КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

2014

Наші публікаціїНаукові статтіЕкономіка, фінанси, менеджментВидання України2014

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


Амбарчян М. С. Вибір найоптимальнішої стратегії зміни периметру консолідації банківської групи / М. С. Амбарчян // Економічний форум. – 2014. – № 1. – С. 178–183.


Амбарчян М. С. Управління периметром консолідації як елемент управління банківською групою / М. С. Амбарчян // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2014. – № 1 (67). – С. 3–7.


Бабіна Н. О. Антикризовий фінансовий контролінг як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства [електронний ресурс] / Н. О. Бабіна // Ефективна економіка. – 2014. - № 5. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua.


Бабіна Н. О. Управління економічною безпекою підприємства в умовах кризового розвитку / Н. О. Бабіна // Економіка і управління. – 2014. – № 1. – С. 81–85.


Балабай Я. В. Формування підходу до розробки стратегії розвитку підприємства [електронний ресурс] / Я. В. Балабай, Є. О. Діденко // Технології та дизайн. – К. : КНУТД, 2014. – № 4 (13). – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/td_2014_4_18.pdf.


Безверхий К. Інтегрована звітність підприємства: удосконалення організації і методики її складання / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 5. – C. 23–28.


Безверхий К. В. Відображення чистого прибутку (збитку) у фінансовій звітності українських підприємств / К. В. Безверхий // Управлінський облік. – 2014. – № 12. – С. 39–46.


Безверхий К. В. Звітність в поліваріантність обліку для внутрішнього управління та зовнішнього регулювання економіки / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля // Міжнародний бухгалтерський облік. – 2014. – № 37 (331). – C. 51–63.


Безверхий К. В. Звітність у теорії вітчизняних та зарубіжних інституціоналістів / К. В. Безверхий // Бізнес Інформ. – 2014. – № 2 (433). – С. 299–307.


Безверхий К. В. Класифікація облікових систем в інституціональному середовищі / К. В. Безверхий // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 168–178.


Безверхий К. В. Консолідація фінансової звітності групи підприємств: теоретичні та практичні аспекти / К. В. Безверхий, В. П. Пантелеєв // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2014. – № 3 (42). – С. 28–46.


Безверхий К. В. Концепція суттєвості у бухгалтерському обліку: досвід України / К. В. Безверхий // Міжнародний бухгалтерський облік. – 2014 – № 42 (336). – C. 36–44.


Безверхий К. В. Методичні засади формування інтегрованої звітності / К. В. Безверхий // Облік і фінанси. – 2014. – № 3 (65). – C. 8–14.


Безверхий К. В. Особливості бухгалтерського обліку за національними та міжнародними стандартами: порівняльний аспект / К. В. Безверхий // Облік і фінанси. – 2014. – № 2 (64). – C. 8–13.


Безверхий К. В. Удосконалення методики виявлення ознак викривлень і помилок у фінансовій звітності на основі аналітичних процедур / К. В. Безверхий // Облік і фінанси. – 2014. – № 4 (66). – C. 8–16.


Безверхий К. План рахунків бухгалтерського обліку для цілей складання фінансової звітності за МСФЗ / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 7. – C. 23–30.


Бондаренко С. М. Аналіз сучасних стратегій / С. М. Бондаренко, О. В. Свиринюк // Збірник наукових праць магістрів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності)». – К., 2014. – С. 56–62.


Бондаренко С. М. Оцінювання діяльності підприємства за критеріями європейської премії за якість / С. М. Бондаренко, Д. О. Слюсар // Збірник наукових праць магістрів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності)». – К.,2014. – С. 81–86.


Бреус С. В. Використання досвіду провідних європейських країн задля розробки ринкової моделі: ВНЗ – держава – роботодавці [електронний ресурс] / С. В. Бреус // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – 2014. – 12. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3682.


Бреус С. В. Проблеми забезпечення продовольчої безпеки як складової економічної безпеки України / С. В. Бреус // Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 1 (65). – С. 476–481.

1234