КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Електронні пристрої та електротехнічні комплекси, комп’ютерно-інтегровані системи управління Електронний науковий журнал «Технології та дизайн» 2015-3

Тесик Ю. Ф. Вимірювальні підсилювачі потужності для метрологічного обладнання / Ю. Ф. Тесик, А. О. Гайдай, Р. М. Мороз // Технології та дизайн. – 2015. – № 3 (16). – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=td

Проведена систематизація вимірювальних підсилювачів потужності, які використовуються в метрологічному обладнанні і генераторах-калібраторах. Встановлено чіткі взаємозв’язки між ними, структурована інформація, що дозволило визначити основні напрямки їх розвитку, такі як збільшення вихідної потужності, робота з нелінійним навантаженням при забезпеченні високих показників точності, стабільності, низького коефіцієнта спотворень. В результаті виявлено, що підсилювачі з цифро-аналоговим принципом роботи та гібридні є найбільш перспективні для розробки та застосування.

Завантажити