КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні»

 

Ш А Н О В Н І  К О Л Е Г И!

Київський національний університет технологій та дизайну запрошує вчених та студентів Вашого навчального закладу взяти участь у ІV Всеукраїнській науковій конференції «Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні», яка відбудеться 27 березня 2020 р.

 

Т Е М А Т И Ч Н І  Н А П Р Я М И  Р О Б О Т И  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї:

  1. Інноваційний розвиток кластерного підприємництва в Україні: стратегічні орієнтири
  2. Маркетингові підходи до розвитку кластерного підприємництва
  3. Розвиток кластерного підприємництва в готельно-ресторанному бізнесі
  4. Збільшення ступеня відкритості, прозорості, динамічності знань в умовах розвитку кластерного підприємства.
  5. Правове регулювання кластерного підприємництва

 

У М О В И   У Ч А С Т І:

До 20 березня 2020 р. просимо повідомити про Вашу згоду взяти участь у конференції та тему доповіді (Заявка), а також надіслати статтю (Додаток 1) разом з копією квитанції про оплату на адресу оргкомітету електронною поштою.

 

Р Е К В І З И Т И  Д Л Я  О П Л А Т И  О Р Г В Н Е С К У  3 0 0  Г Р Н.:

Одержувач: Київський національний університет технологій та дизайну

Код ЄДРПОУ : 02070890

Банк отримувача : ДКСУ у м. Києві

Код банку отримувача: 820172

Розрахунковий рахунок: UA038201720313251003202003551

Призначення платежу: П.І.Б. (автора (-ıв) публікації) – за участь у конференції "Актуальні проблеми"

 

В И М О Г И   Д О   О Ф О Р М Л Е Н Н Я   С Т А Т Е Й

ДОДАТОК 1

Статті, підготовлені однією з мов конференції (українська, російська, англійська), повинні містити викладення мети та завдання дослідження, методики їх проведення, значущість отриманих результатів

 

СТРУКТУРА СТАТТІ МАЄ МІСТИТИ НАСТУПНІ РОЗДІЛИ:

Вступ 

а) постановка проблеми в загальному вигляді;

б) короткий аналіз останніх досліджень і публікацій;

в) виділення невирішених частин загальної проблеми.

Постановка завдання (формулювання мети дослідження)

Результати досліджень (виклад основного матеріалу)

Висновки

Список використаних джерел

 

До друку приймаються статті обсягом 5-10 повних сторінок

формату А4, набрані в редакторі Word версії не нижче 97.

Шрифт Times New Roman 13 пт.

Міжрядковий інтервал 1,0.

Абзац – 1,25.

Поля верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, внутрішнє – 2 см, зовнішнє – 2 см.

 

Стаття має містити анотацію на з-х мовах та ключові слова (укр., рос, англ.).

 

К О Н Т А К Т И:

Київ, вул. Немировича-Данченка, 2

komaretskaya@bigmir.net

067-598-55-73

Поліна Володимирівна

23.02.2020