КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КНУТД (2014-2017)

Передмова

Нові реалії об’єктивно вимагають від університету провести переоцінку його концептуальних пріоритетів стратегічного розвитку, а саме: істотно підвищити роль всіх аспектів міжнародного співробітництва в цілому, та міжнародних зв’язків зокрема. Міжнародні зв’язки сприяють реформуванню діяльності університету і охоплюють навчальний процес, організацію наукових досліджень, трансфер технологій, інноваційному розвитку університету, сприяють гармонізації вітчизняної системи вищої освіти з європейською, підвищенню якості підготовки компетентних фахівців, створенню умов для посилення мобільності, розширенню автономії підрозділів університету. Забезпечення високої якості підготовки іноземних громадян формує міжнародний авторитет Київського національного університету технологій та дизайну, посилює його позиції на міжнародних ринках  освітніх послуг.

В Україні сьогодні існує потреба в фахівцях та науковцях, які володіють не лише базовими теоретичними знаннями, а й отримали певний міжнародний практичний досвід. Саме тому розвиток міжнародної діяльності університету слід вважати невід’ємною складовою успішного європейського авторитетного університету.

 

1. Аналіз проблеми, на вирішення якої спрямована програма

За останні роки економіка України так і не позбавилася глибоких структурних деформацій і значно відстає від розвинених країн світу. Цю ж тенденцію спостерігають й на ринку освітніх послуг. Недостатній рівень  державної підтримки вищих навчальних закладів України, зменшення кількості абітурієнтів викликане демографічними особливостями залишаються глобальними проблемами для усіх вищих навчальних закладів України.

Вирішенням цих проблем є саме розвиток та розширення міжнародної діяльності. Адже, перетворення міжнародної наукової діяльності на реальний інструмент стабілізації та підйому вітчизняної освіти й нарощування науково-технічного потенціалу університету в умовах формування ринкової економіки і демократизації суспільства дозволить зробити Київський національний університет привабливим для абітурієнтів та науковців. Посилення впливу європейських і світових цінностей  на освітню та наукову сферу університету  сприятиме формуванню додаткових можливостей в усіх напрямах діяльності університету.

Програма «Міжнародна діяльність» формує нову психологічну готовність сприймати міжнародну співпрацю КНУТД не як окремий вид діяльності, а як невід’ємну складову роботи кожного структурного підрозділу університету, направлену на наповнення бюджету та підвищення його авторитету в  науковому просторі.

 

2. Мета, завдання та напрями програми

Програма розвитку міжнародної діяльності КНУТД визначає мету, завдання, спільні принципи й організацію заходів з міжнародного співробітництва в університеті на період до 2019 року. Вона є основою для перспективного, поточного планування роботи по міжнародній співпраці, проведення відповідної політики, вирішення організаційних, фінансових і кадрових питань управління міжнародною діяльністю університету.

Завданнями програми є:

- координація діяльності деканатів, кафедр, інститутів та структурних підрозділів університету пов'язаної з їхньою участю у міжнародному співробітництві;

- розширення діяльності університету у впливових міжнародних організаціях, проектах, програмах, створення спільних з міжнародними організаціями структур;

- підвищення якості підготовки кадрів для зарубіжних країн і за рахунок  цього – підвищення авторитету КНУТД на світовій та вітчизняній науковій арені;

- диференціація  і  розширення  міжнародного  співробітництва КНУТД   у регіонах світу;

- розширення співдружності з Європейськими країнами, державами Дунайського регіону, державами СНГ, країнами Сходу та Африки;

- створення в університеті середовища, сприятливого для розбудови міжнародної діяльності.

На сьогодні міжнародна діяльність Київського національного університету технологій та дизайну охоплює такі напрями:

- міжнародна студентська мобільність, академічні обміни та навчання іноземців;

- науково-дослідна робота;

- культура та спорт.

 

Міжнародна студентська мобільність, академічні обміни та навчання іноземців

Мета: створення оптимальних умов академічної мобільності для викладачів і студентів університету; постійне забезпечення освітнього процесу висококваліфікованими кадрами, що володіють міжнародним досвідом організації навчальної роботи й оцінки якості знань, збільшення контингенту іноземців.

Для цього необхідно вирішення таких завдань:

2.1. Залучення науковців, фахівців закордонних університетів та провідних фірм з метою проведення тематичних лекцій, курсів і майстер-класів для студентів КНУТД;

2.2. Здійснення заходів спрямованих на досягнення студентами, аспірантами, науковими та науково-педагогічними працівниками університету рівня знань іноземної мови, який є достатнім для участі у міжнародних навчальних і наукових програмах;

2.3. Організація навчання, стажування, обміну студентами, аспірантами й викладачами з навчальними та науковими закордонними закладами, з якими підписані договори про співробітництво;

2.4. Активізація рекламної компанії університету за межами України через публікацію інформації в буклетах, міжнародних та інтернет-виданнях, альманахах, професійних фахових виданнях;

2.5. Підтримка зв’язків з випускниками-іноземцями з метою реклами та залучення їхніх співвітчизників до навчання в університеті; організація зустрічей з видатними іноземними вченими, лауреатами міжнародних премій;

2.6. Активізація роботи участі студентів та наукових, науково-педагогічних працівників університету у міжнародних спортивних та культурних заходах (між університетських, професійних конкурсах та змаганнях).

2.7. Забезпечення можливості навчання, стажування, обміну студентами, аспірантами та викладачами за кордоном у рамках програм ДААД, Марії Кюрі, Темпус, Erasmus Mundus Programme, Вишеградської стипендії, Фонду Фулбрайта. Налагодження систематичної роботи з інформування студентів та викладачів про участь у міжнародних освітніх і наукових програмах й проектах;

2.8. Організація мовних практик для студентів за кордоном та участь студентів у Літніх школах за професійним спрямуванням;

2.9. Впровадження програм «Подвійний диплом» з іноземними вищими навчальними закладами при підготовці магістрів;

2.10. Участь магістрів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників університету у Державній програмі мобільності;

2.11. Організація літніх мовних проектів на базі літнього табору «Плюти» КНУТД  за участю спеціально запрошених волонтерів - носіїв мови;

2.12. Участь наукових робіт студентів в конкурсах, які фінансуються Міжнародними фондами;

2.13. Забезпечення набору на навчання за акредитованими в університеті напрямами  необхідну кількість студентів-іноземців та суттєво підвищити якість їх навчання;

2.14. Розробка програм спільних освітніх курсів із зарубіжними ВНЗ - партнерами, призначених для навчання студентів КНУТД у провідних навчальних закладах Європи з перспективою отримання подвійного диплому міжнародного рівня;

2.15. Організація практики (стажування) студентів КНУТД на закордонних підприємствах різних галузей економіки;

2.16. Розширення кола додаткових освітніх послуг, які можуть надаватися іноземним громадянам (наукове стажування, магістерські практики, частковий та повний курс навчання за ОКР «бакалавр» та ОКР «магістр» англійською мовою).

 

Співпраця в галузі науково-дослідної роботи

Мета: Інтеграція університету як рівноправного партнера в міжнародний науково-освітній простір, забезпечення стійких зв’язків із зарубіжними суб’єктами партнерства в науково-дослідній області; досягнення міжнародного рівня конкурентоспроможності результатів науково-дослідної діяльності; вихід на світовий ринок наукомістких технологій і науково-технічної продукції.

Для цього необхідно вирішення таких завдань:

3.1. Збільшення кількості запитів до міжнародних фондів на фінансування наукових проектів, грантів;

3.2. Участь студентів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників університету у міжнародних та міжнародних закордонних конференціях, симпозіумах, круглих столах;

3.3. Друк наукових статей викладачів університету у міжнародних виданнях, включених до БД SCOPUS;

3.4. Збільшення представництва наукового та науково-педагогічного складу університету у редакційних колегіях закордонних наукових видань;

3.5. Висвітлення наукових досягнень університету на міжнародному рівні під час участі у міжнародних заходах, організованих як на території України, так і за її межами;

3.6. Взаємного обміну науковою і науково-технічною інформацією, використання міжнародних інформаційних фондів та систем;

3.7. Підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів на основі відповідних угод;

3.8. Участі у програмах двостороннього та багатостороннього обміну науковими, науково-педагогічними працівниками і здобувачами, з метою їх стажування та підвищення кваліфікації;

3.9. Проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій та виставкових заходів;

3.10. Провадження спільної видавничої діяльності та обмін науковою друкованою продукцією.

 

 Співпраця в галузі культури та спорту

Мета: орієнтація університету на поетапне формування ефективної моделі розвитку культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах, забезпечення стійких зв’язків із зарубіжними суб’єктами партнерства в галузі культури та спорту.

Для цього необхідно вирішення таких завдань:

- організація заходів з метою кращого ознайомлення українських громадян з іноземною культурою та іноземних громадян – з українською;

- організація заходів з метою формування загальнолюдських цінностей та міжнаціональної поваги;

- розробка організаційних та виховних заходів для соціальної адаптації іноземних студентів із різних регіонів світу;

- обмін запрошеннями для участі у фестивалях, конкурсах та інших культурно-масових заходах, що проводяться навчальними закладами;

- проведення спільних змагань між спортсменами навчальних закладів.

 

3. Реалізація програми

Міжнародну співпрацю в університеті координує Навчальний центр міжнародного співробітництва. Центр реалізує та розвиває програми залучення іноземних студентів до навчання в Університеті, здійснює організаційну підтримку процесу їхнього навчання, та перебування в Україні проводить інформаційно-пошукову, аналітичну діяльність та методичну допомогу факультетам та підрозділам університету у реалізації положень програми.

Проректори та декани факультетів є відповідальними за реалізацію положень програми міжнародної діяльності, координують міжнародну діяльність кафедр факультету, сприяють міжнародній мобільності студентів та викладачів, поширюють відповідну інформацію серед студентів, викладачів та співробітників.

Заходи

Відповідальні

1. Розробка щорічних планів міжнародних заходів університету з вказівкою  на передбачені витрати  на їхню реалізацію

міжнародний відділ, керівники підрозділів

2. Підвищення ефективності моніторингу міжнародної діяльності університету:

міжнародний відділ

- впровадження єдиного порядку відряджання за кордон  НПП і студентів університету;

- впровадження єдиних форм звітності за підсумками відряджень;

- впровадження єдиного порядку підписання міжнародних угод будь-якого рівня підрозділами університету;

- посилення контролю за міжнародною діяльністю підрозділів і учених університету;

- призначення на факультетах університету з числа заступників деканів координаторів міжнародних зв'язків - контактних осіб для відділу міжнародних зв'язків

міжнародний відділ

3. Оптимізація фінансового забезпечення міжнародної діяльності університету:

- підвищення фінансово-матеріальної віддачі кожного міжнародного проекту університету;

науковий відділ,

міжнародний відділ, науково-дослідні лабораторії

- створення фонду розвитку міжнародної діяльності на основі консолідації бюджетних і позабюджетних коштів

ректорат університету

4. Інформаційно-рекламна підтримка міжнародної діяльності університету:

- оперативне і систематичне висвітлення результатів міжнародної діяльності  на сайті університету, міських і обласних ЗМІ;

- участь у виставках-презентаціях, рекламних кампаніях і роботі комісій та форумів різного рівня, присвячених міжнародній діяльності вузів

науковий відділ,

міжнародний відділ, інформаційно-комп’ютерний центр

 

4. Очікувані результати реалізації програми

Ефективність реалізації програми «Міжнародна діяльність» можна оцінити по виконанню та досягненню таких завдань:

  1. Максимальне використання потенційних можливостей і ресурсів університету для досягнення результатів по всіх напрямах і аспектах міжнародної діяльності;
  2. Проведення моніторингу існуючого стану і потенційних можливостей міжнародної співпраці на факультетах, кафедрах і підрозділах університету, залучення їх до розширення міжнародної освітньої і наукової співпраці КНУТД;
  3. Формування механізму взаємодії факультетів і підрозділів для реалізації основної мети і завдань міжнародної діяльності: розвиток інформаційної інфраструктури міжнародної діяльності, створення інформаційних взаємозв'язків між інформаційною системою міжнародної служби і інформаційною системою університету;
  4. Розширення міжнародних контактів, необхідних для забезпечення науково-практичної діяльності та навчально-методичної роботи університету.
  5. Підвищення якості підготовки студентів та науково-педагогічного складу, а також розширення кругозору шляхом їх професійного росту та підвищення свідомості за допомогою участі у міжнародних програмах та проектах.
  6. Підвищення рейтингу університету за рахунок збільшення вагомості індексу «Міжнародна діяльність»;
  7. Активізація роботи вступу університету у міжнародні освітні асоціації, організації, програми, фонди у формі повного або асоційованого членства. Розповсюдження рекламної інформації про наукові, освітні, культурні здобутки та досягнення університету серед міжнародних фондів, асоціацій, університетів-партнерів;
  8. Розширення географії міжнародного співробітництва університету через підписання договорів про міжнародне співробітництво з освітніми і науковими установами та підвищення результативності міжнародного співробітництва на рівні кафедр, факультетів, університету в цілому.