КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

2015-2

Наші публікаціїНаукові статтіЕкономіка, фінанси, менеджментЕлектронний науковий журнал «Технології та дизайн»2015-2

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


Галяндін Н. А. Удосконалення стратегічного управління людськими ресурсами в навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н. А. Галяндін // Технології та дизайн. – 2015. – № 2 (15). – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=td


Дем’яненко А. М. Удосконалення системи управління розвитком персоналу на підприємствах [Електронний ресурс] / А. М. Дем’яненко // Технології та дизайн. – 2015. – № 2 (15). – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=td