КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Електронні пристрої та електротехнічні комплекси, комп’ютерно-інтегровані системи управління Електронний науковий журнал «Технології та дизайн» 2015-2

Покотило В. Ф. Дослідження можливості зменшення рівня шуму в побутових холодильниках [Електронний ресурс] / В. Ф. Покотило, Т. Я. Біла // Технології та дизайн. – 2015. – № 2 (15). – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=td

У статті розглянуто основні причини виникнення шуму  під час роботи компресійного холодильника. Теоретично показано, що під час роботи компресора відбувається зміна його навантажувальних характеристик, в результаті яких виникає шум. Наведенні дані експериментальних досліджень  рівня шуму на компресорах різних типів та запропонована конструкція,що дозволяє зменшити вібрацію та  шум.

Завантажити