КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси)

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ЯРМОЛЕНКО Михайло Вікторович

завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Адреса: 18003 м. Черкаси, вул. В. Чорновола 241/2

Телефон для довідок: (0472) 64-60-44

Про кафедру
Історія кафедри

В зв’язку з реорганізацією кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій та кафедри фундаментальних дисциплін у 2012 році була створена кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін. Кафедру очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент Ярмоленко Михайло Вікторович. На кафедрі працює 3 доктора наук, 4 кандидати наук, 1 старший викладач.

Науково-педагогічні працівники

 

ЯРМОЛЕНКО Михайло Вікторович (1962 р.н.), кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін.

В 1985 році закінчив фізико-математичний факультет Черкаського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Фізика і математика». Здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук у Московському науково-дослідному інституті металургії у 1990 році (тема дисертації «Закономірності взаємної дифузії та росту фаз у сплавах під дією змінних полів та температурних напруг»). Вчене звання доцента отримав на кафедрі фізики Черкаського інженерно-технологічного інституту в 1995 році, де був також керівником науково-дослідної держбюджетної теми. Є автором понад 50-ти наукових публікацій у фахових наукових журналах України та близького і далекого зарубіжжя. Брав участь і виступав з доповідями на багатьох міжнародних конференціях, як в Україні, так і за кордоном.

Стаж науково-педагогічної роботи – 27 років.

Наукові інтереси: твердофазні реакції у композиційних, монокристалічних, волокнистих і плівкових матеріалах під впливом електромагнітних та механічних полів.

Викладає дисципліни: «Фізика», «Дискретна математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Алгоритми та методи обчислень», «Високопродуктивні комп’ютерні системи».

  

ВОРОНОВ Сергій Олександрович, д.т.н., професор.

В 1973 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Вакуумні прибори і елементи». У 1997 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Розробка методів оцінки деградації конструкційних матеріалів та їх довговічності в агресивному середовищі під тривалим статичним навантаженням». З 2004 року займає посаду професора.

Стаж науково-педагогічної роботи – 45 років.

Наукові інтереси: діяльність пов’язана зі створенням тепловізійних систем неруйнівного контролю та розробкою приймачів інфрачервоного випромінювання.

Автор понад 400 наукових праць, в тому числі посібників, словників та довідників.

Викладає дисципліни: «Технологія проектування комп’ютерних систем», «Системи підтримки прийняття рішень».

РЯБЦЕВ Володимир Григорович, д.т.н., професор.

В 1969 році закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Системи автоматизованого управління». У 2004 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Методи і засоби автоматизованого проектування діагностичного забезпечення цифрових систем, що конфігуруються на кристалі та мають убудовану пам’ять». З 2009 р. займає посаду професора. На факультеті працює з 2009 р.

Стаж науково-педагогічної роботи – 49 років.

Наукові інтереси: системи автоматизованого проектування цифрових систем, діагностування напівпровідникових запам’ятовуючих пристроїв, інструментальні засоби для синтезу тестів верифікації моделей цифрових систем, що містять вбудовану пам’ять.

Автор понад 250 наукових праць, в тому числі посібників, довідників та патентів на винаходи.

Викладає дисципліни: «Дослідження і проектування вбудованих комп’ютерних систем», «Програмовані пристрої зв’язку з об’єктом», «Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем на ПЛІС».

ЗАБОЛОТНІЙ Сергій Васильович, д.т.н, доцент.

Закінчив з відзнакою Черкаський державний технологічний університет у 1995 р, за спеціальністю «Радіотехніка». У 2015 р. захистив докторську дисертацію за темою: «Інформаційна технологія ймовірнісного діагностування розладнання параметрів негаусових послідовностей». В квітні 2003 року отримав вчене звання доцента кафедри радіотехніки.

Стаж науково-педагогічної роботи – 23 роки.

Наукові інтереси: методи та моделі розповсюдження шкідливого програмного забезпечення в комп'ютених системах.

Автор понад 100 наукових праць, в тому числі посібників та довідників.

Викладає дисципліни: «Комп’ютерна електроніка», «Комп’ютерна схемотехніка», «Цифрова обробка сигналів».

  

ОДОКІЄНКО Світлана Миколаївна, к.т.н., доцент.

В 1994 році закінчила з відзнакою Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Електронно-обчислювальна техніка» та отримала кваліфікацію спеціаліста «інженер-системотехнік».

В березні 2007 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

В квітні 2011 року отримала вчене звання доцента кафедри загально-технічних дисциплін.

Стаж науково-педагогічної роботи – 24 роки.

Наукові інтереси: математичне моделювання динамічних об'єктів та сучасні технології дистанційного навчання. Автор понад 70 наукових праць, в тому числі посібників.

Викладає дисципліни: «Архітектура комп’ютерів», «Паралельні обчислення в комп’ютерних системах», «Автоматизація бухгалтерського обліку і аудиту», «Технологія проектування програмних систем», «Дослідження і програмування інтерфейсів користувача».

 

ШАДХІН Володимир Юхимович, к.т.н, доцент.

У 2004 році закінчив Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі». У 2009 р. захистив дисертацію на тему: «Метод захисту програмних засобів від прихованого сканування в комп’ютерних системах». 

Стаж науково-педагогічної роботи – 14 років.

Наукові інтереси: методи та моделі розповсюдження шкідливого програмного забезпечення в комп'ютених системах.

Автор понад 60 наукових праць, в тому числі посібників та довідників.

Викладає дисципліни: «Комп’ютерні мережі», «Конструювання апаратних засобів», «Дослідження і програмування комп’ютерних мереж».

ЗАХАРОВА Марія В’ячеславівна, к.т.н., доцент.

Закінчила з відзнакою Черкаський інженерно-технологічний інститут у 2001 р. за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології». У 2010 р захистила дисертацію за темою: «Синтез механізмів захисту інформаційних ресурсів від кібератак»». У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри інформатики та інформаційної безпеки.

Стаж науково-педагогічної роботи – 17 років.

Наукові інтереси: розробка та застосування методів криптографії для захисту комп'ютерних систем, моделювання систем захисту інформації.

Автор понад 60 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Надійність та захист інформації у комп’ютерних системах», «Програмне забезпечення мереж», «Програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем».

ЛЮТА Майя В’ячеславівна, старший викладач.

У 2001 р. закінчила Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпропетровськ) за спеціальністю «Технологія машинобудування». У 2011 році закінчила магістратуру в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького та отримала ОКР «Магістр» за спеціальністю «Педагогіка викладання в вищій школі».

Стаж науково-педагогічної роботи – 14 років.

Наукові інтереси: дослідження та розробка методів кодування та обробки інформації.

Автор понад 20 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Інформаційні системи та технології», «Основи програмування», «Надійність та захист інформації у комп’ютерних системах».

 

Освітні програми

Освітня програма

ступеня «Бакалавр»

зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія 

1 – Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Київський національний університет технологій та дизайну

Кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін

Ступінь вищої освіти та кваліфікація мовою оригіналу

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність – 123 Комп’ютерна інженерія

Освітня програма – Комп’ютерна інженерія

Офіційна назва освітньої програми

 Комп’ютерна інженерія

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки

Диплом бакалавра, одиничний, 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки

Наявність акредитації

Сертифікат акредитації спеціальності Серія НД-ІІ № 2484682 від 03.07.2017 р. термін дії до 1 липня 2027 р.

Цикл/рівень

НРК України: бакалавр – рівень 7

Передумови

Повна загальна середня освіта або ступінь молодшого бакалавра

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

До 01 07 2027 р.

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

https://knutd.edu.ua/files/ekts/friit_bchki/2.1.1_friit_bchki_profile.pdf

Освітня програма

ступеня «Магістр»

зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія 

1 – Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Київський національний університет технологій та дизайну

Кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін

Ступінь вищої освіти та кваліфікація мовою оригіналу

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність – 123 Комп’ютерна інженерія

Освітня програма – Комп’ютерна інженерія

Офіційна назва освітньої програми

Комп’ютерна інженерія

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію освітнього-професійної програми Комп’ютерна інженерія за спеціальностю 123 Комп’ютерна інженерія Серія УД № 11007056 від 10.07.2018 р. термін дії до 1 липня 2023 р.

Цикл/рівень

НРК України: магістр – рівень 8

Передумови

Ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

До 01.07.2023 р.

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

https://knutd.edu.ua/files/ekts/friit_mgchki/2.1.1_friit_mgchki_profile.pdf

Навчальні і лабораторні приміщення

На кафедрі під навчально-лабораторні приміщення виділено та обладнано дві спеціалізовані лабораторії та 2 сучасних комп’ютерних класи, що сприяє забезпеченню належного рівня підготовки фахівців. Кафедра також співпрацює (згідно договору) з Черкаським фізико-математичним ліцеєм (ФІМЛІ), який оснащений сучасною лабораторною базою загальної фізики та хімії.

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за напрямом:

 - 35 «Стратегія розвитку вищих навчальних закладів: економічний, соціокультурний, інформаційно-інноваційний та креативний аспекти»

Команда студентів старших курсів спеціальності “Комп’ютерна інженерія” під керівництвом викладачів кафедри постійно бере участь у Всеукраїнській олімпіаді з програмування, що проходить за сприянням Міжнародної організації International Collegiate Programming Contest та Міністерства освіти і науки України. Команда та тренери нагороджуються сертифікатами учасників міжнародного зразка.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі
 • Фізика
 • Вища математика
 • Дискретна математика
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Комп’ютерна логіка
 • Архітектура комп’ютерів
 • Інформаційні системи та технології
 • Основи програмування
 • Комп’ютерна електроніка
 • Системне програмування
 • Алгоритми та методи обчислення
 • Комп’ютерна схемотехніка
 • Бази даних та інженерія програмного забезпечення
 • Надійність та захист інформації у комп’ютерних системах
 • Комп’ютерні мережі
 • Паралельні обчислення в комп’ютерних системах
 • Технології проектування комп’ютерних систем
 • Системне програмне забезпечення
 • Цифрова обробка сигналів
 • Операційні системи та програмування під Windows
 • Програмне забезпечення мереж
 • Автоматизація бухгалтерського обліку і аудиту
 • Системи підтримки прийняття рішень
 • Конструювання апаратних засобів
 • Проектування спеціалізованих комп'ютерних систем на ПЛІС
 • Системи управління програмними проектами
 • Програмовані пристрої зв'язку з об'єктом
 • Програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем
 • Дослідження і проектування спеціалізованих комп’ютерних систем
 • Дослідження і проектування вбудованих комп’ютерних систем
 • Високопродуктивні комп’ютерні системи
 • Технологія проектування програмних систем
 • Дослідження і програмування інтерфейсів користувача
 • Дослідження і програмування комп’ютерних мереж
 • Математичні методи моделювання інформаційних систем
Навчально-методичне забезпечення

Навчальні посібники видані викладачами кафедри:

 • Богорош О. Т., Воронов С. О., Якименко Ю. І. Нові речовини і матеріали: навч. посібник – В ПІ ВПК «Політехніка» 2010.– 800с.
 • Поплавко Ю.М., Ільченко В.І., Воронов С. О., Якименко Ю. І.. Фізичне матеріалознавство. Частина IV. Напівпровідники: навч. посібник з грифом МОН – ВПІ ВПК «Політехніка» 2010.– 240с.
 • Богорош О.Т., Воронов С.О., Шайко-Шайковський О.Г. Управління властивостями сполук та їх прогнозування. Фізико-хімічна інформатика: навч. посібник -Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. –232 с.
 • Шадхін В. Ю., Колесніков К. В. Основи інформаційної безпеки: навч. посібник – Черкаси: ЧДТУ, 2011.–  450 с.
 • Шадхін В. Ю., Колесніков К. В. Основи мережевих технологій: навч. посібник – Черкаси: ЧДТУ, 2011.– 343 с.
Студентські гуртки

На кафедрі діє науковий гурток «Дослідження сучасних інформаційних технологій». 

Метою гуртка «Дослідження сучасних інформаційних технологій» є: виховання і розвиток інтелектуального потенціалу особистості. Завдання гуртка полягає в наступному: тренування навичок проведення дослідження та вміння формулювати запитання, розвиток комунікативних здібностей, розширення знань в області ІТ.

Студенти гуртка беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях і олімпіадах (Всеукраїнська олімпіада з програмування за сприянням International Collegiate Programming Contest). Результатами студентської наукової роботи є публікації тез доповідей та статей у наукових виданнях.

Перспективи для студентів

Кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін є випусковою.

Випускники спеціальності «Комп’ютерна інженерія» можуть працювати на таких посадах:

Магістри

 1. Науковий співробітник (програмування).
 2. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (Провідний).
 3. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (І-ІІ кт.).
 4. Інженер-програміст (Провідний).
 5. Інженер-програміст (І-ІІ кт.).
 6. Наукові співробітники (інші галузі обчислень).
 7. Викладач.

Бакалаври

 1. Інженер з  комп’ютерних систем.
 2. Інженер з  комп’ютерних систем (ІІІ кт.).
 3. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів.
 4. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (ІІІ кт.).
 5. Інженер-електронік.
 6. Інженер-електронік (ІІІ кт.).
 7. Інженер-конструктор.
 8. Інженер-конструктор (ІІІ кт.).
 9. Інженер-системотехнік.
 10. Інженер-системотехнік (ІІІ кт.).
 11. Інженер-програміст.
 12. Інженер-програміст ІІІ кт. ().
 13. Технік-програміст (І кт.).
 14. Технік обчислювального центру (І кт.).
 15. Оператор електронно-обчислювальних машин.
 16. Лаборант.

 

Найкращі випускники мають можливість подальшого професійного зростання в якості стажиста-дослідника, наукового співробітника, інженера-дослідника, викладача-стажиста, асистента, а після успішного захисту дисертацій - обіймати посади доцента та професора.

Випускники
 • Божко С. – заступник директора меблевої фабрики «ЛІВС»;
 • Іщенко Р.О. – начальник центру дистанційно-заочного навчання Східноєвропейського університету економіки та менеджменту з 2010 р.
 • Компанієць В.О. – провідний інженер АСУВ ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ»;
 • Теличко В.Ю. – інженер з програмного забезпечення АСУВ ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ»;
 • Дель Д.Г. – заступник директора приватного підприємства;
 • Піддубна Я.Ю. – викладач відділення програмування Черкаського державного бізнес-коледжу;
 • Скрипка Я.С. – асистент кафедри ІКТ та ФД Київського національного університету технологій та дизайну;
 • Діхтяр О.А. – програміст з 1С ПП «ІНКОМБУД».