КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Дисципліна вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК) 

ОПИС МОДУЛЯ

Назва дисципліни: Прикладне мистецтво.

Тип модуля:  вільного вибору студента.

Семестр: 4.

Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 180; кількість кредитів ЄКТС – 6.

Результати навчання:

знати: сутність декоративно-прикладного мистецтва як невід’ємної частини художньої культури, класифікацію виробів прикладного мистецтва; сутність традиційних народних промислів; специфіку художньої системи народного мистецтва; особливості виробів прикладного мистецтва України; засоби художньої виразності декоративної композиції, основні композиційні схеми та закономірності декоративної композиції; основні мотиви, символіку та прийоми декорування одягу та побутових предметів; характер орнаментування виробів прикладного мистецтва в різних культурах, технології їх виготовлення; характер оздоблення українського народного одягу;

вміти: використовувати композиційні закони побудови орнаменту, закони поєднання об’ємно-просторової конструкції з характером декорування виробів; синтезувати та візуалізувати власну ідею декорування трикотажного виробу, відтворити її в ескізному проекті, використовувати техніки та сучасні матеріали для художнього ткацтва, в'язання, вишивки тощо.

Зміст навчального модуля: Прикладне мистецтво і  матеріальна культура. Особливості виробів прикладного мистецтва на Україні, характер оздоблення українського народного одягу у процесі історичного розвитку. Прикладне мистецтво  Східних країн (Китай, Японія, Індія, мусульманські країни). Прикладне мистецтво стародавнього світу. Прикладне мистецтво раннього християнського періоду. Характерні особливості прикладного мистецтва Західної Європи XV ст. – ХVIII ст.

Види навчальних занять: лекція, практичне, консультація.

Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний.

Методи контролю: усний (опитування), письмовий (завдання), тестовий, графічний.

Форми підсумкового контролю: залік.

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, питання для підсумкового контролю, комплект завдань для підсумкового контролю.

Мова навчання:  українська.