КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Електронні пристрої та електротехнічні комплекси, комп’ютерно-інтегровані системи управління Електронний науковий журнал «Технології та дизайн» 2015-2

Нещерет М. М. Автоматичне керування електроприладом для нагрівання води [Електронний ресурс] / М. М. Нещерет, Б. М. Злотенко // Технології та дизайн. – 2015. – № 2 (15). – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=td

У статті представлені графіки результатів аналітичного та експериментального визначення часу температури нагріву та охолодження води в електричному чайнику з автоматизованою системою управління температурними режимами які необхідні для заварювання різних сортів чаю. Здійснене порівняння експериментальних даних часу нагріву та охолодження води в електричному чайнику з розрахунковими. Наведена схема стенду для проведення експериментальних досліджень та її опис. Для вирішення проблеми регулювання температури нагріву води в електричному чайнику запропонована принципова електрична схема керування заданою темперою на мікроконтроллері.

Завантажити