КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Науково-дослідна частина (НДЧ)

ПРУДНІКОВА Наталія Дмитрівна

Начальник НДЧ, к.т.н.

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1, к. 112

Тел./факс.: (044) 256-29-13

e-mail: prudnikova@knutd.edu.ua

ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

Головним завданням відділу є:

 • оперативне забезпечення професорсько-викладацького складу університету, аспірантів, докторантів та студентів науковою інформацією про досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки;
 • організація і проведення конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів, виставок в університеті, а також участь у ділових заходах різного рівня з науковими розробками та досягненнями університету;
 • організація співробітництва з підприємствами і суб’єктами наукової та науково-технічної діяльності України та іноземних держав.
 • підготовку інформаційних та рекламних матеріалів науково-технічних досягнень університету;
 • видання збірника наукових праць журнал «Вісник  КНУТД» та інших засобів наукової комунікації університету;
 • організація державної  реєстрації та обліку  науково-дослідних робот, які виконуються в університеті;
 • підготовку звітних матеріалів з науково-технічної інформації;
 • наповнення і супровід офіційного web-сайту університету у частині інформації щодо науково-дослідної роботи;
 • регулювання діяльності у сфері трансферу технологій;
 • пошук, організація та підготовка наукових міжнародних грантів/програм;
 • проведення маркетингових та патентно-кон’юктурних досліджень, що включає здійснення разом з іншими підрозділами університету заходів з використання результатів НДР (науково-дослідних робіт) та ОІВ ( об’єктів інтелектуальної власності);
 • систематизація інформації і створення бази даних про винаходи університету та організація заходів, що сприятиме комерціалізації наукоємних розробок університету.
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ПАВЛЕНКО Галина Юріївна - начальник відділу

Корпус. 1, к. 376

Тел./факс.: 256-21-39

e-mail: nds@knutd.edu.ua

 

Скопінцева Ірина Вікторівна - н.с.

Корпус. 1, к. 376

Тел: 280-74-42; 256-21-39

e-mail: vzpiv@knutd.edu.ua

 

Відділ з питань інтелектуальної власності на чолі з начальником відділу Павленко Г.Ю., яка є патентним повіреним України № 128, здійснює свою діяльність в таких напрямах:

 • консультації з питань визначення прав на об’єкти промислової власності;
 • надання допомоги в підготовці матеріалів для оформлення прав на об’єкти промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торгових марок);
 • патентно-інформаційний пошук по матеріалах, що пропонуються для патентування;
 • підготовка, подання у встановленому порядку заявок на реєстрацію об’єктів промислової власності;
 • представлення інтересів університету з питань промислової власності в відносинах з фізичними та юридичними особами, патентними органами та відомствами як в Україні, так і за кордоном;
 • підготовка документів для захисту промислової власності університету від посягань третіх осіб, включаючи захист від недобросовісної конкуренції;
 • реклама об’єктів промислової власності та видання створених науковцями університету об’єктів інтелектуальної власності;
 • оформлення договорів на створення науково-технічної продукції або науково-технічної послуги;
 • оформлення виключних/невиключних ліцензійних договорів на передачу права на використання об’єктів інтелектуальної власності та договорів уступки права на них;
 • надання інших послуг в межах своєї компетенції.

 

Відділ пропонує також наступні види платних послуг:

 • підготовка та подання заявки на винахід;
 • підготовка та подання заявки на корисну модель;
 • підготовка та подання заявки на промисловий зразок;
 • підготовка та подача заявки на знак для товарів і послуг;
 • заява конвенційного пріоритету;
 • внесення в матеріали заявки змін та уточнень за ініціативою заявника;
 • подача клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід;
 • підготовка відповіді на запит експертизи;
 • підготовка мотивованої відповіді на попереднє рішення про відмову;
 • проведення прискореної експертизи знака для товарів і послуг;
 • підготовка мотивованої відповіді на повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака;
 • отримання патенту;
 • отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг;
 • внесення змін стосовно патенту до Державного реєстру;
 • внесення змін стосовно реєстрації знака для товарів і послуг до Державного реєстру;
 • відновлення пропущених процесуальних строків;
 • подача клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність критеріям патентоспроможності;
 • підтримання патенту в силі, щорічно;
 • продовження строку дії патенту;
 • продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг;
 • подача заперечення на рішення експертизи;
 • підготовка ліцензійного договору або договору про переуступку прав;
 • реєстрація ліцензійного договору або договору про переуступку прав;
 • внесення змін до відомостей, що утримуються в Державному реєстрі про надання ліцензії стосовно кожного промислового зразка, передбаченого договором;
 • внесення змін до відомостей, що утримуються в Державному реєстрі про надання ліцензії стосовно кожного знака для товарів та послуг, передбаченого договором;
 • проведення патентно-інформаційного пошуку по одній групі МПК, на виявлення аналогів винаходу (корисної моделі);
 • проведення патентно-інформаційного пошуку на виявлення патентів, які заважають використанню продукту;
 • попередній пошук ідентичних або схожих до ступеня змішування знаків по базі даних Укрпатенту;
 • переклад з російської на українську та навпаки;
 • підготовка документів для захисту промислової власності від посягань третіх осіб включаючи захист від недобросовісної конкуренції.