КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Технології легкої промисловості. Молодший бакалавр

Обрати професію Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи)

Галузь знань 18   Виробництво та технології

Спеціальність: 182  Технології легкої промисловості

Освітня програма «Технології легкої промисловості»

 

Кафедра конструювання та технології виробів із шкіри

 

Загальна інформація

Шановні студенти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Освітня програма «Технології легкої промисловості» з присвоєнням кваліфікації молодший бакалавр з технологій легкої промисловості, спрямована на підготовку фахівця, який здатен створювати сучасні конкурентоспроможні елементи костюму, базуючись на знаннях основ конструювання, новітніх технологій виробництва та  може працювати на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі виробництва та експертизи якості виробів легкої промисловості.

Студенти набувають професійних компетентностей у сфері fashion-індустрії та технології легкої промисловості; вивченні теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів при створенні навичок інтегрованого (інформаційного, естетичного, конструкторсько-технологічного, практичного, економічно вигідного) вирішення  завдань,  практичної підготовки студентів з отриманням робітничих навичок.

Студенти забезпечуються сучасною навчально-методичною літературою та інформацією про новітні технології в індустрії моди, сучасною комп’ютерною технікою, мають нагоду оволодіти сучасними дизайнерськими програмами.

Навчання здійснюється тільки за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт).

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Технології легкої промисловості

Кваліфікація:

Молодший бакалавр з технологій легкої промисловості

Термін навчання:

 

Денна форма навчання

4 семестри (1 рік 10 місяців)

Заочна форма навчання

Кредити ECTS

120

 

Мова навчання:

Українська

Ціль програми:

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у галузі легкої промисловості, що направлені на здобуття знань, вмінь і навичок, необхідних для працевлаштування та забезпечення його здатності до професійної діяльності.

Програмні результати навчання:

 

1. Мати професійно-профільовані знання й практичні навички в галузі фундаментальних наук для вивчення явищ та процесів виготовлення виробів легкої промисловості..

2. Вміти визначати відповідність якості виробів вимогам законодавчо-правових актів та ефективно реалізовувати цільові критерії асортиментної структури.

3. Мати навички ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності у професійній діяльності.

4. Знати професійну термінологію та основні поняття з матеріалознавства, конструювання, технології, дизайну, технологічних процесів виготовлення виробів легкої промисловості.

5. Здатність використовувати інформаційні системи та технології для вирішення практичних виробничих завдань у професійній діяльності.

6. Здатність застосовувати комп’ютерні технології для вирішення технологічних проблем.

7. Здатність формувати структуру асортименту виробів легкої промисловості у відповідності до їх цільового призначення на базі набутих знань про різноманітність сировини і матеріалів.

8. Здатність використовувати набуті теоретичні професійні знання у широкому діапазоні можливих місць працевлаштування у сфері виробництва, реалізації та експертної оцінки товарів легкої промисловості (неткані текстильні матеріали/ нитки/ тканини/ трикотаж/ взуття/ швейні вироби/галантерейні вироби та ін.) та діяти на основі етичних міркувань відносно інших людей і природи (принципи біоетики), розуміючи вплив досягнень у технологіях легкої промисловості на соціальну сферу.

9. Знаходити конструктивні рішення щодо виготовлення виробів легкої промисловості на основі спеціальних знань з матеріалознавства, технології, конструювання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації, вибір методів та інструментів.

10. Здатність застосувати знання та розуміння образного, композиційного мислення, естетичного смаку при проектуванні художніх систем моделей костюму (ансамбль, гардероб, колекція,  тощо).

11. Демонструвати ділові комунікації у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді.

12. Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної термінології.

13. Застосовувати економічні основи структурної функціональності організації виробництва та/або реалізації виробів різного призначення.

 

Вступ на навчання для отримання ступеня «Молодший бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Документи, які необхідні для вступу:

 

Термін прийому документів:

на денне відділення з 10 липня по 1 серпня

 

Контакти, посилання на сторінку випускової кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 2-0404

Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор ГАРКАВЕНКО Світлана Степанівна

Телефони для довідок:

Кафедра: +38 044 256–21–14,

Приймальна комісія: +38 044 256–29–75

Сторінка кафедри конструювання та технології виробів із шкіри