КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Електронні пристрої та електротехнічні комплекси, комп’ютерно-інтегровані системи управління Електронний науковий журнал «Технології та дизайн» 2015-3

Степанюк Р. В. Дослідження побутових насосів / Р. В. Степанюк, Б. М. Злотенко // Технології та дизайн. – 2015. – № 3(16). – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=td

У статті розглянуті методи підвищення показників енергоефективності, на основі принципу порівняння та вибору кращого з доступних аналогів. Метод є універсальнім для підвищення енергоефективності та модернізації чи ремонту будь-якого приладу. На основі отриманих характеристик енерговитрат, показників тиску, ми маємо змогу наочно переконатися в перевагах конкретних моделей насосів та обрати модель, що якнайкраще підходить для сучасних умов експлуатації побутових пристроїв.

Завантажити