КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Електронні пристрої та електротехнічні комплекси, комп’ютерно-інтегровані системи управління Електронний науковий журнал «Технології та дизайн» 2015-2

Клюйко Ю. І. Розробка інтелектуальної системи керування освітленням «розумного будинку» [Електронний ресурс] / Ю. І. Клюйко, Б. М. Злотенко // Технології та дизайн. – 2015. – № 2 (15). – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=td

Стаття присвячена розробці інтелектуальної системи керування освітленням «розумного будинку» на основі контролера Arduino. Вперше запропоновано в якості центрального модуля інтелектуальної системи керування освітленням використовувати контролер Arduino. Використання контролера Arduino значно здешевлює системи освітлення та спрощує їх, не впливаючи на функціонал системи.

Завантажити