КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

МАРКЕТИНГ. Комунікаційний маркетинг (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Освітня програма: «Комунікаційний маркетинг»

Ступінь: «МАГІСТР»

Кафедра економічної кібернетики та маркетингу

 

Контактна інформація:

01011 м.Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, 3 поверх

Тел. кафедри економічної кібернетики та маркетингу:  (044) 256-21-00

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: kek@knutd.edu.ua 

Сторінка кафедри економічної кібернетики та маркетингу

 

Загальна інформація

Шановні студенти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Успіх підприємницької діяльності в сучасному світі залежить перш за все від розуміння вимог ринку, знання запитів і вподобань споживачів, здатності формувати стійкий попит на товари та послуги своєї фірми та забезпечувати високу конкурентоспроможність. Вирішення цих завдань знаходиться у компетенції маркетологів. Жодна економічна спеціальність не вимагає таких різнобічних знань, як маркетинг: від математичних методів обґрунтування оптимальних рішень до тонкощів психології споживача, від найновіших комп'ютерних інформаційних технологій до поінформованості у тенденціях моди та дизайну. Тому не дивно, що саме маркетологи з їх надзвичайно широким світоглядом дуже часто займають пости віце-президентів компаній та інші найвищі посади. Дослідження українського ринку праці засвідчують, що попит на фахівців-маркетологів останнім часом стрімко зростає.

Базовим рівнем вищої освіти в сфері маркетингу є бакалавр з маркетингу освітньої програми « Бізнес маркетинг та комунікації».

Рівнем повної вищої освіти в сфері маркетингу є магістр з маркетингу освітньої програми «Комунікаційний маркетинг».

Магістр — освітньо-професійний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-професійного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову або повну вищу освіту за однойменним напрямом підготовки та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук.

Обов’язковою умовою є вільне володіння українською та іноземною мовою.

Відбір студентів для зарахування на 1 курс магістратури здійснюється на конкурсній основі.

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Комунікаційний маркетинг

Кваліфікація:

Магістр за спеціальністю 075 «Маркетинг»(за освітньою програмою «Комунікаційний маркетинг»).

Термін навчання

3 семестри (1р.6 міс)/ 4 семестри (2 роки – для неспоріднених спеціальностей)

Кредити ECTS

90\120

Форма навчання

денна/ заочна/ дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

Базові уявлення про сучасні методи маркетингової діяльності; комунікативні вміння;здатність самостійно вирішувати наукові проблеми дослідження та розробки маркетингової стратегії та стратегічного планування;здатність до організації управління маркетинговими роботами  на різних фазах; здатність розробляти перспективних та поточних планів маркетингової діяльності;здатність до письмової та усної комунікації іноземною мовою; вміння організовувати проведення діагностики стану ринку та середовища функціонування підприємства;вміння організовувати роботу виставок, ярмарок та інших комунікаційних заходів просування продукції на ринку;

Вміння: дослідження ринків, вимірювання та прогнозування попиту, виявлення потреб споживачів; формування довгострокової маркетингової стратегії фірми; визначення необхідного споживачам рівня якості товарів, формування товарного асортименту відповідно до структури попиту;встановлення цін, що привабливі для покупців і вигідні для фірми; забезпечення збуту товарів та співпраця з торговими посередниками; організація реклами, презентацій, акцій, виставок та ярмарок.

Сфера працевлаштування:

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (зокрема на підприємствах легкої промисловості), на підприємствах різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах, зокрема у підрозділах: маркетингу, постачання; маркетингових досліджень; інформаційного забезпечення; збуту; міжнародних зв'язків та в інших.

 

Кращим випускникам пропонується продовжити навчання на освітньо-науковому рівні вищої освіти, з метою отримання наукового ступеня «Доктор філософії».

Правила прийому

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«КОМУНІКАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ»

Кафедри економічної кібернетики та маркетингу