КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Електронні пристрої та електротехнічні комплекси, комп’ютерно-інтегровані системи управління Електронний науковий журнал «Технології та дизайн» 2015-2

Приходько П. А. Дослідження волого-температурних параметрів сушарки з плівковим електронагрівачем [Електронний ресурс] / П. А. Приходько, В. М. Павленко // Технології та дизайн. – 2015. – № 2 (15). – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=td

Стаття присвячена підвищенню енергоефективності радіаційно-конвективних побутових сушарок за paxунoк використання в якості інфрачервоного випромінювача плівкового електронагрівача.  

Завантажити