КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ЕКОНОМІКА (м. Черкаси)

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

 

Освітня програма «ЕКОНОМІКА»

Спеціалізація «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

Кафедра економіки (ФРІІТ м. Черкаси)

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail:

м. Черкаси, вул.Чорновола, 241/2,

тел. 0472-64-00-43

e-mail: friit@knutd.edu.ua

Сторінка факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Сторінка кафедри економіки

 

Абітурієнти, які вступають після отримання диплому молодшого спеціаліста складають письмовий іспит з фаху(економіки підприємства) на факультеті. Якщо абітурієнт вступає не за спорідненою спеціальністю, то він повинен здати ще додатковий іспит з «Основ економічної теорії»

Кафедра економіки факультету РІІТ Київського національного університету технологій та дизайну здійснює прийом студентів на старші курси відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів.

Для успішного засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом для підготовки рівня вищої освіти «бакалавр» абітурієнти повинні мати  освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за спорідненою спеціальністю та володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та поглиблено-професійних економічних наук.

В процесі навчання студент набуває компетентності:

Знання і розуміння:

- Базових основ системного управління організаціями, підприємствами, установами;

-сучасних методів обґрунтування управлінських рішень, правил і прийомів їх розробки та реалізації;

 -принципів і підходів до створення сучасних операційних систем для вирішення організаційно-управлінських та економічних завдань;

-сучасної організації операційної, планово-економічної, фінансово-облікової, маркетингово-комерційної діяльності;

- організаційних основ раціональної побудови і ведення виробництва в поєднанні із закупками, переробкою сировини та матеріалів;

- принципів і методів організації маркетингових досліджень, систем руху і збуту товарів і послуг, аналізу стану і динаміки попиту та пропозиції, цінової динаміки, конкурентного середовища;

 -сучасних методів аналітичного забезпечення процесів виробництва і реалізації, аналізу показників ефективності виробництва й обґрунтування управлінських рішень з метою підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства.

Застосування знань і розумінь після закінчення навчання:

- Орієнтація в проблемах управління та вміння їх вирішувати, здійснення обґрунтування управлінських рішень, контролю за їх виконанням;

- професійне і кваліфіковане управління процесом змін при функціонуванні підприємства, орієнтація на очікувані результати, моделювання ситуацій, у тому числі непередбачуваних;

- удосконалення організації та методів виявлення й усунення недоліків у діяльності підприємства;

- різносторонній підхід до вирішення проблем;

- використання методів економічного аналізу, планування, прогнозування, які дозволяють ефективно вирішувати практичні проблеми управління підприємством;

-здійснення збору, систематизації, обробки та використання інформації, необхідної для ефективної професійної діяльності;

-  проведення комплексного аналізу соціально значимих проблем та процесів, фактів та явищ;

- здійснення управління інноваційними процесами, процесами організації та експлуатації АСУ;

-володіння навичками наукової організації праці.

 

Студенти, що навчаються за державним замовленням працевлаштовуються на підприємствах, фірмах, агенціях, установах України.

 

Вартість навчання на платній формі навчання складатиме 8500 грн. на рік на денній формі навчання та 6000 грн. на рік на заочній формі навчання відповідно.

 

Термін навчення – 2 роки за спорідненою  спеціальностю та 3 роки після закінчення неспорідненої спеціальності.

Є можливість отримати другу вищу освіту на факультеті РІІТ та в КНУТД.

Військова підготовка здійснюється в навчально – науковому комплексі військової підготовки на базі КНУТД (м. Київ).

Факультет РІІТ допомагає в розселенні студентів.

 

Контакти

18003, м. Черкаси, вул. Енгельса

(В. Чорновола), 241/2.

Телефон для довідок: 0472 -64--62-11

friit@knutd.edu.ua

 

Запрошуємо вступати до Факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Київського національного університету технологій та дизайну

на спеціальність «ЕКОНОМІКА»