КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Електронний науковий журнал «Технології та дизайн» 2015-1

Діденко Є. О. Оцінювання ризикованості господарської діяльності підприємства на основі рівня економічної безпеки [Електронний ресурс] / Є. О. Діденко // Технології та дизайн. – 2015. - № 1 (14). – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=td

Стаття присвячена підходу до оцінювання ризикованості господарської діяльності підприємства, що ґрунтується на визначеному рівні економічної безпеки. Представлена методика передбачає визначення загального рівня ризикованості господарювання підприємства та дозволяє додатково оцінити ймовірність його зміни протягом подальших періодів діяльності.

Завантажити