КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси)
Про факультет
 
НАТРОШВІЛІ Світлана Геннадіївна

декан факультету РІІТ, д.е.н, доцент

Адреса: 18028, м. Черкаси, вул. В. Чорновола 241/2

Телефони для довідок:

Декан факультету 0472 64-62-11
Приймальна декана 0472 64-00-43
Приймальна комісія 0472 64-64-66
096 456-19-36
093 783-05-65
Навчальний відділ 0472 64-56-11
e-mail: , friit_knutd@mail.ru

Місія:

Формування нового ціннісного образу «глобалізованої бізнес-еліти», яка орієнтується на гуманістичні цінності, сприяє розвитку соціально відповідального вітчизняного бізнесу, є високоосвіченою, зі знаннями іноземних мов та сучасних IT-технологій, що дає їй можливість ефективно конкурувати у світовому соціально-економічному просторі й захищати інтереси України.

Кафедри
Історія факультету

Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (ФРІІТ) (м. Черкаси) створено за наказом Міністра освіти і науки України від 10 лютого 2004 р. № 99 відповідно до звернення Черкаської обласної державної адміністрації про необхідність його відкриття (лист № 141/01-36 від 27 січня 2004 р.). Діє на підставі «Положення про факультет», затвердженого відповідно до наказу Міністра освіти і науки України від 10 лютого 2004 р. № 99 та наказу ректора Київського національного університету технологій та дизайну від 13 лютого 2004 р. № 43.

Формування контингенту студентів за спеціальностями 123 «Комп’ютерна інженерія», 051 «Економіка», 182 «Технології легкої промисловості», 022 «Дизайн» відбувається відповідно до наданої базовому університету ліцензії.

Навчання студентів забезпечують фахівці трьох кафедр – інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін, економіки, гуманітарно-мистецьких дисциплін та технологій легкої промисловості.

Навчальний процес відбувається відповідно до затверджених навчальних планів спеціальностей і графіка навчального процесу.

Бібліотека факультету налічує понад 8215 примірників навчальної літератури, а також близько 25000 примірників навчальних та навчально-методичних розробок на електронних носіях. Кожна навчальна дисципліна забезпечена (у відповідності до норм) посібниками та підручниками, у тому числі електронними. Бібліотека має читальну залу на 50 місць.

Під час викладання дисциплін для студентів спеціальності «Дизайн» використовуються спеціальні програми: Adobe llustrator, Adobe Photoshop, Archicad, Auto CAD, Corel Draw, Ar Con, 3D Studio Max.

Лекційні та спеціалізовані аудиторії обладнані необхідною апаратурою для мультимедійного транслювання навчальних програм. Три дизайнерські майстерні обладнані 82 мольбертами та планшетами, а також гіпсовими моделями і світлотехнікою. Дві швейних майстерні факультету обладнані швейними машинками Janome в необхідній кількості, оверлоком Janome, парогенератором, манекенами та примірочними.

На факультеті створено комп’ютерну мережу з підключенням до електронної бібліотеки з виходом в мережу Internet, яка включає в себе 95 комп’ютерних робочих місць (81 комп’ютер розміщений у шести комп’ютерних класах, а 14 – в кафедральних викладацьких та приміщеннях відповідних служб).

Освітні програми

Спеціальність

Назва освітньої програми

Шифр

Назва

 

Магістр:

 

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

 

Бакалавр:

 

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

051

Економіка

Економіка підприємства

022

Дизайн

Дизайн (за видами)

182

Технології легкої промисловості

Технологія виробів легкої промисловості

  

Характеристика освітніх програм:

Освітня програма:

123 «Комп’ютерна інженерія»

Кваліфікація:

Бакалавр з комп’ютерної інженерії 

Термін навчання:

 

Після отримання диплому молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями

4 семестри (2р.)

На перший курс

8 семестрів (4 роки)

Кредити ECTS

120

240

Мова навчання:

Українська/Англійська

Ціль програми:

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі інформатики та обчислювальної техніки, що направлені на здобуття студентом знань та розумінь для вирішення проблем аналізу та синтезу складних систем на основі новітніх інформаційних технологій, із застосуванням сучасних досягнень фундаментальних та інженерних наук

Програмні результати навчання:

 

Здатність продемонструвати знання та розуміння:

-         основ філософії, психології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до естетичних цінностей;

-         базові знання в області фундаментальної та прикладної математики;

-         принципів програмування, засобів сучасних мов програмування, основних структур даних;

-         архітектури комп’ютерів та теоретичних (логічних та арифметичних) основ побудови сучасних комп’ютерів;

-         схемотехнічних основ сучасних комп’ютерів;

-         особливостей системного програмування;

-         особливостей побудови системного програмного забезпечення, а також загальних принципів організації та функціонування операційних систем;

-         методів автоматизованого проектування;

-         принципів, методів та засобів проектування, побудови та обслуговування сучасних комп’ютерних мереж різного виду та призначення;

-         програмного забезпечення для комп’ютерних систем із паралельною або розподіленою архітектурою;

-         сучасних теорій організації баз даних, методів і технологій їх розробки й використання;

-         організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту інформації комп’ютерних систем і мереж (КСМ), відповідно до законодавства та стандартів в цій області;

-         сучасних технологій та інструментальних засобів розробки складних програмних систем (інженерії програмного забезпечення);

-         основ безпеки життєдіяльності та охорони праці;

-         застосовувати базові знання стандартів в області інформаційних технологій при розробці та впровадженні інформаційних систем і технологій;

-         застосовувати комп’ютерні засоби при проектуванні та створенні апаратних і програмних складових КСМ;

-         використовувати методи теорії електричних та магнітних кіл при проектуванні апаратних складових комп’ютерних систем;

-         здатність до аналізу, оцінювання та вибору існуючих алгоритмів, розробки нових алгоритмів, які пов’язані з проектуванням апаратних та програмних компонент КСМ;

-         підготовленість до використання відповідних законів електроніки при вирішенні завдань, пов’язаних із проектуванням апаратних засобів КСМ;

-         використовувати засоби сучасних мов програмування для створення програмних продуктів;

-         застосовувати комп’ютерну арифметику при проектуванні арифметично-логічних пристроїв;

-         створення системного програмного забезпечення; уміння проектування, настроювання та експлуатації ОС різного призначення; оптимізація роботи окремих складових ОС;

-         аналізувати та проектувати комп’ютерні системи з різною структурною організацією з використанням принципів паралельної та розподіленої обробки інформації;

-         проектувати, створювати та експлуатувати глобальні, локальні, мобільні та інші комп’ютерні мережі;

-         проектувати бази даних із різною структурною організацією та призначенням;

-         застосовувати методи й засоби забезпечення безпеки програм і даних при проектуванні й експлуатації КСМ;

-         застосовувати технології та інструментальні засоби проектування і створення програмних систем;

-         дотримуватися правил безпеки та охорони праці в професійній діяльності.

 

Освітня програма:

123 «Комп’ютерна інженерія»

Кваліфікація:

Магістр з спеціалізованих комп’ютерних систем

Термін навчання:

На перший курс

3 семестри (1,5 роки)

 

Кредити ECTS

90

 

Мова навчання:

Українська/Англійська

Ціль програми:

Забезпечити фундаментальну теоретичну і практичну підготовку висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких ґрунтовних знань для виконання професійних завдань та обов’язків  науково-дослідницького проектно-конструкторського та інноваційного характеру в галузі сучасних комп’ютерних систем, здатності до коректної самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної діяльності і науково-дослідних і виробничих організаціях (та педагогічної роботи у ВНЗ різного рівня акредитації).

Програмні результати навчання:

Здатність продемонструвати знання та розуміння:

- принципів побудови високопродуктивних комп’ютерних систем;

- методів дослідження та принципів проектування спеціалізованих комп’ютерних систем;

- побудови програмного забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем;

- методів та засобів створення серверної, клієнтської частини спеціалізованих комп’ютерних систем;

- функціонування та розробки програмного забезпечення Інтернет-технологій;

- принципів і методів тестування, надійності, контролю та діагностики комп’ютерних систем;

- основ інформаційної стійкості комп’ютерних технологій та мереж;

- принципів проектування вбудованих комп’ютерних систем;

- принципів програмування пристроїв зв’язку з об’єктом;

- напрямків досліджень та розвитку спеціалізованих комп’ютерних систем;

- сучасної світової філософії;

- основ педагогіки і психології вищої школи;

- видів інтелектуальної власності;

- дистанційних платформ та технологій навчання;

- виконувати проектування високоефективних комп’ютерних систем з різною структурною організацією, використовуючи сучасні методики проектування комп’ютерних систем;

- розробляти програмні, апаратні та програмно-апаратні засоби для вирішення різноманітних практичних задач, враховуючи специфіку галузі застосування та сучасні напрями розвитку комп’ютерних систем і мереж.

 

Освітня програма:

123 «Комп’ютерна інженерія»

Кваліфікація:

Магістр з системного програмування

Термін навчання:

На перший курс

3 семестри (1,5 роки)

 

Кредити ECTS

90

 

Мова навчання:

Українська/Англійська

Ціль програми:

Забезпечити фундаментальну теоретичну і практичну підготовку висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких ґрунтовних знань для виконання професійних завдань та обов’язків  науково-дослідницького проектно-конструкторського та інноваційного характеру в галузі сучасних комп’ютерних систем, здатності до коректної самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної діяльності і науково-дослідних і виробничих організаціях (та  педагогічної роботи у ВНЗ різного рівня акредитації).

Програмні результати навчання:

Здатність продемонструвати знання та розуміння:

- засобів адміністрування мережевих операційних систем;

- апаратних і програмних засобів інтерфейсу користувача;

- об’єктно-орієнтованих методів створення інтерфейсу користувача та їх застосування в комп’ютерних системах;

- програмування комп’ютерних мереж;

- основ інформаційної стійкості комп’ютерних технологій та мереж;

- математичних методів моделювання інформаційних систем;

- методів та засобів проектування програмних систем;

- технології проектування програмних систем;

- принципів програмування пристроїв зв’язку з об’єктом;

- напрямків досліджень та розвитку системного програмування;

- сучасної світової філософії;

- основ педагогіки і психології вищої школи;

- видів інтелектуальної власності;

- дистанційних платформ та технологій навчання;

- створювати Web-based програми для Intranet та Internet середовища;

- налаштовувати клієнтські програми для використання служб мережі Internet;

- використовувати методи наукових досліджень при програмуванні комп’ютерних мереж;

- розробляти програмні, апаратні та програмно-апаратні засоби для вирішення різноманітних практичних задач, враховуючи специфіку галузі застосування та сучасні напрями розвитку комп’ютерних систем і мереж.

 

Освітня програма:

Економіка

Кваліфікація:

Бакалавр з економіки підприємства

Термін навчання:

 

Після отримання диплому молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями

4 семестри (2р.)

На перший курс

8 семестрів (4 роки)

Кредити ECTS

120

240

Мова навчання:

Українська/ Англійська

Ціль програми:

Надати економічну освіту в галузі економіки підприємства із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання. Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі економіки та підприємництва, передбачаючи різні можливості зайнятості і кар’єри, що направлені на здобуття студентом економічних знань.

Програмні результати навчання:

 

Здатність продемонструвати знання та розуміння:

- основних економічних законів та закономірностей;

- основ економічного управління організаціями, підприємствами, установами;

- статистичних методів збирання та обробки економічної інформації;

 - економетричних методів моделювання господарсько-економічних явищ;

- організації операційної, планово-економічної, фінансово-облікової, маркетингово-комерційної діяльності підприємств легкої промисловості;

- форм та систем організації праці та її оплати, принципи підходів до ефективного управління персоналом;

- основ правового регулювання трудових, майнових та партнерських відносин між господарюючими суб’єктами;

- сучасних інформаційних системи для вирішення організаційно-управлінських та економічних завдань;

- економічної термінології;

- раціональних прийомів пошуку та використання науково-технічної інформації із застосуванням технічних, інформаційних засобів збору та обробки інформації.

- орієнтації в проблемах господарської діяльності підприємства, вміння їх вирішувати;

- професійного і кваліфікованого управління процесом змін при функціонуванні підприємства, орієнтації на очікувані результати;

- напрямів удосконалення організації роботи підприємства, виявлення та усунення недоліків, розробки пропозицій щодо заходів покращення техніко-економічних показників;

- використання методів аналізу, планування, прогнозування, які дозволяють ефективно вирішувати практичні проблеми управління підприємством для забезпечення позитивних результатів діяльності та економічної безпеки підприємства;

- збору, систематизації, обробки та використання інформації, яка необхідна для ефективної професійної діяльності;

- аналізу соціально значимих проблем та процесів, фактів та явищ;

- застосовування прийомів економічного аналізу у процесі оцінки господарської діяльності підприємства;

- методів управління інноваційними та інвестиційними процесами на підприємствах легкої промисловості;

- використання всієї сукупності набутих знань, бути спроможним самостійно опанувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень економічної науки та інформаційних технологій; використовувати у своїй діяльності довідкову літературу, електронні бази даних.

 

Освітня програма:

Дизайн (за видами) (Комп’ютерний дизайн інтер’єру та меблів, Художнє моделювання костюма, Графічний дизайн)

Кваліфікація:

Бакалавр мистецтва

Термін навчання:

Після отримання диплому молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями

4 семестри (2р.)

На перший курс

8 семестрів (4 роки)

Кредити ECTS

120

240

Мова навчання:

Українська/ Англійська

Ціль програми:

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі дизайну (з різними об’єктами професійної діяльності), що направлені на здобуття студентом:

знань, вмінь і навичок в роботі при проектуванні і створенні певного образу об’єктів дизайну, засвоєння прийомів та принципів інтегративності художніх, культурологічних, конструктивно-функціональних та технологічних параметрів проектування певного об’ємно-просторового виробу, комплексного об’єкту дизайну або дизайн-проекту

Програмні результати навчання:

 

 1. Базові уявлення про основні та додаткові складові проектування
 2. Вільне володіння прийомами академічного рисунку, законами, правилами та прийомами зображення об'ємно-просторової форми
 3. Володіння базовими знаннями та методами організації проектно-графічного середовища, характеристиками матеріалів та інструментів
 4. Володіння сучасними системами та технологіями дизайну
 5. Здійснення оптимального вибору інструментів та пристосувань для виконання різних видів проектних робіт, враховуючи індивідуальні аспекти проектного завдання
 6. Забезпечення культури процесів проектування
 7. Здатність використання графічно-просторової мови
 8. Здатність до визначення факторів впливу властивостей різних матеріалів на роботу з формою
 9. Здатність до впровадження методики трансформування образів культурного надбання людства у творчі дизайнерські задуми
 10. Формування навичок розробки проектної концепції
 11. Швидке і чітке виконання проектного завдання за допомогою різноманітних комп'ютерних технологій

 

 

Освітня програма:

Технологія виробів легкої промисловості

Кваліфікація:

Бакалавр за спеціальністю  «Технології легкої промисловості»

Термін навчання:

 

Після отримання диплому молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями

4 семестри (2р.)

На перший курс

8 семестрів (4 роки)

Кредити ECTS

120

240

Мова навчання:

Українська/ Англійська

Ціль програми:

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі виробництва швейних виробів із широким доступом до працевлаштування, що направлені на здобуття студентом теоретичних знань та оволодіння практичними навичками та уміннями щодо проектування конкурентоспроможних швейних виробів та високоефективних сучасних виробничих процесів їх виготовлення та можливості подальшого навчання.

Програмні результати навчання:

 

1. Здатність продемонструвати знання, сутність процесів ниткових, клейових та зварних з’єднань; хімізації при оздоблені одягу; волого-теплового оброблення та виготовлення швейних виробів, основні фактори впливу та закони їх взаємодії.

2. Володіння навичками проведення експериментальних досліджень якості швів та операцій ВТО з метою встановлення раціональних режимів обробки.

3. Знати термінологію та визначення основних понять з матеріалознавства, конструювання, технології, технологічних процесів виготовлення одягу, номенклатури показників якості рідною та іноземною мовами.

4. Здатність продемонструвати вміння виконувати розробку нових моделей одягу для впровадження у виробництво із застосуванням САПР одягу.

5. Володіти навичками роботи з комп’ютерною технікою для вирішення виробничих завдань.

6. Володіти навичками, що мають забезпечити кваліфіковану участь у вирішенні виробничих питань, які пов’язані з технологією забезпечення якості виготовлення швейних виробів.

7. Здатність продемонструвати процес створення технічних рисунків та використання отриманих результатів: друк та передачу малюнків для використання в сумісних комп’ютерних програмах для створення технологічної документації та презентації технологічних рішень.

8. Здатність продемонструвати використання стандартизованих методик проведення аналізу сировинного складу матеріалів для швейних виробів; вміння розрізняти матеріали різного сировинного складу, способи їх виготовлення та призначення; визначати властивості волокон за їх природою і структурою; визначати вплив різних факторів (концентрації хімікатів, барвників, температури тощо) на технологічний процес; визначати вміст формальдегіду в текстильних матеріалах, обирати оптимальні методи оцінки волокнистого складу текстильних матеріалів.

9. Володіти навичками визначати антропометричну характеристику фігури людини для цілей проектування одягу; прийому перевірки правильності побудови креслень деталей конструкції товарів різного призначення, структуру існуючого процесу розробки нових моделей одягу; роботи в середовищі сучасних САПРо.

10. Здатність продемонструвати вміння правильно обирати тип швейної машини в залежності від особливостей та властивостей матеріалів, видів одягу.

   

Наукові школи

Наукова робота факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій здійснюється в межах наукових напрямів КНУТД: № 9. «Культурологія, естетика, конструктивно-функціональна проблематика дизайну в контексті етнокультури, екології та систем життєзабезпечення людини» (кафедра ГМДТЛП), № 3.2.1. «Економіка галузей промисловості» (кафедра економіки), № 1.2.8.3 «Розробка нових інформаційних технологій на основі вимірювань електричних, магнітних і оптичних сигналів та їх просторово-часовий аналіз» (кафедра ІКТ та ФД).

Міжнародна співпраця

Факультетом налагоджено партнерські зв'язки з Тбіліським державним університетом імені Іване Ажавахішвілі. Науково-педагогічні працівники ФРІІТ проходять стажування на базі Варшавського університету (Польща).

Студенти

На факультеті діють студентські наукові гуртки: «Нова парадигма» (кафедра економіки), «Психологічні, етичні та мовленнєві аспекти професійної комунікації», к.філол.н., доц. Єршова О.П. (кафедра ГМДТЛП) і «Дослідження сучасних інформаційних технологій» (кафедра ІКТіФД). Метою діяльності наукових гуртків є виховання і розвиток інтелектуального потенціалу особистості.

Студенти факультету РІІТ протягом навчання мають можливість реалізувати свої творчі задуми, створюючи індивідуальні й колективні колекції одягу, беручи участь у конкурсах студентських робіт, наукових конференціях, олімпіадах.

Студентка спеціальності «Дизайн» Чабаненко М. виборола І місце в номінації «Образотворче, декоративно-ужиткове та прикладне мистецтво» на Міжнародному фестивалі дитячо-молодіжної творчості «Литовська феєрія», який проходив у Вільнюсі 13-17 січня 2016 року.

 

 

У березні 2014 року в приміщенні КНУТД відбулася виставка «10 років ФРІІТ Черкаси», на якій студенти і викладачі факультету представили свої найкращі творчі здобутки.

 

Студентка ФРІІТ КНУТД Орлова Н. стала переможцем ХІV Міжнародного конкурсу модельєрів-дизайнерів «Печерські каштани» у номінації «Прикраси» з колекцією «Природа та мистецтво».

 

 

все о строительстве, ремонте и обустройстве