КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

2015

Наші публікаціїНаукові статтіГуманітарні наукиВидання України2015

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


Александрович Т. З. Розуміння образу мудрості в українській літературі XVІІ ст. / Т. З. Александрович // Вісник Запорізького національного університету. – Філологічні науки. – 2015. – № 2. – С. 6-12.


Александрович Т. Погляди на геополітичне становище України в добу Ренесансу через призму творів Йосипа Верещинського / Т. Александрович, М. Малинка // Переяславські Сковородинівські студії : філологія, філософія, педагогіка : зб. наук. праць / [за заг. ред. М. П. Корпанюка]. – 2015. – Вип. 3. – С. 5–10.


Бабина Т. Г. Ментальні полюси соціокультурних трансформацій / Т. Г. Бабина // Гілея : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 98 (№ 7) – С. 211-216.


Бабина Т. Г. Ментально-культурні аспекти глобалізаційних трансформацій / Т. Г. Бабина // Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук». – Дніпропетровськ, 2015. – С. 84-87.


Гудкова, Н. М. Сутність комунікативно-когнітивного підходу до викладання іноземної мови фахового спрямування у вищому навчальному закладі / Н. М. Гудкова // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 54. – С. 21-23.


Дворянчикова С. Є. Конструювання авторського “комічного світу” (на матеріалі лімериків Е. Ліра) / С. Е. Дворянчикова // Мова і культура. – 2015. – Т. 175. – С. 468–474.


Дворянчикова С. Є. Філософські та лінгвістичні засади сучасних українських студій поетики оніма в контексті комічних жанрів та сміхової культури / С. Є. Дворянчикова, відп. ред. М. Я. Плющ // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. – 2015. – Вип. 12. – С. 33-37.


Дзира І. Я. Українське літописання XV–XVIII ст. у вітчизняній науковій літературі 1830–1860-х рр. / І. Я. Дзира // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : збірка наукових праць / відп. ред. Г. В. Боряк ; НАН України, Ін-т історії України. – 2015. – Число 26–27. – С. 223–241


Кугай К. Б. Main methods of foreign language teaching = Основні методи викладання іноземної мови / К. Б. Кугай // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : [збірник]. – Вип. 23. – Одеса, 2015. – С. 259–261.


Кугай К. Б. Technical translation challenges = Труднощі технічного перекладу / К. Б. Кугай // Перспективні напрями світової науки : збірник статей учасників тридцять першої Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки ХХІ сторіччя», 25 лютого-1 березня 2015 р. – Запоріжжя, 2015. – С. 49–51.


Кугай К. Б. The importance of foreign languages in the modern world = Значення іноземних мов у сучасному світі / К. Б. Кугай // Формування науково-освітньої політики : збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень) / Центр наукових публікацій. – К., 2015. – С. 53–54.


Кугай К. Б. Основні методи викладання іноземної мови = Main methods of foreign language teaching / К. Б. Кугай // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : [збірник]. – Вип. 23. – Одеса, 2015. – С. 259-261.


Кугай К. Б. Труднощі технічного перекладу = Technical translation challenges / К. Б. Кугай // Перспективні напрями світової науки : збірник статей учасників тридцять першої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки ХХІ сторіччя» (25 лютого-1 березня 2015р.). Т. 1 : Науки гуманітарного циклу. – Запоріжжя, 2015. – С. 49-51.


Кугай К.Б. Значення іноземних мов у сучасному світі = The importance of foreign languages in the modern world / К.Б. Кугай // Збірник центру наукових публікацій : «Формування науково-освітньої політики» : збірник статей. – К., 2015. –С. 53-54.


Малинка М. Тема османської загрози в українському хронографі XVI століття / М. Малинка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – 2015. – Т. 22. – С. 15–19.


Мишакова Т. М. Відо-часові форми дієслів руху в практичному курсі російської мови (просунутий етап навчання) / Т. М. Мишакова, О. О. Велічко // Зб. статей учасників тридцять другої Міжнародної науково-практичної конференции «Інноваційний Потенціал Світової науки - XXI сторіччя, 2-7 квітня 2015 р. Т.1. Науки гуманітарного циклу. – Запоріжжя, 2015. – С. 58-59.


Тьопенко Ю. А. Діалогічні взаємини української та англійської літератур, їх специфіка і стадії становлення / Ю. А. Тьопенко // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених. – 2015. – Вип. 11. – С. 208–215.


Тьопенко Ю. А. Давня українська література та фольклор в англійських перекладах: розмаїття жанрів / Ю. А. Тьопенко // Філологічні семінари. Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традицією. Вип. 18. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2015. – С. 154–160.


Тьопенко Ю. А. Міжкультурний діалог як чинник рецепції української літератури у Великій Британії й в англомовному світі / Ю. А. Тьопенко // Гуманітарна освіта в технічних вищих закладах : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 32. – С. 189-201.


Тьопенко Ю. А. Перекладацька стратегія доместикації як чинник національної ідентифікації / Ю. А. Тьопенко, Ю. Г. Стежко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія. – 2015. – Вип.18, № 2. – С. 184-189.

12