КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Інститут культурних та креативних індустрій

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ

ІЛЬЇНА Антоніна Анатоліївна

доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0406, 4-0408

Телефони для довідок:  +38044-256-29-70 (викладацька), +38044-256-29-12 (кабінет зав. кафедрою)

e-mail

Сторінка в  https://www.facebook.com/profile.php?id=100022681427130

Про кафедру
Історія

Кафедру філософії та  культурології було створено  шляхом  перейменування  кафедри  філософії, політології та українознавства згідно  наказу № 229 «Про  організацію освітніх  підрозділів Університету» від 31 серпня 2021 року.  Кафедра філософії, політології та українознавства була створена у липні 2012 року шляхом об’єднання трьох кафедр університету (філософії та культурології; політології та соціології й кафедри українознавства). З 2012 по2015 рр. кафедру очолювала доктор філософських наук, доцент  Ільїна А.А,  з 2015 по 2021 рр. - доктор філософських наук, доцент Сакун А.В.

Місія кафедри полягає в актуалізації інтелектуально-творчої діяльності студентів, етичному, естетичному, політико-правовому, культурному  вихованні підростаючого покоління.

Кафедра відіграє виключну роль у формуванні молоді – сучасних спеціалістів та соціально-відповідальних громадян, з високим рівнем загальної культури, широким кругозором, розвинутою політико-правовою свідомістю, що визнають та поціновують верховенство права, демократичні цінності та свободи, розуміють плюральність сучасного мультикультурного світу, мислять критично та системно. Формування таких компетентностей відбувається під час навчальної, просвітницької та виховної роботи колективу кафедри.

Професорсько-викладацький склад

На кафедрі працює 6 науково-педагогічних працівників, серед них: 6 доцентів, 2 доктори філософ. наук, 1 канд. політ. наук, 1 канд. соц. наук, 1 канд. іст. наук, 1 канд. філос. наук.

ІЛЬЇНА Антоніна Анатоліївнадоктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри

Освіта: Закінчила в 1998 році Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І.К. Карпенко-Карого за спеціальністю театрознавство. 2003 рік – захистила кандидатську дисертацію «Соціодинаміка свідомості у вимірах особистісного буття» за спеціальністю 09.00.03. – соціальна філософія та філософія історії. Захистила докторську дисертацію «Потенціал освіти в трансформаціях суспільства знань» за спеціальністю 09.00.10 - філософія освіти.

Наукові інтереси: філософія освіти, генезис культури.

Дисципліни: «Філософія, політологія, соціологія», «Українська та зарубіжна культура», «Генезис культури».

 

САКУН Айта Валдуровна, доктор філософських наук, доцент

Освіта: В 1987 р. закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «правознавство». В 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Комунікативна легітимація освіти в контексті глобалізації», спеціальність 09.00.10 – філософія освіти. У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему: «Сучасність в когнітивному просторі мислення».

Наукові інтереси: філософія освіти.

Дисципліни: «Філософія науки і методологія досліджень».

   

ПРОДАНЮК Федір Миколайович, кандидат історичних наук, доцент

Освіта: У 1988 році закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1988 року — асистент, доцент кафедри українознавства Київського національного університету технологій та дизайну. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Внутрішня політика Української Держави (29 квітня — 14 грудня 1918 р.)».

З вересня 2006 року — в.о. зав. кафедрою українознавства.

Відповідальний за методичну роботу на кафедрі, виконує обов’язки секретаря кафедри.

Наукові інтереси: Українська революція, Українська Держава гетьмана П.Скоропадського.

Дисципліни: «Українська та зарубіжна культура», «Українознавство», «Історія етнографічних регіонів України».

 

КАДЛУБОВИЧ Тетяна Іванівна, кандидат політичних наук, доцент

Відповідальний за організаційно-виховну роботу на кафедрі.

Наукові інтереси: філософія успіху, історія української державності, персональний брендинг.

Дисципліни: «Філософія, політологія, соціологія», «Філософія успіху», «Персональний брендинг та дизайн власного життя», «Українська державність: історія та сучасність».

 

МНОЖИНСЬКА Руслана Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент

Освіта: У 1992-му році закінчила Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. У 2006-му році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Релігійно-філософські погляди С. Оріховського в контексті віросповідного розмаїття в Україні (І пол. XVI ст.)». У КНУТД працює з 2006-го року.

Наукові інтереси: історія філософії, релігієзнавство, етика та естетика.

Дисципліни: «Українська та зарубіжна культура», «Філософія, політологія, соціологія»,«Релігієзнавство», «Етика та естетика».

 

ЧЕРНЯК Дарина Сергіївна, кандидат соціологічних наук, доцент

Освіта: Закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет соціології та психології (2002) р. В 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю теорія та історія соціології та здобула науковий ступінь кандидата соціологічних наук. З 01.07.2011 присвоєне вчене звання доцент кафедри політології і соціології. З 2005 по 2009 р. працювала в Київському економічному інституті менеджменту. З вересня 2007 р. по червень 2009 р. працювала за сумісництвом в КНУТД на посаді доцента кафедри політології та соціології. З вересня 2009 р. по серпень 2012 р. – доцент кафедри політології і соціології КНУТД. З серпня 2012 – по теперішній час – доцент кафедри ФПУ (ФК). Підвищення кваліфікації: Люблінський науково-технологічний парк, Університет Марії Кюрі-Склодовської. (м. Люблін, Республіка Польща, 2017). Куявський університет (м. Влоцлавек, Республіка Польща, 2019). Куявський університет (м. Влоцлавек, Республіка Польща, 2020 р.).

Заступник зав. кафедри. Відповідальний за наукову роботу та науково-дослідну роботу студентів по кафедрі, організацію та проведення наукових семінарів кафедри, висвітлення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах, веб-сторінці кафедри та соціальних мережах.

Наукові інтереси: стан та проблеми системи вищої освіти України, персональний брендинг викладача.

Дисципліни: «Філософія, політологія, соціологія», «Філософія успіху», «Персональний брендинг та дизайн власного життя», «Теорія культури».

 

 

Навчальні і лабораторні приміщення

Навчальні аудиторії: 4-401, 4-401-а, 4-405, 4-402, 4-414, 4-416. 

Наукова діяльність

Кафедра  філософії та культурології вносить значний  внесок у наукову та інноваційну  діяльність Університету.  Так, за результатами рейтингового оцінювання науково-інноваційної діяльності в розрізі факультетів та кафедр згідно рішенню Вченої  Ради КНУТД «Про підсумки наукової, науково-технічної та науково-мистецької діяльності університету у 2019 році та формування основних напрямів роботи на 2020 рік», кафедра  посіла 18  місце  серед 35  кафедр  Університету.

В рамках наукового  напряму «Дослідження проблем гуманітарних наук» підготовлено колективну  монографію  «Процеси гуманізації та гуманітаризації освіти». За результатами міжкафедрального наукового семінару за участі студентів, аспірантів КНУТД та НПП  опубліковано збірники наукових праць  («Дослідження проблем гуманітарної освіти»: зб. наукових праць  - Київ : КНУТД, 2018. - 210 с;  «Дослідження проблем гуманітарних наук»: зб. наукових праць.  - Київ : КНУТД, 2019. - 156 с.).

Освоюючи передовий досвід в роботі з молоддю, кафедра підтримує зв’язки з провідними науковими установами, зокрема Інститутом обдарованої дитини НАПН України, закладами вищої освіти України та Європи, викладачі  кафедри проходять стажування за кордоном та в Національній Академії  педагогічних  наук України, публікують результати своїх наукових доробок у збірниках наукових праць і фахових журналах, колективних монографіях, беруть участь у наукових конференціях всеукраїнського та міжнародного рівня, публікують результати досліджень за кордоном (Словенія, Польща, Литва, Румунія, Угорщина).

Здобутком  кафедри  стала  участь у  конкурсному  відборі проектів наукових досліджень, що виконуватимуться  за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, з  проєктами «Асиміляція цінності успіху як мотиваційна  основа життєвої стратегії  сучасної молоді» (2019 р.) та «Успішність як ціннісно-мотиваційний компонент життєвої стратегії представників Z-покоління  та пріоритетна  політика  суспільства  знань» (2020 р.).  

Кафедра здійснює підготовку аспірантів та пошукачів усіх профілів до складання екзамену з філософії науки і методології досліджень.

Видано ряд наукових праць та монографій, зокрема: «Культура інноваційного мислення в освіті: інформація, творчість, знання» (Машталер А.А.), «Феномен інновації: освіта, суспільство, культура: монографія»  (Машталер А.А., у співавторстві), «Еліта: витоки, сутність, перспектива» (Машталер А.А., у співавторстві), «Підприємництво в Україні від витоків до сьогодення» (Пиріг О.А., Черняк Д.С.), «Політологія: Посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів» (Черняк Д.С.), «Філософія, політологія, соціологія. Практикум для самостійної роботи студентів» навчальний посібник  (А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк та ін.), «Философия, политология, социология: Хрестоматия: учебное  пособие» (А.В. Сакун, Т.И.  Кадлубович, Р.В.  Множинская,  Д.С. Черняк, О.И. Хромова), «Філософія, політологія, соціологія: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання» ( А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк),  «Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник» ( Р. В. Множинська, Ф. М. Проданюк), «Філософія, політологія, соціологія: Видатні діячі філософської та соціально-політичної думки: cловник-довідник. Частина І, ІІ, ІІІ, ІV, V» ( упор.: А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк).

Рік

Кількість  конференцій

Кількість статей

Кількість тез

Кількість методичних рекомендацій

Кількість словників, довідників

Кількість навчальних посібників

Кількість  монографій

2014

31

14

8

21

 

 

 

2015

12

13

5

16

1

1

 

2016

23

19

12

11

1

 

 

2017

17

18

10

5

2

1

 

2018

15

19

10

4

2

2

 

2019

15

11

34

13

2

1

 

2020

18

14

23

21

4

1

2

 

  

  

  

 

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

На кафедрі філософії та культурології в 2021-2022 н.р. читаються лекції і проводяться семінарські заняття з  дисциплін:

 1. Філософія,  політологія та  соціологія
 2. Українська та зарубіжна  культура
 3. Філософія науки та методологія  досліджень
 4. Філософія  успіху (дисципліна  вільного вибору)
 5. Персональний  брендинг та дизайн  власного життя (дисципліна  вільного вибору)
 6. Українознавство
 7. Теорія культури
 8. Історія етнографічних регіонів України
 9. Українська державність: історія та сучасність
 10. Етика та естетика
 11. Людина в полікультурному середовищі

Дисципліни, що пропонує для вивчення  кафедра, та культурно-просвітницькі заходи сприяють духовному  збагаченню молоді, навчають мислити, розуміти своє оточення та самого себе, формують здатність до адекватного розуміння  проблем сучасного людського буття,  вміння  їх розв’язувати за рахунок  практичного застосування  знань, здобутих  в процесі  навчання. 

Знання з дисциплін, які викладаються на кафедрі, надають молоді змогу оволодівати політико-правовою культурою, розуміти закономірності розвитку суспільства, активно осмислювати проблеми сьогодення, обговорювати їх в процесі живої дискусії на заняттях та студентських наукових конференціях, що сприяє формуванню громадянської позиції в процесі побудови європейського суспільства в Україні. Колектив кафедри вносить значний доробок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства України, які володіють не лише спеціальними знаннями та навичками, але й мають духовно багатий світогляд, заснований на загальнолюдських цінностях та знаннях з гуманітарних дисциплін.

Навчально-методичне забезпечення

Викладачі кафедри постійно оновлюють навчально-методичну літературу для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання. Систематично готуються навчально-методичні комплекси та посібники з усіх дисциплін, що читаються викладачами кафедри, а також електронні варіанти навчальних курсів.

Спеціальність

З 2021 року кафедра філософії та культурології проводить підготовку бакалаврів зі  спеціальності 034 «Культурологія», освітня  програма «Візуальне мистецтво  та менеджмент культурних проєктів».

Мета  освітньої  програми: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми у галузі професійної діяльності культуролога, що передбачає застосування теорій і методів культурології за умови комплексного сприйняття традиційних та  інноваційних форм візуального мистецтва з огляду  на  його ґенезу, основні  естетичні  ідеї, ідеологічні  принципи, стилі та персоналії  у актуальному арт-просторі, здатних  до організації та розвитку культурних індустрій та менеджменту культурних проєктів, екскурсійної та музейно-галерейної діяльності, креативного підприємництва у сфері культури, основною метою якого є виробництво, просування та комерціалізація творів, послуг та діяльності культурного та  мистецького характеру або такого, що пов'язане з культурним та історичним надбанням людства.

Основними цілями програми є  формування високого рівня професійної підготовки фахівців, які  володіють сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для розв’язання складних соціокультурних задач і практичних проблем, формування у студента наукового світогляду та широкого кругозору у соціальній, гуманітарній та професійній сфері. 

Придатність до працевлаштування:

Випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі культури, а саме: науково-дослідних, освітніх, мистецьких закладах, культурних та креативних індустріях, event-агенціях, органах державної влади, ЗМІ.

Освітня програма:

Візуальне мистецтво  та менеджмент культурних проєктів

Код та найменування спеціальності

034 «Культурологія»

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Кваліфікація:

Бакалавр з культурології

Термін навчання:

3 роки 10  місяців

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС та строк навчання

240 кредитів  ЄКТС

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

повна загальна середня освіта або ступінь молодшого бакалавра

Мова навчання:

Українська

Стандарти вищої освіти, на дотримання яких планується спрямувати навчання

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня галузі знань 03 – гуманітарні науки, спеціальності 034 – культурологія. Затверджено та введено в дію наказом МОН України від 16.06.2020 р. № 801.

Професійні назви робіт, які може виконувати здобувач: event-менеджер, арт-куратор мультимедійних проєктів та виставок, арт-директор, менеджер соціокультурної діяльності, менеджер з корпоративної культури, менеджер з реклами, експерт-консультант в ЗМІ, мас-медіа, видавництвах, PR-агенціях, експерт/критик кіно, музики, театру та моди, педагог-організатор культурного дозвілля, консультант в закладах культури, державних установах, громадських організаціях, що займаються управлінням культурою та охороною пам’яток історії та культури, екскурсовод, гід.

Студенти

Кафедра сприяє розвитку у студентства уявлень про доленосні події та трагічні сторінки в історії українського народу, формуванню почуття національної гідності, патріотизму, толерантності,  пошуку спільної платформи вирішення глобальних соціокультурних перетворень, поширенню соціогуманітарних знань та нових наукових ідей, прищеплює  любов до рідного краю, традицій, звичаїв, обрядів, духовної культури українського народу. Здоровий спосіб життя та позитивне мислення, які допомагають долати життєві труднощі, плекання естетичних почуттів, суджень, вміння розуміти та цінувати витвори мистецтва, розвиток художнього смаку, творчої уяви, креативності, підвищення рівня художньо-естетичної освіченості –  важливі складова виховної та просвітницької роботи кафедри.

Варто  згадати  заходи, організовані  кафедрою: Шевченківські  дні,  Сковородинські  навчання «Пізнай  себе», відзначення  знаменних та пам’ятних дат: День  Соборності  України, вшанування  пам’яті загиблих  під  час  другої  Світової війни, Голодомору 1932-1933 рр., Чорнобильської трагедії, визволення України від фашистсько-німецьких загарбників, Революції гідності; проведення  творчих конкурсів та арт-проектів до Дня  вишиванки, Великодніх та Різдвяних свят. 

Кафедра сприяє формуванню у студентства  естетичних  смаків, почуття  прекрасного (як приклад можна  назвати такі заходи: майстер-класи з виготовлення ляльки-мотанки, писанкарства, літературні вечори в рамках відзначення  міжнародного  дня  поезії), уявлення  про роль  сім'ї та сімейні  цінності, про які мова йде в рамках відзначення міжнародного дня  матері та  міжнародного дня  сім'ї.     

З метою пізнання історії, культури України та світу, викладачі  кафедри  ініціюють  краєзнавчі  вікторини, фотовиставки студентських робіт   «Кожному мила своя сторона», «Світе тихий, краю милий, Моя  Україно… »,  відвідування  музеїв  Києва  та України, створення студентами анімованих презентацій – віртуальних екскурсій вітчизняними музеями та музеями світу. 

Викладачі  кафедри активно залучають молодь до  наукового життя,  самостійних  досліджень. Доброю традицією стало проведення кафедрою Філософських читань  з нагоди  Міжнародного дня  філософії, Сковородинських читань.  Під керівництвом  викладачів кафедри  студенти готують доповіді на  міжнародні та всеукраїнські конференції,  круглі столи та наукові семінари внутрішнього рівня.

Зокрема в 2020 році було  опубліковано 4 статті та 42 тези студентів, в рамках  І Всеукраїнської конференції  здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості» було підготовлено два стартапи «З Україною в серці» (Черняк Д.С,, Множинська Р.В., Бівалькевич Є), «Сучасний гуманітарний простір» (Черняк Д.С., Кадлубович Т.І., Стаднік Д.)

 

Флешмоб до Дня матері «Дарую своє серце мамі»

Відвідування студентами історико-меморіального музею Михайла Грушевського

Відвідування студентами Національного музею Тараса Шевченка

Сковородинські навчання «Пізнай себе»

Філософські читання з нагоди Міжнародного дня філософії

Круглий стіл до дня Вишиванки 

«Великодня світлиця» - майстер-клас з писанкарського мистецтва

Шевченківські літературні читання

Літературний вечір, присвячений Всесвітньому дню поезії

Виставка творчих  робіт  студентів КНУТД 
«Трипілля – визначна  пам’ятка  української  та світової  культури»

 

Студентські гуртки

Виявленню творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу сприяють наукові гуртки, що функціонують на кафедрі: «Філософські проблеми сучасності», «Патріот», «Калокагатія».

Випускники

Кафедра працює зі студентами всіх спеціальностей на всіх факультетах і може пишатися випускниками, які навчалися в КНУТД та працюють на примноження авторитету та успіху університету. 

Зарубіжне партнерство

Кафедра активно співпрацює з кафедрами гуманітарного спрямування провідних навчальних закладів України та Європи. Викладачі приймають участь у конференціях, тренінгах, наукових та методичних семінарах міжвузівського та міжнародного рівня, що проводяться в Україні та за кордоном.