КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Електронні пристрої та електротехнічні комплекси, комп’ютерно-інтегровані системи управління Електронний науковий журнал «Технології та дизайн» 2015-3

Стародуб О. В. Автоматичне керування електроприладом для теплової обробки текстильних матеріалів / О. В. Стародуб, Б. М. Злотенко // Технології та дизайн. – 2015. – № 3 (16). – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=td

У статті наведена схема розробленого лабораторного стенду для дослідження автоматичного керування електропобутової праски, та описано опис роботи зі стендом. Наведено графіки результатів експериментальних досліджень нагріву та охолодження підошви електропобутової праски при різних режимах роботи. Для покращення енергоефективності процесу прасування виробів запропонована схема автоматичного регулювання на мікроконтроллері, з можливістю вибору температурного діапазону для окремого виду тканини, а також наведена блок-схема процесу роботи праски по запропонованій схемі.

Завантажити