КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Видання України

Наші публікаціїНаукові статтіГуманітарні наукиВидання України

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ

О.В. Хоменко 


Бабина Т. Г. Доступність якісної освіти: шляхи і механізми регулювання проблеми / Т. Г. Бабина, О. П. Єршова // Гуманітарний вісник ДВНЗ. Тематичний вип.: Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 2014. – Т. I, вип. 5. – С. 157–163. – Додаток 1.


ВІРТУАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

О.В. Хоменко 


Гудкова Н. М. Особливості трансформації метафори при перекладі англомовного наукового тексту на українську мову / Н. М. Гудкова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : збірник наукових праць. Серія : Філологічна. – 2014. – Вип. 45. – С. 224–226.


Гудкова, Н. М. Культурна адаптація при перекладі текстів газетно-інформаційного стилю / Н. М. Гудкова // Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації : матеріали наук.-практ. конф., 4-8 чер. 2008 р. – Луганськ, 2008. – С. 33-38.


Дзира І. Я. Давньоукраїнські літописи в національній історіографії 70–90-х рр. ХІХ ст. / І. Я. Дзира // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: зб. наук. праць / гол. ред. О. П. Реєнт [та ін.]. – К.: Ін-т історії НАН України, 2013. – Вип. 22. – С. 324–351.


Кириченко Р.В. Емоційний інтелект як фактор ділової успішності керівника. / Р.В. Кириченко // Перспективні напрямки української науки : зб. статей учасників двадцять восьмої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал української науки – XXI сторіччя» (08-13 жовтня 2014 р.). Т. 1 : Науки гуманітарного циклу. – Запоріжжя, 2014. – С. 15- 16.


Кугай К. Б. Historical overview of translation = Історичний аналіз перекладу / К. Б. Кугай // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – К., 2014. – С. 182–186.


Курілко А. О. Ефективність української вищої освіти в контексті впровадження інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах / А.О. Курілко, С.В. Бреус // Вісник Черкаського університету. Серія : Економічні науки. – 2013. – № 33 (286). – С. 32–36.


Малинка М. М. Тема семи Вселенських соборів в українському хронографі XVI століття [електронний ресурс] / М. М. Малинка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – 2014. – Вип. 21.


Малинка М. М. Тема турецької загрози християнському світу в трактатах Станіслава Оріховського / М. М. Малинка // Scripta manent : ювілейний збірник наукових праць [на пошану професора Ганни Токань з нагоди її 60-річчя]. – 2014. – С. 103-106.


Маслов В.М. Проблемні питання правового регулювання професійного спорту / В.М.Маслов, М.І.Попичєв, О.А. Шаповалова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – 2014. – Вип. 118,т. 1. – С. 4.


Маслов В.М. Розвиток моторики волейболістіврізнихвіковихгруп / В.М.Маслов, М.М.Трояновська, С.І.Вітковський // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – 2014. – Вип. 118,т. 4. – С. 7.


Матюха М. М. Розвиток сільських громад та їх вплив на розвиток сільських територій / М. М. Матюха // Кримський економічний вісник. – 2014. – Ч. ІІ, № 1 (08). – С. 61–63.


Методологія дослідження тенденцій іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей з позицій рівневого підходу

О.В.Хоменко 


Мишакова Т. М. Види творчих завдань в роботі над текстом зі спеціальності в іноземні аудиторії / Т. М. Мишакова, О. О. Величко // Зб. статей учасників двадцять дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – XXI сторіччя», 19-25 листопада 2014 р., Т.1. Науки гуманітарного циклу. – Запоріжжя, 2014. – С. 71–72.


Мишакова Т. М. Сценарій урочистого зібрання студентів-іноземців КНУТД, присвяченого 200-річчю від дня народження Т. Г.Шевченка / Т. М. Мишакова, О. О. Величко // Мова та історія: зб. наукових праць. Вип. 279. –К., 2014. –С. 6-15.


Множинська Р.В. Погляди Станіслава Оріховського на взаємини церкви і держави/ Р. В. Множинська [електронний ресурс].


МОВА МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

О.В. Хоменко 


ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

О.В. Хоменко 

12