КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Електронний науковий журнал «Технології та дизайн» 2015-1

Голубєв Л. П. Сучасний стан та перспективи розвитку Інтернет-реклами в Україні [Електронний ресурс] / Л. П. Голубєв // Технології та дизайн. – 2015. - № 1 (14). – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=td

У статті розглядаються сучасний стан та перспективи розвитку Інтернет-реклами в Україні. Визначено місце і роль Інтернет-реклами в глобальному ринку реклами. Дається прогноз розвитку Інтернет-реклами на українському ринку реклами.

Завантажити