КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет підприємництва та права

КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ

МЯГКИХ Ірина Миколаївна

Завідувач кафедри, д.е.н, професор

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-1420

Телефони для довідок: +38 044-256-21-44

e–mail: 

Сторінка КПБ в  https://www.facebook.com/kpb.knutd.edu.ua/

Про кафедру
Історія

Кафедра підприємництва та бізнесу створена на основі кафедри менеджменту сфери послуг. Історія кафедри тісно пов'язано з історією університету. Ще в 1930 р. на інженерно–економічному факультеті КТІЛП була створена кафедра марксизму–ленінізму, далі відбувалося послідовна її трансформація: у 1946 р. – в кафедру політичної економії; 1998 р. – економічної теорії та фінансів; у 2007 р. – менеджменту сфери послуг.

Кафедра підприємництва та бізнесу була організована у лютому 2016 року з метою цілеспрямованого запровадження в навчальний процес концепції поєднання теоретичної підготовки та формування підприємницького світогляду з практичними навичками у майбутніх фахівців.

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ

кафедри підприємництва та бізнесу

МІСІЯ кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну – формування творчої, всебічно розвинутої особистості, справжнього професіонала для наукової та практичної роботи у сфері підприємництва та бізнесу з метою підвищення рівня та якості життя людей і прогресивного розвитку суспільства.

ВІЗІЯ розвитку кафедри підприємництва та бізнесу – підвищення якості підготовки фахівців до рівня, що забезпечить їм можливість зайняти достойне місце в соціумі та успішно працювати за фахом у розбудові суспільства, яке базується на глобальній економіці знань.

ЦІЛІ розвитку кафедри підприємництва та бізнесу:

першаформування інтелектуальної, креативно мислячої еліти суспільства у сфері підприємництва та бізнесу. Вона може бути реалізована тільки із залученням найбільш здібних і креативних студентів;

друга – набуття ексклюзивних та високопрофесійних компетентностей за освітніми програмами: "Підприємництво та комерційна діяльність", "ІТ–підприємництво", "Підприємництво в готельно–ресторанному бізнесі",  "Підприємництво та митно–логістична діяльність", "Виставковий бізнес", "Підприємництво та сервісна діяльність", "Бізнес–адміністрування", "Малий та середній бізнес";

третяформування та утримування конкурентного статусу кафедри підприємництва та бізнесу в підготовці компетентних і конкурентоспроможних фахівців у сфері підприємництва та бізнесу, готельно–ресторанній справі.

В узагальненому вигляді головним завданням управління кафедрою підприємництва та бізнесу є гармонізація на різних інтервалах часу впливу зовнішніх процесів з ефективним використанням власних ресурсів для виконання своєї місії та досягнення поставленої мети.

 

ЗАВДАННЯ управління інноваційним розвитком кафедри підприємництва та бізнесу:

1. Забезпечення позиціонування Університету у світовому освітньому просторі на основі формування достойного іміджу Університету (бренду), міжнародної репутації, реалізації Єдиної кредитно–трансферної системи, конкурентних переваг у науковій сфері, висвітлення результатів наукової та науково–дослідної діяльності у світовому просторі.

2. Управління якістю освіти на інноваційній основі шляхом створення сучасних умов, що забезпечать модернізацію освітнього процесу та досягнення позитивної динаміки результатів освіти.

3. Створення освітньо–інноваційного та інформаційно–навчального інтерактивного середовища шляхом упровадження сучасних досягнень науки, техніки, технологій, реалізації компетентнісного підходу, застосування інформаційно–комунікаційних технологій, електронних засобів навчання та управління, розробки і впровадження педагогічних інновацій.

4. Формування, використання та розвиток на новій інноваційній основі інтегративного потенціалу кафедри підприємництва та бізнесу: наукового, кадрового, організаційного та матеріально–технічного.

5. Формування інноваційної корпоративної культури кафедри підприємництва та бізнесу, основними рисами якої є партисипативна основа взаємодії керівників, викладачів, студентів і батьків, спрямованість на інноваційну діяльність та режим саморозвитку, соціальна підтримка і захист суб’єктів освітнього процесу.

 

КОНЦЕПЦІЯ розвитку кафедри підприємництва та бізнесу базується на принципах науковості, інноваційності, системності та безперервності освіти, фаховості, корпоративного партнерства та мобільності, дихотомія атрактору впровадження яких втілюється з однієї сторони у адаптивності системи до самозбереження, пристосування, структурної перебудови, перетворення, пристосування до складно структурованих процесів становлення економіки знань, з іншого – у дисипативності самоорганізації як здатності системи самостійно підтримувати та вдосконалювати рівень своєї організації при зміні зовнішніх або внутрішніх умов її існування, збереження її цілісності, підвищення стійкості, забезпечення нормального функціонування. Виходячи з цього, були прийняті такі восьми основних положень.

Положення Концепції розвитку кафедри підприємництва та бізнесу КНУТД:

1. Розробка, впровадження та постійне вдосконалення освітньо–професійних програм підготовки фахівців чотирьох рівнів.

2. Науково–дослідна робота професора та провідного доцента кафедри підприємництва та бізнесу відносно викладацької є первинною.

3. При підготовці фахівців освітніх ступенів "бакалавр", "магістр", кандидатів економічних наук (докторів філософії), докторів наук робота викладача має бути спрямована на кінцевий результат – формування у студентів, аспірантів, докторантів компетентностей за існуючими освітніми програмами.

4. Студент і викладач – це партнери, які мають співпрацювати протягом усього навчального року з відповідним структуруванням навчальних дисциплін та поточною блочно–модульною діагностикою з можливістю накопичення відповідних кредитів.

5. Широке запровадження індивідуалізації навчання.

6. Виховання фахівця з підприємництва та бізнесу в умовах суспільства, що базується на економіці знань, повинно будуватися виключно на підвищенні якості фахівців, яких готує кафедра підприємництва та бізнесу, ґрунтуватися на вивченні й запровадженні досвіду світових лідерів вищої економічної освіти, використовувати кращий вітчизняний досвід.

7. Стратегія розвитку світової економіки, її перехід до економіки знань, а отже, до мережних форм синтезу нових знань диктують підсилення ролі фундаментальної підготовки фахівців.

8. Інтеграція у міжнародний освітній простір характеризується впровадженням механізму студентської та викладацької мобільності, участю студентів в програмах подвійних дипломів за рівнем бакалавр та магістр; участю студентів, аспірантів і викладачів кафедри у програмах кредитної мобільності Еразмус +, ім. Фулбрайта, стипендії Німецької служби академічних обмінів DAAD, стипендії Китайського Уряду, програма обміну UGRAD, навчанням у літніх школах, отриманням індивідуальних грантів.

 

Кафедра підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій і дизайну готує фахівців, здатних швидко адаптуватися до стрімких змін у розвитку суспільства в умовах глобальних викликів, компетентних у розв’язанні найскладніших проблем в сфері підприємництва та бізнесу, зокрема:

фахівці бакалаврського ступеню: 

 • використання отриманих знань, аналітичних, комунікативних, організаторських, підприємницьких навичок інтегративного вирішення завдань в сфери підприємницької діяльності та організації бізнесу http://knutd.edu.ua/ekts/opfpp/opfpp-bpkd/
 • набуття теоретичних знань, базових й професійних компетентностей, прикладних навичок та умінь в організації готельно-ресторанного бізнесу: http://knutd.edu.ua/ekts/opfpp/opfpp-bgr/
 • набуття знань, аналітичних, комунікативних, організаційних, управлінських навичок інтегративного вирішення завдань у створенні та просуванні міжнародних підприємницьких бізнес-проектів;https://knutd.edu.ua/admissions_main/obrati-profesiju/567/12634/
 • отримання комплексу теоретичних знань щодо особливостей функціонування глобального економічного інтернет-простору, набуття унікальних професійних компетенцій та навичок вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері ІТ-підприємництва http://knutd.edu.ua/ekts/opfpp/opfpp-bip/
 • використання в практичній діяльності отриманих знань щодо системи митної діяльності, матеріально-технічного та логістичного забезпечення бізнес-процесів http://knutd.edu.ua/ekts/opfpp/opfpp-bpmld/

фахівці магістерського ступеню

 • формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у фахівців, які володіють глибокими знаннями та професійними компетентностями в галузях менеджменту організації та бізнес адміністрування http://knutd.edu.ua/ekts/opfpp/opfpp-mgmba/
 • формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у галузі підприємництва та сервісної діяльності, що направлені на здобуття знань, вмінь і навичок спрямованих на ефективне управління та організацію підприємництва http://knutd.edu.ua/ekts/opfpp/opfpp-mgps/

фахівці ступеню доктора філософії

 • розвиток загальних та фахових компетентностей для забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації для здійснення науково–дослідницької та проектно–аналітичної діяльності, науково обґрунтованого консультування в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також викладацької роботи http://knutd.edu.ua/researchwork/rd_departments/doctoral_studies_department/#onp
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Фахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності це управлінець нового покоління, який володіє унікальними інноваційними підприємницькими компетенціями, може працювати керівником та організатором промислових, комерційних, ІТ-підприємств, митно-логістичних, інвестиційно-консалтингових фірм, організацій різних форм власності, бути фахівцем у провідних українських і зарубіжних компаніях або успішно започаткувати власну справу.

Бакалаврські програми:

Магістерська програма:

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 241 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

У сучасних умовах постійно зростає інтерес до індустрії гостинності, зокрема до готельно-ресторанного бізнесу. Сфера послуг постійно потребує нових кадрів, тому фахівець в галузі готельного-ресторанного бізнесу – один з найзатребуваніших, найпрестижніших і найбільш високооплачуваних спеціалістів! Мета освітньої програми – формування нової, глибоко обізнаної та висококультурної генерації фахівців готельно-ресторанного бізнесу та технологій гостинності.

Бакалаврська програма:

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Професія бізнес-адміністратора дозволяє практично опанувати навички проектування ефективних організаційних структур управління та організації для забезпечення розвитку підприємств, вказує орієнтири сучасного ведення бізнесу. 

Магістерські програми:

 

Спеціальності та освітні програми

Спеціальність:

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

241 Готельно-ресторанна справа

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Бакалаврські освітні програми

Підприємництво та комерційна діяльність

ІТ-підприємництво

Підприємництво та митно-логістична діяльність

Міжнародні підприємницькі бізнес проекти

Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Магістерські освітні програми

Бізнес-адміністрування

Підприємництво та сервісна діяльність

 

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітні програми доктора філософії

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

Презентація освітніх програм

Науково-педагогічні працівники

МЯГКИХ Ірина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси: розвиток інтегрованих структур бізнесу підприємництва в Україні.

Публікації: понад 200 наукових праць.

Нагороди: Відмінник освіти України.

  

ЩЕРБАК Валерія Геннадіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси: інноваційні аспекти в праці, кластерне інноваційне підприємництво.

Публікації:  понад 150 наукових праць, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Підготовлено: 13 кандидатів економічних наук.

Нагороди: почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 2011 р.

     

ГАНУЩАК–ЄФІМЕНКО Людмила Михайлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси: управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні, корпоративно–соціальна відповідальність бізнесу.

Публікації: понад 100 наукових праць, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Підготовлено: 2 кандидата економічних наук, 1 доктор економічних наук.

  

КРАХМАЛЬОВА Ніна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси: маркетингове управління, виставкова діяльність, комунікаційні технології в освіті та бізнесі.

Публікації: понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Підготовлено: 1 кандидат економічних наук.

 

АРЕФ’ЄВ Сергій Олегович, доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси: управління економічною безпекою підприємств, формування потенціалу та реструктуризація підприємств, стратегії розвитку підприємств.

Публікації: понад 70 наукових праць.

  

МОРГУЛЕЦЬ Оксана Борисівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри підприємництва та бізнесу, директор навчально–методичного центру управління підготовкою фахівців КНУТД.

Наукові інтереси: управління вищим навчальним закладом як суб’єктом ринку послуг.

Публікації: понад 60 наукових праць наукового та науково–методичного характеру.

  

НІФАТОВА Олена Михайлівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси: брендинг інтегрованих структур бізнесу; бренд–менеджмент; бенчмаркінг.

Публікації: понад 40 праць наукового та науково–методичного характеру, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

  

ГОНЧАРЕНКО Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси: бізнес-процеси в підприємництві.

Публікації: понад 50 наукових праць наукового та науково–методичного характеру.

 

ШКОДА Мар’яна Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси: державне регулювання інноваційно–інвестиційними процесами в національній економіці, проблеми взаємодії держави і ринку, державно–приватне партнерство.

Публікації: понад 15 праць наукового та науково–методичного характеру, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

  

ДУДКО Павло Миколайович, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси: управління якістю, HR-технології.

Публікації: понад 10 праць наукового та науково–методичного характеру, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus.

 

ШЕВЧЕНКО Олег Олександрович, асистент, за сумісництвом директор проектного офісу КНУТД.

Наукові інтереси: створення нового напряму комерціалізації результатів освітньої та наукової діяльності Університету для підвищення якості підготовки проектів, просування інтелектуальної власності Університету на національному та міжнародному ринках, залучення зовнішніх фінансових ресурсів для впровадження проектних ініціатив.

Публікації: понад 10 праць наукового та науково–методичного характеру, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus.

  

ДОВБУШ Віта Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси: проблеми ефективності функціонування та розвитку підприємництва, питання оцінки результативності інноваційної діяльності підприємства, трансферу інноваційних технологій, розвитку сучасного менеджменту та сучасних інформаційних систем як фактора трансформації проблем обліку, контролю та аналізу господарської діяльності.

Публікації: понад 30 праць наукового та науково–методичного характеру, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus.

 

МУРОВАНА Любов Вікторівна, асистент кафедри підприємництва та бізнесу

Наукові інтереси: професійні комунікації, цивільно-правові відносини, господарська діяльність не комерційних підприємств, стратегічний та  аналітичний маркетинг, тендерні закупівлі, виставкова діяльність підприємств.

Публікації: понад 40 праць наукового та науково–методичного характеру.

 

НИШЕНКО Олена Василівна, асистент, за сумісництвом провідний фахівець відділу моніторингу якості підготовки фахівців та аналітичної роботи НМЦУПФ КНУТД

Наукові інтереси: аутсорсинг, краудсорсинг, краудфандинг.

Публікації: понад 10 праць наукового та науково–методичного характеру.

 

ГНАТЕНКО Ірина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси:  інноваційний  розвиток підприємництва на засадах кластерного партнерства

Публікації: понад 50 наукових праць наукового та науково–методичного характеру.

 

КОЖУШКО Роман Юрійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси: управління людським капіталом закладу вищої освіти.

Публікації: понад 40 праць наукового та науково-методичного характеру.

 

ПУЗИРЬОВА Поліна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси: підприємницька діяльність, потенціал підприємства.

Публікації:  понад 30 наукових праць, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus.

  

ОНОФРІЙЧУК Яна Іванівна, лаборант кафедри.

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра має в своєму розпорядженні 2 лекційні аудиторії, 8 аудиторій для практичних занять, кімнату для викладачів, методичний кабінет, кабінет для аспірантів, кабінет навчальної та наукової літератури для роботи студентів і аспірантів. Кафедра оснащена сучасною комп'ютерною та оргтехнікою.

 

Наукова діяльність

Викладачі кафедри підприємництва та бізнесу приймають активну участь у міжнародних та національних проектах та грантах. Протягом 2017-2018 рр. виграно 3 міжнародного рівня та 2 національного рівня: British Council (Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України); DAAD – German Academic Exchange Service (Впровадження концепції гендерно-чутливого середовища на факультеті підприємництва та права Київського національного університету технологій та дизайну); «Створення освітньої платформи розвитку підприємницьких навичок для соціальної адаптації соціально вразливих верств населення, у т. ч. демобілізованих воїнів, переселенців» спільний Україно-Литовський проект; National Scholarship Programme of scientific and research of the Slovak Republic; Mobility project Exchange of staff and students from Erasmus+ partner countries KA107 Educational Mobility of Students and Staff with Partner Countries; Інноваційна платформа бізнес–освіти на основі кластерного підприємництва для демобілізованих воїнів та переселенців із зони АТО; Проект наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених «Створення інтегрованого відкритого коворкінг–центру інноваційного підприємництва у закладах вищої освіти» за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

  

Навчально-методичне забезпечення

Колектив кафедри постійно працює над підготовкою та оновленням навчально-методичних посібників, пошуком нових форм і методів активізації учбового процесу, запровадженням ділових ігор, ситуаційних вправ.

Щорічно викладачі кафедри готують до видання понад 40 найменувань методичних розробок (конспекти лекцій, ілюстративний матеріал, завдання для самостійної роботи, методичні вказівки до виконання курсових та дипломних робіт, практичних та семінарських занять та ін.).

За останні роки колектив кафедри зробив багато для впровадження в учбовий процес програмного навчання та контролю знань з використанням ЕОТ, тестів.

Навчальний процес проводиться у вигляді лекційних, практичних, семінарських та лабораторних занять, організується самостійна робота студентів, яка включає написання рефератів, виконання розрахункових, курсових, дипломних та магістерських робіт.

  

З кожної навчальної дисципліни сформовано комплекс методичної документації (навчально-методичні комплекси), які включають: програми дисциплін за змістовними модулями, опорні конспекти лекцій (в т. ч. на електронних носіях), завдання до семінарських, практичних та лабораторних занять, методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів, критерії оцінки поточного, модульного та підсумкового контролю знань студентів, сучасні методики та технології викладання.

Студенти

Студенти кафедри ведуть активне громадське та наукове життя, відвідують спеціалізовані виставки, беруть участь у наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях різного рівня.

Історія кафедри тісно пов’язана з перемогами студентів та викладачів на різного рівня конкурсах та змаганнях. Так,  команда студентів (Білоус В., Бєлік Д., Касіч І., Ромащенко М.) виграла Міжнародний конкурс старт-апів та піар-проектів «Золотий компас» ІI місце (2016 р.). Студенти Гавриленко Н., Яцук І. отримали диплом ІI ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці» (2017 р.). Студентка Ващенко А. отримала диплом ІІI ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Економіка транспорту та зв’язків» (2018 р.).

 

Студенти Щур Т., Ткач В. отримали диплом ІI ступеня,  Поляк О. – диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2018/2019 н. р. зі спеціальності «Автомобільний транспорт» напрям «Економіка автомобільного транспорту» (2019 р.). Студентка Шенєва А. виграла ІІІ місце у Конкурсі наукових студентських робіт Всеукраїнського рівня з природних, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Легка промисловість (2019 р.). Студентка Литовка Ю. отримала ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності "Туризм" (2019 р.).

  

Перспективи для студентів

Поєднання компетентностей за різними напрямками – підприємництво, торгівля, біржова діяльність, виставкова діяльність, готельно-ресторанний бізнес; митно-логістична справа надає можливість отримати:

 • якісну освіту;
 • престижний диплом;
 • практичні навички, необхідні в майбутній професії;
 • знання, отримані від висококваліфікованих викладачів та практиків бізнесу;
 • потенціал для кар'єрного зростання;
 • можливості для працевлаштування.
Наукові гуртки кафедри
 • молодіжний конгломерат бізнес- ідей (керівник доц. Пузирьова П.В.)
 • освітня платформа: крок до підприємництва (керівник проф. Щербак В.Г., проф. Ніфатова О.М.)
Випускники

Випускники мають можливість реалізувати свої знання та вміння як в організаціях будь-якої організаційно-правової форми власності, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, так і організувати власний бізнес у широкому спектрі напрямів діяльності: готельно-ресторанного бізнесу, гостинності, рекламного та виставкового бізнесу, митно-логістичної діяльності, ІТ- підприємництва, сервісної діяльності http://knutd.edu.ua/admissions_main/obrati-profesiju/.

Випускники освітніх програм кафедри сьогодні працюють у різноманітних підприємницьких сферах в Україні та за її межами.

Багато з випускників успішно започаткували свій бізнес (Інна Касіч – організація власної кав’ярні, ДавудАсемДжамал – організація власного ресторану швидкого харчування та лікарні; Сергій Гичка, Роман Закордонець – організація пункту гінекологічної допомоги; Володимир Чермак – організація підприємства з надання ритуальних послуг тощо), висококваліфікованими фахівцями у сфері маркетингової, виставкової, спортивної діяльності (Олена Гуліна – провідний фахівець рекламної агенції; Юлія Шевчук – головний адміністратор готелю).

Зарубіжне партнерство

Кафедра здійснює активну міжнародну діяльність, підтримуючи міжнародні зв’язки з Вищою Школою Менеджменту в Варшаві, Університетом в Домброві Гурнічій (Польща), PEGASO ONLINE університетом (Італія), Вільнюським технічним університетом Гедімінаса, Талліннським технологічним університетом (Естонія), Тбіліським технічним університетом (Грузія), Держаним технічним університетом Горі (Грузія), Кавказьким університетом (Грузія), Білоруським держаним технологічним університетом, Брестським держаним університетом (Білорусь), Національним інженерним університетом Вірменії.

 

Колектив кафедри активно бере участь у міжнародних та національних наукових, освітніх та соціальних проектах:

 

Бакалаврська міжнародна програма

Працює Спільна польсько-українська бакалаврська програма, де польський партнер (Університет в Домброві Гурнічій (Польща) здійснює прийом за спеціальністю "Менеджмент" освітня програма «Управління проектами» без сертифікатів ЗНО та навчання на 1 курсі, подальше навчання – в КНУТД відбувається за однією з освітніх програм (за вибором студента):

Подати заявку

 

Магістерська міжнародна програма

Працює Спільна польсько-українська магістерська програма «Два дипломи» 2D, яка реалізується спільно з Вищої школи менеджменту у Варшаві, Польща.

При успішному завершенні програми студенти отримують 2 дипломи державного зразка:

Магістра зі спеціальності «Менеджмент», освітня програма «Бізнес-адміністрування»,

Магістра зі спеціальності «Менеджмент» Вищої школи менеджменту у Варшаві.