КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси)

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ (Філія кафедри бізнес-економіки та туризму)

МЕЛЬНИК Альона Олексіївна

завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Адреса: 18003 м. Черкаси, вул. В. Чорновола 241/2

Телефон для довідок: 0472-64-00-43

e-mail: 

Сторінка у   https://www.facebook.com

Про кафедру
Місія

Формування бізнес-еліти, яка сприяє розвитку соціально відповідального вітчизняного бізнесу, є високоосвіченою, із знаннями іноземних мов та сучасних IT- технологій, що дає їй можливість працевлаштування за фахом та зростання кар’єри.

Історія

Кафедра створена у 2004 році. З 2004 до 2014 р. кафедру очолювала кандидат економічних наук, доцент Cвітлана Геннадіївна Натрошвілі; а з 2014 р. – кандидат економічних наук, доцент Веніамін Васильович Мельник. З листопада 2017 кафедра економіки стала філією кафедри бізнес-економіки факультету економіки та бізнесу КНУТД, яку очолює Мельник Альона Олексіївна, д.е.н., професор.

Освітні програми

Освітня програма

051 «Економіка»

Кваліфікація

Бакалавр з економіки підприємства 

Термін навчання

Після отримання диплому молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями

4 семестри (2р.)

На перший курс

 

8 семестрів (4 роки)

Кредити ECTS

180

240

Мова навчання

Українська/ Англїйська

Ціль програми

Надати економічну освіту в галузі економіки підприємства із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання. Формування та розвиток загальних і професійних

компетентностей в галузі економіки та підприємництва, передбачаючи різні можливості зайнятості і кар’єри, що направлені на здобуття студентом економічних знань.

Програмні результати навчання

 

Здатність продемонструвати знання та розуміння:

- основних економічних законів та закономірностей;

- основ економічного управління організаціями, підприємствами, установами;

- статистичних методів збирання та обробки економічної інформації;

- економетричних методів моделювання господарсько-економічних явищ;

- організації операційної, планово-економічної, фінансово-облікової, маркетингово-комерційної діяльності підприємств легкої промисловості;

- форм та систем організації праці та її оплати, принципи підходів до ефективного управління персоналом;

- основ правового регулювання трудових, майнових та партнерських відносин між господарюючими суб’єктами;

- сучасних інформаційних системи для вирішення організаційно- управлінських та економічних

завдань; - економічної термінології;

- раціональних прийомів пошуку та використання науково-технічної інформації із застосуванням

технічних, інформаційних засобів збору та обробки інформації.

- орієнтації в проблемах господарської діяльності підприємства, вміння їх вирішувати;

- професійного і кваліфікованого управління процесом змін при функціонуванні підприємства,

орієнтації на очікувані результати;

- напрямів удосконалення організації роботи підприємства, виявлення та усунення недоліків,

розробки пропозицій щодо заходів покращення техніко-економічних показників;

- використання методів аналізу, планування, прогнозування, які дозволяють ефективно вирішувати

практичні проблеми управління підприємством для забезпечення позитивних результатів діяльності та економічної безпеки підприємства;

- збору, систематизації, обробки та використання інформації, яка необхідна для ефективної професійної діяльності;

- аналізу соціально значимих проблем та процесів, фактів та явищ;

- застосовування прийомів економічного аналізу у процесі оцінки господарської діяльності підприємства;

- методів управління інноваційними та інвестиційними процесами на підприємствах легкої промисловості;

- використання всієї сукупності набутих знань, бути спроможним самостійно опанувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень економічної науки та інформаційних технологій; використовувати у своїй діяльності довідкову літературу, електронні бази даних.

 

Наукова діяльність

Напрям наукового дослідження кафедри економіки - «Економіка галузей промисловості». За останні три роки викладачами кафедри опубліковано понад 180 наукових статей; взято участь у понад 1080 науково-практичних конференціях різних рівнів; випущено 20 навчальних посібників та підручників; 15 монографій, захищені 1 докторська дисертація та 2 кандидатські дисертації.

Кафедра проводить науково-дослідну діяльність із таких проблем:

 • трансформація економіки України з урахуванням ринкових відносин
 • розвиток вищої освіти в умовах комерціоналізації
 • аграрний ринок в умовах трансформації економічних систем
 • економічна безпека підприємств в умовах сучасного розвитку
 • формування експортного потенціалу підприємств на основі використання регіональної інфраструктури
 • підвищення ефективності корпоративного управління на регіональному рівні
 • вдосконалення механізму ринкових відносин та методів державного регулювання діяльності підприємств різної форми власності
 • активізація процесів залучення іноземних інвестицій в економіку регіону
 • розвиток і перспективи міжнародного співробітництва підприємств і регіону
 • вдосконалення фінансово-кредитних важелів зростання економіки України
 • стратегія розвитку промислових підприємств у Черкаському регіоні.

Викладання кожної дисципліни забезпечується навчально-методичним комплексом у відповідності до стандарту навчальних дисциплін у відповідності з положенням про розробку організаційно-нормативної документації з навчальної дисципліни.   В навчальному процесі використовуються 37 навчальних посібників та 5 підручників, випущених викладачами кафедри.

Науково-педагогічні працівники

На кафедрі працюють 3 доктори економічних наук, 2 кандидати економічних наук.

НАТРОШВІЛІ Світлана Геннадіївна, доктор економічних наук.

Закінчила економічний факультет Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка (1989 р.). Навчалася в аспірантурі Київського національного університету ім. Т.Шевченка та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Теорія селянського сімейного господарства і її сучасне значення» (1995р.).

   У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему: «Стратегія економічного розвитку вищого навчального закладу в умовах ринкових трансформацій» та отримала диплом доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

У 2011 році пройшла підготовку за курсом «Міжнародне бізнес-орієнтування» (International Business Orientation) у межах Програми співпраці в управлінні у Голландії (Netherlands Management Cooperation Program).

У 2016 році пройшла курси підвищення кваліфікації за програмою Варшавського міжнародного інституту:The Program of the International Institute of Innovations “Science-Education-Development (Warsaw, Poland)  «Economics and Public Administration»

Викладацький стаж – понад 25 років.

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Організація виробництва», «Провайдинг інновацій» здійснює керівництво дипломними, магістерськими роботами.

Автор понад 100 наукових статей, 5 навчальних посібників, 45 методичних рекомендацій та вказівок.

   

МИЦЕНКО Іван Михайлович, доктор економічних наук, професор.

Закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування в 1984 році. У 2005 році захистив докторську дисертацію на тему: «Організаційно-економічний механізм регулювання безпеки життєдіяльності».

Викладацький стаж - понад 30 років.

Автор понад 170 наукових праць, 5 підручників, 5 монографій з грифом МОН України, 1 науковий посібник з грифом МОН України.

Наукові інтереси: глобалізаційні аспекти в процесі інтеграції. 

Співпрацює з факультетом з 2006 року. 

КИРИЛЮК Євгеній Миколайович, доктор економічних наук, професор.

В 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Економічний механізм формування та функціонування агроторгових домів в Україні».

На факультеті працює з 2011р. В 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Аграрний ринок в умовах трансформації економічних систем».

Автор понад 80 наукових праць, у тому числі 3 монографій, 1 навчального посібника, 1 навчально-методичного посібника.

Сфера наукових інтересів: проблематика аграрних відносин, ціноутворення, розвитку аграрного ринку в умовах трансформації економічних систем та його інфраструктурне забезпечення.

Викладає дисципліни: «Мікроекономіка», «Політична економія», «Макроекономіка», «Фінанси, гроші та кредит». 

БАБІНА Наталя Олександрівна, кандидат економічних наук.

У 2008 році закінчила  Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з економіки. По завершенні навчання працювала на посаді асистента кафедри економіки факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій КНУТД. Навчалася в аспірантурі КНУТД з грудня 2009 по листопад 2012 року  з відривом від виробництва за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). З грудня 2012 року працювала старшим викладачем, а з  вересня 2014 р. по теперішній час - доцентом кафедри економіки факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій КНУТД. 24 грудня 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою: «Управління економічною безпекою підприємства в умовах посткризового зростання»

У 2016 році пройшла курси підвищення кваліфікації за програмою Варшавського міжнародного інституту:The Program of the International Institute of Innovations “Science-Education-Development (Warsaw, Poland) «Economics and Public Administration».

Викладає дисципліни: «Інформаційні системи та технології на підприємствах», «Зовнішньоекономічні зв’язки», «Маркетинг», «Економічний механізм функціонування підприємства», «Менеджмент».

   

ДМИТРЕНКО Василь Іванович, кандидат економічних наук, начальник управління містобудування та архітектури Черкаської обласної державної адміністрації, головний архітектор області, заслужений архітектор України.

Закінчив Академію державного управління при Президентові України в 2004р.

Автор понад 30 статей, 2 навчальних посібників, понад 10 методичних розробок.

Викладацький стаж – понад 20 років.

Співпрацює з факультетом з 2005 року. 

Студенти

Щорічно беруть участь студенти у регіональних та всеукраїнських олімпіадах, є активними учасниками круглих столів з сучасних економічних проблем. Студенти кафедри економіки приймали участь у різних заходах, одним з яких є участь у «Біржовій універсіаді».

Команда факультету під керівництвом д.е.н., професора Кирилюка Є. М. отримала подяку від організаторів за високі результати у «Біржовій універсіаді» - чемпіонаті з інтернет – трейдингу серед студентів вищих учбових закладів України. Також студенти брали участь у конкурсі дипломних робіт, 5 найкращих з них стали переможцями. Навчання проходить шляхом теоретичного та практичного спілкування з колективом кваліфікованих викладачів з використанням сучасного науково – методичного комплексу за новітніми технологіями. Має місце індивідуальний підхід у навчанні до кожного студента з врахуванням його особистісних характеристик. Є можливість застосувати теоретичні знання на практиці провідних підприємств.

Спеціалісти мають можливість продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі Київського національного університету технологій та дизайну для отримання наукового ступеня кандидата економічних наук (з відривом та без відриву від підприємства).

Кафедра економіки випускає високо компетентних фахівців, рівень знань яких відповідає загальнодержавним і міжнародним критеріям та стандартам вищої освіти і дозволяє працювати в умовах інтеграційного розвитку.

Перспективи для студентів

Випускники зможуть працювати

 • Викладачами
 • Науковими співробітниками
 • Державними службовцями
 • Економістами на підприємствах різних форм власності та господарювання
 • Фахівцями-експертами з питань аналізу та прогнозування діяльності підприємств
 • Спеціалістами з фінансових претензійних питань
 • Аналітиками
 • Спеціалістами по контрактах та угодах
 • Спеціалістами з міжнародних відносин
 • Керівниками підрозділів у торгово-економічних представництвах та посольствах
 • Спеціалістами з нерухомості
 • Керівниками консалтингових агентств та посередницьких підприємств

Основні напрями діяльності фахівця-випускника кафедри

 • Обґрунтування стратегічних напрямків розвитку підприємства;
 • Визначення ефективності інвестиційних рішень та проектів;
 • Економічне обґрунтування рішень на підставі аналізу правового поля підприємницької діяльності;
 • Вдосконалення системи внутрішньогосподарського механізму функціонування підприємства
 • Організація комерційної діяльності посередницьких підприємств

Навчання проходить шляхом теоретичного та практичного спілкування з колективом кваліфікованих викладачів з використанням сучасного науково – методичного комплексу за новітніми технологіями. Має місце індивідуальний підхід у навчанні до кожного студента з врахуванням його особистісних характеристик. Є можливість застосувати теоретичні знання на практиці провідних підприємств.

Спеціалісти мають можливість продовжити навчання в магістратурі таспірантурі Київського національного університету технологій та дизайну для отримання наукового ступеня кандидата економічних наук (з відривом та без відриву від підприємства).

Кафедра економіки випускає високо компетентних фахівців, рівень знань яких відповідає загальнодержавним і міжнародним критеріям та стандартам вищої освіти і дозволяє працювати в умовах інтеграційного розвитку.

Студентські гуртки

Студенти кафедри залучаються до наукової роботи через участь у роботі наукового гуртка «Нова парадигма», проведення наукових конференцій та семінарів. Основною метою діяльності наукового гуртка було залучення талановитої молоді у сферу науки, створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються на факультеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація інноваційної діяльності.

У звітному році до науково-дослідної роботи в гуртку було залучено 17 студентів, які активно працювали над дослідженням і розробкою наукових комплексних кафедральних тем.

Студенти мають можливість опубліковувати свої тези в матеріалах конференції, що проводиться на факультеті – «Економічні інновації сучасного українського суспільства». За звітний період студентами здійснено 18 публікацій.

Актуальність тематики роботи наукового гуртка не підлягає сумніву, адже переміщення інтелекту та наукових знань в центр основних чинників стійкого економічного зростання стали причиною концентрації уваги сучасних дослідників на проблемі становлення економіки знань, яка сьогодні розглядається в якості гаранта поступального руху суспільства, інноваційного розвитку, побудови конкурентної економіки, задоволення постійно зростаючих потреб людей та зміцнення соціальної згоди.

Відомі випускники кафедри

Інформація про відомих випускників кафедри:

Лукирич С. І. – депутат Смілянської районної Ради, радник голови Смілянської районної Ради.

Діскант Р. В. – приватний підприємець, ресторатор, депутат Черкаської міської Ради.

Яценко О. О. – приватний підприємець, депутат Черкаської міської Ради.

Горбенко Р. В. – начальник відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління Міністерства доходів і зборів у Кіровоградській області.

Запорожець А. С. – старший державний податковий ревізор в управлінні аудиту в ДПА Черкаської області.

Каратонова М. А. – бухгалтер Черкаської академії Пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля.

Зарубіжне партнерство

Кафедра співпрацює з Тбіліським державним університетом ім. Іване Джавахішвілі.