КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет підприємництва та права

ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО Людмила Михайлівна

декан факультету підприємництва  та права, доктор економічних наук, професор

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, кабінет № 4-1409

Телефон для довідок: +38044-280-10-80

e-mail:

Сторінка ФПП в  https://www.facebook.com/knutdpp

Про факультет

Факультет підприємництва та права Київського національного університету технологій та дизайну здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, які спроможні якісно працювати у сфері підприємництва та права. Факультет підприємництва та права пропонує престижні спеціальності та зручні прогресивні форми навчання, які базуються на застосовані передових навчальних технологій та використанні інноваційного інструментарію.

Запорукою якості навчального процесу на факультеті є високопрофесійні науково-педагогічні працівники з великим досвідом практичної роботи в підприємництві, науковій, промисловій, правоохоронній, судовій та адвокатській сферах діяльності.

У навчальній роботі перевага надається поєднанню теоретичних та практичних знань в сфері:

 • організації власного бізнесу;
 • підприємництва;
 • менеджменту;
 • ведення договірної та претензійно-позовної роботи;
 • виконання представницьких функцій в усіх органах та інстанціях;
 • використання владних повноважень у процесі їх здійснення під час обіймання ключових посад на підприємствах, в установах, організаціях усіх рівнів та форм власності.

Місія факультету: якісна підготовка кваліфікованих сучасних керівників в сфері створення, розвитку, правової підтримки та захисту інтересів бізнесу в ринкових умовах.

Мета діяльності:

 • Досягнення рівня визнаних світових лідерів в сфері бізнесу та правознавства.
 • Задоволення реальних потреб країни у висококваліфікованих кадрах.
 • Забезпечення фундаментальності знань шляхом інтеграції навчальної, наукової та практичної діяльності.
 • Формування творчої особистості, здатної стати інтелектуальним потенціалом України.
 • Забезпечення динамічного розвитку інтелектуальних ресурсів шляхом підвищення наукового рівня професорсько-викладацького складу факультету.
 • Вдосконалення якості освітнього процесу за рахунок підвищення кваліфікаційного рівня професійно-педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу факультету.
Кафедри
Деканат

Заступник декана з науково-педагогічної роботи
КРИВОНОС Олена Олександрівна
Телефон: +38 044-280-10-80
Заступник декана з організаційної та виховної роботи
КУЛАК Наталія Валеріївна
Телефон: +38 044–280–10–80
Секретар факультету
ШАБАТИН Наталія Юріївна
Телефон: +38 044-280-10-80
Секретар деканату
СІНІЛКІНА Анна Валеріївна
Телефон: +38 044-256-29-34
Освітні програми

Факультет підприємництва та права здійснює підготовку за напрямами:

Бакалаврат

Спеціальність

Форма навчання

Освітня програма

Денна

Заочна

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

+

+

Підприємництво та комерційна діяльність
ІТ-підприємництво

241 Готельно-ресторанна справа

+

+

Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі

073 Менеджмент

+

+

 

Виставковий бізнес

081 Право

+

+

Господарсько-правова діяльність

Магістратура

Спеціальність

Форма навчання

Освітня програма

Денна

Заочна

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

+

-

Підприємництво та сервісна діяльність

073 Менеджмент

+

+

Бізнес-адміністрування

Малий та середній бізнес

 

Аспірантура

Спеціальність

Форма навчання

Освітня програма

Денна

Заочна

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

+

+

Підприємництво, торгівля та комерційна діяльність

1

Наукове співробітництво

Факультет співпрацює з провідними вітчизняними та іноземними вищими навчальними закладами в рамках круглих столів, конференцій, науково-дослідної роботи факультету та співтовариства із великою кількістю підприємств та  організацій.

Партнерами факультету підприємництва та права у питаннях освітньої на науково-дослідної роботи є:

 • Національний авіаційний університет
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 • Національний університет «Києво-Могилянська академія»
 • Варшавська школа менеджменту
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 • Українсько-Польський Вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет»
 • Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»   
 • Національна академія внутрішніх справ
 • Національний університет Державної податкової служби України
 • Національний університет «Львівськаполітехніка»

    

  

  

Зарубіжне партнерство

Факультет підприємництва та права готує кваліфікованих фахівців для інших держав, а саме: Польщі, Азербайджану,Грузії, Китаю, Індії, Лівії. Наші студенти мають можливість проходити навчальну практику на підприємствах ЄС та ознайомитись з особливостями ведення бізнесу європейських країн. 


Студенти

Особливістю виховної роботи факультету підприємництва та права є те, що в рамках співпраці студентів та викладачів було створено унікальне середовище - прогресивний студентський соціум, який сприяє ефективному процесу формування розвинутої відповідальної особистості.
Студенти факультету активно беруть участь у наукових конкурсах, олімпіадах, науковій роботі кафедр, в організації конференцій та круглих столів, підготовці свят, що безперечно сприяє підвищенню іміджу факультету та університету.

 Факультет підприємництва та права КНУТД здійснюючи освітню-виховну діяльність вирішує наступні завдання:

 • отримання якісної освіти;
 • надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальністю, досягненні високого професіоналізму;
 • здобуття  студентами навичок самостійної науково-дослідницької діяльності;
 • розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань;
 • розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції;
 • розвиває здатність застосувати теоретичні знання у практичній роботі;
 • розвиває почуття необхідності постійного   вдосконалення своїх знань.

Історія факультету

Факультет підприємництва та права було засновано у 2016 році шляхом об’єднання кафедр приватного права та загально-правових дисциплін юридичного факультету та введення в структуру факультету кафедри господарського права і кафедри підприємництва та бізнесу. Крім того, в підпорядкуванні факультету знаходиться кафедра фізичного виховання та здоров’я і навчально-науковий комплекс з військової підготовки. Сьогодні на факультеті створені всі необхідні умови для гармонійного розвитку студентської молоді та підготовки кваліфікованих фахівців відповідно до вимог сучасної світової економіки.