosch-Siemens”;

Безверхий К.В.– кандидат економічних наук, головний бухгалтер ТОВ “ТІС-ТРАНС”, ТОВ “НЬЮ-ПАРІС”.

Зарубіжне партнерство

 

 

Кафедра має досвід роботи зі студентами-громадянами інших країн.

У співпраці з зарубіжними партнерами кафедра готує фахівців для Угорщини, Болгарії, Німеччини, Монголії, Куби, В’єтнаму, Нікарагуа, Коста-Ріки, Ефіопії, Китаю, Молдови, Туркменії та інших країн.

Вся робота зі студентами-іноземцями побудована на ознайомленні з нашою країною, традиціями, історією та культурою українського народу. Під час перебування іноземних студентів на території України кафедрою обліку і аудиту організуються екскурсії по видатних місцях Києва та області, України, а також до країн ближнього зарубіжжя .

Щорічно для навчання кафедрою обліку і аудиту приймаються студенти з Китаю, готуються фахівці для Туркменістану.

Студенти-іноземці приймають участь в науково-дослідницькій роботі кафедри, в суспільно-громадських акціях та заходах Київського національного університету технологій та дизайну.

Студенти, що навчаються за спеціальністю “Облік і оподаткування” мають можливість проходити стажування за міжнародними освітніми програмами Вищої школи менеджменту (Варшава, Польща), а також отримати до диплому додаток Європейського зразка.

все о строительстве, ремонте и обустройстве