КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ЕКОНОМІКА. Бізнес-економіка (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Спеціальність:051 «Економіка»

Освітня програма:«Бізнес-економіка»

Ступінь: «МАГІСТР»

Кафедра економіки підприємства

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 10 поверх

Тел.:+38 (044) 256-21-56

e-mail: keoa@knutd.edu.ua

Тел.:Кафедра економіки підприємства:  (044) 256-29-05

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

Сторінка кафедри економіки підприємства

 

Загальна інформація

Шановні студенти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову або повну вищу освіту за однойменним напрямом підготовки та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук.

Обов’язковою умовою є вільне володіння українською й іноземною мовою.

Відбір студентів для зарахування на 1 курс магістратури здійснюється на конкурсній основі.

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Бізнес-економіка

Кваліфікація:

Магістр за спеціальністю 051 «Економіка» (за освітньою програмою «Бізнес-економіка»). 

Термін навчання 

3 семестри (1р.6 міс)/ 4 семестри (2 роки – для неспоріднених спеціальностей) 

Кредити ECTS

90/120

Форма навчання

денна/ заочна/ дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання магістр буде демонструвати:

Вміння визначати та розв’язувати значущі комплексні соціально-економічні проблеми в професійній, дослідно-інноваційній та педагогічній діяльності з орієнтацією на саморозвиток;використовувати наукові методи дослідження, збору, цілісного аналізу ситуацій, опрацьовувати та узагальнювати інформацію під час майбутньої професійної діяльності; розробляти стратегії розвитку підприємства на основі розуміння логіки розвитку бізнесу; застосовувати прийоми економічного аналізу у процесі оцінки ефективності господарської діяльності підприємства та володіти навиками оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства;обґрунтовувати стратегічні і тактичні рішення щодо формування внутрішнього економічного механізму підприємства та  забезпечення його ефективного функціонування та розвитку;проводити аналіз стану ринкового середовища, в якому функціонує підприємство та будувати конкурентоспроможні стратегії розвитку підприємства; застосовувати основи антикризового та ризик менеджменту; творчо підходити до складних, суперечливих проблем сучасної соціально-економічної дійсності та формувати власні оцінки, позиції щодо ставлення до минулого, сучасного і майбутнього України.

Сфера працевлаштування:

 

Магістр може  працювати: економічним радником; заступником директора підприємства з економічних питань; директором(керівником) малого підприємства; начальником відділу; начальником планово-економічного відділу; начальником планово-економічного бюро цеху; економістом; економістом з планування; економістом з праці; економістом із ціноутворення; економістом із збуту; економістом з фінансової роботи; економістом обчислювального (інформаційно-обчислювального центру); економістом-статистиком;  викладачем вищого навчального закладу; асистентом вищого навчального закладу;викладачем професійно-технічного навчального закладу;  викладачем (методи навчання); молодшим науковим співробітником (економіка); науковим співробітником (економіка); науковим співробітником (праця та зайнятість); науковим співробітником-консультантом (економіка); аналітиком у сфері професійної зайнятості;аналітиком інвестицій; експертом з умов праці; експертом із соціальної відповідальності;експертом з регулювання соціально-трудових відносин; інженером з організації праці;  інженером з організації та нормування праці; інженером з нормування праці; консультантом з економічних питань; консультантом з ефективності підприємництва; консультантом з раціоналізації виробництва; професіоналом з інноваційної діяльності; професіоналом з розвитку персоналу; ревізором з виробничо-технічних та економічних питань.

 

Кращим випускникам пропонується продовжити навчання на освітньо-науковому рівні вищої освіти, з метою отримання наукового ступеня «Доктор філософії».

Правила прийому

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

Кафедри економіки підприємства