КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

ЕЛЕКТРОННИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙН»

 

 

Вимоги до авторів (PDF, 667Kb)
Заява (word, 66 Kb)
Договір (word, 39 Kb)
Інформація про авторів (word, 44 Kb)

 

Журнал «Технології та дизайн» є науковим виданням, яке виходить у світ  в електронному вигляді (розміщується в мережі Інтернет на порталі Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського).

Журнал заснований з метою висвітлення результатів науково-дослідних робіт, теоретичних і експериментальних досліджень учених, фахівців, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрів, студентів із питань сучасної науки, а також забезпечення  наукових та інформаційних потреб суспільства в знаннях, одержаних у процесі науково-дослідної діяльності.

Періодичність видання – 4 рази на рік; обсяг – до 7 умовно-друкованих аркушів. У разі потреби можуть видаватись спецвипуски.

Мова журналу – українська, англійська, російська.

Журнал «Технології та дизайн» публікує наукові статті, в яких висвітлюються виключно нові результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері техніко-економічного забезпечення та інноваційного розвитку підприємств легкої, текстильної, хімічної промисловостей та споріднених галузей.

 

Тематичні рубрики електронного наукового журналу «Технології та дизайн»:

1. Технології та матеріалознавство. Системи управління якістю

2. Мехатронні системи та комп’ютерні технології

3. Хімічні технології та екологічна безпека.

4. Дизайн і ергономіка.

5. Економіка

 

Засновник електронного наукового журналу «Технології та дизайн» –

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ (КНУТД)

Електронний науковий журнал «Технології та дизайн» заснований у вересні 2011 року.

 

Розміщення журналу «Технології та дизайн» в мережі Internet  на порталі Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського:

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=td (Зміст номерів, анотації, номери).

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас стати одним із дописувачів електронного наукового журналу «Технології та дизайн», який є одним з основних джерел інформації про наукові здобутки колективу університету. Видання відкриває нові можливості для молодих вчених, аспірантів, які мають можливість публікації своїх статей в нашому журналі.

Розміщення статей в електронному науковому журналі «Технології та дизайн» для науково-педагогічних працівників КНУТД є безоплатним.

Розмір плати для авторів з інших наукових установ і навчальних закладів визначається на основі калькуляції, затвердженої в установленому порядку. Внесення коштів за розміщення статей в електронному науковому журналі «Технології та дизайн» проводиться на рахунок КНУТД.

Правила оформлення наукових статей публікуються у вимогах до авторів на сайті КНУТД.

 

Увага! Бібліографічний опис (літературні джерела) оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Приклади оформлення літературних джерел наведені у вимогах до авторів на сайті КНУТД.

Матеріали статей необхідно надсилати за адресою:

Київський національний університет технологій та дизайну
вул. Немировича-Данченка, 2
Київ, 01011

Електронна адреса редакції:

За додатковою інформацією щодо опублікування наукових статей в журналі «Технології та дизайн» звертатися до:

відповідального секретаря Дроменко Валерії Борисівни (кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки  КНУТД, ауд. 1-0420), тел. 21-80 (вн.), (044)-256-29-63;

заступника головного редактора Каплуна Віктора Володимировича (проректор з наукової та інноваційної роботи),  тел. 22-33 (вн.), (044)-280-76-32.

все о строительстве, ремонте и обустройстве