КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Електронні пристрої та електротехнічні комплекси, комп’ютерно-інтегровані системи управління Електронний науковий журнал «Технології та дизайн» 2015-2

Самелюк О. С. Розробка методів і засобів вимірювання параметрів та якості електричної енергії [Електронний ресурс] / О. С. Самелюк, М. Ю. Черніченко, К. Л. Шевченко // Технології та дизайн. – 2015. – № 2 (15). – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=td

У статті розглянуто оцінку динамічної похибки багатоконтурної системи за допомогою методу вписаних трапецій та структурний метод вимірювання значень відносної похибки вимірювання усталеного відхилення напруги. Встановлено, що оцінка та визначення великих та малих інформативних показників якості електроенергії, є важливим заходом для контролю за рівнем якістю електричної енергії. Наведені теоретичні та експериментальні результати досліджень параметрів та якості електроенергії.

Завантажити