КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Навчально-науковий інститут комп’ютерних технологій та дизайну (м. Черкаси)

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Михайло Вікторович ЯРМОЛЕНКО

завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор університету

Адреса: 18003 м. Черкаси, вул. В. Чорновола 241/2

Телефон для довідок: (0472) 64-56-11

Історія кафедри

У зв’язку з реорганізацією кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій та кафедри фундаментальних дисциплін у 2012 році було створено кафедру інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін. У вересні 2021 року було створено Навчально-науковий інститут комп’ютерних технологій та дизайну, до складу якого увійшла кафедра комп’ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін. Кафедру очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор університету М. В. Ярмоленко. Освітній процес кафедри забезпечують 2 професори, 2 доценти та 1 старший викладач.

Стратегічні напрями розвитку кафедри комп’ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін:

- співпраця з українськими та закордонними університетами (освітня та наукова діяльності);

- розроблення усіх необхідних матеріалів для викладання англійською мовою деяких дисциплін;

- підготовка наукових кадрів шляхом залучення до наукової роботи студентської молоді;

- підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників;

- поліпшення дослідницької інфраструктури;

- забезпечення академічної доброчесності;

- популяризація спеціальності “Комп’ютерна інженерія”;

- підвищення публікаційної активності.

Науково-педагогічні працівники

 

Михайло Вікторович ЯРМОЛЕНКО, кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор університету, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін

У 1985 році закінчив фізико-математичний факультет Черкаського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Фізика і математика». Здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук у Московському науково-дослідному інституті металургії у 1990 році (тема дисертації «Закономірності взаємної дифузії та росту фаз у сплавах під дією змінних полів та температурних напруг»). Вчене звання доцента отримав на кафедрі фізики Черкаського інженерно-технологічного інституту в 1995 році, де був також керівником науково-дослідної держбюджетної теми.

Автор понад 50-ти наукових публікацій у фахових наукових журналах України та близького і далекого зарубіжжя. Брав участь і виступав з доповідями на багатьох міжнародних конференціях, як в Україні, так і за кордоном, улітку 2020 року – доповідь англійською мовою під час віртуальної Міжнародної конференції DSL2020 VIRTUAL «Дифузія у твердому та розтопленому станах», а влітку 2021 року – доповідь англійською мовою під час Міжнародної конференції DSL2021, яка відбувалася на Мальті (віч-на-віч учасники та віртуальні доповіді). Загальна кількість публікацій, які проіндексовані в наукометричній базі даних “Scopus”, наразі 21 праця, 13 публікацій, проіндексовані в наукометричній базі даних “Web of Science”. Індекс Хірша у “Scopus” h=6 та у “WoS” h=4, у “Google Академії” h=8.

Стаж науково-педагогічної роботи – понад 29 років.

Напрями наукової діяльності: твердофазні реакції у композиційних, монокристалічних, волокнистих і плівкових матеріалах під впливом електромагнітних та механічних полів.

Викладає дисципліни: «Фізика», «Вища математика», «Дискретна математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Алгоритми та методи обчислень», «Комп’ютерна електроніка», «Високопродуктивні комп’ютерні системи», «Програмовані пристрої зв’язку з об’єктом» та здійснює керівництво бакалаврськими і магістерськими роботами.

Наприкінці 2021 року було опубліковано розділ інтернет-книги «Корозія: основи та механізми захисту», яка може бути використана як підручник для вивчення відповідних тем дисциплін «Фізика», «Комп’ютерна електроніка», «Алгоритми та методи обчислень» та інших.

    

Світлана Геннадіївна НАТРОШВІЛІ, доктор економічних наук, професор

Закінчила економічний факультет Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка (1989 р.). Навчалася в аспірантурі Київського національного університету ім. Т. Шевченка та захистила кандидатську дисертацію (1995 р.). Отримала звання доцента у 2004 році. У 2016 році захистила докторську дисертацію з теми: «Стратегія економічного розвитку вищого навчального закладу в умовах ринкових трансформацій» та отримала диплом доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

У 2011 році пройшла підготовку за курсом «Міжнародне бізнес-орієнтування» (International Business Orientation) у рамках Програми співпраці в управлінні у Голландії (Netherlands Management Cooperation Program). У 2016 році пройшла курси підвищення кваліфікації за програмою Варшавського міжнародного інституту: The Program of the International Institute of Innovations “Science-Education-Development (Warsaw, Poland) «Economics and Public Administration».

У червні 2018 року отримано сертифікат В2 на знання англійської мови.

У грудні 2018 року присвоєно вчене звання професора кафедри бізнес-економіки та туризму.

Отримано 2 свідоцтва авторського права в листопаді 2019 року:

1. Свідоцтво про авторське право № АПС/9579-19 від 12.11.2019 р. (Сучасні проблеми економічного розвитку України: монографія/ за ред. О. В. Ольшанської, А. О. Мельник, Т. Є. Воронкової. – К. : ТОВ «ДКС центр», 2018. – 184 с.).

2. Свідоцтво про авторське право № АПС/9581-19 від 12.11.2019 р. (Стан та тенденції розвитку сучасного підприємництва: монографія / за ред. д.е.н., проф. Денисенка М. П. – К.: ТОВ «ДКС центр», 2019. – 464 с.).

Автор понад 100 наукових статей та 5 навчальних посібників. Загальна кількість публікацій, які проіндексовані в наукометричній базі даних “Scopus”, налічує наразі 6 одиниць, а кількість публікацій, які проіндексовані в наукометричній базі даних “Web of Science”, налічує 2 одиниці. Індекс Хірша у “Scopus” h=2 та у “WoS” h=1, у “Google Академії” h=6.

Стаж науково-педагогічної роботи – понад 26 років.

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Макро-мікроекономіка», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Облік та оподаткування», «Економічний аналіз» та здійснює керівництво бакалаврськими і магістерськими роботами.

    

Світлана Миколаївна ОДОКІЄНКО, кандидат технічних наук, доцент

У1994 році закінчила з відзнакою Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Електронно-обчислювальна техніка» та отримала кваліфікацію спеціаліста «інженер-системотехнік».

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри загально-технічних дисциплін. Загальна кількість публікацій, які проіндексовані в наукометричній базі даних “Scopus”, наразі 1. Загальна кількість публікацій, які наявні у “Google Академії” понад 30. Індекс Хірша у “Google Академії” h=2.

Стаж науково-педагогічної роботи – понад 25 років.

Напрями наукової діяльності: математичне моделювання динамічних об'єктів та сучасні технології дистанційного навчання.

Автор понад 30 наукових праць, у тому числі посібників.

Викладає дисципліни: «Архітектура комп’ютерів», «Комп’ютерна логіка», «Комп’ютерна схемотехніка», «Бази даних та інженерія програмного забезпечення», «Цифрова обробка сигналів», «Комп’ютерні мережі», «Дослідження і програмування комп’ютерних мереж» та здійснює керівництво бакалаврськими і магістерськими роботами.

  

Наталя Олександрівна БАБІНА, кандидат економічних наук, доцент

У 2008 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з економіки. Навчалася в аспірантурі КНУТД з грудня 2009 по листопад 2012 року з відривом від виробництва за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». 24 грудня 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук з теми: «Управління економічною безпекою підприємства в умовах посткризового зростання». Здобула освітній ступінь магістра комп’ютерної інженерії у 2018 році.

У 2016 році пройшла курси підвищення кваліфікації за програмою Варшавського міжнародного інституту: The Program of the International Institute of Innovations “Science-Education-Development (Warsaw, Poland) «Economics and Public Administration».

У червні 2018 року отримано сертифікат В2 на знання англійської мови.

У вересні 2018 року присвоєно вчене звання доцента кафедри бізнес-економіки та туризму.

У листопаді 2019 року отримано свідоцтво про авторське право № АПС/9581-19 від 12.11.2019 р. (Стан та тенденції розвитку сучасного підприємництва: монографія / за ред. д.е.н., проф. Денисенка М.П. – К.: ТОВ «ДКС центр», 2019. – 464 с.)

Загальна кількість публікацій, які наявні у “Google Академії” – понад 50. Загальна кількість публікацій, які проіндексовані в наукометричній базі даних “Scopus” – 5, проіндексованих у наукометричній базі даних “Web of Science” – 5. Індекс Хірша у “Scopus” h=1 та у “WoS” h=1, у “Google Академії” h=6.

Стаж науково-педагогічної роботи – понад 13 років.

Викладає дисципліни: «Бізнес-планування», «Витрати підприємства», «Економічна безпека та ризики підприємства», «Конструювання апаратних засобів», «Системи підтримки прийняття рішень», «Системне програмне забезпечення», «Паралельні обчислення в комп’ютерних системах», «Технології проектування комп’ютерних систем», «Технологія проектування програмних систем» та здійснює керівництво бакалаврськими і магістерськими роботами.

    

Майя В’ячеславівна ЛЮТА, старший викладач

Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет у 2001 р. за спеціальністю «Технологія машинобудування». У 2011 році закінчила Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». У 2021 році отримала диплом магістра зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» в Київському національному університеті технологій та дизайну. Загальна кількість публікацій, які наявні у “Google Академії”, налічує наразі понад 25 одиниць. Індекс Хірша у “Google Академії” h=1.

Стаж науково-педагогічної роботи – понад 15 років.

Напрями наукової діяльності: дослідження та розробка методів кодування та обробки інформації.

Автор понад 20 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Інформаційні системи та технології», «Основи програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Захист інформації в комп’ютерних системах», «Системне програмування», «Програмне забезпечення мереж» та здійснює керівництво бакалаврськими роботами.

 

Освітні програми

Освітня програма ступеня «Бакалавр»

зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» 

1 – Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Київський національний університет технологій та дизайну

Навчально-науковий інститут комп’ютерних технологій та дизайну (м. Черкаси)

Кафедра комп’ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін

Ступінь вищої освіти та кваліфікація мовою оригіналу

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань – 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність – 123 «Комп’ютерна інженерія»

Освітня програма – «Комп’ютерна інженерія»

Офіційна назва освітньої програми

«Комп’ютерна інженерія»

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3роки та 10 місяців;

Диплом бакалавра, одиничний, 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік та 10 місяців

Наявність акредитації

Сертифікат акредитації спеціальності Серія НД-ІІ № 2484682 від 03.07.2017 р. термін дії до 1 липня 2027 р.

Цикл/рівень

НРК України: бакалавр – рівень 7

Передумови

Повна загальна середня освіта або ступінь молодшого бакалавра

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

До 01.07.2027 р.

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

https://knutd.edu.ua/files/ekts/friit_bchki/2.1.1_friit_bchki_profile.pdf

 

Освітня програма ступеня «Магістр»

зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» 

1 – Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Київський національний університет технологій та дизайну

Навчально-науковий інститут комп’ютерних технологій та дизайну (м. Черкаси)

Кафедра комп’ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін

Ступінь вищої освіти та кваліфікація мовою оригіналу

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність – 123 «Комп’ютерна інженерія»

Освітня програма – «Комп’ютерна інженерія»

Офіційна назва освітньої програми

«Комп’ютерна інженерія»

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік та 4 місяці

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію освітнього-професійної програми Комп’ютерна інженерія за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» Серія УД № 11007056 від 10.07.2018 р. термін дії до 1 липня 2023 р.

Цикл/рівень

НРК України: магістр – рівень 8

Передумови

Ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

До 01.07.2023 р.

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

https://knutd.edu.ua/files/ekts/friit_mgchki/2.1.1_friit_mgchki_profile.pdf

Навчальні і лабораторні приміщення

На кафедрі під навчально-лабораторні приміщення виділено та обладнано дві спеціалізовані лабораторії та два сучасні комп’ютерні класи, що сприяє забезпеченню належного рівня підготовки фахівців. Кафедра також співпрацює (згідно з договором) з Черкаським фізико-математичним ліцеєм (ФІМЛІ), який оснащений сучасною лабораторною базою загальної фізики та хімії.

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за напрямом:

 - 35 «Стратегія розвитку вищих навчальних закладів: економічний, соціокультурний, інформаційно-інноваційний та креативний аспекти»

Команда студентів старших курсів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» під керівництвом викладачів кафедри постійно бере участь у Всеукраїнській олімпіаді з програмування, що відбувається за сприяння Міжнародної організації International Collegiate Programming Contest та Міністерства освіти і науки України. Команда та тренери мають сертифікати учасників міжнародного зразка.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі
 • Фізика;
 • Вища математика;
 • Дискретна математика;
 • Теорія ймовірностей та математична статистика;
 • Комп’ютерна логіка;
 • Архітектура комп’ютерів;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Основи програмування;
 • Об’єктно-орієнтоване програмування;
 • Комп’ютерна електроніка;
 • Системне програмування;
 • Алгоритми та методи обчислення;
 • Комп’ютерна схемотехніка;
 • Бази даних та інженерія програмного забезпечення;
 • Захист інформації в комп’ютерних системах;
 • Комп’ютерні мережі;
 • Паралельні обчислення в комп’ютерних системах;
 • Технології проектування комп’ютерних систем;
 • Системне програмне забезпечення;
 • Цифрова обробка сигналів;
 • Програмне забезпечення мереж;
 • Системи підтримки прийняття рішень;
 • Конструювання апаратних засобів;
 • Програмовані пристрої зв’язку з об’єктом;
 • Високопродуктивні комп’ютерні системи;
 • Технологія проектування програмних систем;
 • Дослідження і програмування комп’ютерних мереж.
Навчально-методичне забезпечення

Навчальні посібники видані викладачами кафедри:

 • Богорош О. Т., Воронов С. О., Якименко Ю. І. Нові речовини і матеріали: навч. посібник. –Київ : КПІ, 2010. –800 с.
 • Поплавко Ю. М., Ільченко В. І., Воронов С. О., Якименко Ю. І. Фізичне матеріалознавство. –Ч. IV. Напівпровідники: навч. посібник. –Київ : КПІ, 2010. –240 с.
 • Богорош О. Т., Воронов С. О., Шайко-Шайковський О. Г. Управління властивостями сполук та їх прогнозування. Фізико-хімічна інформатика: навч. посібник. –Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. –232 с.
 • Шадхін В. Ю., Колесніков К. В. Основи інформаційної безпеки: навч. посібник. –Черкаси : ЧДТУ, 2011. – 450 с.
 • Шадхін В. Ю., Колесніков К. В. Основи мережевих технологій: навч. посібник. –Черкаси: ЧДТУ, 2011. –343 с.
Студентські гуртки

На кафедрі діє науковий гурток «Дослідження сучасних інформаційних технологій». Метою гуртка «Дослідження сучасних інформаційних технологій» є: виховання і розвиток інтелектуального потенціалу особистості. Завдання гуртка полягають у наступному: тренування навичок проведення дослідження та вміння формулювати запитання, розвиток комунікативних здібностей, розширення знань в галузі ІТ.

Студенти гуртка беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях і олімпіадах (Всеукраїнська олімпіада з програмування за сприянням International Collegiate Programming Contest). Результатами студентської наукової роботи є публікації тез доповідей та статей у наукових виданнях.

Перспективи для студентів

Кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін є випусковою.

Випускники спеціальності «Комп’ютерна інженерія» можуть працювати на таких посадах:

Магістри

 1. Науковий співробітник (програмування).
 2. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (провідний).
 3. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (І-ІІ кт.).
 4. Інженер-програміст (провідний).
 5. Інженер-програміст (І-ІІ кт.).
 6. Наукові співробітники (інші галузі обчислень).
 7. Викладач.

Бакалаври

 1. Інженер з  комп’ютерних систем.
 2. Інженер з  комп’ютерних систем (ІІІ кт.).
 3. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів.
 4. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (ІІІ кт.).
 5. Інженер-електронік.
 6. Інженер-електронік (ІІІ кт.).
 7. Інженер-конструктор.
 8. Інженер-конструктор (ІІІ кт.).
 9. Інженер-системотехнік.
 10. Інженер-системотехнік (ІІІ кт.).
 11. Інженер-програміст.
 12. Інженер-програміст ІІІ кт. ().
 13. Технік-програміст (І кт.).
 14. Технік обчислювального центру (І кт.).
 15. Оператор електронно-обчислювальних машин.
 16. Лаборант.

Найкращі випускники мають можливість подальшого професійного зростання в якості стажиста-дослідника, наукового співробітника, інженера-дослідника, викладача-стажиста, асистента, а після успішного захисту дисертацій - обіймати посади доцента та професора.

Бази практики кафедри КІФД

Підготовка фахівця на сучасному етапі передбачає поєднання теоретичних навичок із практичними, тому здобувачі вищої освіти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» проходять практику на підприємствах Черкаського регіону: ТОВ «Ломастер» ФОП Данільченко Ю.В., ПП «Блізнєцов і К», ТОВ «Манеж-Декор», ТОВ «Прем’єр Плаза ЛТД», ТОВ «Будівельна компанія «Євробуд», ФОП Пасько О.М., ТОВ «Укрмедтекстиль», ТОВ «Аетерно», ФОП Заїка А.І., ФОП Шевченко В.С., ФОП Веруга Д.В., ПП «Шарлотка-Черкаси», ФОП Волков М.В., ПАТ «Укртелеком», ТОВ «Еконія», ПП «Квазар-Транс», ТОВ «Агронива-Черкаси», Кропивнянська сільська рада, Селищенська сільська рада, КЗ «Злинський ліцей», Підприємство з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн Лтд».

Кращі випускники кафедри
 • С.Д. Божко – заступник директора меблевої фабрики «ЛІВС»;
 • Р.О. Іщенко – начальник центру дистанційно-заочного навчання Східноєвропейського університету економіки та менеджменту з 2010 р.;
 • В.О. Компанієць – провідний інженер АСУВ ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ»;
 • В.Ю. Теличко – інженер з програмного забезпечення АСУВ ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ»;
 • Д.Г. Дель – заступник директора приватного підприємства;
 • Я.Ю. Піддубна – викладач відділення програмування Черкаського державного бізнес-коледжу;
 • Я.С. Скрипка – асистент кафедри ІКТ та ФД Київського національного університету технологій та дизайну;
 • О.А. Діхтяр – програміст з 1С ПП «ІНКОМБУД».