КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси)
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Про кафедру
ЯРМОЛЕНКО Михайло Вікторович

завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Адреса: 18003 м. Черкаси, вул. В. Чорновола 241/2

Телефон для довідок: (0472) 64-60-44

Науково-педагогічні працівники

В зв’язку з реорганізацією кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій та кафедри фундаментальних дисциплін у 2012 році була створена кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін.  Кафедру очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент Ярмоленко Михайло Вікторович. На кафедрі працює 3 доктора наук, 4 кандидати наук, 1 старший викладач.

ЯРМОЛЕНКО Михайло Вікторович (1962 р.н.), кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін.

В 1985 році закінчив фізико-математичний факультет Черкаського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Фізика і математика». Здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук у Московському науково-дослідному інституті металургії у 1990 році (тема дисертації «Закономірності взаємної дифузії та росту фаз у сплавах під дією змінних полів та температурних напруг»). Вчене звання доцента отримав на кафедрі фізики Черкаського інженерно-технологічного інституту в 1995 році, де був також керівником науково-дослідної держбюджетної теми. Є автором понад 50-ти наукових публікацій у фахових наукових журналах України та близького і далекого зарубіжжя. Брав участь і виступав з доповідями на багатьох міжнародних конференціях, як в Україні, так і за кордоном.

Стаж науково-педагогічної роботи – 27 років.

Наукові інтереси: твердофазні реакції у композиційних, монокристалічних, волокнистих і плівкових матеріалах під впливом електромагнітних та механічних полів.

Викладає дисципліни: «Фізика», «Дискретна математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Алгоритми та методи обчислень», «Високопродуктивні комп’ютерні системи».

  

ВОРОНОВ Сергій Олександрович, д.т.н., професор.

В 1973 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Вакуумні прибори і елементи». У 1997 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Розробка методів оцінки деградації конструкційних матеріалів та їх довговічності в агресивному середовищі під тривалим статичним навантаженням». З 2004 року займає посаду професора.

Стаж науково-педагогічної роботи – 45 років.

Наукові інтереси: діяльність пов’язана зі створенням тепловізійних систем неруйнівного контролю та розробкою приймачів інфрачервоного випромінювання.

Автор понад 400 наукових праць, в тому числі посібників, словників та довідників.

Викладає дисципліни: «Технологія проектування комп’ютерних систем», «Системи підтримки прийняття рішень».

РЯБЦЕВ Володимир Григорович, д.т.н., професор.

В 1969 році закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Системи автоматизованого управління». У 2004 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Методи і засоби автоматизованого проектування діагностичного забезпечення цифрових систем, що конфігуруються на кристалі та мають убудовану пам’ять». З 2009 р. займає посаду професора. На факультеті працює з 2009 р.

Стаж науково-педагогічної роботи – 49 років.

Наукові інтереси: системи автоматизованого проектування цифрових систем, діагностування напівпровідникових запам’ятовуючих пристроїв, інструментальні засоби для синтезу тестів верифікації моделей цифрових систем, що містять вбудовану пам’ять.

Автор понад 250 наукових праць, в тому числі посібників, довідників та патентів на винаходи.

Викладає дисципліни: «Дослідження і проектування вбудованих комп’ютерних систем», «Програмовані пристрої зв’язку з об’єктом», «Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем на ПЛІС».

ЗАБОЛОТНІЙ Сергій Васильович, д.т.н, доцент.

Закінчив з відзнакою Черкаський державний технологічний університет у 1995 р, за спеціальністю «Радіотехніка». У 2015 р. захистив докторську дисертацію за темою: «Інформаційна технологія ймовірнісного діагностування розладнання параметрів негаусових послідовностей». В квітні 2003 року отримав вчене звання доцента кафедри радіотехніки.

Стаж науково-педагогічної роботи – 23 роки.

Наукові інтереси: методи та моделі розповсюдження шкідливого програмного забезпечення в комп'ютених системах.

Автор понад 100 наукових праць, в тому числі посібників та довідників.

Викладає дисципліни: «Комп’ютерна електроніка», «Комп’ютерна схемотехніка», «Цифрова обробка сигналів».

  

ОДОКІЄНКО Світлана Миколаївна, к.т.н., доцент.

В 1994 році закінчила з відзнакою Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Електронно-обчислювальна техніка» та отримала кваліфікацію спеціаліста «інженер-системотехнік».

В березні 2007 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

В квітні 2011 року отримала вчене звання доцента кафедри загально-технічних дисциплін.

Стаж науково-педагогічної роботи – 24 роки.

Наукові інтереси: математичне моделювання динамічних об'єктів та сучасні технології дистанційного навчання. Автор понад 70 наукових праць, в тому числі посібників.

Викладає дисципліни: «Архітектура комп’ютерів», «Паралельні обчислення в комп’ютерних системах», «Автоматизація бухгалтерського обліку і аудиту», «Технологія проектування програмних систем», «Дослідження і програмування інтерфейсів користувача».

 

ШАДХІН Володимир Юхимович, к.т.н, доцент.

У 2004 році закінчив Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі». У 2009 р. захистив дисертацію на тему: «Метод захисту програмних засобів від прихованого сканування в комп’ютерних системах». 

Стаж науково-педагогічної роботи – 14 років.

Наукові інтереси: методи та моделі розповсюдження шкідливого програмного забезпечення в комп'ютених системах.

Автор понад 60 наукових праць, в тому числі посібників та довідників.

Викладає дисципліни: «Комп’ютерні мережі», «Конструювання апаратних засобів», «Дослідження і програмування комп’ютерних мереж».

ЗАХАРОВА Марія В’ячеславівна, к.т.н., доцент.

Закінчила з відзнакою Черкаський інженерно-технологічний інститут у 2001 р. за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології». У 2010 р захистила дисертацію за темою: «Синтез механізмів захисту інформаційних ресурсів від кібератак»». У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри інформатики та інформаційної безпеки.

Стаж науково-педагогічної роботи – 17 років.

Наукові інтереси: розробка та застосування методів криптографії для захисту комп'ютерних систем, моделювання систем захисту інформації.

Автор понад 60 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Надійність та захист інформації у комп’ютерних системах», «Програмне забезпечення мереж», «Програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем».

ЛЮТА Майя В’ячеславівна, старший викладач.

У 2001 р. закінчила Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпропетровськ) за спеціальністю «Технологія машинобудування». У 2011 році закінчила магістратуру в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького та отримала ОКР «Магістр» за спеціальністю «Педагогіка викладання в вищій школі».

Стаж науково-педагогічної роботи – 14 років.

Наукові інтереси: дослідження та розробка методів кодування та обробки інформації.

Автор понад 20 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Інформаційні системи та технології», «Основи програмування», «Надійність та захист інформації у комп’ютерних системах».

 

Освітні програми

Освітня програма

ступеня «Бакалавр»

зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія 

1 – Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Київський національний університет технологій та дизайну

Кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін

Ступінь вищої освіти та кваліфікація мовою оригіналу

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність – 123 Комп’ютерна інженерія

Освітня програма – Комп’ютерна інженерія

Офіційна назва освітньої програми

 Комп’ютерна інженерія

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки

Диплом бакалавра, одиничний, 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки

Наявність акредитації

Сертифікат акредитації спеціальності Серія НД-ІІ № 2484682 від 03.07.2017 р. термін дії до 1 липня 2027 р.

Цикл/рівень

НРК України: бакалавр – рівень 7

Передумови

Повна загальна середня освіта або ступінь молодшого бакалавра

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

До 01 07 2027 р.

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

http://knutd.com.ua/admissions_main/prifile/

2 – Мета освітньої програми

Підготовка фахівців які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями з інформаційних технологій, що направлені на здобуття студентом знань теорій та методів інформаційних технологій і умінь розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі професійної діяльності

3 – Характеристика освітньої програми

Предметна область

 

Програма орієнтована на формування у здобувачів компетентностей щодо набуття глибоких знань, умінь та навичок зі спеціальності.

Обов’язкові навчальні модулі – 75%, з них: дисципліни загальної підготовки – 32%, професійної підготовки – 50%, практична підготовка – 9%, вивчення іноземної мови – 9%. Вибіркові дисципліни – 25%, з них, що розширюють: загальні компетентності – 31%, професійні – 69%.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма

Основний фокус програми та спеціалізації

Загальна програма: «Комп’ютерна інженерія». Акцент робиться на проектуванні та створенні високотехнологічних, ефективних комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів універсального і спеціального призначення – розробка, виготовлення, налагодження, обслуговування.

Особливості  освітньої програми

Регулярне оновлення, що дозволяє враховувати тенденції прогресуючого розвитку обчислювальної техніки та ІТ-технологій. Є мобільною за програмою академічної мобільності «Подвійний диплом».

4 – Придатність випускників до працевлаштування та  подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Сфера діяльності випускників:

- розробка, налагодження, експлуатація та ремонт комп’ютерних систем та мереж;

- розробка та супровід системного програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж;

- розробка та програмування мікропроцесорних і комп’ютерних пристроїв різноманітного призначення;

- розробка засобів технічного діагностування комп’ютерних систем та мереж.

Фахівці, які опанували дану програму можуть займати такі первинні посади: технік із конфігурованої комп’ютерної системи; технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру; технік із системного адміністрування; технік-програміст, технік-електронік.

ІТ спеціальності на ринку праці, за якими працевлаштовуються випускники: IT спеціаліст технічної підтримки; системний адміністратор; системний програміст; адміністратор бази даних; WEB – програміст; Програміст-розробник БД; програміст С/С++; програміст мобільних платформ

Подальше навчання

Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-науковою або освітньо-професійною програмою.

5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Викладання предметів передбачає як традиційні методи викладання так і новітні технології: студентоцентроване навчання, самонавчання, електронне навчання за допомогою інших сучасних технологій навчання і таке інше.

Форми організації освітнього процесу: лекція, практичне і лабораторних робіт, семінарів, роботи в малих групах, проведення індивідуальне заняття, практика, консультація, самонавчання через електронне модульне середовище навчального процесу КНУТД. Інтерактивні лекції, лабораторні та практичні заняття.

Оцінювання

Тестування знань, презентації, звіти лабораторних і  практичних робіт, звіти про практику, контрольні роботи, курсові (проектні) роботи, розрахунково-графічні роботи, усні та письмові екзамени, комплексний екзамен з фаху

6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері комп’ютерної інженерії в процесі професійної діяльності, що передбачає застосування теорій та методів інформатики та обчислювальної техніки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

(ЗК)

ЗК 1

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та застосовування знань у практичних ситуаціях

ЗК 2

Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності з можливостями проведення досліджень на відповідному рівні

ЗК 3

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, застосування інформаційних і комунікаційних технологій

ЗК 4

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми

ЗК 5

Здатність приймати обґрунтовані рішення та працювати в команді

ЗК 6

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово та здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 7

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 8

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації та здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 9

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань)

ЗК 10

Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

Фахові компетентності (ФК)

ФК1

Здатність використовувати засоби сучасних мов програмування для створення програмних продуктів, уміння їх застосовувати під час програмної реалізації алгоритмів професійних задач

ФК2

Здатність застосовувати комп’ютерну логіку при проектуванні блоків комп’ютера та комп’ютерну арифметику при проектуванні арифметично-логічних пристроїв

ФК3

Здатність створювати комп’ютери різної архітектури та різного призначення

ФК4

Здатність розробляти окремі блоки комп’ютерів

ФК5

Здатність створювати системні програми різного призначення та їх окремі елементи

ФК6

Здатність створювати системне програмне забезпечення; уміти проектувати, налагоджувати та експлуатувати ОС різного призначення; оптимізувати роботи окремих складових ОС

ФК7

Здатність використовувати сучасні комп’ютерні засоби системного, функціонального, конструкторського та технологічного проектування

ФК8

Здатність аналізувати та проектувати високопродуктивні КС з різної структурною організацією з використанням принципів паралельної та розподіленої обробки інформації

ФК9

Здатність проектувати, створювати та експлуатувати глобальні, локальні, мобільні та інші комп’ютерні мережі

ФК10

Здатність розробляти паралельні алгоритми, програмувати процеси, організовувати взаємодію процесів, розробляти та налагоджувати паралельні (розподілені) програми

ФК11

Здатність проектувати бази даних з різною структурною організацією та призначенням

ФК12

Здатність застосовувати методи і засоби забезпечення безпеки програм і даних при проектуванні і експлуатації КСМ

ФК13

Здатність застосовувати технології та інструментальні засоби проектування і створення програмних систем

ФК14

Здатність дотримуватися правил безпеки та охорони праці в професійній діяльності

ФК15

Здатність володіти засобами сучасних мов та бібліотек паралельного програмування

ФК16

Здатність застосовувати методи побудови програмного забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем

ФК17

Здатність розробляти методику та засоби створення серверної, клієнтської частини спеціалізованих комп’ютерних систем

ФК18

Здатність використовувати принципи функціонування та розробки програмного забезпечення Інтернет-технологій; методи тестування, надійності, контролю та діагностики комп’ютерних систем

ФК19

Здатність використовувати основи інформаційної стійкості комп’ютерних технологій та мереж

ФК20

Здатність створювати Web-based програми для Intranet та Internet середовища; налаштовувати клієнтські програми для використання служб мережі Internet

7 – Програмні результати навчання

Знання та розуміння:

ПРН 1

знання відповідних розділів фундаментальних наук в обсязі, необхідному для застосовування фізико-математичних методів у обраній професії, принципів програмування, засобів сучасних мов програмування, основних структур даних

ПРН 2

знання теоретичних (логічних та арифметичних) основ побудови сучасних комп’ютерів і вміння їх застосовувати при рішенні професійних завдань

ПРН 3

знання архітектури комп’ютерів (уміти застосовувати їх в процесі побудови та експлуатації)

ПРН 4

знання схемотехнічних основ сучасних комп’ютерів

ПРН 5

знання особливостей системного програмування, володіння методами та засобами розробки елементів системних програм

ПРН 6

знання особливостей побудови системного програмного забезпечення, а також загальних принципів організації та функціонування операційних систем

ПРН 7

знання методів автоматизованого проектування, уміння використовувати сучасні комп’ютерні засоби системного, функціонального, конструкторського та технологічного проектування КСМ

ПРН 8

знання загально-методологічних принципів побудови сучасних комп’ютерних систем з різною організацією для забезпечення високопродуктивної обробки інформації

ПРН 9

знання принципів, методів та засобів проектування, побудови та обслуговування сучасних комп’ютерних мереж різного виду та призначення

ПРН 10

знання методів розробки програмного забезпечення для комп’ютерних систем з паралельною або розподіленою архітектурою

ПРН 11

знання сучасних теорій організації баз даних, методів і технологій їх розробки і використання

ПРН 12

знання організаційних, технічних, алгоритмічних і інших методів і засобів захисту інформації в КСМ, відповідно законодавству та стандартам в цій області, з сучасними криптосистемами

ПРН 13

знання сучасних технологій та інструментальних засобів розробки складних програмних систем (інженерії програмного забезпечення)

ПРН 14

знання іноземної мови

ПРН 15

знання основ безпеки життєдіяльності та охорони праці

Застосування знань та розумінь (уміння):

ПРН 16

використовувати засоби сучасних мов програмування для створення програмних продуктів, уміння їх застосовувати під час програмної реалізації алгоритмів професійних задач

ПРН 17

застосовувати комп’ютерну логіку при проектуванні блоків комп’ютера та комп’ютерну арифметику при проектуванні арифметично-логічних пристроїв

ПРН 18

створювати комп’ютери різної архітектури та різного призначення

ПРН 19

розробляти окремі блоки комп’ютерів

ПРН 20

створювати системні програми різного призначення та їх окремі елементи

ПРН 21

створювати системне програмне забезпечення; уміти проектувати, налагоджувати та експлуатувати ОС різного призначення; оптимізувати роботи окремих складових ОС

ПРН 22

використовувати сучасні комп’ютерні засоби системного, функціонального, конструкторського та технологічного проектування

ПРН 23

аналізувати та проектувати високопродуктивні КС з різної структурною організацією з використанням принципів паралельної та розподіленої обробки інформації

ПРН 24

проектувати, створювати та експлуатувати глобальні, локальні, мобільні та інші комп’ютерні мережі

ПРН 25

розробляти паралельні алгоритми, програмувати процеси, організовувати взаємодію процесів, розробляти та налагоджувати паралельні (розподілені) програми

ПРН 26

проектувати бази даних з різною структурною організацією та призначенням

ПРН 27

застосовувати методи і засоби забезпечення безпеки програм і даних при проектуванні і експлуатації КСМ

ПРН 28

застосовувати технології та інструментальні засоби проектування і створення програмних систем

ПРН 29

дотримуватися правил безпеки та охорони праці в професійній діяльності, професійної гідності, на основі обґрунтування ролі, вагомості та значимості обраного фаху в сучасному суспільному житті

ПРН 30

володіти засобами сучасних мов та бібліотек паралельного програмування

Формування суджень:

ПРН 31

здатність використовувати професійно-орієнтовані знання і практичні навички з комп'ютерної інженерії для вирішення прикладних задач з розробки апаратного та програмного забезпечення комп'ютерних систем та мереж

ПРН 32

здатність до аналізу та синтезу науково-технічної, природничо-наукової та загальнонаукової інформації

ПРН 33

здатність до письмової та усної комунікації рідною та іноземною мовами

ПРН 34

здатність виконувати професійні функції з урахуванням безпеки життєдіяльності, соціального захисту населення

ПРН 35

здатність використовувати професійні знання та практичні навички для вирішення практичних завдань з комп’ютерної інженерії

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

           Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітньо-професійну програму за кваліфікацією відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід практичної роботи. В процесі організації навчання залучаються професіонали з досвідом дослідницької/управлінської/інноваційної/творчої роботи та/або роботи за фахом та іноземні лектори.

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес протягом всього циклу підготовки за освітньою програмою. Стан приміщень засвідчено санітарно-технічними паспортами, що відповідають існуючим нормативним актам.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Програма повністю забезпечена навчально-методичним комплексом з усіх компонентів освітньої програми, наявність яких представлена у модульному середовищі освітнього процесу Університету.

9 – Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність

Передбачає можливість національної кредитної мобільності за деякими освітніми компонентами, що забезпечують набуття загальних або фахових компетентностей

Міжнародна кредитна мобільність

Мобільність студентів організовується на підставі партнерської угоди про співробітництво із зарубіжними університетами про участь у міжнародних освітніх програмах, які дають можливість: одержати додаткові знання у суміжних галузях науки; удосконалювати рівень володіння іноземною мовою; ознайомитися із зарубіжною культурою, історією.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Основні навчальні модулі забезпечені навчально-методичним комплексами для іноземних студентів російською мовою.

Освітня програма

ступеня «Магістр»

зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія 

1 – Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Київський національний університет технологій та дизайну

Кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін

Ступінь вищої освіти та кваліфікація мовою оригіналу

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність – 123 Комп’ютерна інженерія

Освітня програма – Комп’ютерна інженерія

Офіційна назва освітньої програми

Комп’ютерна інженерія

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 2485350 від 27.06.2017 р.

Цикл/рівень

НРК України: магістр – рівень 8

Передумови

Ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

До 01 07 2018 р.

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

http://knutd.com.ua/admissions_main/prifile/

2 – Мета освітньої програми

Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі інформаційних технологій, що направлені на здобуття студентом глибоких ґрунтовних знань для виконання професійних завдань та обов’язків науково-дослідницького, проектно-конструкторського та інноваційного характеру в галузі сучасних комп’ютерних систем та мають здатність до коректної самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної діяльності у науково-дослідних і виробничих організаціях та педагогічної роботи у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації.

3 – Характеристика освітньої програми

Предметна область

 

Програма орієнтована на формування у здобувачів компетентностей щодо набуття глибоких знань, умінь та навичок зі спеціальності.

Обов’язкові навчальні модулі – 73%, з них: дисципліни загальної підготовки – 6 %, професійної підготовки – 50%, практична підготовка – 12%, вивчення іноземної мови – 6%, дипломне проектування – 26%. Дисципліни вільного вибору студента – 27%.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма

Основний фокус програми та спеціалізації

Загальна програма: Комп’ютерна інженерія. Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері створення програмного забезпечення: визначення та аналіз вимог замовника, проектування архітектури програмної системи, детальне проектування, конструювання, комплексування програмних засобів, їх тестування, інсталяція, підтримка, супроводження, сприяння своєчасній заміні (видаленню) програмних засобів з експлуатації; вивченні теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів створення програмного забезпечення.

Особливості  освітньої програми

Регулярне оновлення, що дозволяє враховувати тенденції прогресуючого розвитку обчислювальної техніки та ІТ-технологій.

4 – Придатність випускників до працевлаштування та  подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі інформаційних технологій.

Сфера діяльності випускників – проектні та наукові організації, комп’ютерні фірми. Місцем роботи можуть бути як організації що займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення так і ті, що загалом використовують комп’ютерні технології. Посади – розробник, адміністратор, аналітик, конструктор, інженер, керівник технічної групи, керівник розробки програмного забезпечення.

Подальше навчання

Навчання впродовж життя для вдосконалення професійної, наукової та інших видів діяльності. Можливість продовження підготовки за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії) за освітньо-науковою програмою.

5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Використовується студентоцентроване та проблемноорієнтоване навчання, навчання через переддипломну та науково-дослідну практики та самонавчання. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності – активної безпосередньої участі науково-педагогічного працівника і здобувача вищої освіти другого рівня.

Форми організації освітнього процесу: лекції, семінари, практичні, лабораторні, практична підготовка, самостійна робота, консультації, розробка фахових проектів (робіт).

Оцінювання

Усні та письмові екзамени, тестування, есе, проектні роботи, презентації, звіти, тощо.

6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері інформаційних технологій в процесі професійної діяльності, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

(ЗК)

ЗК 1

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та застосовування знань у практичних ситуаціях.

ЗК 2

Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності.

ЗК 3

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, застосування інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 4

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 5

Здатність приймати обґрунтовані рішення та працювати в команді.

ЗК 6

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 7

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Фахові компетентності (ФК)

 

 

ФК 1

Здатність використовувати принципи побудови високопродуктивних комп’ютерних систем

ФК 2

Здатність застосовувати методи дослідження та принципи проектування спеціалізованих комп’ютерних систем

ФК 3

Здатність застосовувати методи побудови програмного забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем

ФК 4

Здатність розробляти методику та засоби створення серверної, клієнтської частини спеціалізованих комп’ютерних систем

ФК 5

Здатність використовувати принципи функціонування та розробки програмного забезпечення Інтернет-технологій; методи тестування, надійності, контролю та діагностики комп’ютерних систем

ФК 6

Здатність використовувати основи інформаційної стійкості комп’ютерних технологій та мереж

ФК 7

Здатність використовувати принципи проектування вбудованих комп’ютерних систем

ФК 8

Здатність використовувати засоби програмування пристроїв зв’язку з об’єктом

ФК 9

Здатність виконувати проектування високоефективних комп’ютерних систем з різною структурною організацією, використовуючи сучасні методики проектування комп’ютерних систем

ФК 10

Здатність розробляти програмні, апаратні та програмно-апаратні засоби для вирішення різноманітних практичних задач, враховуючи специфіку галузі застосування та сучасні напрями розвитку комп’ютерних систем і комп’ютерних мереж

ФК 11

Здатність створювати Web-based програми для Intranet та Internet середовища; налаштовувати клієнтські програми для використання служб мережі Internet

ФК 12

Здатність використовувати методи наукових досліджень при програмуванні комп’ютерних мереж; розробляти програмні, апаратні та програмно-апаратні засоби для вирішення різноманітних практичних задач, враховуючи специфіку галузі застосування та сучасні напрями розвитку комп’ютерних систем і комп’ютерних мереж

7 – Програмні результати навчання

Знання та розуміння:

ПРН 1

Принципи побудови високопродуктивних комп’ютерних систем.

ПРН 2

Методи дослідження та принципів проектування спеціалізованих комп’ютерних систем.

ПРН 3

Побудова програмного забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем.

ПРН 4

Методи та засоби створення серверної, клієнтської частини спеціалізованих комп’ютерних систем.

ПРН 5

Функціонування та розробка програмного забезпечення Інтернет-технологій.

ПРН 6

Принципи і методи тестування, надійності, контролю та діагностики комп’ютерних систем.

ПРН 7

Основи інформаційної стійкості комп’ютерних технологій та мереж.

ПРН 8

Об'єктно-орієнтовані методи створення інтерфейсу користувача та їх застосування в комп’ютерних системах.

ПРН 9

Принципи проектування вбудованих комп’ютерних систем.

ПРН 10

Принципи програмування пристроїв зв’язку з об’єктом.

ПРН 11

Дистанційні платформи та технології навчання і технології проектування програмних систем.

ПРН 12

Ділова іноземна мова.

Застосування знань та розумінь (уміння):

ПРН 13

Здатність застосовувати наукові результати комп’ютерних дисциплін та математичних методів для створення складних програмних систем як високоякісного технічного продукту за допомогою вдосконалених технологічних правил і процедур, методик вимірювання в цілях отримання результатів наукових досліджень.

ПРН 14

Здатність формувати нові конкурентоздатні ідеї в області теорії і практики інформаційних технологій і систем, розробляти методи вирішення нестандартних завдань і нові методи вирішення традиційних завдань.

ПРН 15

Здатність удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень, самостійно навчатись новим методам дослідження, до змін наукового і науково-виробничого профілю в своїй професійній діяльності.

ПРН 16

Здатність проводити розробку і дослідження теоретичних і експериментальних моделей об'єктів професійної діяльності.

ПРН 17

Здатність здійснювати моделювання процесів і об'єктів з використанням стандартних програмних технологій.

ПРН 18

Здатність розробляти стратегії проектування, визначати цілі проектування, критерії ефективності, обмеження застосовності, розробляти нові методи і засоби проектування інформаційних систем.

ПРН 19

Здатність здійснювати авторський супровід процесів проектування, впровадження і супроводу інформаційних систем і технологій.

ПРН 20

Здатність робити збір, аналіз науково-технічної інформації, вітчизняного і зарубіжного досвіду з тематики дослідження.

ПРН 21

Здатність проводити розробку і дослідження методик аналізу, синтезу, оптимізації і прогнозування якості процесів функціонування інформаційних систем і технологій.

ПРН 22

Здатність проводити аналіз результатів проведення експериментів, здійснювати вибір оптимальних рішень, готувати і складати огляди, звіти і наукові публікації, прогнозувати розвиток інформаційних систем і технологій

Формування суджень:

ПРН 23

Самостійно набувати і використовувати в практичній діяльності нові знання і уміння, зокрема в нових областях знань, безпосередньо не пов'язаних з сферою діяльності.

ПРН 24

Узагальнення інформації та уміння презентувати її з акцентами критичної оцінки. Зрозуміло доносити складні ідеї та аргументувати їх. Розуміння відповідальності за власні рішення та результати професійної діяльності.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

           Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітньо-професійну програму за кваліфікацією відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід практичної роботи. В процесі організації навчання залучаються професіонали з досвідом дослідницької / управлінської / інноваційної /творчої роботи та/або роботи за фахом та іноземні лектори.

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес протягом всього циклу підготовки за освітньою програмою. Стан приміщень засвідчено санітарно-технічними паспортами, що відповідають існуючим нормативним актам.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Програма повністю забезпечена навчально-методичним комплексом з усіх компонентів освітньої програми, наявність яких представлена у модульному середовищі освітнього процесу Університету.

9 – Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність

Передбачає можливість національної кредитної мобільності за деякими компонентами освітньої програми, що забезпечують набуття загальних або фахових компетентностей.

Міжнародна кредитна мобільність

Програма розвиває перспективи участі та стажування у науково-дослідних проектах та програмах академічної мобільності за кордоном. Виконується в активному дослідницькому середовищі, є мобільною за програмою «Подвійний диплом».

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Основні компоненти освітньої програми забезпечені навчально-методичним комплексом для іноземних студентів російською та англійською мовами.

Навчальні і лабораторні приміщення

На кафедрі під навчально-лабораторні приміщення виділено та обладнано дві спеціалізовані лабораторії та 2 сучасних комп’ютерних класи, що сприяє забезпеченню належного рівня підготовки фахівців. Кафедра також співпрацює (згідно договору) з Черкаським фізико-математичним ліцеєм (ФІМЛІ), який оснащений сучасною лабораторною базою загальної фізики та хімії.

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за напрямом:

 - 35 «Стратегія розвитку вищих навчальних закладів: економічний, соціокультурний, інформаційно-інноваційний та креативний аспекти»

Команда студентів старших курсів спеціальності “Комп’ютерна інженерія” під керівництвом викладачів кафедри постійно бере участь у Всеукраїнській олімпіаді з програмування, що проходить за сприянням Міжнародної організації International Collegiate Programming Contest та Міністерства освіти і науки України. Команда та тренери нагороджуються сертифікатами учасників міжнародного зразка.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі
 • Фізика
 • Вища математика
 • Дискретна математика
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Комп’ютерна логіка
 • Архітектура комп’ютерів
 • Інформаційні системи та технології
 • Основи програмування
 • Комп’ютерна електроніка
 • Системне програмування
 • Алгоритми та методи обчислення
 • Комп’ютерна схемотехніка
 • Бази даних та інженерія програмного забезпечення
 • Надійність та захист інформації у комп’ютерних системах
 • Комп’ютерні мережі
 • Паралельні обчислення в комп’ютерних системах
 • Технології проектування комп’ютерних систем
 • Системне програмне забезпечення
 • Цифрова обробка сигналів
 • Операційні системи та програмування під Windows
 • Програмне забезпечення мереж
 • Автоматизація бухгалтерського обліку і аудиту
 • Системи підтримки прийняття рішень
 • Конструювання апаратних засобів
 • Проектування спеціалізованих комп'ютерних систем на ПЛІС
 • Системи управління програмними проектами
 • Програмовані пристрої зв'язку з об'єктом
 • Програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем
 • Дослідження і проектування спеціалізованих комп’ютерних систем
 • Дослідження і проектування вбудованих комп’ютерних систем
 • Високопродуктивні комп’ютерні системи
 • Технологія проектування програмних систем
 • Дослідження і програмування інтерфейсів користувача
 • Дослідження і програмування комп’ютерних мереж
 • Математичні методи моделювання інформаційних систем
Навчально-методичне забезпечення

Навчальні посібники видані викладачами кафедри:

 • Богорош О. Т., Воронов С. О., Якименко Ю. І. Нові речовини і матеріали: навч. посібник – В ПІ ВПК «Політехніка» 2010.– 800с.
 • Поплавко Ю.М., Ільченко В.І., Воронов С. О., Якименко Ю. І.. Фізичне матеріалознавство. Частина IV. Напівпровідники: навч. посібник з грифом МОН – ВПІ ВПК «Політехніка» 2010.– 240с.
 • Богорош О.Т., Воронов С.О., Шайко-Шайковський О.Г. Управління властивостями сполук та їх прогнозування. Фізико-хімічна інформатика: навч. посібник -Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. –232 с.
 • Шадхін В. Ю., Колесніков К. В. Основи інформаційної безпеки: навч. посібник – Черкаси: ЧДТУ, 2011.–  450 с.
 • Шадхін В. Ю., Колесніков К. В. Основи мережевих технологій: навч. посібник – Черкаси: ЧДТУ, 2011.– 343 с.
Студентські гуртки

На кафедрі діє науковий гурток «Дослідження сучасних інформаційних технологій». 

Метою гуртка «Дослідження сучасних інформаційних технологій» є: виховання і розвиток інтелектуального потенціалу особистості. Завдання гуртка полягає в наступному: тренування навичок проведення дослідження та вміння формулювати запитання, розвиток комунікативних здібностей, розширення знань в області ІТ.

Студенти гуртка беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях і олімпіадах (Всеукраїнська олімпіада з програмування за сприянням International Collegiate Programming Contest). Результатами студентської наукової роботи є публікації тез доповідей та статей у наукових виданнях.

Перспективи для студентів

Кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін є випусковою.

Випускники спеціальності «Комп’ютерна інженерія» можуть працювати на таких посадах:

Магістри

 1. Науковий співробітник (програмування).
 2. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (Провідний).
 3. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (І-ІІ кт.).
 4. Інженер-програміст (Провідний).
 5. Інженер-програміст (І-ІІ кт.).
 6. Наукові співробітники (інші галузі обчислень).
 7. Викладач.

Бакалаври

 1. Інженер з  комп’ютерних систем.
 2. Інженер з  комп’ютерних систем (ІІІ кт.).
 3. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів.
 4. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (ІІІ кт.).
 5. Інженер-електронік.
 6. Інженер-електронік (ІІІ кт.).
 7. Інженер-конструктор.
 8. Інженер-конструктор (ІІІ кт.).
 9. Інженер-системотехнік.
 10. Інженер-системотехнік (ІІІ кт.).
 11. Інженер-програміст.
 12. Інженер-програміст ІІІ кт. ().
 13. Технік-програміст (І кт.).
 14. Технік обчислювального центру (І кт.).
 15. Оператор електронно-обчислювальних машин.
 16. Лаборант.

 

Найкращі випускники мають можливість подальшого професійного зростання в якості стажиста-дослідника, наукового співробітника, інженера-дослідника, викладача-стажиста, асистента, а після успішного захисту дисертацій - обіймати посади доцента та професора.

Випускники
 • Божко С. – заступник директора меблевої фабрики «ЛІВС»;
 • Іщенко Р.О. – начальник центру дистанційно-заочного навчання Східноєвропейського університету економіки та менеджменту з 2010 р.
 • Компанієць В.О. – провідний інженер АСУВ ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ»;
 • Теличко В.Ю. – інженер з програмного забезпечення АСУВ ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ»;
 • Дель Д.Г. – заступник директора приватного підприємства;
 • Піддубна Я.Ю. – викладач відділення програмування Черкаського державного бізнес-коледжу;
 • Скрипка Я.С. – асистент кафедри ІКТ та ФД Київського національного університету технологій та дизайну;
 • Діхтяр О.А. – програміст з 1С ПП «ІНКОМБУД».