КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет дизайну

КАФЕДРА ЕРГОНОМІКИ І ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ

ОСТАПЕНКО Наталія Валентинівна

д.т.н., професор, завідувач кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0432 (викладацька)

Телефони для довідок: +38 044-256-21-84, +38 044-256-29-71

e-mail

Сторінка кафедри в  https://www.facebook.com/kepoknutd/ 

Сторінка кафедри в  https://www.linkedin.com/company/kepo/

Про кафедру
Місія кафедри

Формування всебічно розвинутої особистості, відданій своїй справі професіонала в науковій та творчій роботі у сфері дизайн-проектування естетичного, ергономічного одягу та ювелірних виробів з метою підвищення рівня та якості життя людей і прогресивного розвитку суспільства.

Історія

У 1963 році на базі кафедри швейного виробництва було створено кафедру конструювання та художнього моделювання одягу, якою в різні часи завідували: 1963-1971 рр. – к.т.н., доц. Трухан Г. Л., 1974-1985 рр. – к.т.н., доц. Агошков Л.О., 1986-1996 рр. – к.т.н. доц. Кузнєцова Н.Д. У 1996 році кафедра проектування одягу увійшла до складу кафедри технології і конструювання швейних виробів, а у 2005 році відокремилась з назвою ергономіки і проектування одягу. З того часу і по 2014 р. кафедрою завідувала д.т.н., проф. Колосніченко Марина Вікторівна. За ці роки стабілізувався кадровий склад кафедри, намітилась чітка тенденція до зростання, реалізуються перспективні напрями діяльності, що забезпечило ефективну роботу кафедри. На сьогоднішній день кафедру ЕПО очолює д.т.н., доц. Остапенко Н.В. У 2015 році відкрито спеціалізацію «Дизайн одягу» (Дизайн аксесуарів та ювелірних виробів) спеціальності 022 Дизайн, спрямовану на підготовку фахівців вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр і магістр.

Науково-педагогічні працівники

Станом на 01.09.2019 на кафедрі працюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, серед яких – 6 професорів, 13 доцентів, 11 асистентів, які здійснюють підготовку бакалаврів та магістрів з 38 навчальних дисциплін.

КОЛОСНІЧЕНКО Марина Вікторівна, доктор технічних наук, професор з дизайну, декан факультету дизайну, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1982 р. за спеціальністю «Технологія швейних виробів». Працює в КНУТД з 1988 р. Профіль навчальної роботи: «Системно-структурне проектування виробів різного призначення», «Комфортність і безпечність одягу», «Ергономіка». В 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Розвиток наукових основ створення термозахисного спеціального одягу». В 2005 р. Міністерством освіти і науки України їй присвоєно вчене звання професора. Сфера наукових інтересів «Теоретичні та практичні основи створення спеціального, виробничого, форменого, спортивного одягу з прогнозованими ергономічними характеристиками та технологічних процесів раціонального використання матеріалів». Керівник наукової школи «Дизайн, ергономіка та технічна естетика», наукового напряму «Культурологія, естетика, конструктивно-функціональна проблематика дизайну у контексті етнокультури, екології та систем життєзабезпечення людини», наукового студентського гуртка «Створення нових видів спеціального, виробничого, форменого, спортивного одягу з прогнозованими характеристиками».

Колосніченко М.В. – член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з технологій харчової, легкої та хімічної промисловості. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.102.06 КНУТД, член спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн. Колосніченко М.В. є заступником головного редактора наукового фахового журналу МОНУ «Art&Design» (категорія Б), членом редколегії фахового науково-виробничого журналу «Легка промисловість», електронного наукового журналу «Технології та дизайн».  Опубліковано понад 400  наукових робіт, в тому числі 12 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 5 монографій, 90 методичних розробок, 200 наукових статей в міжнародних і фахових виданнях, 15 патентів і тези доповідей на наукових конференціях різних рівнів. Підготувала 11 кандидатів та 3 докторів технічних наук. Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Грамотою Верховної Ради України, званням МОНУ «Відмінник освіти України», Подякою Служби Державного протоколу Президента України. Двічі відмічена Подякою мера м. Києва.

  

ОСТАПЕНКО Наталія Валентинівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри ергономіки і проектування одягу.

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1998 р., спеціальність «Технологія і конструювання швейних виробів». Отримала кваліфікацію магістра легкої промисловості. З 2001 р. працює в КНУТД. В 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Розвиток наукових основ дизайн-проектування захисного одягу з використанням принципів трансформації». Профіль навчальної роботи «Сучасні методи дизайн-проектування одягу», «Промислове виробництво виробів». Проводить консультації та здійснює керівництво дипломними проектами і роботами магістрів. Ведучий лектор з дисциплін «Системно-структурне проектування виробів різного призначення», «Комфортність і безпечність одягу». Є керівником наукового напряму «Дизайн-ергономічне проектування захисного одягу та виробів різного призначення»,наукового студентського гуртка «Створення нових видів спеціального, виробничого, форменого, спортивного одягу з прогнозованими характеристиками». Здійснює наукове керівництво аспірантами.Член спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн. Остапенко Н.В. є членом редколегії наукового фахового журналу МОНУ «Art&Design» (категорія Б). Опубліковано понад 200 робіт, у тому числі 3 навчальних посібника з грифом МОНУ, 3 монографії, 30 методичних розробок, 70 наукових статей у міжнародних і фахових виданнях, отримано 14 патентів України, тези доповідей різного рівня. Нагороджена Подякою Голови Печерської районної адміністрації м. Києва (2015р.).

  

ПАШКЕВИЧ Калина Лівіанівна, доктор технічних наук, професор.

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1997 р. за спеціальністю «Швейні вироби». Отримала кваліфікацію магістр технології і конструювання швейних виробів. В КНУТД працює з 2002р. У 2017 р. захистила докторську дисертацію зі спеціальності 05.01.03 – Технічна естетика на тему «Теоретичні основи дизайну одягу на засадах тектонічного підходу». Ведучий лектор з дисциплін «Основи конструювання швейних виробів», «Комп’ютерний дизайн виробів», «Художнє проектування виробів легкої промисловостi», «Сучасні методи дизайн-проектування одягу». Співпрацює з розробниками САПР JULIVI (ф. САПРЛегпром, м. Одеса) та САПР Грація (ТОВ НВФ «Інформаційні комп’ютерні системи», м. Харків). Проводить консультації дипломних проектів і робіт магістрів та є керівником докторанта та 4 аспірантів зі спеціальності 022 Дизайн Пашкевич К.Л. є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн, відповідальним редактором наукового фахового журналу МОНУ «Art&Design» (категорія Б) членом редколегії електронного наукового журналу «Технології та дизайн»; науковий керівник навчально-наукової лабораторії «Дизайн-проектування одягу з різних матеріалів з використанням сучасних інформаційних технологій».  Має більше 140 науково-методичних праць, серед яких 6 навчальних посібників з грифом МОНУ, монографія, 2 патенти, 6 свідоцтв України на комп’ютерні програми, більш ніж 80 наукових статей у виданнях різного рівня, більше 40 методичних розробок, конспекти лекцій з дисциплін та тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Науковий напрям: «Теоретичні основи дизайну одягу на засадах тектонічного підходу» З 2013 року керує роботою студентського наукового гуртка «Дизайн-проектування одягу із застосуванням комп’ютерних технологій». Нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011р.).

  

МУСІЄНКО Володимир Онікійович, кандидат технічних наук, професор університету, старший науковий співробітник.

Закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1969 р. за спеціальністю «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів», після чого працював старшим інженером-конструктором на Київській взуттєвій фабриці. В 1975 р. переведений в проблемну лабораторію інженерної теплофізики КТІЛП старшим науковим співробітником.

В 1979 році захистив дисертацію в Московському технологічному інституті легкої промисловості. Профіль навчальної роботи: «Основи композиції та кольорознавства». Опубліковано понад 80 наукових праць, з них 34 авторських свідоцтва та патенти України, представлено понад 30 персональних виставок авторських робіт з живопису в різних музеях України. Роботи Мусієнка В.О. постійно представлені в художній галереї Корсуня-Шевченківського державного історико-культурного заповідника, Черкаському обласному художньому музеї, Центрі культури і мистецтв НТУУ «КПІ», культурологічному Центрі Печерська м. Києва. Також твори художника-вченого знаходяться у приватних колекціях багатьох країн світу – Аргентині, Австрії, Німеччині, Франції, Канаді, США, Греції, Ізраїлі, Італії  тощо.

Нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ, знаком «Винахідник СРСР», подякою Київського міського голови (2005 р.). За значний вклад в розвиток художнього мистецтва присвоєно почесне звання «Лицар-благодійник» м. Корсуня-Шевченківського (2004 р.) та відмічено відзнакою «Благодійнику – вдячні корсунчани».

 

СТРУМІНСЬКА Тетяна Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1998р., за спеціальністю «Технологія і конструювання швейних виробів». В КНУТД працює з 2000 року, захистила кандидатську дисертацію у 2013 р. на тему: «Розробка захисних рукавиць від впливів високотемпературного середовища». Ведучий лектор з дисциплін: «Основи конструювання швейних виробів», «Художньо-графічна композиція», «Передпроектний і проектний аналіз (за видами дизайну)», «Історія костюма і моди», «Художня і матеріальна культура (за видами дизайну)», проводить консультації та є керівником дипломних магістерських робіт та дипломних магістерських проектів. Має понад 50 публікацій, серед яких навчальний посібник,статті у міжнародних і фахових виданнях, тези доповідей на наукових конференціях, навчально-методичні розробкита патент України на корисну модель. Керує роботою студентського наукового гуртка «Методологія проведення дослідницької діяльності в сфері дизайну».Виконує обов’язки заступника декана факультету дизайну.

 

ВИННИЧУК Марія Степанівна, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2004 р. за спеціальністю «Швейні вироби». Отримала кваліфікацію: інженер-технолог-конструктор. В 2004 р. закінчила Інститут післядипломної освіти КНУТД за спеціальністю «Облік та аудит» та отримала кваліфікацію: спеціаліст з обліку та аудиту. В КНУТД працює з 2004 р. У 2013 р. дисертацію захистила на тему: «Удосконалення процесу проектування вузлів складних форм при виготовленні плечових виробів». У 2015 р. закінчила ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва», отримала кваліфікацію ювеліра-монтувальника. Ведучий лектор з дисциплін: «Основи проектування і виготовлення аксесуарів та ювелірних виробів», «Дизайн-графіка», «Основи композиції та кольорознавства», «Передпроектний і проектний аналіз в дизайні», «Художнє проектування аксесуарів та ювелірних виробів», «Дизайн-проектування та формоутворення аксесуарів та ювелірних виробів». Проводить консультації та є керівником робіт магістрів. Має близько 80науково-методичних праць, серед яких навчальний посібник, 30наукових статей у виданнях різного рівня, 3 патенти, 35тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, науково-методичні розробки. Науковий напрям: «Розвиток наукових основ теорії художнього проектування аксесуарів та ювелірних виробів на основі їх гармонійного поєднання в системі «костюм». Стипендіат Кабінету Міністрів України.

 

НАЛБАТОВА Тетяна Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2002 р. Отримала кваліфікацію: інженер-дослідник за спеціальністю «Швейні вироби». В КНУТД працює з 2002 р. У 2007 р. захистила дисертацію на тему: «Удосконалення антропометричної інформаційної бази для проектування плечового одягу дівчат». Профіль навчальної роботи: «Основи конструювання швейних виробів», «Основи прикладної антропології», «Конструкторська підготовка виробництва», «Системно-структурне проектування виробів різного призначення», «Дизайн-проектування об’ємно-просторової форми одягу».Виконує керівництво магістерськими дипломними роботами і проектами. Має понад 30 науково-методичних праць, серед них навчальний посібник з грифом МОНУ, 18 наукових статей у фахових виданнях, 12 тез доповідей на наукових конференціях. З 2003 року - керівник народного ансамблю естрадного танцю «БУМ» КНУТД.

 

НІКОЛАЄВА Тетяна Ігорівна, к.т.н., доцент.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну, отримала кваліфікацію магістра з дизайну. Член Спілки дизайнерів України. Керівник наукової роботи магістрів. Викладає дисципліни: «Основи формоутворення та проектування», «Комплексне дизайн-проектування (за видами дизайну)», «Художнє проектування (за фаховим спрямуванням)».

 

ПРИХОДЬКО-КОНОНЕНКО Ірина Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1997 р. за спеціальністю «Швейні вироби». Отримала кваліфікацію: інженер-конструктор. Працювала модельєром-конструктором служби головного художнього керівника Республіканського будинку моделей трикотажних виробів «Хрещатик». В КНУТД працює з 2003 р. Профіль навчальної роботи:  «Основи художньо-графічної композиції»,  «Художньо-графічна композиція», «Сучасні технології моделювання та художнього оздоблення виробів», «Навчальна практика», «Виробнича практика», «Переддипломна практика», «Науково-дослідна практика», керівництво та консультація дипломних та курсових проектів. Захистила дисертаційну роботу «Дизайн-проектування форменого одягу провідників залізничного транспорту», науковий керівник проф., д.т.н., Колосніченко М.В. Сфера наукових інтересів «Естетичні аспекти дизайн - ергономічного проектування форменого одягу» Підготувала понад 30 науково-методичних робіт, серед яких 10 методичних розробок, більше 10тез виступів на наукових конференціях різного рівня, 10 статей у фахових виданнях, 1 з яких в міжнародному наукометричному виданні Scopus.

  

РУБАНКА Алла Іванівна, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну у 2009 р. за спеціальністю «Швейні вироби». Отримала кваліфікацію інженер-дослідник. У КНУТД працює з 2015 р. Профіль навчальної роботи: «Основи проектування і виготовлення одягу», «Ергономіка», «Промисловий дизайн виробів», «Комп`ютерний дизайн виробів»,«Промислове виробництво виробів», «Інноваційні технології промислових виробів», «Основи конструювання швейних виробів», «Сучасні методи дизайн-проектування одягу».Має 10-ти річний стаж роботи на посаді інженера-конструктора одягу. Дисертацію захистила у 2017 р. за темою: «Удосконалення дизайн-проектування захисного одягу для аварійно-рятувальних робіт в авіації», науковий керівник – д.т.н. Остапенко Н.В. За результатами досліджень опубліковано понад 50 робіт, зокрема 1 навчальний посібник,3 монографії, 12 наукових статей у виданнях різних рівнів, 2 патента України на корисні моделі, 1 авторське свідоцтво, понад 35 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Стипендіат Кабінету Міністрів України.

  

ОМЕЛЬЧЕНКО Ганна Віталіївна, кандидат технічних наук, доцент.

У 2014 р. закінчила магістратуру КНУТД з відзнакою та здобула ступінь магістра за освітньо-професійною програмою «Дизайн». В КНУТД працює з вересня 2014 р. Профіль навчальної роботи: «Основи конструювання швейних виробів», «Комп’ютерний дизайн виробів», «Конструкторська підготовка виробництва». У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.18.19 – Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів на тему «Удосконалення дизайн-ергономічного проектування дитячого одягу для ролерів», науковий керівник – д.т.н., проф. Колосніченко М.В. За результатами досліджень опубліковано 13 робіт, зокрема 6 наукових статей у виданнях різних рівнів, 1 патент України та 6 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

 

ВАСИЛЬЄВА Ірина Валентинівна, доцент.

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1978 р., отримала кваліфікацію інженер-конструктор-технолог. В 2018р. закінчила Київський національний університет технологій та дизайну, отримала кваліфікацію магістра. В КНУТД працює з 2003 р. Профіль навчальної роботи: «Конструювання виробів», «Художнє проектування виробів легкої промисловості», «Конструктивне моделювання одягу». Проводить консультації та є керівником дипломних проектів і робіт магістрів. Ведучий лектор з дисципліни «Проектування пластичної форми одягу», «Сучасні технології моделювання та художнього оздоблення виробів», «Конструктивне моделювання одягу», «Дизайн-проектування об’ємно-просторової форми одягу». Нагороджена медаллю Виставки досягнень народного господарства УРСР. Має 25-річний стаж роботи Республіканського будинку моделей трикотажних виробів «Хрещатик» на посадах конструктора, заступника головного конструктора та керівника групи впровадження нових моделей у виробництво. Видано чотири навчальних посібника з грифом МОНУ, понад 50 методичних розробок, конспекти лекцій, статті у наукових виданнях та тези доповідей на наукових конференціях, отримано 5 патентів України. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008р.).

 

АВРАМЕНКО Тетяна Володимирівна, асистент.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну у 2006 р. за спеціальністю «Швейні вироби» та отримала кваліфікацію інженер-конструктор-технолог. В 2003 р. закінчила Інститут післядипломної освіти КНУТД за спеціальністю «Менеджмент організацій» з кваліфікацією менеджер-економіст. В КНУТД працює з 2003 р. Викладає дисципліни: «Проектування пластичної форми одягу», «Навчальна практика». Завідувач лабораторією кафедри ЕПО. Кандидатська дисертація виконується в рамках роботи наукової школи «Створення конкурентоспроможного термозахисного спеціального одягу». Опубліковано 3 статті у фахових виданнях України, 7 тез доповідей на наукових конференціях, отримано 1 патент на корисну модель.

 

ФРОЛОВ Іван Васильович, асистент

Закінчив Київський національний університет технологій та дизайну у 2015 р. за спеціальністю  «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості». У КНУТД працює з 2015 р. Профіль навчальної роботи «Теорія моди та фешн-індустрія», «Художнє проектування виробів легкої промисловості». Є переможцем Міжнародних конкурсів у сфері дизайну одягу «Печерські каштани», «Погляд у майбутнє»,  «To Be Next». З 2013 р. постійний учасник показів Ukrainian Fashion Week. У 2014 та 2016 рр. отримав нагороду Best Fashion Awards у номінації «Відкриття року», а у 2015, 2016, 2018 рр. у номінації «Краща постановка». З 2015 р. аспірант кафедри ЕПО, працює над дисертацією, яка присвячена удосконаленню методів створення колекцій одягу сучасної української фешн-індустрії, науковий керівник – проф. Колосніченко М.В. За результатами наукових досліджень опубліковано 6 статейу наукових виданнях, 1 свідоцтво про реєстрацію комп’ютерної програми, 6 патентів на корисну модель, 48 тездоповідей на наукових конференціях.Фролов І.В. був стипендіатом Президента України у 2017-2018 рр.

 

АНТОНЮЖЕНКО Анастасія Юріївна, асистент

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну у 2009 р. заспеціальністю «Дизайн». Профіль навчальної роботи «Основи композиції та кольорознавства», «Основи художньо-графічної композиції».  За результатами досліджень опубліковано 1 монографія, 7 статей, 8 тез доповідей на наукових конференціях різного рівня.

 

ГОЛОВЧАНСЬКА Євгенія Олександрівна, асистент.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну у 2008 р. за спеціальністю «Швейні вироби». Отримана кваліфікація: інженер-конструктор-технолог. У КНУТД працює з 2012 р. 2008 – 2011 р.р. – аспірант кафедри ЕПО, науковий керівник проф., д.т.н. Колосніченко М.В. Працює над дисертацією, яка присвячена удосконаленню дизайн-методів для проектування асортименту одягу на прикладі блузок жіночих. Наукові праці: опубліковано 7 статей у фахових виданнях, 2 статті у закордонних виданнях, 4 авторських свідоцтва, 14 матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях, в тому числі 3 в закордонних виданнях, є співавтором 5 методичних розробок.

 

ТОКАР Галина Миколаївна, асистент.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2012 р. за спеціальністю «Швейні вироби». Отримала кваліфікацію інженера-дослідника. У КНУТД працює з 2016 р. Профіль навчальної роботи «Основи прикладної антропології», «Основи конструювання швейних виробів». З 2016 р. аспірант кафедри ЕПО, працює над дисертацією, яка присвячена розробці захисного одягу для військових, науковий керівник – Остапенко Н.В. Опублікованопонад 30 наукових праць, зокрема 3 могорафії, 7 статей у фахових виданнях України, 5 методичних розробок, 23 тези доповідей на наукових конференціях.

 

ВИДОЛОБ Дмитро Вікторович, асистент.

Закінчив з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 1997 р. Отримав кваліфікацію: соціолог, викладач соціології. 2012 року закінчив Хмельницький університет управління та права, здобув кваліфікацію магістра державної служби. В цьому ж році закінчив відділення аспірантури Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління».Має понад 20 років стажу роботи в ювелірній галузі на виробничих і керівних посадах, а також аналогічний досвід підприємницької та 5-річний досвід зовнішньоекономічної діяльності. Технолог ювелірного виробництва, розпочав виробництво ювелірних прикрас з платини в Україні. Автор ряду колекцій ювелірних прикрас.Громадський діяч, президент Союзу ювелірів України з 2006 року. Член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, член Громадської ради при Державній регуляторній службі України. Помічник-консультант народного депутата України (на громадських засадах). Відзначений Грамотою Комітету Верховної Ради України з питань підприємництва, промислової та антимонопольної політики, Подякою Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, Почесною грамотою Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.В КНУТД працює з 2017 року. З 2018 р. аспірант кафедри ЕПО, працює над дисертацією, науковий керівник – Остапенко Н.В.

 

ГЕРАСИМЕНКО Олена Дмитрівна, асистент.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2007 р. за спеціальністю «Швейні вироби». Отримала кваліфікацію інженера-дослідника. У КНУТД працює з 2017 р. Профіль навчальної роботи: «Комп’ютерний дизайн виробів», «Основи конструювання швейних виробів». Має досвід практичної роботи на швейному підприємстві модельєром-конструктором одягу. З 2017 р. аспірант кафедри ЕПО, працює над дисертацією, науковий керівник – Пашкевич К.Л. За результатами наукових досліджень опубліковано 5 статей у фахових виданнях, 1 стаття у закордонному виданні, 2 методичні розробки, 9 тез доповідей на наукових конференціях.

 

ВЕКЛІЧ Анастасія Миколаївна, асистент.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну у 2009 р. за спеціальністю «Швейні вироби». Отримала кваліфікацію інженер-дослідник. Має досвід практичної роботи на швейному підприємстві модельєром-конструктором одягу.У КНУТД працює з 2018 р. Профіль навчальної роботи: «Конструкторська підготовка виробництва», «Основи конструювання швейних виробів», «Сучасні технології моделювання та художнього оздоблення виробів». З 2019 р. аспірант кафедри ЕПО, працює над дисертацією, яка присвячена дослідженню етичної моди, науковий керівник – д. мист., проф. О.В. Колосніченко. За результатами наукових досліджень опубліковано 2 статті та 4 тези доповідей на наукових конференціях.

 

Навчальні і лабораторні приміщення

До складу кафедри входять 5 навчальних аудиторій, 3 навчально-наукові лабораторії, 4 навчальні майстерні для проходження практики.

В аудиторіях проектування нових форм одягу проходять заняття студентів з дисциплін «Проектування пластичної форми одягу», «Основи художньо-графічної композиції», «Сучасні технології моделювання і художнього оздоблення виробів» тощо.

 

Заняття з дисципліни «Проектування пластичної форми одягу»

Заняття з дисципліни «Основи художньо-графічної композиції»

 

В навчально-науковій лабораторії з проблем створення засобів індивідуального захисту працюють фахівці наукової школи під керівництвом д.т.н., проф. Колосніченко М.В. за напрямом «Створення конкурентоспроможного спеціального захисного одягу». Виконуються роботи по формуванню раціональної структури асортименту захисного спеціального одягу для заданої сукупності виробництв із запровадженням сучасних інформаційних технологій. В лабораторії також проходять лабораторні і практичні роботи з дисциплін  «Системно-структурне проектування виробів різного призначення», «Комфортність і безпечність одягу» тощо.

 

Антропометрична лабораторія

 

Навчально-наукова лабораторія з проблем дизайн-проектування одягу 
із застосуванням комп'ютерних технологій

 

У навчально-науковій лабораторії з проблем дизайн-проектування одягу кафедри, яка обладнана сучасною комп’ютерною технікою та спеціалізованими програмами проводяться заняття з дисциплін «Комп’ютерне проектування одягу», «Комп’ютерний дизайн виробiв» та виконуються курсові проекти студентів. Під час навчання студенти мають нагоду оволодіти сучасними системами автоматизованого проектування одягу JULIVI, Грація (Україна), ЛЕКО (Росія), Lectra Systems (Франція) та іншими, які є лідерами серед програмного забезпечення швейних підприємств України.

У 2016 році на кафедрі за підтримки ректора КНУТД д.е.н., проф. І. М. Грищенка створено навчально-дослідну лабораторію з дизайну аксесуарів та ювелірних виробів з сучасним обладнанням для освітнього процесу з підготовки фахівців за освітньою програмою«Дизайн одягу» (Дизайн аксесуарів та ювелірних виробів) спеціальності 022 Дизайн.

 

Навчальна лабораторія з виготовлення ювелірних виробів

Наукова діяльність

Участь викладачів у роботі  кафедри здійснюється у таких формах: науково-дослідна робота, участь у наукових конференціях, конкурсах; участь у винахідницькій діяльності; відображення результатів досліджень у наукових виданнях.

Викладачі, аспіранти та студенти кафедри здійснюють наукові дослідження за сучасними актуальними темами та беруть участь у регіональних та міжнародних конференціях, семінарах. За результатами наукових досліджень за останні роки співробітниками кафедри опубліковано біля 200 наукових статей в журналах різного рівня, отримано більше 60 патентів, представлено понад 300 доповідей на конференціях.

Державна премія України в галузі науки і техніки 2014 року за наукову роботу «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями» присуджена професору Колосніченко М.В. з колективом науковців КНУТД.

Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників кафедри виконується за трьома науковими напрямами:

 • Культурологія, естетика, конструктивно-функціональна проблематика дизайну в контексті етнокультури, екології та систем життєзабезпечення людини (науковий керівник: проф. Колосніченко М.В.);
 • Дизайн-ергономічне проектування захисного одягу та виробів різного призначення (науковий керівник: д.т.н., проф. Остапенко Н.В.);
 • Теоретичні основи дизайну одягу на основі тектонічного підходу (науковий керівник: д.т.н., проф. Пашкевич К.Л.).

Результати наукової роботи за напрямом «Створення конкурентоспроможного спеціального захисного одягу» покладено в основу ДСТУ 4366:2005 «Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробувань». Науковим колективом лабораторії якої удосконалено методи оцінки показників теплозахисних властивостей пакетів спецодягу, виготовлено оригінальні пристрої та запропоновано способи визначення теплозахисних характеристик матеріалів і пакетів, про що свідчать патенти України на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Розроблені різновиди термозахисного спеціального одягу багаторазово демонструвалися в експозиціях виставок міжнародного і всеукраїнського рівня.

Результати досліджень розроблених термозахисних комплектів підтверджено актами впровадження, технічними умовами, патентами України на промислові зразки. Розробки впроваджено у пожежно-рятувальних підрозділах, нафтогазовому комплексі та експлуатується гірничорятувальниками при ліквідації аварій у підземних видобутках тощо.

Під керівництвом д.т.н., проф. Колосніченко М.В. проведені дослідження та впроваджені результати у виробництво відповідно госпдоговору №548 від 20.05.2008р. на тему «Розробка технічних умов на захисний одяг пожежника «Меркурій».

Викладачі кафедри працювали над науково-дослідною роботою ДБ 16.04.59 «Розробка раціональної структури асортименту ергономічного одягу військовослужбовців з прогнозованими властивостями із негорючих термостійких матеріалів», яка реалізується у Київському національному університеті технологій та дизайну 2017 – 2018 рр. Проводиться робота над науково-дослідною роботою ДБ 16.04.65 «Розробка дизайн-ергономічних рішень захисного, форменого одягу для військовослужбовців в умовах впливу різних видів небезпеки і оцінювання ризиків»

  

 

 Експозиції наукових і творчих розробок кафедри ЕПО

 

Під керівництвом проф. Колосніченко М.В. і доц. Пашкевич К.Л. виконуються роботи з проектування моделей одягу на основі сучасних комп’ютерних технологій. У співпраці з розробниками САПР «JULIVI» (фірма САПРЛегпром, м. Одеса) виконуються наукові розробки у галузі автоматизації етапів проектування і тривимірного геометричного моделювання форми одягу.

На кафедри діють 5 наукових гуртків – «Створення нових видів спеціального, виробничого, форменого, спортивного одягу з прогнозованими характеристиками» (проф. Колосніченко М.В.), «Дизайн-проектування одягу на засадах тектонічного підходу із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій» (проф. Пашкевич К.Л.), «Дизайн-проектування ювелірних виробів та аксесуарів із застосуванням комп'ютерних технологій» (доц. Винничук М.С.), «Методологія проведення дослідницької діяльності в сфері дизайну» (доц. Струмінська Т.В.), «Шкільний формений одяг» (доц. Васильєва І.В.).

 

Наукові та творчі розробки кафедри ЕПО

В рамках Всеукраїнського проекту «Стиль сучасної школи», що був включений в програму Міжнародного фестивалю моди Kyiv Fashion викладачами та студентами кафедри розроблено колекцію шкільної форми в номінаціях «Шкільний стиль» та «Святковий настрій». Викладачі кафедри взяли участь у засіданні Круглого столу з обговорення проблемних питань та перспектив розвитку і стимулювання виробництва товарів шкільного асортименту,  відродження української індустрії шкільного одягу та взуття за участю виробників, дизайнерів, представників центральних органів виконавчої влади.

Колекція шкільної форми «Святкове повсякдення»

 

Результати наукових досліджень викладачів та аспірантів кафедри доповідались на конференціях різного рівня, семінарах, засіданнях круглих столів, в тому числі на Міжнародній науково-технічній конференції «Education and science in the 21st century» (27 жовтня 2016р., м. Вітебськ, ВГТУ), IІ Міжнародному науково-практичному конгресі «Міське середовище – ХХI ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн» (15-18 березня 2016р., НАУ), XIV Міжнародній науково-технічній конференції Mat-Eco-Shoes 2016 «Innovations, Smart Technologies, Health And Ecology In Footwear And Leather Industry» (21-22 листопада 2016 р., м. Краків, Польща), Міжнародній науково-практичній конференції «Моделирование в технике и экономике» (23-24 березня 2016р., м. Вітебськ, ВГТУ), Міжнародній науково-технічній конференції «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (24-25 листопада 2016, м. Харків, Харківська державна академія культури), II Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний стан легкої і текстильної промисловості: інновації, ефективність, екологічність» (27 – 28 жовтня 2016 р., ХНТУ, м. Херсон), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку архітектури, містобудування, дизайну та мистецтва»  (16-18 травня 2016 р., м. Полтава), Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу» (02 червня 2016,  м. Київ, Інститут культурології НАМ України), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого-педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності та професійного саморозвитку вчителів спеціалізованих навчальних закладів художньо-естетичного профілю» (18-20 травня 2016 р., с. Мала Білозірка, Україна), ХV Всеукраїнській науково-методичній конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» (14-15 листопада 2016 р., НТУУ "КПІ", м. Київ) тощо.

Кафедра ЕПО бере активну участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», яку проводить факультет дизайну КНУТД. На конференції відбувається обмін досвідом та результатами наукових досліджень з актуальних проблем дизайну, творча співпраця дизайнерів, митців, науковців у галузі дизайну та мистецьких спеціальностей України, інших країн Європи та світу тощо.

Вже традиційними є наукові контакти на заходах різного рівня, на міжнародній науково-технічній конференції співробітників, докторантів і студентів (Молдова, м. Кишинів, Технічний Університет Молдови), міжнародній науково-технічній конференції «Новое в технике и технологи в текстильной и легкойпромышленности» (Білорусь, Вітебський державний технологічний університет), ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та практика дизайну» (м. Київ, НАУ), IV міжнародній науково-практичній конференції наукової молоді і студентів «Сучасні проблеми розвитку легкої і харчової промисловості» (м. Євпаторія, Східноукраїнський НУ ім. В. Даля), ХХ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційний потенціал української науки – ХХI сторіччя» (м. Запоріжжя), міжнародній науковій конференції «Новітні технології в текстильній промисловості» (м. Хмельницький, ХНУ), міжнародній науково-практичній конференції «Легкая и текстильная промышленность: современное состояние и перспективы» (м. Херсон, ХНТУ), всеукраїнській науково-практичній конференції за участю іноземних вчених «Сучасні технології в легкій промисловості та сервісі» (м. Хмельницький, ХНУ), всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Дизайн-освіта майбутніх фахівців на сучасному етапі освітньої практики» (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка) тощо.

Важливим показником діяльності кафедри є кількість і якість підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Збільшується питома вага науково-педагогічних працівників, які мають наукові ступені та вчені звання. За останні роки під керівництвом викладачів кафедри захищено 15 дисертацій, серед яких 8 кандидатів технічних наук є членами кафедри. На кафедрі працюють над дисертаціями два докторанти та 13 аспірантів. У рамках діяльності Наукового товариства студентів і аспірантів, членами якого є викладачі кафедри, організовуються круглі столи, конференції, семінари та здійснюється наукове співробітництво з іншими студентськими організаціями України та світу.

 

Наукові школи

Керівник наукової школи – Колосніченко Марина Вікторівна, доктор технічних наук, професор, декан факультету дизайну Київського національного університету технологій та дизайну, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

У витоках наукової школи стоїть к.т.н., професор Третьякова Л.І. (1931р.-1994р.), яка підготувала к.т.н. Колосніченко М.В. та більш ніж 17 кандидатів технічних наук, що продовжили та розвинули науковий напрям. Засновником наукової школи «Дизайн, ергономіка та технічна естетика» є доктор технічних наук, професор, декан факультету дизайну Київського національного університету технологій та дизайну Колосніченко Марина Вікторівна.

Науковцями проводяться теоретичні та експериментальні дослідження за відповідною науковою тематикою, що дозволило сформувати проектну концепцію та прогностичні моделі формування та дослідження творів дизайну; розширення творчих та наукових пошуків, концептуальних підходів, методів створення дизайн-об’єктів на основі використання синтезу традиційних та новітніх методів моделювання.

У складі наукової школи 19 кандидатів та 4 доктори наук. Спадкоємність в напрямах досліджень забезпечена кількісною і якісною підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації. Колосніченко М.В. підготувала 3 докторів (Третякова Л.Д., Остапенко Н.В., Пашкевич К.Л.) та 11 кандидатів наук (Полька (Барковська) Т.О., Остапенко Н.В., Слітюк О.О., Кожушко Р.Ю., Цесельська (Луцкер) Т.В., Струмінська Т.В., Винничук М.С., Ніколаєва Т.І., Васильєва О.С., Приходько-Кононенко І.О., Омельченко Г.В.). Доцент Полька (Барковська) Т.О. підготувала 1 кандидата наук (Давиденко Н.І.). Доцент Остапенко Н.В. підготувала 1 кандидата наук (Рубанка А.І.). Готуються до захисту 2 докторських та 4 кандидатських дисертації.

Активна педагогічна діяльність наукової школи підтверджена також підготовкою кадрів вищої кваліфікації керівниками наукових напрямів за спеціальностями «Технічна естетика», «Дизайн», «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів».

Про багаторічну наукову діяльність свідчить публікаційна активність представників наукової школи (більш ніж 500 наукових праць, зокрема монографії, навчальні посібники, Державні стандарти, патенти України на корисні моделі та винаходи тощо).

 

Наукове співробітництво

Кафедра виконує Договори про стратегічне партнерство між інститутом енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»», Технічним університетом Молдови та нашим університетом.

Кафедра співпрацює у сфері освітньої та наукової діяльності з фахівцями фірми САПРЛегпром (м. Одеса, Україна), які є розробниками (САПР) JULIVI, НВО Грація, розробниками САПР Грація (м. Харків, Україна), ТОВ «Дана – Мода» (м. Київ), ТОВ «Укртекстиль»ТОВ (м. Київ), «Будинок моди Стельмашов» (м. Київ), концерном «Воронін» (м. Київ), ТОВ НВП «ТЕМП-3000» (м. Ворзель), ТОВ «НВП «Ікар» (м. Київ), ТОВ «Зовнішторгбуд» (м. Київ), концерном «Ярослав» (м. Київ), Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту, на яких наукові розробки викладачів, аспірантів та магістрів кафедри впроваджуються у виробництво та експлуатацію.

Разом з фахівцями фірми САПРЛегпром на кафедрі створено та облаштовано навчально-наукову лабораторію сучасною комп’ютерною технікою та периферійними пристроями: плоттером і дигитайзером.

З метою просування розробок КНУТД на ринок легкої промисловості, зокрема, в сфері забезпечення обороноздатності країни, встановлення нових контактів з підприємствами - учасниками ринку, активізації розповсюдження інформації про університет підготовлено експонати та апробовано на XIII Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека» (2016-2019 рр.):комплект захисного одягу пожежника «Меркурій», комплект спеціального захисного одягу пожежника, комплект аварійно-рятувального спеціального одягу «ТАРК-12», комбінезон чоловічий для танкістів та членів екіпажів бойових броньованих машин тощо.

За ініціативи Торгово-промислової палати України та Київської міської державної адміністрації 27 травня 2016 року у конгресно-виставковому центрі Chamber Plaza ТПП відбулась виставка «Зроблено у Києві» у рамках національного проекту серії виставкових заходів «Зроблено в Україні», де вперше єдиною експозицією було представлено інноваційну і наукоємну продукцію учасниківКластеру легкої промисловості, а саме вироби спеціального призначення, одяг для комунальних служб міста.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

У відповідності до діючих навчальних планів на кафедрі ергономіки і проектування одягу викладаються 41 професійно-орієнтованих дисципліну.

 1. Виконання проекту в матеріалі (за видами дизайну)
 2. Дизайн та ергономіка
 3. Дизайн-графіка (за видами дизайну)
 4. Дизайн-проектування об'ємно-просторової форми одягу
 5. Дизайн-проектування та формоутворення аксесуарів та ювелірних виробів
 6. Ергономіка
 7. Інноваційні технології в індустрії моди
 8. Інноваційні технології промислових виробів
 9. Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень
 10. Історія костюма і моди
 11. Історія художньої культури (ДВРЗК)
 12. Комп'ютерний дизайн виробів
 13. Комп'ютерний дизайн виробів з текстилю
 14. Комплексне дизайн-проектування (за видами дизайну)
 15. Комфортність і безпечність одягу
 16. Конструкторська підготовка виробництва
 17. Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (практичні)
 18. Основи композиції та кольорознавства (за видами дизайну)
 19. Основи конструювання швейних  виробів
 20. Основи прикладної антропології
 21. Основи проектування і виготовлення аксесуарів та ювелірних виробів
 22. Основи проектування і виготовлення одягу
 23. Основи художньо-графічної композиції
 24. Передпроектний і проектний аналіз (за видами дизайну)
 25. Проектна графіка аксесуарів та ювелірних виробів
 26. Проектні дизайн-концепції та прогностичні моделі формування асортименту виробів легкої промисловості
 27. Проектування аксесуарів та ювелірних виробів
 28. Проектування пластичної форми одягу
 29. Промислове виробництво виробів
 30. Промисловий дизайн виробів
 31. Сучасні методи досліджень матеріалів та виробів легкої промисловості
 32. Системно-структурне проектування виробів різного призначення
 33. Сучасні методи дизайн-проектування одягу
 34. Сучасні методи досліджень матеріалів та виробів легкої промисловості
 35. Сучасні технології дизайн-діяльності (за видами дизайну)
 36. Сучасні технології моделювання та художнього оздоблення виробів
 37. Теорія моди та фешн-індустрія
 38. Художнє проектування аксесуарів та ювелірних виробів
 39. Художнє проектування виробів  легкої промисловості
 40. Художньо-графічна композиція
 41. Художня і матеріальна культура (за видами дизайну)
Навчально-методичне забезпечення

За підсумками 2005–2019 рр. науково-педагогічними працівниками кафедри видано 5 монографій та більше 20 навчальних посібників і підручників, серед яких:

 1. Мусієнко В.О. Основи живопису та кольорознавства / В.О. Мусієнко, М.В. Колосніченко, Н.В. Остапенко.  – Київ, КНУТД, 2018. – 250 с.
 2. Мусієнко В.О.Основи охорони праці на підприємствах індундустрії моди / В.О. Мусієнко, І.В. Панасюк, О.О. Романюк О.О. – Київ, КНУТД, 2018. – 660 с.
 3. Розробка колекцій одягу: навчальний посібник. / А.М. Малинська, К.Л. Пашкевич, М.Р. Смирнова, О.В. Колосніченко – К.: ПП «НВЦ Профі», 2018. – 140 с.
 4. Колосніченко М.В. Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу: навч. посібник / М.В. Колосніченко, К.Л. Процик. – К.: ПП «НВЦ Профі», 2018. – 237 с.
 5. Проектування тектонічних форм одягу з урахуванням властивостей тканин: монографія / [К.Л. Пашкевич]. – К.: НВЦ «Профі», 2015. – 364 с.
 6. Кожушко Р.Ю. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / Кожушко Р.Ю., Колосніченко М.В., Остапчук І.П., Винничук М.С. – К.: КНУТД. – 2014. – 107 с.
 7. Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями: монографія: в 2 ч. Ч. 1 / Теоретичні засади технологій виробництва волокнистих матеріалів з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями / Березненко С.М., Власенко В.І., Ігнатьєва І.А., Колосніченко М.В та інші. – К.: КНУТД, 2014. – 404 с.
 8. Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями: монографія: в 2 ч. Ч. 2 / Теоретичні засади технологій виробництва волокнистих матеріалів з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями / Березненко С.М., Власенко В.І., Ігнатьєва І.А., Колосніченко М.В та інші. – К.: КНУТД, 2014. – 220 с.
 9. Ергономіка і дизайн. Проектування сучасних видів одягу: навчальний посібник / [Колосніченко М.В., Зубкова Л.І., Пашкевич К.Л, Полька Т.О., Остапенко Н.В., Васильєва І.В., Колосніченко О.В.] – К.: ПП «НВЦ «Профі», 2014. – 386 с.
 10. Розробка колекцій одягу: навчальний посібник. / А.М. Малинська, К.Л. Пашкевич, М.Р. Смирнова, О.В. Колосніченко – К.: ПП «НВЦ Профі», 2014. – 140 с.
 11. Пашкевич К.Л. Конструювання дитячого одягу: навчальний посібник / К.Л. Пашкевич, Т.М. Баранова. – К.: НВЦ «Профі», 2012. – 320 с.
 12. Омельченко В.Д. Проектування виробництв трикотажної промисловості: підруч. для студ. вищ. навч. закл .В.Д. Омельченко, Є.О. Романюк, Н.М. Литвиненко. – К.: КНУТД, 2012. – 252 с.
 13. Геометрія поверхонь одягу / [О.А. Богушко, В.І. Маліновський, А.Є. Святкіна]. – К.: «Освіта України», 2011. – 188 с.
 14. Колосніченко М.В. Комп’ютерне проектування одягу / М.В. Колосніченко В.Ю. Щербань, К.Л. Процик – К.: «Освіта України», 2010. – 236 с.
 15. Енциклопедія швейного виробництва: навч. посібник / [Волков О.І., Березненко М.П., Колосніченко М.В. та ін.]. – К.: Самміт-книга, 2010. – 968 с.
 16. Колосніченко М.В. Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу: навч. посібник / М.В. Колосніченко, К.Л. Процик. – К.: КНУТД, 2010. – 210 с.
 17. Методи обробки швейних виробів: навч. посібник / [Г.Г. Білоусова, М.В. Колосніченко, Л.О. Масловська, А.В. Курганський]. – К.: МВЦ «Медінформ», 2009. – 292 с.
 18. Високотехнологічні, конкурентоспроможні і екологічноорієнтовані волокнисті матеріали та вироби з них: моногр. / [П.А. Глубіш, В.М. Ірклей, Ю.Я. Клейнер, Н.М. Резанова, М.В. Цебренко, С.М. Кернер, В.Д. Омельченко, Ю.Т. Турчаненко]. – К.: Арістей, 2007. – 263 с.
 19. Литвиненко Г.Є. Засоби індивідуального захисту: виготовлення та застосування: навчальний посібник. / Г.Є. Литвиненко, Л.Д. Третьякова. – К.: «Лібра», 2008. – 320 с.
 20. Гайдук Л.М. Сучасні технології моделювання і художнього оздоблення одягу: навчальний посібник / Л.М. Гайдук, І.В. Васильєва. – К.: КНУТД. –2008. – 130 с.
 21. Васильєва І.В. Конструктивне моделювання одягу. Корсетні вироби: навчальний посібник / І.В. Васильєва, Л.М. Гайдук. – К.: КНУТД. – 2008. – 110с.

 

Всі дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичною літературою. Підготовлено електронні конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт, навчальні посібники та підручники з дисциплін. На кафедрі постійно здійснюється робота з оновлення матеріалів модульного середовища освітнього процесу КНУТД.


Видання кафедри ЕПО останніх років

Спеціальності

Кафедра є випусковою і проводить підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю: 

«182 Технології легкої промисловості» відповідно до освітньої програми «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості».  (бакалавр, бакалавр скорочена форма навчаннямагістр)

Студенти, що навчаються за цією освітньою програмою набувають знання з дизайн-проектування одягу, художнього і конструктивного моделювання одягу з тканин, шкіри та хутра, трикотажу, конструювання жіночого, чоловічого та дитячого одягу, головних уборів, білизни, корсетних виробів. Вони мають можливість отримати практичні навички з розробки колекцій моделей одягу, моделювання одягу складних форм і покроїв, комп’ютерного дизайну одягу, що робить їх кваліфікованими фахівцями високого ґатунку та надає можливість працювати в індустрії моди.

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців в Університеті працюють спеціалізовані класи, навчально-творчі майстерні, студентський Будинок моделей. Студенти беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах молодих модельєрів-дизайнерів: «Печерські каштани, «KyivFashion» (м. Київ)  тощо.

Ми пропонуємо сучасну систему навчання (денну, заочну, скорочену, дистанційну):

 • бакалавр – 4 роки (скорочена – 2 роки, заочна, заочно-дистанційна – 2,5 роки на базі молодшого спеціаліста);
 • магістр – 1,5 роки (заочна, заочно-дистанційна – 1,5 роки) після бакалаврату, неспоріднені спеціальності 2 роки. 

На кафедрі відкрито спеціалізацію:

«Дизайн аксесуарів та ювелірних виробів» 

Студенти, що навчаються за цією спеціалізацією отримують кваліфікацію бакалавр мистецтва і можуть реалізуватись в проектній діяльності об'єктів дизайну, технології їх виготовлення та реставрації, створенні і просуванні унікальних неповторних елементів, що роблять образ гармонійним і завершеним – головних уборів, сумок, ювелірних виробів, рукавичок, поясів, шарфів, шалей, краваток тощо. З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрі функціонують спеціалізовані класи, навчально-творчі майстерні та навчально-дослідні лабораторії.

Навчальні програми розвивають індивідуальне сприйняття і креативне мислення, а висококваліфіковані викладачі кафедри надають різнобічні знання у сфері дизайнерсько-мистецтвознавчої діяльності, а також комерційно успішної індустрії моди аксесуарів та ювелірних виробів і їх колекцій.

Студенти мають можливість опанувати такі сучасні спеціалізовані дисципліни:

 • основи проектування і виготовлення аксесуарів та ювелірних виробів;
 • рисунок та живопис;
 • художнє проектування виробів;
 • макетування аксесуарів та ювелірних виробів;
 • основи композиції та кольорознавства;
 • індустрія мистецтва і моди;
 • естетика художньої творчості аксесуарів та ювелірних виробів;
 • перспектива і тіні;
 • дизайн-графіка та комп'ютерний дизайн виробів;
 • наукові дослідження в дизайні;
 • комплексне дизайн-проектування аксесуарів та ювелірних виробів тощо. 

Більш детально за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=DA2jSwd_mMY

Студенти

Сьогодні на кафедрі навчаються студенти денної, заочної, заочно-дистанційна та скороченої форм навчання.

Підготовка фахівця сучасного рівня є відповідальною і важливою справою. Одним з етапів підготовки студента та в той же час перевірки рівня його знань є проведення олімпіади зі спеціальності. Щорічно за наказом Міністерства освіти і науки України на базі кафедри ергономіки і проектування одягу проводиться Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності «Конструювання та технології швейних виробів». Змагання зі спеціальності проводяться з теоретичних та практичних питань, за різними номінаціями, по яких визначаються переможці. Під час олімпіади проводяться круглі столи, покази моделей одягу провідних дизайнерів. Переможцями олімпіади у 2015-2019 н.р. за узагальнюючими показниками означеної спеціальності стали студенти кафедри ЕПО  Губаль Н.Р. (1 місце), Щербань Л.О. (3 місце).Переможцями Всеукраїнської олімпіади із спеціальності «Конструювання та технології швейних виробів» за загальними показниками у 2018-2019 н.р. визнано Петросяна Д.Г., у 2017-2018 н.р. визнано студентку Северіну Є.А., у 2014–2015 н.р. стали студенти кафедри Смачило Х.А. (1 місце), у 2013–2014 н.р. – Горіславець І.В. (2 місце), у 2012–2013 н.р – Назарова О.С. (1 місце) та Плаксіна М.С. (3  місце), у 2011–2012 н.р. – Нагорна К.С. (1 місце) та Руденька Д.М. (3  місце). 

Фрагменти проведення Всеукраїнської студентської олімпіади
зі спеціальності «Конструювання та технології швейних виробів» 

 

В 2014 р. кафедра ЕПО у співпраці з кафедрою дизайну за підтримки Північноамериканського Хутрового Аукціону «NAFA» (Канада) взяла на себе організацію І Міжнародного конкурсу студентських дизайнерських робіт з хутра «ВСЮДИСУЩЕ ХУТРО», фінал якого успішно пройшов на базі КНУТД з 27 по 29 жовтня 2014 р. Переможці конкурсу, студенти Фінік М.В. та Галушка М., були нагороджені тижневим стажуванням у м. Торонто (Канада).

 

 

Студенти кафедри на стажуванні  у «NAFA» (Канада, м. Торонто)

 

Магістри кафедри ЕПО Т. Богомазюк і Н. Губаль  представили університет на ІІІ-му міжнародному конкурсі молодих дизайнерів виробів з хутра «REMIX-EURASIA», який відбувся 10 листопада 2016 року в м. Санкт-Петербург. За підтримки Української асоціації хутровиків у липні цього року дівчата пройшли стажування на одному з найкращих хутрових підприємств України «Tykafurlux» (м. Тисмениця), де виготовили конкурсні вироби. За участь у конкурсі студентки нагороджені іменними сертифікатами міжнародного рівня.

Починаючи з 2015 р. кращі студенти кафедри проходять виробничу практику протягом місяця за кордоном в рамках співробітництва між кафедрою ергономіки і проектування одягу та швейним підприємством «Flaxpol» (м. Ключборг, Польща), завдяки чому повною мірою вивчають європейський досвід виготовлення одягу різного призначення з застосуванням сучасних технологій.

Проходження практики студентами кафедри ЕПО на підприємстві «Flaxpol» (Польща)

 

У рамках виконання лабораторних, курсових і дипломних магістерських проектів і робіт студенти мають можливість розкрити свій потенціал, отримати нові знання щодо проектування нових моделей одягу, втілити свої творчі задуми у власних колекціях.

 

 

Творчі роботи студентів кафедри

Колекція пальт, створених з цілого куска тканини «Композиція 1, 2, 3, 4, 5». Студентська робота М. Брухлій

Авторська колекція моделей жіночих суконь «Жінка у футлярі». Студентська робота К. Ющенко

Колекція «Весела Солоха», розроблена за мотивами українського національного костюма:
а – ескізи моделей; б – моделі, виконані у матеріалі (студентська робота Л. Бреус)

 

Студенти кафедри беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах молодих модельєрів-дизайнерів: у Міжнародному конкурсі «Печерські каштани» та Всеукраїнському конкурсі одного образу «Сузір’я Каштан», які проходять в нашому університеті, у Всеукраїнському конкурсі «Новий колорит» в м. Мукачеві, в конкурсі «Автограф» в рамках Міжнародного фестивалю «Kyiv Fashion», в демонстрації колекцій на показах «Ukrainian Fashion week», Вінницькі дні моди тощо.

Учасники ХІІІ Міжвузівського конкурсу модельєрів-дизайнерів одного образу «Сузір’я «Каштан» - 2015  вибороли у різних номінаціях: 1 місце в номінації «Новорічний бал» - Назар’єва Є., Лазарчук М., Піддубна О.; в номінації «Декор» 1 місце - Чук Л., 2 місце - Лісіцина Д., 3 місце - Стогній Г.

У XVІ Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів «Печерські каштани» вибороли студенти кафедри Сіндарова Л. (2 місце у номінації «Прет-а-порте Де Люкс») , Корсінов Р. (3 місце у номінації «Про-Арт»).

Моделі з колекцій студентів кафедри на конкурсах «Печерські каштани» і «Сузір’я Каштан»

Колекція «BSD» Fall/Winter'13-14. Студентська робота, автор Фролов І.

Колекція «Симфонія №9». Студентська робота, автор Оренчина Я.

Колекція «Рассвет внутри нас». Студентська робота, автор Оренчина Я.

Колекція «Сирин». Студентська робота, автор Тульских М.

Колекція «Frigus Gothicam».
Студентська робота, автори Гориславець І, Олексюк І.

Колекція «Undine»
Студентська робота, автор Тульских М.

Колекція «Whiteness» Студентська робота, автор – Корсінов Р.

Колекція «Quarzy»
Студентська робота, автор Ткачук М.

Колекція «Polimita Picta»
Студентська робота, автор Незнайко Є.

Колекція «Душевні захцянки»
Студентська робота, автор Мігус Р.

Колекція «Сангрія»
Студентська робота, автори Чебуніна М., Мороко О.

 

У ХIІ Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів «Печерські каштани» у 2012 р. колекція Фролова І. отримала III місце в номінації «Pret-a-porter de lux», колекція Корнійчук Т. – ІІ місце в номінації «Про-арт». У конкурсі молодих дизайнерів «Сезони моди. Погляд у майбутнє» колекція студ. Фролова І. стала номінантом.

У 2014 р. студентка кафедри Оренчина Я. під керівництвом  доц. Івасенко М.В. взяла участь у Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів «Печерські каштани» у номінації «Pret-a-porter de lux» з колекціями «Simphonia 9» (1 місце), «Рассвет внутри нас» (2 місце). Колекція «BSD Fall/Winter`13-14» студента Фролова І. та Акімової  Г. увійшли до фіналу. У текстильному конкурсі ХІІІ Міжнародного конкурсу молодих модельєрів-дизайнерів «Печерські каштани» за номінацією «Проекти робіт» 1 місце посіла ст. Гаврилко Н. (диплом І ступеня переможця конкурсу від МОНМСУ). У 2015 р. студенти Мороко  О. та Чебуніна М. отримали 2 місце в номінації «Pret-a-porter de lux» з колекцією Сангрия.

У 2014-2015 р. аспірант кафедри Фролов І. отримав нагороду Best Fashion Awards у номінаціях «Відкриття року» та «Краща постановка». Також Фроловим розроблено авторську сукню для співачки Джамали, яка представляла нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі Евробачення-2016 (травень 2016р.). Пізніше цю сукню було передано до музею ABBA The Museum, м. Стокгольм, Швеція. Також відмічено участь І. Фролова і бренду FROLOV в фестивалі молодих дизайнерів International Fashion Showcase 2016, організованому Британською радою в Україні і Радою британської моди у рамках Тижня моди у Лондоні 04 лютого 2016 року. Іван Фролов нагороджений престижною премією української фешн-індустрії Best Fashion Awards у двох номінаціях «Відкриття року» та «Найкраща fashion-постановка» на VІІ церемонії української премії в галузі моди (19.09.2016 р. м. Київ).

З метою пропагування творчих розробок і фахової майстерності в рамках міжнародного фестивалю моди «Kyiv Fashion» силами викладачів та студентів кафедри чотири роки поспіль (2010 – 2013рр.) організовано і реалізовано проект «Експрес-ательє», виготовлено 20 швейних виробів для показу колекцій у виставковому центрі «Експо-Плаза».

З метою просування розробок КНУТД на ринок легкої промисловості та індустрії моди, встановлення нових контактів з підприємствами - учасниками ринку, активізації розповсюдження інформації про університет традиційно в рамках виставки 31-го Міжнародного фестивалю моди «Kyiv Fashion» представлено нові моделі дитячої шкільної форми, розроблені викладачами та студентами університету (4 комплекти авторів: Васильєва І.В., Приходько І.О., Колосніченко М.В., Остапенко Н.В.). 

 

Колекції «Експрес-ательє» (автори і моделі)

 

Традиційно щороку до різних форм науково-дослідної роботи кафедри залучаються студенти, зокрема до участі у Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та студентів. За підсумками проведення ХV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» представлених на конференцію, вручено грамоти авторам кращих доповідей, що посіли 1, 2 та 3 місця – молодим вченим та студентам: Біла Т.П. (ЕПО – 3 місце), Дрозденко А.О., гр. МгШМК-1-15 (ЕПО – 2 місце); Дубінецька Г.О., гр. МгШМК-1-15 (ЕПО – 1 місце, Педагогіка та психологія, мова та культура – 2 місце), Євтушек О.В., гр. МгШМК-1-15 (Техногенна безпека та тепломасообмінні процеси – 1 місце); Колотило Н.О., гр. БШМск-14 (Французька мова - 3 місце). За високий рівень наукових рішень, оригінальність та актуальність ідей, покладених до основи робіт.

У Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, курсантів, студентів та слухачів з галузі науки «Безпека життєдіяльності», організатором якого є Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, у 2015 р. магістр Мазурак Х. (наук. керівник доц. Полька Т.О.) отримала диплом І-го ступеня. 

 

Доповіді студентів на конференціях

 

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей «Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика», організатором якого є НТУ «Харківський політехнічний інститут», у 2018 р. магістри Копієвська Ю., Кільніцька Л.; у 2015 р. магістри Узік В. та Каленик І. (наук. керівник проф. Пашкевич К.Л.) посіли почесне ІІІ місце, у 2014 р. студ. Олексюк І.П. отримала ІІІ місце (наук. керівник доц. Винничук М.С.), у 2013 р. студ. Маркварт Ю.В. нагороджена дипломом ІІІ ступеня (наук. керівник доц. Васильєва І.В.).

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з розділу «Легка промисловість» секції «Швейні та трикотажні вироби» у 2015 р. 1 місце посіли ст. Цирульник І.В., Юристовська С.Б. (диплом І ступеня переможця), у 2014 р. – ст. Єрмакова М.О. під керівництвом доц. Івасенко М.В., у 2013 р. –  ст. Сірош А.О. під керівництвом доц. Васильєвої І.В.

За високий науковий рівень та актуальність робот вручено диплом І ступеня студенту-переможцю вузівського конкурсу на кращу наукову роботу 2015-2016 н.р. Фролову І.В. секції «Швейні та трикотажні вироби»та оголосити подяку його науковим керівникам проф. Колосніченко М.В., доц. Пашкевич К.Л. За участь у вузівського конкурсі на кращу наукову роботу 2015-2016 н.р. вручено грамоти студентам-учасникам Лукомській І.Б., Буднік В.В. (наук.керівник Полька Т.О.).

З метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців з різних напрямів легкої промисловості 6 – 7 квітня 2016 року студентки кафедри Євтушик О.В. і Горіславець І.В. прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі науки «Цивільна оборона та пожежна безпека», організатором якого згідно з наказом Міністерства освіти і науки України є Національний університет цивільного захисту України (м. Харків). Наукова робота студентів  на тему «Розробка спеціального одягу для ведення аварійно-рятувальних робіт в цивільній авіації» отримала почесне ІІ місце і нагороджена Дипломом ІІ ступеня.

З метою проходження виробничої і переддипломної практики студентів університетом укладаються довготривалі договори з провідними підприємствами, організаціями, установами тощо.

Також слід зазначити, що в рамках навчальної практики студенти в майстернях кафедри під керівництвом досвідчених викладачів виготовляють вироби різного призначення для потреб університету.

У рамках співробітництва між КНУТД та швейним підприємством «Flaxpol» (м.Ключборг, Польща) та угоди про направлення студентів університету денної форми навчання на проходження практики з повним їх забезпеченням щодо проживання, харчування та компенсацією витрат на проїзд у 2015 р. виробничу і переддипломну практику пройшли  і достойно представили наш славетний заклад студенти – Горіславець І.В. і Величко О.М. . А протягом місяця лютого 2016р. студентка Щербань Л., у 2019 році магістрант Фесюк І. Я.

В рамках академічної мобільності та угоди про співпрацю між Київським національним університетом технологій та дизайну  та Дангарінським державним університетом  (смт. Дангара, Таджикистан), студенти освітнього ступеня «магістр» факультуту дизайну кафедри ЕПО – Бабієнко А.В. та П'ятигіна К. Г у 2019 року проходили навчально-педадогічну та переддипломну практики в Республіці Таджикистан.

Метою візиту  був  обмін знаннями та досвідом викладання у  закладах вищої освіти. А саме проведення магістрантами лекційних та лабораторних занять з дисциплін “Конструювання та моделювання виробів легкої промисловості” та “Комп’ютерний дизайн” для студентів, що навчаються на бакалаврських програмах.

На підвищення культурно-освітнього рівня студентів та науково-педагогічних працівників кафедри спрямовані різні культурно-просвітницькі заходи. У 2015-2016 рр. організовано виїзни екскурсії студентівта викладачів університету до Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника в художні галереї де постійно проходить експозиція відомого українського художника к.т.н., проф. Мусієнка В.О. 

19 травня 2016 р. члени кафедри взяли участь в організованому мистецькому заході – відвідуванні персональної виставки понад 150 авторських робіт з живопису к.т.н., проф. Мусієнка В.О. у м. Корсунь-Шевченківський художньої галереї Корсуня-Шевченківського державного історико-культурного заповідника, спрямованому на підвищення культурно-освітнього рівня НПП і навчально-виховної роботи студентської молоді.

 

Проф. Мусієнко В.О. проводить ексукурсію виставкою власних робіт

Перспективи для студентів

Освітня діяльність на кафедрі ЕПО здійснюється в напрямі підготовки модельєрів, конструкторів, дизайнерів сучасного модного одягу, які після закінчення університету з успіхом працюють в промисловому швейному виробництві, дизайнерами, конструкторами, технологами, експертами в індустрії моди, керівниками швейних підприємств різної потужності, займаються проектуванням одягу за індивідуальним замовленням та працюють в творчих майстернях провідних українських дизайнерів. 

Студенти кафедри ергономіки і проектування одягу мають можливість пройти навчання в аспірантурі за спеціальністями 022 «Дизайн» та 182 «Технології легкої промисловості» захистити дисертацію та отримати науковий ступінь доктора філософії (PhD). Термін навчання в аспірантурі 4 роки.

У 2017 р. в КНУТД створено спеціалізовану вчену раду Д 26.102.07 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн (голова спеціалізованої вченої ради – д. мист., доц. Т.Ф. Кротова).

Випускники

Випускниками кафедри ергономіки і проектування одягу є відомі українські модельєри Андре Тан, Христина Бобкова, Альона Сереброва, Олександр Гапчук, Лілія Пустовіт, Іван Фролов та інші, а також конструктори-модельєри, технологи, керівники багатьох українських швейних підприємств різних форм власності.

    

На фото: Випускник кафедри ЕПО Андре Тан у власній творчій майстерні (ліворуч) та на захисті дипломних проектів студентів кафедри ЕПО; проф. кафедри М.В. Колосніченко з дизайнером
Л. Пустовіт в журі фіналу конкурсу «Печерські каштани», дизайнер Domanoff у  власній майстерні

Зарубіжне партнерство

Співробітництво у сфері освітньої та наукової діяльності здійснюється з такими вищими навчальними закладами та установами: Технічний університету Молдови, Ясський технічний університет ім. Георгія Асакі (Румунія), Чанчуньський педагогічний університет (Китай), Вітебський державний технологічний університет (Білорусь), Кутаїський державний університет імені Акакія Церетелі (Грузія), Технічний університет Кошице (Словаччина), Державний педагогічний університет ім. І. Крянге (Молдова), Текстильний інститут Іванівського державного політехнічного університету, та іншими провідними навчальними закладами світу.

У 2018 році Київським національним університетом технологій та дизайну підписано проект ERASMUS+ з Ясським технічним університетом ім. Георгія Асакі (Румунія), у рамках якого передбачена студентська та викладацька мобільність.

Результати наукових досліджень викладачів та аспірантів кафедри доповідались на конференціях різного рівня, семінарах, засіданнях круглих столів, в тому числі на міжнародній науково-технічній конференції співробітників, докторантів і студентів (Молдова, м. Кишинів, Технічний університет Молдови), міжнародній науково-технічній конференції «Новое в технике и технологи в текстильной и легкойпромышленности» (Білорусь, Вітебський державний технологічний університет).

У 2017 р. професори кафедри Пашкевич К.Л., Остапенко Н.В. представляли наш університет на Міжнародному симпозіумі у Технічному університеті Молдови (м. Кишинів, Молдова). Результатом такої поїздки було підписання договору про стратегічне партнерство. Одним з напрямів підвищення іміджу університету на міжнародному просторі є показ колекцій моделей студентами у міжнародних конкурсах.

В 2018-2019 рр. НПП кафедри пройшли  міжнародне стажування та підвищення кваліфікації в Європейських Університетах Словацької та Чеської республік «European education in the context of sustainable development: advanced experience and global trends» та отримали сертифікати.