КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Електронний науковий журнал «Технології та дизайн» 2014-1

Бондаренко С. М. Особливості використання соціально-орієнтованої концепції загального управління якістю TQM в Україні / [електронний ресурс] / С. М. Бондаренко, І. А. Строкач // Технології та дизайн. – 2014 р. – № 1 (10).

Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=EJ000048%2F2014%2F1.

У статті досліджено систему TQM як один з елементів ефективного управління підприємством, а також розглянуто стратегії її застосування на підприємстві.

Завантажити