КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД ОТРИМАВ СТАТУС-ЗВАННЯ «ВИБІР УКРАЇНИ 2016»
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет підприємництва та права
КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ
Про кафедру
ЩЕРБАК Валерія Геннадіївна

Завідувач кафедри, д.е.н, професор

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-1420

Телефони для довідок: +38 044-256-21-44

e–mail: 

Історія

Кафедра підприємництва та бізнесу створена на основі кафедри менеджменту сфери послуг. Історія кафедри тісно пов'язано з історією університету. Ще в 1930 р. на інженерно–економічному факультеті КТІЛП була створена кафедра марксизму–ленінізму, далі відбувалося послідовна її трансформація: у 1946 р. – в кафедру політичної економії; 1998 р. – економічної теорії та фінансів; у 2007 р. – менеджменту сфери послуг.

Кафедра підприємництва та бізнесу була організована у лютому 2016 року з метою цілеспрямованого запровадження в навчальний процес концепції поєднання теоретичної підготовки та формування підприємницького світогляду з практичними навичками у майбутніх фахівців.

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ

кафедри підприємництва та бізнесу

МІСІЯ кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну – формування творчої, всебічно розвинутої особистості, справжнього професіонала для наукової та практичної роботи у сфері підприємництва та бізнесу з метою підвищення рівня та якості життя людей і прогресивного розвитку суспільства.

ВІЗІЯ розвитку кафедри підприємництва та бізнесу – підвищення якості підготовки фахівців до рівня, що забезпечить їм можливість зайняти достойне місце в соціумі та успішно працювати за фахом у розбудові суспільства, яке базується на глобальній економіці знань.

ЦІЛІ розвитку кафедри підприємництва та бізнесу:

першаформування інтелектуальної, креативно мислячої еліти суспільства у сфері підприємництва та бізнесу. Вона може бути реалізована тільки із залученням найбільш здібних і креативних студентів;

друганабуття ексклюзивних та високопрофесійних компетентностей за освітніми програмами: "Підприємництво та комерційна діяльність", "ІТ–підприємництво", "Підприємництво в готельно–ресторанному бізнесі", "Виставковий бізнес", "Підприємництво та сервісна діяльність", "Бізнес–адміністрування", "Малий та середній бізнес";

третяформування та утримування конкурентного статусу кафедри підприємництва та бізнесу в підготовці компетентних і конкурентоспроможних фахівців у сфері підприємництва та бізнесу, готельно–ресторанній справі.

В узагальненому вигляді головним завданням управління кафедрою підприємництва та бізнесу є гармонізація на різних інтервалах часу впливу зовнішніх процесів з ефективним використанням власних ресурсів для виконання своєї місії та досягнення поставленої мети.

 

ЗАВДАННЯ управління інноваційним розвитком кафедри підприємництва та бізнесу:

1. Забезпечення позиціонування Університету у світовому освітньому просторі на основі формування достойного іміджу Університету (бренду), міжнародної репутації, реалізації Єдиної кредитно–трансферної системи, конкурентних переваг у науковій сфері, висвітлення результатів наукової та науково–дослідної діяльності у світовому просторі.

2. Управління якістю освіти на інноваційній основі шляхом створення сучасних умов, що забезпечать модернізацію освітнього процесу та досягнення позитивної динаміки результатів освіти.

3. Створення освітньо–інноваційного та інформаційно–навчального інтерактивного середовища шляхом упровадження сучасних досягнень науки, техніки, технологій, реалізації компетентнісного підходу, застосування інформаційно–комунікаційних технологій, електронних засобів навчання та управління, розробки і впровадження педагогічних інновацій.

4. Формування, використання та розвиток на новій інноваційній основі інтегративного потенціалу кафедри підприємництва та бізнесу: наукового, кадрового, організаційного та матеріально–технічного.

5. Формування інноваційної корпоративної культури кафедри підприємництва та бізнесу, основними рисами якої є партисипативна основа взаємодії керівників, викладачів, студентів і батьків, спрямованість на інноваційну діяльність та режим саморозвитку, соціальна підтримка і захист суб’єктів освітнього процесу.

 

КОНЦЕПЦІЯ розвитку кафедри підприємництва та бізнесу базується на принципах науковості, інноваційності, системності та безперервності освіти, фаховості, корпоративного партнерства та мобільності, дихотомія атрактору впровадження яких втілюється з однієї сторони у адаптивності системи до самозбереження, пристосування, структурної перебудови, перетворення, пристосування до складно структурованих процесів становлення економіки знань, з іншого – у дисипативності самоорганізації як здатності системи самостійно підтримувати та вдосконалювати рівень своєї організації при зміні зовнішніх або внутрішніх умов її існування, збереження її цілісності, підвищення стійкості, забезпечення нормального функціонування. Виходячи з цього, були прийняті такі восьми основних положень.

Положення Концепції розвитку кафедри підприємництва та бізнесу КНУТД:

1. Розробка, впровадження та постійне вдосконалення освітньо–професійних програм підготовки фахівців чотирьох рівнів.

2. Науково–дослідна робота професора та провідного доцента кафедри підприємництва та бізнесу відносно викладацької є первинною.

3. При підготовці фахівців освітніх ступенів "бакалавр", "магістр", кандидатів економічних наук (докторів філософії), докторів наук робота викладача має бути спрямована на кінцевий результат – формування у студентів, аспірантів, докторантів компетентностей за існуючими освітніми програмами.

4. Студент і викладач – це партнери, які мають співпрацювати протягом усього навчального року з відповідним структуруванням навчальних дисциплін та поточною блочно–модульною діагностикою з можливістю накопичення відповідних кредитів.

5. Широке запровадження індивідуалізації навчання.

6. Виховання фахівця з підприємництва та бізнесу в умовах суспільства, що базується на економіці знань, повинно будуватися виключно на підвищенні якості фахівців, яких готує кафедра підприємництва та бізнесу, ґрунтуватися на вивченні й запровадженні досвіду світових лідерів вищої економічної освіти, використовувати кращий вітчизняний досвід.

7. Стратегія розвитку світової економіки, її перехід до економіки знань, а отже, до мережних форм синтезу нових знань диктують підсилення ролі фундаментальної підготовки фахівців.

8. Інтеграція у міжнародний освітній простір характеризується впровадженням механізму студентської та викладацької мобільності, участю студентів в програмах подвійних дипломів за рівнем бакалавр та магістр; участю студентів, аспірантів і викладачів кафедри у програмах кредитної мобільності Еразмус +, ім. Фулбрайта, стипендії Німецької служби академічних обмінів DAAD, стипендії Китайського Уряду, програма обміну UGRAD, навчанням у літніх школах, отриманням індивідуальних грантів.

Науково-педагогічні працівники

ЩЕРБАК Валерія Геннадіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та бізнесу.

Закінчила з відзнакою Харківський інженерно–економічний інститут у 1986 р. У 1991 р. достроково захистила кандидатську дисертацію, у 2010 р. — докторську дисертацію на тему «Формування, використання та розвиток трудового потенціалу в умовах структурно–інноваційних перетворень».

Сфера наукових інтересів пов'язана з інноваційними аспектами в праці. Автор понад 150 наукових праць, у тому числі монографій, підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, більш ніж 10 статей, індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science. Підготувала 10 кандидатів економічних наук. За плідну науково–педагогічну діяльність з підготовки висококваліфікованих спеціалістів та науковців та високі досягнення в науці нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 2011 р.

ГАНУЩАК–ЄФІМЕНКО Людмила Михайлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва та бізнесу.

В 2004 році закінчила Вінницький національний технічний університет. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Механізм управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств машинобудівної галузі», за спеціальністю: 08.00.04 економіка та управління підприємствами.

У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему: «Механізм управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні», за спеціальністю: 08.00.03 економіка та управління національним господарством. Автор понад 100 наукових праць, у тому числі монографій, підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, більш ніж 25 статей, індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science. Підготувала 2 кандидатів, 1 доктора економічних наук. Наукові інтереси: управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні, розвиток інтегрованих структур бізнесу в підприємництві, корпоративно–соціальна відповідальність підприємств.

КРАХМАЛЬОВА Ніна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну у 2001 р. Захистила дисертацію на тему «Управління виставково–ярмарковою діяльністю підприємства» (2010 р.) у Хмельницькому національному університеті, кандидат економічних наук за спеціальністю “економіка та управління підприємствами”. Викладає дисципліни: «Стратегії бізнесу», «Корпоративне управління», «Організація виставкової діяльності», «Міжнародні стратегії розвитку бізнесу».

Наукові інтереси: маркетингове управління, виставкова діяльність, комунікаційні технології в освіті та бізнесі.

АРЕФ’ЄВ Сергій Олегович, доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва та бізнесу.

В 2007 році закінчив Національну Академію Управління і здобув ступінь магістра за спеціальностями фінанси та правознавство. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування організаційного потенціалу розвитку економічної безпеки підприємств», за спеціальністю: 08.00.04 економіка та управління підприємствами.

У 2015 році захистив докторську дисертацію на тему: «Методологічні засади управління реструктуризацією авіапідприємств», за спеціальністю: 08.00.04 економіка та управління підприємствами. Автор понад 70 наукових праць, у тому числі монографій та навчальних посібників.

Наукові інтереси: управління економічною безпекою підприємств, формування потенціалу підприємства, стратегії розвитку підприємств.

МЯГКИХ Ірина Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри підприємництва та бізнесу.

В 1989 році закінчила Харківський інститут залізничного транспорту. В 1998 році закінчила Українсько–фінський інститут менеджменту і бізнесу.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему : «Сільський ринок продовольчих товарів, його ефективність та шляхи стабілізації», за спеціальністю: 08.06.02 підприємництво, менеджмент та маркетинг.

У 2003 році отримала звання доцента кафедри обліку, аналізу і аудиту.

У 2015 році захистила докторську дисертацію  на тему «Методологічні засади управління інтегрованими бізнес–структурами авіапідприємств», за спеціальністю 08.00.04: економіка та управління підприємствами. Автор понад 200 наукових праць, у тому числі монографій та навчальних посібників (в тому числі  з грифом Міністерства освіти і науки України).

Наукові інтереси: розвиток інтегрованих структур бізнесу підприємництва в Україні; управління інтегрованими бізнес–структурами; формування потенціалу підприємства; стратегії розвитку підприємств.

Викладає дисципліни: «Підприємницький бізнес», «Біржова електронна торгівля»

Відмінник освіти України.

НІФАТОВА Олена Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

Закінчила з відзнакою Харківський національний економічний університет у 2005 р. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління торговими марками на підприємствах легкої промисловості».

Наукові інтереси: брендинг інтегрованих структур бізнесу; бренд–менеджмент; бенчмаркінг; маркетинг у банківській сфері; менеджмент малого та середнього бізнесу.

 Викладає дисципліни: «Менеджмент малого та середнього бізнесу», «PR–технології у виставковій діяльності», «Підприємництво та бізнес–культура».

Має понад 40 праць наукового та науково–методичного характеру.

ГОНЧАРЕНКО Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

У 1998 році закінчила ДАЛПУ з відзнакою за спеціальністю "менеджмент виробництва". У 2014 році захистила дисертацію на тему "Конкурентний потенціал в системі стратегічного управління промисловими підприємствами".

Викладає дисципліни: «Товарознавство», «Бізнес–процеси  підприємств», «Підприємництво та сервісна діяльність».

ЯНКОВЕЦЬ Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Механізм розвитку інноваційного потенціалу підприємства».

У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.

Викладає дисципліни: «Аналітичне забезпечення ефективності бізнесу», «Світовий ринок послуг»

Напрям наукової діяльності: механізми інноваційного розвитку економічних систем різних ієрархічних рівнів.

Автор навчального посібника «Економіка і планування» для студентів вищих навчальних закладів, понад 50 наукових публікацій та понад 20 науково–методичних розробок. 

МОРГУЛЕЦЬ Оксана Борисівна,  доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

У 1999 році закінчила Полтавський кооперативний інститут, спеціальність «Менеджмент організацій». У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Реструктуризація підприємства як інструмент антикризового управління».

У 2017 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Методологічні основи управління вищим навчальним закладом як суб`єктом ринку послуг»

Викладає дисципліни: «Менеджмент у сфері послуг».

Наукові інтереси: проблеми забезпечення та підвищення ефективності менеджменту організацій сфери послуг; управління вищим навчальним закладом як суб’єктом ринку послуг. Має понад 60 наукових праць наукового та науково–методичного характеру. З 2012 р. працює за сумісництвом директором навчально–методичного центру управління підготовкою фахівців КНУТД.

ШКОДА Мар’яна Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

У 2008 році закінчила з відзнакою Київський національний університет технологій та дизайну. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економіко–організаційні важелі регуляторної політики інноваційного розвитку економіки України», за спеціальністю: 08.00.03 Економіка та управління національним господарством.

Викладає дисципліни: «Сучасні технології ведення бізнесу», «Бізнес–адміністрування», «Підприємницька діяльність»

Автор понад 15 наукових праць наукового та науково–методичного характеру. Наукові інтереси: державне регулювання інноваційно–інвестиційними процесами в національній економіці, проблеми взаємодії держави і ринку, державно–приватне партнерство.

СОХАЦЬКА Ганна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

В 2000 році закінчила з відзнакою Харківський державний економічний університет.

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління конкурентоспроможністю продукції легкої промисловості», за спеціальністю: 08.00.04 економіка та управління підприємствами.

Автор понад 60 праць наукового та науково–методичного характеру, у тому числі у міжнародних наукометричних фахових виданнях.

Викладає дисципліни: «Техніко–економічне проектування об’єктів побутового обслуговування», «Підприємницький бізнес».

Наукові інтереси: управління конкурентоспроможністю, маркетингові дослідження, консалтинг, інновації у бізнес–освіті.

ДУДКО Павло Миколайович, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

У 2006 р. закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» У 2008 р. закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Стратегічне управління вищим навчальним закладом на основі конкурентних переваг"

Викладає дисципліни: «Управління якістю підприємств побутового обслуговування», «Бізнес–технології в підприємництві», «Комерційна діяльність підприємств»

Автор понад 15 наукових праць та методичних розробок.

ШЕВЧЕНКО Олег Олександрович, асистент, за сумісництвом директор проектного офісу КНУТД.

Викладає дисципліни: «Менеджмент малого та середнього бізнесу», «PR–технології у виставковій діяльності», «Підприємництво та бізнес–культура».

Наукові інтереси: створення нового напряму комерціалізації результатів освітньої та наукової діяльності Університету для підвищення якості підготовки проектів, просування інтелектуальної власності Університету на національному та міжнародному ринках, залучення зовнішніх фінансових ресурсів для впровадження проектних ініціатив.


ОНОФРІЙЧУК Яна Іванівна, лаборант кафедри.

КОТІНА Тетяна Сергіївна, лаборант кафедри.

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра має в своєму розпорядженні 2 лекційні аудиторії, 8 аудиторій для практичних занять, кімнату для викладачів, методичний кабінет, кабінет для аспірантів, кабінет навчальної та наукової літератури для роботи студентів і аспірантів. Кафедра оснащена сучасною комп'ютерною та оргтехнікою.

Наукова діяльність

Викладачі кафедри підприємництва та бізнесу приймають активну участь у міжнародних проектах та грантах. У 2016-2017 році було подано 9 проектів, з яких 3 виграно: British Council (Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України); DAAD – German Academic Exchange Service (Впровадження концепції гендерно-чутливого середовища на факультеті підприємництва та права Київського національного університету технологій та дизайну); Інноваційна платформа бізнес–освіти на основі кластерного підприємництва для демобілізованих воїнів та переселенців із зони АТО.

 

Навчально-методичне забезпечення

Колектив кафедри постійно працює над підготовкою та оновленням навчально-методичних посібників, пошуком нових форм і методів активізації учбового процесу, запровадженням ділових ігор, ситуаційних вправ.

Щорічно викладачі кафедри готують до видання понад 40 найменувань методичних розробок (конспекти лекцій, ілюстративний матеріал, завдання для самостійної роботи, методичні вказівки до виконання курсових та дипломних робіт, практичних та семінарських занять та ін.).

За останні роки колектив кафедри зробив багато для впровадження в учбовий процес програмного навчання та контролю знань з використанням ЕОТ, тестів.

Навчальний процес проводиться у вигляді лекційних, практичних, семінарських та лабораторних занять, організується самостійна робота студентів, яка включає написання рефератів, виконання розрахункових, курсових, дипломних та магістерських робіт.

З кожної навчальної дисципліни сформовано комплекс методичної документації (навчально-методичні комплекси), які включають: програми дисциплін за змістовними модулями, опорні конспекти лекцій (в т. ч. на електронних носіях), завдання до семінарських, практичних та лабораторних занять, методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів, критерії оцінки поточного, модульного та підсумкового контролю знань студентів, сучасні методики та технології викладання.

Спеціальності

Студенти

Студенти кафедри ведуть активне громадське та наукове життя, відвідують спеціалізовані виставки, беруть участь у наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях різного рівня.

Наукові доробки студентів полягають в участі різноманітних всеукраїнських наукових та громадських конкурсах, а саме:

 • Диплом ІI ступеня отримала команда студентів (Білоус В., Бєлік Д., Касіч І., Ромащенко М.) у Міжнародному конкурсі старт-апів та піар-проектів «Золотий компас».
 • Диплом ІI ступеня отримали студенти Гавриленко Н., Яцук І. у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці»
 • Диплом ІIІ ступеня отримала студенка Ващенко А. у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Економіка транспорту та зв’язків»

 

Перспективи для студентів

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це спеціальність для тих, хто бажає розвиватися, креативно мислити, вміло розпочинати власну справу та реалізовувати її в житті.

Процес навчання ґрунтується широкому на використанні методів активізації всіх видів лекційних і практичних занять, дослідженні досвіду провідних суб’єктів підприємництва.

Поєднання компетентностей за різними напрямками – підприємництво, торгівля та біржова діяльність надасть можливість отримати:

 • якісну освіту;
 • престижний диплом;
 • практичні навички, необхідні в майбутній професії;
 • знання, отримані від висококваліфікованих викладачів та практиків бізнесу;
 • потенціал для кар'єрного зростання;
 • можливості для працевлаштування.

Фахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності - це управлінець нового покоління, який може працювати керівником промислових і комерційних підприємств, інвестиційно-консалтингових фірм, організацій різних форм власності, бути фахівцем у провідних українських і зарубіжних компаніях або успішно започаткувати власну справу.

Посади які може обіймати випускник :

 • директор малого підприємства (за видами економічної діяльності) з надання послуг (консалтингових, страхових, рекламних тощо);
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник підприємства сфери послуг;
 • директор малого підприємства у сфері охорони здоров'я, освіти, культури;
 • директор малої торговельної фірми;
 • керівник магазину;
 • завідувач торговельного залу;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;
 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій;
 • аукціоніст (ліцитатор);
 • торговельний брокер (маклер).
Зарубіжне партнерство

Кафедра має багаторічний досвід роботи зі студентами-громадянами інших країн. З 1964 по 1990 рр. у співпраці кафедрою підготовлено понад 160 інженерів-економістів для Угорщини, Болгарії, Німеччини, Монголії, Куби, В'єтнаму, Нікарагуа, Коста-Ріки, Ефіопії, Китаю та інших країн.

Вся робота зі студентами-іноземцями була побудована на ознайомленні з нашою країною, традиціями, історією та культурою українського народу. Цьому сприяли екскурсії під час канікул в м. Мінськ, Гданськ, Варшаву, Вроцлав, Прагу та ін., відпочинок в Немирові, Одесі.

Зараз щорічно для навчання на кафедрі приймаються 10-15 студентів з інших країн світу.

Студенти-іноземці приймають участь в науково-дослідницькій роботі, в суспільно-громадських акціях та заходах.

Досить тісними були творчі зв'язки з Будапештським технологічним інститутом, Варшавською школою менеджменту, Готвальдовським технологічним інститутом взуттєвого виробництва. Студенти нашого факультету проходили учбово-ознайомчу практику на підприємствах легкої промисловості Угорщини, Чехії, Словаччини, обмінювалися досвідом роботи, навчання. Зараз налагоджуються творчі зв'язки з Польщею, Угорщиною, Китаєм.

все о строительстве, ремонте и обустройстве