КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет підприємництва та права
КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
Про кафедру
ШМОРГУН Олександр Семенович
в.о. завідувача кафедри, доцент, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, кабінет № 4 -1304

Телефони для довідок: +380-256-84-60

e-mail: 

Історія

Кафедра господарського права факультету підприємництва та права Київського національного університету технологій та дизайну створена на базі кафедри цивільно-правових дисциплін Юридичного факультету Державного вищого навчального закладу Міжгалузева Академія управління і веде свою історію із 1979 року. Кафедру створено із числа досвідчених вчених-правників, які мають досвід роботи як у правозахисних, представницьких так і у правоохоронних органах України.

Місія:  робота кафедри господарського права направлена на отримання  студентами  високого рівня знань в сфері господарсько-правової діяльності.

Науково-педагогічний склад кафедри проводить навчання за широким спектром дисциплін які направлені на вивчення як зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, так і правових підстав господарської діяльності, судового захисту, захисту прав інтелектуальної та промислової власності. Одним із основних завдань кафедри є навчити студентів вирішенню  проблем захисту майнових та немайнових прав і свобод суб’єктів господарювання. 

Науково-педагогічні працівники

ШМОРГУН Олександр Семенович, в.о. завідувача кафедри, доцент, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України. 

 

ОЛІЙНИК Анатолій Юхимович, кандидат юридичних наук, професор.

 

КОВАЛЬ Ольга Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент.

 

ТЕЛЕСТАКОВА Арменуі Абриківна, кандидат юридичних наук, доцент.

 

КУЛАК Наталія Валеріївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри.

 

ХОМІЧОВ Ігор Олександрович, старший викладач.

 

ГРИЦУН Ольга Олександрівна, старший викладач.

 

ГОЛОВАЩУК Анна Петрівна, асистент кафедри.

 

АНАНЧЕНКО Алла Василівна, старший лаборант кафедри.

 

Навчальні приміщення

Кафедра здійснює навчально-виховний процес на сучасній матеріально-технічній базі: ауд. 4-1408,4-1418,4-1402.

Наукова діяльність

Важливим завданням кафедри є гарантоване забезпечення високого рівня навчального процесу, та професіоналізму викладацького складу кафедри, якому сприяє наукова робота кафедри, яка проводиться у сфері аспектів права.

Кафедра є осередком виконання наукових досліджень в галузі цивільного та конституційного права:

Конституційні права, свободи та обов’язки особи у сфері технологій і дизайну.

Основи податкового права України.

Основи приватного права.

Кримінальне процесуальне право України.

 

Проведення наукових конференцій та семінарів

Щороку кафедра господарського права проводить наукові конференції, семінари, зокрема, присвячені проблемам господарської діяльності, в сучасних умовах.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Кафедра господарського права забезпечує високий рівень викладання навчальних дисциплін:

 • Господарське право.
 • Господарський процес.
 • Цивільне право.
 • Цивільний процес.
 • Право інтелектуальної власності.
 • Біржове право.
 • Земельне, аграрне та екологічне право.
 • Правові основи інвестиційної діяльності.
 • Фінансове та банківське право.
 • Митне право та правові основи зовнішньоекономічної діяльності.
 • Комерційне право.
 • Конкурентне право.
 • Податкове право.
 • Процесуальні дії та документи.
 • Вирішення трудових спорів.
 • Вирішення господарських спорів.
 • Підприємницьке та господарське право.
 • Адміністративне право та процес;
 • Адміністративний процес
 • Історія держави і права України та зарубіжних країн
 • Конституційне право України та зарубіжних країн
 • Кримінальне право та процес
 • Теорія держави та права
 • Судові та правоохоронні органи
 • Юридична психологія
 • Правознавство (для інших спеціальностей)
 • Основи римського приватного права
 • Міжнародне право
 • Право
Навчально-методичне забезпечення

Методичне забезпечення навчального процесу є основним критерієм якісної освіти у Київському національному університеті технологій та дизайну. У зв`язку з змінами, що відбуваються у навчальних планах кафедри, науково-педагогічними працівниками постійно проводиться оновлення та розробка навчальних та робочих програм, методичних вказівок до виконання курсових, розрахункових, дипломних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», розробка модульних тестових програм для контролю знань студентів, а також методичних вказівок для проведення практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи студента. На кафедрі системно відбувається підготовка та оновлення навчально-методичної літератури, пошук нових форм і методів активізації навчального процесу (ділові ігри, ситуаційні заняття тощо).

З усіх дисциплін розроблені навчально-методичні комплекси, які визначають програми дисциплін, навчальних та виробничих практик; методичні вказівки до виконання курсових та дипломних робіт, до самостійних робіт, до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання тощо. 

 

Науково-педагогічна діяльність

На кафедрі активно триває процес пошуку і розроблення нових педагогічних методів і освітніх технологій підвищення ефективності надання освітніх послуг. Кафедрою  здійснюється  консультаційна та інша індивідуальна робота зі студентами у тому числі під час проведення виробничих практик,  реалізуються виховні функції  у процесі групової та індивідуальної роботи зі студентами під час неформального спілкування з ними. Викладацький склад кафедри плідно працює над формуванням у студентів віри у власні можливості й у реальність професійних досягнень.

Спеціальності

Кафедра  господарського права є випускаючою та проводить підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності  081 «Право» освітня програма «Господарська-правова діяльність».

 

Бакалаврат

Освітня програма:

Господарсько-правова діяльність

Кваліфікація:

Бакалавр з «Права»

Період навчання:

8 семестрів (4 роки)

ЄКТС Кредити:

240 кредитів

Мова навчання:

Українська

Результат навчання:

 

Після успішного завершення навчання студент повинен вміти:

 • Вести юридичні справи та статистичну звітність на підприємствах, установах та організаціях.
 • Здійснювати аналіз юридичної справ у сферах нормотворчої, виконавчо-розпорядчої, судової та контрольно-наглядової діяльності.
 • Організовувати юридичну роботу в державних і недержавних організаціях та на підприємствах і установах різних форм власності.
 • Планувати, організовувати та проводити зовнішній та внутрішній юридичний аудит.
 • Організовувати та забезпечувати юридичну роботу на підприємствах та інших організаціях відповідно до отриманої спеціальності.
 • Інтерпретувати та аналізувати юридичну інформацію для обґрунтування, розробки та прийняття управлінських рішень.
 • Проводити системний правовий аналіз виробничої і комерційної діяльності, оцінювати фінансовий стан підприємств, установ та організацій.
 • Здійснювати фінансово-правовий, бюджетний і кредитно-банківський контроль в установах і підприємствах державного і недержавного секторів економіки.
 • Застосовувати сучасні інформаційно-правові системи і технології у сфері фінансів та бухгалтерського обліку, здійснювати постановку фінансово-кредитних задач та задач з обліку й аудиту в умовах реалізації конституційного права на доступ до інформаційних технологій.

 

Магістратура

Освітня програма:

Господарсько-правова діяльність

Кваліфікація:

Магістр з «Права»

Період навчання:

3 семестри (1,5 роки)

ЄКТС Кредити:

90

Мова навчання:

Українська

Результати навчання:

 

Після успішного завершення навчання студент повинен вміти:

 • Організовувати та забезпечувати юридичну роботу на підприємствах та інших організаціях відповідно до отриманої спеціальності.
 • Інтерпретувати та аналізувати юридичну інформацію для обґрунтування, розробки та прийняття управлінських рішень.
 • Вести юридичні справи та статистичну звітність на підприємствах, установах та організаціях.
 • Здійснювати аналіз юридичної справ у сферах нормотворчої, виконавчо-розпорядчої, судової та контрольно-наглядової діяльності.
 • Організовувати юридичну роботу в державних і недержавних організаціях та на підприємствах і установах різних форм власності.
 • Планувати, організовувати та проводити зовнішній та внутрішній юридичний аудит.
 • Проводити системний правовий аналіз виробничої і комерційної діяльності, оцінювати фінансовий стан підприємств, установ та організацій.
 • Здійснювати фінансово-правовий, бюджетний і кредитно-банківський контроль в установах і підприємствах державного і недержавного секторів економіки.
Студенти

Випускники можуть працювати як керівниками всіх рівнів управління так і галузевими фахівцями; в правозахисних, правоохоронних та представницьких органах та організаціях; організаторами малого і середнього бізнесу; юрисконсультами на різних підприємствах та організаціях незалежно від форм власності.

Студенти-випускники проходять виробничу та переддипломну практику в юридичних компаніях, страхових компаніях, органах місцевого самоврядування, прокуратурі, в судах, в органах нотаріату та адвокатури.

Гуртки та наукова робота студентів

 

Співробітники кафедри проводять засідання наукового гуртка «Правознавець»,  який готує студентів до участі у всеукраїнських студентських наукових заходах, здійснює методичну допомогу у процесі виконання студентських наукових досліджень, а також проводить наукові публічні заходи та зустрічі студентства із представниками органів державної влади та місцевого самоуправління.

Зустріч зі студентством у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

 

Щорічно колективом кафедри проводиться олімпіада з права, під час якої студенти-бакалаври отримують досвід наукової роботи і вирішення актуальних правових питань та нестандартних проблемних ситуацій.

Згідно наказу "Про проведення вузівського етапу Всеукраїнської студентської олімпіади" 16 березня 2017 року проведений Тур факультету підприємництва і права КНУТД Всеукраїнської студентської олімпіади з "Цивільного права" у якій взяли участь студенти факультету. Переможцями стали:

І-місце місце Спис Ю. В.,

ІІ-місце місце Войтенко Ю. О.,

ІІІ-місце місце Миронюк Т. О.

Переможці вузівського етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Цивільного права»

 

У рамках проведення Київським національним університетом технологій та дизайну Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі".

Кафедра господарського права провела засідання підсекції "Нормативно-правове забезпечення розвитку підприємництва", у якому прийняли участь викладачі та студенти факультету. За результатами голосування переможцями конкурсу студентських наукових робіт призові місця посіли:

I місце - студентка групи БП-1-16 Коваль Тетяна Олександрівна, науковий керівник доц. Удовик М.С.
II місце – студентка групи БП-1-16 Радомська Анастасія Андріївна, науковий керівник доц. Удовик М.С.
III місце – студентка групи БП-1-15 Ананченко Алла Василівна, науковий керівник доц..Губарєв С.В.

Зарубіжне партнерство

Кафедра господарського права підтримує і розвиває міжнародні зв'язки з вищими навчальними закладами та організаціями із зарубіжних країн.

Міжнародне співробітництво  також реалізується через участь кафедри господарського права у спільних освітянських проектах та міжнародних конференціях, круглих столах, симпозіумах тощо. 

Кафедра постійно займається підготовкою бакалаврів та спеціалістів із Польщі, Азербайджану, Казахстану та інших країн.  

все о строительстве, ремонте и обустройстве