КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Студентський виставковий Клуб «КНУТД-ЕКСПО»

ПРО КЛУБ

Студентський виставковий клуб «КНУТД-ЕКСПО» створений 23 березня 2009 року.

СТАТУТ ВИСТАВКОВОГО КЛУБА «КНУТД-ЕКСПО»

1. Загальні положення

1.1. Виставковий Клуб «КНУТД-ЕКСПО» (Клуб) є громадським об’єднанням, яке об’єднує на добровільній основі та спільності інтересів студентів Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) для спільної реалізації цілей і задач, що визначаються цим Статутом.

1.2. Діяльність Клуба здійснюється на основі самоуправління, гласності, відкритості, законності, вибірності всіх його керівних органів, регулярній звітності перед членами Клуба, рівних прав його членів.

1.3. Клуб створюється на базі КНУТД при Центрі розвитку та впровадження виставкових технологій (Центру РВВТ) без утворення юридичної особи.

Місцезнаходження Клуба: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.

2. Цілі та задачі Клуба

2.1. Цілі Клуба:

 • розвиток у студентів здібностей співробітництва та взаємодії, вміння користуватися різноманітними засобами комунікації та презентації, вміння ефективно навчатися у своїй професійній області;
 • створення умов для розкриття та реалізації особистісних творчих здібностей студентів;
 • придбання майбутніми спеціалістами предметно-професійного досвіду;
 • розвиток професійного, теоретичного та практичного мислення;
 • активізація наукової діяльності студентів, навчання навичкам самостійної наукової роботи, оволодіння сучасною технікою, методикою наукових досліджень;
 • застосування у студентських наукових дослідженнях новітніх інформаційних технологій;
 • виховання з числа найбільш обдарованих та успішних студентів резерву вчених, дослідників та викладачів;
 • популяризація наукових знань серед студентів.

2.2. Задачі Клуба:

 • пропаганда сучасних виставкових технологій;
 • підвищення освітнього, професійного, творчого та морального потенціалу своїх членів;
 • об’єднання прихильників виставкових технологій;
 • організація, проведення, участь у студентських наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах і т. п.;
 • участь у виставкових заходах;
 • підготовка та розміщення публікацій у спеціальних виданнях;
 • участь у науково-дослідних роботах;
 • підтримка зв’язків та співробітництво з іншими громадськими організаціями.

3. Членство у Клубі

3.1. Членами Клуба можуть стати студенти КНУТД, які розділяють цілі та задачі Клуба, беруть активну участь у діяльності Клуба.

3.2. Порядок прийому та виходу із складу членів Клуба є компетенцією Загальних Зборів та Ради Клуба.

3.3. До Клуба може вступити будь-який студент КНУТД, який цікавиться виставковими технологіями.

3.4. Прийом членів Клуба здійснюється за рішенням Ради або Загальних Зборів Клуба на основі письмової заяви-анкети кандидата у члени.

3.5. За рішенням Загальних Зборів членів Клуба може присуджуватися звання Почесного члена Клуба.

Почесними членами Клуба можуть бути:

 • особи, що досягли певних успіхів і активно проявили себе у роботі Клуба;
 • особи, що сприяють своєю діяльністю втіленню в життя різних проектів Клуба, беруть участь у реалізації програм Клуба або в його роботі, а також меценати, особи, громадська, благодійна або професійна діяльність яких спрямована на користь Клуба.

3.6. Члени Клуба зобов’язані:

 • додержуватись Статуту Клуба;
 • виконувати рішення Загальних Зборів та Ради Клуба;
 • брати активну участь у справах та заходах, які проводяться Клубом;
 • відвідувати засідання Клуба;
 • поважати один одного;
 • надавати сприяння Клуба у досягненні його цілей та задач;
 • утримуватися від будь-яких дій, які прямо або опосередковано могли б ускладнювати діяльність Клуба.

3.7. Виключення із Клуба здійснюється Загальними Зборами або Радою за невиконання положень Статуту, здійснення дій, що наносять шкоду Клубу або його керівним органам.

3.8. Членство у Клубі припиняється на основі особистої заяви. Член Клуба вважається вибувшим з моменту подачі відповідної заяви до Загальних Зборів або Ради.

3.9. Члени Клуба мають право:

 • обирати та бути обраними до керівних органів Клуба;
 • отримувати методичну, організаційну та практичну допомогу Клуба;
 • брати участь у роботі Клуба та в реалізації його програм і проектів;
 • отримувати інформацію про діяльність Клуба, його структур, про його плани, програми, проекти, тощо;
 • вносити на розгляд Загальних Зборів членів Клуба пропозиції, що стосуються діяльності Клуба.

4. Керівні органи

4.1. Керівними органами Клуба є: Загальні Збори, Рада, Президент. За рішенням Загальних Зборів або Ради може обиратися Опікунська Рада.

4.2. Загальні Збори.

4.2.1. Вищим керівним органом Клуба є Загальні Збори, які скликаються Радою не менше одного разу на рік. Дата скликання, місце проведення та порядок денний Загальних Зборів об’являються Радою не пізніше, ніж за один місяць до початку роботи Загальних Зборів.

4.2.2. Учасниками Загальних Зборів можуть бути члени Клуба, керівництво КНУТД, інженерно-економічного факультету, кафедри менеджменту, Центру РВВТ.

4.2.3. Загальні Збори правомочні приймати рішення, якщо в їх роботі беруть участь більше половини членів Клуба. Рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх на Загальних Зборах членів Клуба.

4.2.4. До виключної компетенції Загальних Зборів відноситься рішення наступних питань: зміни Статуту Клуба; обрання та дострокове припинення повноважень членів Ради; обрання та дострокове припинення повноважень Президента; прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Клуба; затвердження основних напрямків і Програми діяльності Клуба.

4.3. Рада.

4.3.1. У період між Загальними Зборами керівництво діяльністю Клуба здійснює Рада.

4.3.2. Рада обирається строком на один рік. Кількісний склад Ради визначається Загальними Зборами, але при цьому кількість членів Ради не повинна перевищувати 9 чоловік.

4.3.3. Рада скликає Загальні Збори, підзвітна їм та організовує виконання його рішень.

4.3.4. Члени ради обираються строком на 1 рік. У випадку перевищення своїх повноважень, бездіяльності, грубого порушення Статутних вимог Президент, члени Ради можуть бути достроково звільнені від своїх обов’язків за рішенням загальних Зборів.

4.3.5. Рада збирається на свої засідання не рідше 1 разу за семестр.

4.3.6. Рада повноважна приймати рішення, якщо на її засіданнях присутні більше половини її членів.

4.3.7. Рада Клуба:

 • за представленням Президента обирає із свого складу двох Віце-президентів;
 • розглядає та затверджує плани діяльності на поточний рік, а також звіти за минулий рік;
 • затверджує правила, процедури, визначає організаційну структуру Клуба;
 • організовує виконання рішень Загальних Зборів;
 • готує документи Загальних Зборів;
 • здійснює управління проектами та засобами їх забезпечення;
 • здійснює контроль за діяльністю Клуба;
 • проводить прийом у члени Клуба та виключення з нього;
 • затверджує зразки символіки Клуба.

4.3.8. Президент Клуба бере участь у голосуванні з усіх питань компетенції Ради. У випадку, коли голоси розподілилися порівну, вирішальний голос має Президент.

4.4. Президент.

4.4.1. Президент обирається Загальними Зборами з числа членів Клуба на 1 рік, є, за посадою, членом Ради та несе відповідальність за діяльність Ради.

4.4.2. Обов’язки Президента:

 • головує на засіданнях Ради і організовує її роботу;
 • представляє Клуб у взаємовідносинах з керівництвом університету, інженерно-економічного факультету, громадськими організаціями та підприємствами.

5. Організація діяльності Клуба

5.1. Клуб організовує свою діяльність за допомогою проведення засідань, різноманітних заходів, в першу чергу, виставкової тематики, запрошення представників виставкових професій, їх колег та ділових партнерів, надання інформації про виставкові заходи та технології.

5.2. Заходи проводяться у відповідності з програмами, затвердженими Клубом.

5.3. Засідання Клуба проводяться не рідше, ніж один раз за семестр.

5.4. У роботі Клуба беруть участь викладачі університету, запрошуються студенти та аспіранти учбових закладів, представники підприємств, установ і організацій.

5.5. Координує діяльність Клуба, надає його керівництву організаційно-методичну допомогу у підготовці засідань, розробці та реалізації проектів Центр РВВТ.

Керівні органи Клуба

Президент – Артур Лакстіньш

Віце-президент – Гавриленко Юлія

Віце-президент – Уманська Віра

Рада Клуба: Лакстіньш А., Гавриленко Ю., Уманська В., Липовець А., Цвєткова О., Шутова М.