КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Електронний науковий журнал «Технології та дизайн» 2015-3

Дорошенко К. А. Ефективність управління персоналом в організації / К. А. Дорошенко // Технології та дизайн. – 2015. – № 3 (16). – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=td

У статті розглянуто проблему ефективного управління персоналом в організації, який є головною складовою підприємства в умовах його розвитку. Визначено критерії оцінювання персоналу та шляхи підвищення ефективності управління персоналом. 

Завантажити