КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Підприємництво та сервісна діяльність

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма: «Підприємництво та сервісна діяльність»

Ступінь: «МАГІСТР»

Спільна польсько-українська магістерська програма «Два дипломи» 2D

(Вищої школи менеджменту у Варшаві, Польща)

 

Кафедра підприємництва та бізнесу

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 14 поверх, ауд. 4-1420

Тел.: Підприємництва та бізнесу: (044) 256-21-44

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: [email protected]

Сторінка кафедри підприємництва та бізнесу 

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Сервісна діяльність – це активність людей, що вступають у специфічні взаємодії з реалізації суспільних групових і індивідуальних послуг. Основною метою таких відносин є не створення матеріальних цінностей, а задоволення людських потреб. Найбільш значними розділами сервісної діяльності є такі її види: інформаційних супровід туристично-готельного сервісу, соціальний сервіс,  освітній сервіс,  розважальний сервіс,  консалтинговий сервіс, документацій ний сервіс, референтні послуги, ресторанний сервіс,  музейно-виставкові послуги, іміджменйкерські послуги, художньо-рекламний сервіс.

 

Для вступу для здобуття освітнього ступеня магістр денної, дистанційної та заочної форм навчання вступники складають ЗНО з іноземної мови та фаховий вступний іспит.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом магістра з підприємництва та сервісної діяльності  встановленого державного зразка за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Метою реалізації програми є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі підприємництва та сервісної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог.

 

Реалізація та розвиток освітньої програми передбачає:

сприяння участі стейкхолдерів в удосконаленні структури та змісту ОПП з урахуванням запитів ринку праці та постійного аналізу тенденцій розвитку можливостей для бізнесу в України;

продовження практики співпраці з роботодавцями (лекції та практичні семінари);

впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес;

впровадження інформаційно-комунікативних та інтерактивних технологій в навчальний процес;

розширення бази даних випускників, забезпечити підтримку зв’язку із випускниками та їх залучення до профорієнтаційної роботи;

посилення міжнародної співпраці кафедри із зарубіжними ЗВО в напряму академічної мобільності студентів у міжнародних програмах академічних обмінів, а також у програмі КНУТД «Подвійний диплом».

 

Підготовка магістрів здійснюється за принципами студентоцентрованого навчання – наділення студентів повноваженнями щодо керівництва власним навчанням:

 

Характеристика освітньої програми 

Освітня програма:

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кваліфікація:

магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Термін навчання 

3 семестри (1 рік та 4 місяці) 

Кредити ECTS

90

Форма навчання 

денна / заочна / дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері підприємництва та сервісної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог. Програма орієнтує на практичне опанування навичок у сфері підприємництва та сервісної діяльності, вказує орієнтири сучасного розвитку малого та середнього бізнесу сфери обслуговування, зокрема, сфери побутового обслуговування. Окремі освітні компоненти програми викладаються англійською мовою.

Сфера працевлаштування: 

Випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в сфері послуг. Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми. Робочі місця в малих та середніх компаніях у промисловості та сфері послуг: керівники підприємств, установ та організацій, керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні, директори малого підприємства, фахівці – організатори соціально-побутового обслуговування. Можливість продовження підготовки за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії) за освітньо-науковою програмою.

 

Можливість отримання військової спеціальності.

Під час навчання ви будете мати  можливості:

Бажаючі можуть продовжити навчання в аспірантурі.

Правила прийому 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Кафедри ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ