КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій

КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ЗДОРЕНКО Валерій Георгійович

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Адреса: 01011 Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1, ауд. 1-0410… 1-0424

Телефони для довідок: +38044-256-21-30, +38044-256-21-89, +38044-256-29-63, +38044-256-29-07, +38044-280-34-32

e-mail

Про кафедру
Історія

Історія кафедри автоматизації (первинна назва кафедри) починається в період інтенсивного розвитку промисловості і виникнення необхідності подальшого удосконалення техніки і технологій шляхом автоматизації керування як окремими технологічними процесами, так і всім виробництвом в цілому. Найбільш актуально задача автоматизації стояла у металургії, целюлозно-паперовій і хіміко-технологічних галузях, у тому числі у виробництві і переробці хімічних волокон. До 1955 року курс автоматизації в технологічних вузах не читався, лише в політехнічних і енергетичних вузах був курс «Автоматика і телемеханіка», що носив загально-технічний характер.

У 50-х роках у Києві був побудований комбінат хімічних волокон і в Київському технологічному інституті легкої промисловості була розпочата підготовка інженерів для цієї галузі. Одночасно зріло розуміння, що для створення і експлуатації існуючого обладнання і технологічних процесів (особливо безперервних) спеціаліст такого профілю повинен мати необхідні знання як технології, так і основ її автоматизації. За ініціативою професора О.В. Юдіна була виділена деяка кількість годин на оглядовий курс «Контрольно-вимірювальні прилади і пристрої». Читання курсу, розробка та виготовлення наочних посібників і макетів окремих автоматичних приладів і пристроїв (для ілюстрації курсу) здійснювалось групою співробітників кафедри електротехніки (В.І. Луцик, К.Г. Рего, В.А. Федоренко та інші).

Для лабораторії була виділена окрема кімната, у якій на стендах розміщувалися виготовлені макети, а на стінах — наочні посібники. У цій лабораторії проводилися заняття із студентами і демонстраційні семінари для викладачів технологічних і інших кафедр.

Створення і оснащення цієї лабораторії потребувало великих затрат часу і енергії. На щастя, колектив, що виконував ці роботи, складався з молодих ентузіастів і справа, як кажуть, йшла на лад, хоч інколи доводилося затримуватися допізна. Одночасно із створенням самого курсу проводилися роботи по включенню його в навчальні плани інших спеціальностей.

Наступним (і головним!) етапом створення кафедри автоматизації була організація підготовки спеціалістів з автоматизації технологічних процесів для роботи у різних галузях. Після виступу з цією ідеєю на Всесоюзній нараді, КТІЛПу була доручена підготовка навчально-методичної й іншої документації, що була потрібна для відкриття нової спеціальності. До речі треба відмітити, що велика частка цієї громіздкої і важливої роботи була успішно виконана з безпосередньою участю К.Г. Рего.

Складною задачею було узгодження розробленої документації в інших вузах і, головним чином, у спеціальній комісії Мінвузу СРСР, в якій були представники ряду технологічних вузів Києва, Москви, Ленінграда, Одеси. Безумовно, створення такої комісії було доцільним, але, на жаль, істотно ускладнювало і гальмувало роботу. Як би там не було, але розроблені матеріали були узгоджені і затверджені практично у початковій редакції.

На початку 1957 року Мінвуз дав згоду на підготовку у КТІЛП спеціалістів з автоматизації і «команда автоматчиків» була виділена з кафедри фізики у самостійну кафедру автоматизації. Наказом Мінвузу УРСР від 28.03.58 новій спеціальності був присвоєний загальнодержавний шифр (0639), а кафедра одержала офіційну назву «Кафедра автоматизації виробничих процесів підприємств легкої промисловості». Першим завідуючим кафедрою був призначений доцент В.І. Луцик.

На початку 1957-58 навчального року з частини студентів 3-го курсу механічного факультету КТІЛП була сформована група М-70, в яку підбирали найбільш здатних і перспективних студентів. Перший у країні випуск інженерів спеціальності 0639 відбувся у КТІЛП у червні 1960 року. З першого випуску цієї групи на кафедру був розподілений і працював до 2015 р. М.А. Скирута. В Радянському Союзі ця група стала першою, що поклала початок підготовці інженерів з автоматизації технологічних процесів.

Викладацький склад кафедри був доповнений необхідними спеціалістами (кандидат технічних наук В.А. Радзієвський, випускники КПІ В.В. Білозуб, В.М. Бондар, В.П. Кротенко). Підкріплений склад кафедри крім створення методичних посібників і лабораторій з нових курсів на протязі 1958… 1960 років виконав значний об‘єм науково-дослідних робіт зі створення нових засобів автоматизації в промисловості.

В липні 1960 року завідуючим кафедрою автоматизації став кандидат технічних наук доцент В.Ф. Петроченко. Згадуючи свої враження після приходу на кафедру, В.Ф. Петроченко писав: «Безумовним «корінником» того складу кафедри був К.Г. Рего. Науковим лідером кафедри був доцент В.А. Радзієвський. Не пошкоджували ансамблю і «пристяжні» — молоді асистенти В.М. Бондар і В.В. Білозуб. Добре вписався в колектив зовсім юний випускник М.А. Скирута. 

В 1968 році інститутське студентське конструкторське бюро було перепідпорядковане кафедрі автоматизації і стало називатися СКБ-А. Його начальником став випускник кафедри І.П.Остапчук, а науковим керівником — доцент С.С.Хризман. В короткий термін СКБ-А стало школою підготовки молодих наукових кадрів і уже в 1970 році зайняло 1 місце серед технологічних вузів Мінвуза СРСР. Велика кількість дипломів і нагород ВДНГ СРСР і УРСР, присуджених СКБ-А, підтверджують значні його успіхи у 70-і і 80-і роки. Тільки в 1980 році для виконання госпдоговірних робіт на оплачуваних робочих місцях працювали 56 студентів (О.П.Остапущенко, Т.О.Кривоніс, І.Ю.Скрипник, К.Л.Шевченко, О.Л.Глазков, В.І.Роспанчук і інші).

В середині 1972 року з метою поглиблення підготовки спеціалістів і впровадження засобів обчислювальної техніки у виробництва легкої промисловості із частини викладачів кафедри автоматики була сформована нова кафедра обчислювальної математики, яку очолив Лауреат Державної премії проф. Л.О. Шатіхін.

В цей час кафедра отримує нову назву «Кафедра автоматизації виробничих процесів та приладобудування». З лютого 1972 року кафедру автоматизації очолив Ю.О. Скрипник, який перейшов у КТІЛП з інституту електродинаміки АН УРСР, де в 1968 році захистив докторську дисертацію і працював завідуючим Лабораторією автоматизації вимірювань. В 1973 році Ю.О. Скрипнику присвоїли звання професора.

У січні 1978 року кафедра організувала і провела Всесоюзний методичний семінар завідуючих кафедрами вузів текстильної і легкої промисловості, присвячений питанням організації і контролю самостійної роботи студентів зі спеціальних дисциплін, курсовому і дипломному проектуванню. У проведенні семінару активну участь прийняли Ю.О. Скрипник, В.М. Бондар, К.Г. Рего, В.О. Дубровний, О.П. Бурмістенков, Б.А.Танюк і інші.

В 1978 році при кафедрі була організована друга галузева науково-дослідна лабораторія сенсорів вологості і приладів технологічного контролю (науковий керівник проф. Ю.О. Скрипник). За рахунок розвитку науково-дослідних робіт колектив кафедри знову виріс до 100 чол.

За ініціативою кафедри в 1993 році був створений Головний інститут метрології і сертифікації.

В 1996 році на кафедрі відкрита нова спеціальність, пов’язана з програмним і алгоритмічним забезпеченням комп'ютерно-інтегрованих технологій. В зв'язку з реформою вищої школи у рамках бакалаврського напрямку «Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології», перероблені навчальні плани і програми, відкриті нові навчальні лабораторії. Після відкриття нової спеціальності кафедра отримала назву «Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем».

З вересня 1999 року керівництво кафедрою було доручено її випускнику, кандидату технічних наук, доценту К.Л. Шевченко.

Головними завданнями того часу було отримання кафедрою ліцензії на підготовку спеціалістів та магістрів за другою спеціальністю, відкритою у 1996 році, та подальша акредитація обох спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр. Виконання цієї великої та копіткої роботи тривало майже 2 роки і в червні 2001 року кафедра здійснила перший випуск спеціалістів та магістрів за спеціальністю „Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва",

Починаючи з 1999 року для навчання в Університеті за спеціальностями кафедри приїжджає велика група студентів з Китаю (22 студенти у 1999 році, 24 - у 2000, 13 - у 2001). Загальною особливістю практично для всіх китайських студентів було майже повне нерозуміння не тільки української, а і російської мов. Включення їх в україномовні групи вкрай ускладнило викладання та сприйняття матеріалу як нашими студентами, так і китайськими. Крім того, знадобилось перекладати методичні вказівки та конспекти лекцій російською мовою. Але, не зважаючи на ці труднощі, у 2003 році кафедра здійснила перший випуск бакалаврів для Китаю. Взагалі, в період з 2003 по 2008 роки кафедрою підготовлено понад 60 фахівців для промисловості Китаю. 

У випускників шкіл нашої країни останніми роками зростає бажання навчатися за спеціальностями кафедри. Протягом з 2004 по 2008 роки на перший курс за напрямом підготовки 050202 - автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, стабільно поступали 100-110 студентів, з яких формувалось 4 навчальних групи. Навіть у роки демографічного спаду наша кафедра була єдиною на факультеті, яка не тільки виконувала держзамовлення, а і приймала на навчання студентів за контрактною формою. Зріс і конкурс на наші спеціальності, який останніми роками становить 1,4-1,6 абітурієнтів на 1 місце.

Велика увага приділяється на кафедрі подальшому розвитку наукової роботи та нових форм співробітництва з підприємствами та науково-дослідними установами. Наприкінці 90-х років під керівництвом професора Ю.О. Скрипника в рамках договору про співробітництво з науково-дослідним центром квантової медицини „Відгук" міністерства охорони здоров'я України почалися роботи, пов'язані з розробкою і створенням радіометричних приладів для вимірювання слабких та надслабких електромагнітних випромінювань. Такі прилади можуть використовуватись як медична діагностична апаратура, яка за рівнем власного електромагнітного випромінювання дозволяє оцінити як стан організму людини в цілому, так і окремих органів. За результатами робіт по створенню нульових радіометричних приладів Ю.О. Скрипник у 2001 р. став лауреатом Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості "Золота фортуна" у номінації "Кращий винахідник".

Подальші дослідження показали перспективність використання радіометричної апаратури для кількісного і якісного аналізу складу та властивостей діелектричних матеріалів. На базі цих розробок сформувався новий науковий напрям кафедри, за яким активно працюють Ю.О.Скрипник, К.Л.Шевченко, В.Ю.Санніков. Виконання робіт за цим напрямом в плані проведення експериментальних досліджень та впровадження результатів розробок у виробництво підтримується очолюваним М.Ф. Трегубовим Костянтинівським державним науково-виробничим підприємством „КВАРСИТ", єдиним підприємством на теренах колишнього СРСР, яке володіє унікальними технологіями виробництва кераміки та кварцового скла. Одним з результатів цього співробітництва став захист у 2006 році дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук співробітником підприємства „КВАРСИТ" В.П.Куценко.

Продовжували розвиватись і традиційні наукові напрями.

Актуальною задачею початку нового тисячоріччя стала популяризація наукової діяльності кафедри. Одною з небагатьох форм проведення такої роботи на цей час була можливість виступів з доповідями на науково-технічних конференціях різного рівня. В цьому напрямку активну участь взяли викладачі кафедри (Ю.О.Скрипник, К.Л.Шевченко, В.Ю.Санніков, В.В.Горкун та ін.), які з 1999 року регулярно брали участь та виступали з доповідями на міжнародній науково-технічній конференції „НВЧ техніка та телекомунікаційні технології" у Севастопол – найбільш представницькій конференції, серед учасників якої  представники найбільш потужних підприємств і наукових установ Росії, Білорусі, США, Бельгії, Голландії, Індії та інших країн.

Наукові доповіді та публікації статей у матеріалах конференцій зіграли велику роль у поширенні інформації про наукову діяльність кафедри. Результатом стало запрошення представників кафедри до участі у міжнародних наукових симпозіумах «Metrology and metrology assuranse» (м. Созополь, Болгарія, 2004 р.), «IMECO TC7 International Sympozium on Advances of Measurement Science» (м. Санкт-Петербург, 2004 р.), „Теория и техника приема, передачи и обработки информации" (м. Туапсе, Росія, 2004 р.), «Frolich Centenary International Simposium “Coherence and Electromagnetic Fields in Biological System”  (м. Прага, 2005 р.). В наступні роки викладачі кафедри взяли участь у міжнародному симпозіумі «Миллиметровые волны в медицине и биологии» (м. Москва, 2007 р.), інтелектуальному форумі «Новые концепции естествознания: применение в медицине», (м. Санкт-Петербург, 2007 р.). Останній проводився на базі закритого інституту військово-морської медицини і ми були єдиними представниками України, чия доповідь була включена у програму. Надходять чисельні  запрошення до участі у науково-технічних заходах, які проводяться у Австралії, Канади, Німеччині, США, але на жаль через фінансові проблеми ми поки не можемо прийняти в них участь.

Позитивні результати поширення інформації про наукову діяльність кафедри з'явилися в плані відновлення госпдоговірної тематики. Так, у 2005 році на замовлення Київської міської державної адміністрації кафедрою виконувалась науково-дослідна робота з проблеми вдосконалення технології знешкодження біологічних відходів, обсяг якої склав 240 тис. грн. У 2006 році був підписаний договір з ЗАТ „ОТІС" про виконання робіт по розробці та створенню автоматичних захисних пристроїв для пресового обладнання. Завдяки виконанню госпдоговорів з'явилася можливість придбання для потреб навчального процесу комп'ютерної техніки, вимірювальних приладів, комплектуючих для ремонту обладнання.

На кінець 1999 року кафедра мала високопрофесійний викладацький склад, але на жаль, середній вік викладачів кафедри сягав за 50 років. Тому нагальною потребою того часу було „омолодження" викладацького складу. Для вирішення цієї проблеми протягом кількох років кафедра поповнювалась найбільш талановитими випускниками. В період з 1999 по 2004 рік були прийняті на роботу випускники кафедри О.А.Кущинський, О.А.Лісовський. У 2007 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук випускник кафедри Здоренко В.Г. У 2009 році йому було присвоєне звання професора. У 2013 році на кафедру був прийнятий аспірант Барилко С.В., який успішно та вчасно  захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук асистент С.М. Лісовець.

Приймаючи на роботу молодих викладачів керівництво кафедри з тактом і почуттям великої поваги підходить до ветеранів, які, не зважаючи на свій вік, в багатьох питаннях проявляють більшу активність, ніж молоді викладачі.

Оновлювався і навчально-допоміжний персонал. Обов'язки лаборантів з успіхом виконували працюючи на 0,5 ставки студенти 4-5 курсів, завдяки яким підтримувалося у робочому стані комп'ютерне обладнання кафедри. Ті з них, хто проявив себе з кращого боку, приймалися для роботи на кафедру на постійній основі. На жаль зараз, через різке скорочення штатів навчально-допоміжного персоналу, мі не можемо залучати студентів до цієї роботи. У 2006 році на посаду завідувача лабораторіями кафедри з Київського інституту автоматики перейшов фахівець в галузі оптико-електронної техніки, старший науковий співробітник В.А.Іпатов.

На великий жаль кадрові питання вирішуються сьогодні дуже непросто. Молоді талановиті хлопці працюючи у відомих комп'ютерних фірмах, отримують заробітну платню у 5-10 разів більшу, ніж асистент університету, практично відсутня мотивація до захисту дисертацій.

Позитивною рисою останніх років є зростання попиту на фахівців, яких випускає кафедра. Починаючи з 2000 року з проханням направити наших випускників на роботу за фахом звертаються служба безпеки України, всесвітньо відомі підприємства „Теtга-Раk", „Раут-Автоматік" та ін.

У 2013 році кафедра відзначила своє 55-річчя. На честь цієї події кафедра організувала та провела міжнародну науково-технічну конференцію “Автоматизація, мехатроніка та інноваційні технології в машинобудуванні”, в якій взяли участь 145 доповідачів з України, Білорусі, Польщі.

З вересня 2014 року кафедру очолив випускник кафедри, доктор технічних наук, професор Здоренко Валерій Георгійович.

За роки свого існування кафедра підготовила кілька тисяч висококваліфікованих спеціалістів: десятки кандидатів наук і кілька докторів. Багато випускників стали керівниками у різних галузях народного господарства.

В грудні 2015 року кафедра отримує назву «Комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки» (КІТВТ). Це відбулося після приєднання до кафедри автоматизації та комп’ютерних систем (АКС) кафедри «Метрології, стандартизації та сертифікації» (МСС), яка була створена на базі кафедри текстильного машинобудування 1997 року. Кафедру МСС в різні періоди очолювали: ректор КНУТД професор Д.Б. Головко (1997-2003 р.р.); д.т.н., професор Зенкін А. С. (2003-2014); д.т.н., професор Зенкін М. А. (2014-2015). З 1997 р. кафедра МСС почала підготовку фахівців  з метрології та вимірювальної техніки; 2001 р. — інженерів з метрології та вимірювальної техніки; 1998 р. — інженерів з якості, стандартизації та сертифікації; 2001 р. —  магістрів з обох спеціальностей: з 2004 р. — спеціалістів  з професійної освіти в метрології, стандартизації та сертифікації, а з 2010 р. — фахівців з метрології, стандартизації та сертифікації. У 1998 р. на базі Українського державного науково-виробничого центру стандартизації, метрології і сертифікації (ДП «Укрметртестстандарт») було створено філію кафедри, яка має сучасну науково-практичну базу в галузі метрології стандартизації та сертифікації і висококваліфікований науковий та інженерно-технічний персонал, що дозволяє на високому рівні проводити практичну підготовку  фахівців за всіма напрямами і спеціальностями кафедри.

Науково-педагогічні працівники

Особовий склад кафедри складають: 2 професори, 6 доцентів:

ЗДОРЕНКО Валерій Георгійович, завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Закінчив КТІЛП в 1983 р. Працює на кафедрі з 1983 р. Основні дисципліни «Теорія автоматичного керування». Напрям наукової діяльності: приладобудування. Голова наукового семінару. 

 

ХІМІЧЕВА Ганна Іванівна, професор, доктор технічних наук.

Закінчила Московський текстильний інститут за спеціальністю «Машини та апарати легкої промисловості» в 1977 р. Працює в університеті з 1978 року. Основні дисципліни «Міжнародна стандартизація та сертифікація систем якості», «Моделювання та прогнозування якості», «Оцінка відповідності продукції, послуг, персоналу». Напрям наукової діяльності: проблеми технічного регулювання та інтегрованих систем управління.

 

БАРИЛКО Сергій Віталійович, доцент, кандидат техн. наук.

Закінчив Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) в 2010 р. Працює на кафедрі з 2013 р. Основні дисципліни «Технологічні вимірювання та прилади», «Ідентифікація, моделювання і оптимізація технологічних об'єктів систем керування», «Сучасні засоби керування технологічними процесами виробництв». Напрям наукової діяльності: приладобудування. 

 

ЛІСОВЕЦЬ Сергій Миколайович, доцент, кандидат техн. наук.

Закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості (КТІЛП) в 1993 р. Працює на кафедрі з 1996 р. Основні дисципліни: «Автоматизація технологічних процесів та виробництв», «Автоматизовані системи управління контентом сайту», «Проектування систем автоматизації». Напрям наукової діяльності: приладобудування. 

 

МИХАЛКО Анастасія Олегівна, доцент.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2012 році та Київський національний університет ім. Тараса Шевченка в 2014 році. Працює на кафедрі з 2017 року. Основні дисципліни: «Ринковий нагляд та захист прав споживача». Напрям наукової діяльності: технічне регулювання (стандартизація, оцінка відповідності, якість).

 

ІПАТОВ Володимир Аркадійович, зав. лабораторіями кафедри.

Закінчив КІІГА у 1975 р. На кафедрі працює з 2006 р.

 

БОЙКО Олександр Сергійович, майстер виробничого навчання.

Закінчив КПІ в 1977 р. Працює на кафедрі з 1977 р.  

 

ГОРКУН Валентина Василівна, майстер виробничого навчання.

Закінчила КТІЛП в 1979 р. Працює на кафедрі з 1997 р.

ЗАЄЦЬ Максим Олексійович, майстер виробничого навчання.

Закінчив Державну академію легкої промисловості України (ДАЛПУ) в 1994 році. Працює в університеті з 1994 р. 

КАЛАМЄЄЦЬ Тетяна Петрівна, майстер виробничого навчання.

Закінчив КТІЛП в 1985 р. Працює на кафедрі з 1997 р. 

 

МІЩЕНКО Наталія Михайлівна, майстер виробничого навчання

Закінчила КТІЛП у 1984 р. На кафедрі працює з 1999р. Профгрупорг кафедри.

 

Навчальні і лабораторні приміщення

Для проведення занять використовуються 3 комп'ютерні класи, 7 спеціалізованих лабораторій для проведення лабораторних робот з професійно-орієнтованих дисциплін, лекційну аудиторію, засоби мультимедійної проекційної техніки, приміщення для курсового, дипломного проектування та виконання науково-дослідних робіт.

До основних лабораторій відносяться: 

 • лабораторія мікропроцесорної техніки та технічних засобів автоматизації;
 • лабораторія гідропневмоавтоматики, робототехніки та гнучких автоматизованих виробництв;
 • лабораторія систем автоматизації;
 • лабораторія теорії автоматичного керування;
 • лабораторія технологічних вимірювальних приладів, метрології та вимірювальної техніки;
 • лабораторія комп'ютерно-інтегрованих технологій;
 • лабораторія вимірювань фізичних властивостей пряжі;
 • лабораторія вимірювань неелектричних величин;
 • лабораторія стандартизації та управління якістю;
 • лабораторія сертифікації; взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань;
 • лабораторія неруйнівних методів контролю;
 • випробувальні центри, що знаходяться на філії кафедри, яка створена наказом ректора КНУТД № 6 від 14.01.1998р на території ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (надалі ДП «Укрметртестстандарт»). 

 

На кафедрі створені та працюють комп’ютерні класи обладнані технічними засобами доступу до мережі INTERNET, який може використовуватися студентами для проведення лабораторних робіт, самостійної роботи та виконання курсових та дипломних робіт.

 

Активно проводиться робота по впровадженню в навчальний процес Модульного середовища навчального процесу, що дозволяє суттєво покращити самостійну роботу студентів по вивченню дисциплін, що викладаються кафедрою з використанням доступу до Модульного середовища за допомогою INTERNET.

Навчально-методична робота

Основним видом діяльності кафедри і невід'ємною частиною цілісного навчально-педагогічного процесу є навчально-методична робота. Вона передбачає реалізацію питань з планування, організації та проведення всіх видів навчальних занять, самостійної роботи студентів, їх практичної підготовки, виконання індивідуальних завдань.

З цією метою кафедра:

 • розробляє освітні програми освітнього ступеня бакалавра спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за освітньою програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», а також профілі програм освітнього ступеня магістр спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за освітніми програмами «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» та освітнього ступеня доктора філософії спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» за освітніми програмами «Метрологія та вимірювальна техніка» для дисциплін, що викладаються кафедрою, розроблено комплекси навчально-методичного забезпечення до яких входять: програми, робочі програми, конспекти лекцій, методичні розробки, контрольні завдання, модульні тестові контролі тощо, всі навчальні матеріали доступні студентам через модульне середовище КНУТД. При розробці комплексів враховано принципи Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS) та кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП).
 • здійснює підготовку і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів. Встановлює творчі зв'язки з кафедрами інших ВНЗ, вивчає, узагальнює і розповсюджує досвід роботи кращих викладачів, допомагає молодим викладачам оволодівати педагогічною майстерністю;
 • здійснює у встановленому порядку співробітництво з кафедрами інших ВНЗ з навчальної, навчально-методичної і науково-дослідної роботи.

Наукова діяльність

Наукова робота є одним з провідних напрямків діяльності професорсько-викладацького складу кафедри. Кафедра бере участь у науково-дослідній роботі університету:

 • проводить наукові дослідження за найважливішими теоретичними, науково-технічними і соціально-економічними проблемами за профілем кафедри, проблемами педагогіки вищої школи у тісному зв'язку із завданнями підвищення якості підготовки спеціалістів;
 • складає щорічні звіти за підсумками НДР, проводить щорічну атестацію аспірантів кафедри.
 • обговорює завершені науково-дослідні роботи і дає рекомендації щодо їх опублікування, бере участь у впровадженні результатів дослідження у практику;
 • розглядає дисертації, які представляються членами кафедри або, за доручення керівництва університету, іншими здобувачами;
 • організовує науково-дослідну роботу студентів. Наукова робота студентів проводиться в наукових гуртках і оформлюється у вигляді рефератів, наукових повідомлень, тез, статей, наукових робіт, що рекомендуються кафедрою для участі в конкурсах, олімпіадах вузівського, міжвузівського, республіканського або іншого рівня.

Співробітники кафедри щорічно отримують 10-15 патентів, публікують 15-20 наукових статей, приймають участь у 8-10 конференціях, де виступають з 20-25 доповідями.

Серед них такі міжнародні конференції: «Сучасні проблеми мікроелектроніки, радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПМ РТП)», Вінниця, Современные информационные и электронные технологи», Одеса, «Метрологія та вимірювальна техніка», Харків, Міжнародна науково-практична конференція «Мехатронні системи: інновації та інжиніринг», Київ. В 2013 році кафедра провела міжнародну науково-технічну конференцію «Автоматизація, мехатроніка та інноваційні технології у машинобудуванні» присвячену 55-річниці ювілею створення кафедри.

На кафедрі виконується фундаментальна науково-дослідна робота по вивченню бар'єрних властивостей текстильних та шкіряних матеріалів та їх взаємодія з власним електромагнітним випромінюванням організму людини (Презентація наукової розробки «Комфортність_одягу».) та проводить дослідження використання ультразвуку для дослідження властивостей текстильних матеріалів. 

Активну участь в проведенні досліджень приймають студенти кафедри. По результатам досліджень виконуються магістерські роботи та дипломні проекти. Студентами та аспірантами кафедри щорічно публікується більше 20 наукових праць у фахових виданнях та матеріалах наукових конференцій. За участю студентів отримано більше 20 патентів України на винаходи.

Кафедра активно співпрацює з Науково-виробничим підприємством «Кварсит» (м. Костянтинівка), кафедрою Проектування радіоелектронної апаратури НТТУ КПІ «Київський політехнічний інститут». 

 

Наукові школи

1. Назва наукового напряму. Технічні та організаційно-методичні основи підвищення якості промислової продукції на базі сучасних методів метрології, стандартизації та сертифікації

Рік заснування наукової школи: 1997

Засновник наукової школи: д.т.н., професор Зенкін Анатолій Семенович

Галузь знань: Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

2. Керівник наукової школи:

ЗЕНКІН Анатолій Семенович, доктор тех. наук, професор. Завідувач кафедри метрології, стандартизації та сертифікації Київського Національного університету технологій та дизайну (до 2014 року). Президент Асоціації технологів-машинобудівників України. Головний редактор журналу «Сучасне машинобудування». Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.102.01. Академік Української технічної академії  з 1992 р., керівник відділення «Технології виробництва агрегатів, обладнання та інструментів для виготовлення товарів народного вжитку». 1961р. закінчив Київський політехнічний інститут. Сфера діяльності — технологія машинобудування в легкій промисловості, механізація та автоматизація складальних робіт машинобудівних підприємств, зміцнюючи покриття, методи неруйнівного контролю, якість і конкурентоспроможність продукції, стандартизація та сертифікація. Розробив технологічні основи термічного складання відповідальних з'єднань з натягом, обґрунтував можливість використання сигналів акустичної емісії для контролю міцності цих з'єднань. Професор Зенкін Анатолій Семенович являється організатором кафедри метрології стандартизації сертифікації з 1997 року. Викладає профілюючі дисципліни для магістрів і спеціалістів зі спеціальностей «Якість, стандартизація, сертифікація», має наукову школу з проблем стандартизації, сертифікації, управління якістю машинобудівної галузі. Під його керівництвом захищено 3 докторські дисертації і навчається 13 аспірантів, керує докторантами з цієї спеціальності. Автор понад 250 наукових праць, 32 винаходів, 10 монографій, 4 довідників, 2 підручників, 9 навчальних посібників.

На кафедрі за останні роки захищено 2 докторські дисертації – Зубрецька Наталія Анатоліївна (2013 р.), Шевченко Костянтин Леонідович (2015 р.); та 3 кандидатські дисертації – Барилко Сергій Віталійович (2013 р.), Лісовець Сергій Миколайович (2014 р.), Василенко Микола Павлович (2015 р.).

3. Короткий опис розвитку сучасної наукової школи:

В теперішній час кафедра успішно працює з іноземними провідними вищими навчальними закладами такими, як Білоруський національний технічний університет (Республіка Білорусь), Жешівським політехнічним інститутом ім. Ігнатія Лукашевича (Польща).

4. Напрями досліджень наукової школи:

 • розвиток наукових основ технічного регулювання та інтегрованих систем управління;
 • розвиток наукових основ метрологічного забезпечення інформаційно – управляючих систем контролю параметрів машин та технічного обладнання;
 • розвиток наукових основ оцінювання, прогнозування та інформаційного забезпечення якості продукції.

5. Основні наукові досягнення школи. Фактичний матеріал у вигляді монографій, навчальних посібників, статей, презентації наукової діяльності кафедри МСС, буклетів, фотографій стендів, фотографії участі науковців школи у конференціях, тощо.

6. Кількість публікацій наукової школи: Всього близько 800 друкованих праць, серед них 15 монографій, 12 підручників, 16 навчальних посібників, понад 30 охоронних документів на винаходи, близько 300 статей та 500 тез доповідей.


Д.т.н., професор Скрипник Ю. О. (1931-2013) був засновником наукової школи кафедри, основними напрямами якої є:

 • методи автоматичної корекції похибок у електронних вимірювальних приладах та системах;
 • електрофізіологічні методи оцінки комфортності одягу;
 • дослідження електричних характеристик біологічно-активних точок людини з метою діагностики його енергетичного стану;
 • контроль технологічних параметрів при мікрохвильовому опромінюванні матеріалів легкої промисловості;
 • створення багатофункціональних вимірювальних приладів з підігрівними термосенсорами.
Дисципліни, що викладаються на кафедрі
 • Автоматизація інженерних розрахунків
 • Автоматизація технологічних процесів та виробництв
 • Автоматизоване проектування систем керування
 • Автоматизовані системи управління контентом сайту
 • Алгоритмічне і програмне забезпечення комп’ютерних систем галузі
 • Архітектура комп'ютерних систем і мереж та програмування систем реального часу
 • Комп’ютеризація інформаційних процесів галузі
 • Комп'ютерно-інтегровані технології
 • Комп'ютерні технології та програмування
 • Контроль та управління хіміко-технологічними процесами
 • Моделювання комп'ютерно-інтегрованих систем
 • Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації
 • Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем
 • Проектування систем автоматизації
 • Сучасні засоби керування технологічними процесами виробництва
 • Теорія автоматичного керування
 • Технологічні вимірювання та прилади
 • Технічні засоби автоматизації, гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси
 • Технологічні основи автоматизації
 • Ідентифікація, моделювання і оптимізація технологічних об'єктів систем керування
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 • Метрологічне забезпечення сертифікаційних випробувань
 • Міжнародна стандартизація і сертифікація систем якості
 • Моделювання та прогнозування якості
 • Оцінка відповідності продукції, послуг, персоналу
 • Підтримка якості технічних систем
 • Ринковий нагляд та захист прав споживача
 • Сертифікація продукції, послуг та персоналу (ДВРЗК 2)
Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення складається з таких елементів:

 • Робочі програми навчальних дисциплін.
 • Силабуси дисциплін.
 • Програми практик.
 • Засоби діагностики якості вищої освіти.
 • Методичні вказівки і тематика курсових робіт з дисциплін, де передбачено їх виконання.
 • Методичні вказівки і тематика кваліфікаційних випускних робіт.
 • Методична документація для організації самостійної роботи студентів з дисциплін навчального плану.

Співробітниками кафедри за останні роки опубліковано більше 20 підручників та монографій, основними з яких є:

 1. Головко Д. Б., Скрипник Ю. О., Яненко О. П., Модуляційні НВЧ — вимірювачі електричних та неелектричних величин. — Наукове видання. — К. «МП Леся», 2001 — 232с.,
 2. Скрипник Ю. О., Манойлов В. П., Яненко О. П. Модуляційні радіометричні пристрої та системи НВЧ діапазону: Навчальний посібник.- Житомир. ЖТИ. 2001. — 374 с.,
 3. Скрипник Ю. А., Яненко А. Ф., Манойлов В. Ф., Куценко В. П., Гимпилевич Ю. Б. Микроволновая радиометрия физических и биологических объектов/ Под ред. Ю.А. Скрипника. Житомир: изд-во «Волынь», 2003. — 408 с.,
 4. Сучасні екологічно чисті технології знезараження непридатних пестицидів. Хімічева Г.І., Петрук В.Г., Яворська О.Г., Васильківський І.В. Та інші. Монографія. Вінниця: «УНІВЕРСУМ-Вінниця» 2003
 5. Шаповал Н.И., Зенкин А.С., Маловик К.Н. Международные и европейские системы сертификации и аккредитации: Учебник для вузов. - Севастополь, СНИЯЭиП, 2004, 172 с.
 6. Системи якості ВНЗ: теорія і практика. Волков О.І., Віткін Л.М., Хімічева Г.І., Зенкін А.С. Монографія. К.: «Наукова думка». 2006. .-301с.
 7. Волков О.І., Величко О.М., Хімічева Г.І., Мухаровський М.Я., Зенкін А.С. Метрологія: теорія і нормативне забезпечення. К.: Вища школа, 2008. – 335 с.
 8. Зенкін А. С., Хімічева Г. І., Ефіменко Н. А., Соловйов В. М. Стандартизація та управління якістю. Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – 174 с.
 9. Скрипник Ю.А, Присенко М.О., Дубровний В.О. Проектування засобів вимірювання з періодичним порівнянням. – Київ, КНУТД, 2008. - 267с.
 10. Горбатюк Є. О.,Мазур М. П., Зенкін А. С., Каразей В. Д. Технологія Машинобудування. Львів «Новий світ – 2000», 2009, - 358 с.
 11. Зрезарцев М.П., Зрезарцев В.М., Параніч В.П. Товарознавство сировини і матеріалів. – К.: ТОВ “Центр учбової літератури”, 2009. - 561 с.     
 12. Холодкова А.Г., Кристаль Б.Л., Зенкин А.С., Арпентьев Б.М. Технология автоматической сборки. - М.: «Машиностроение», 2010.- 560 с.
 13. Зрезарцев М.П., Зрезарцев В.М., Параніч В.П. Товарознавство сировини і матеріалів. – К.: ТОВ “Центр учбової літератури”, 2010. - 406 с.     
 14. Технология автоматической сборки / Холодкова А. Г., Кристаль М. Г., Штриков Б. Л. [и др.] ; ред. Холодкова А. Г. - М. : Машиностроение, 2010. - 560 с. : ил.
 15. Менеджмент якості функціонування підприємств / О.І Ковальов , А.С. Зенкін , А.І. Хімічева   – Хмельницький : ПП ЦЮПАК , 2010.–520с., Російською мовою.
 16. Сучасна система технічного регулювання України: теорія та практика : [монографія] / Л. М. Віткін, Г. І. Хімічева, А. С. Зенкін ; Ун-т економіки та права КРОК, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : Ун-т економіки та права КРОК, 2011. - 491 с. : рис., табл.
 17. Крупочкин Е.П., Иванченко А.В., Долгов Н.А., Кротов В.А.. Теоретико- методические основы количественного описания и интерпретации информации: учебное пособие для студентов вузов. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. – 216 с.
 18. Стухляк П.Д., Іванченко О.В., Букетов А.В., Долгов М.А.Теорія інформації (інформаційно-вимірювальні системи, похибки, ідентифікація). – Тернопіль: Вид-во «Збруч», 2011. – 370 с.
 19. Методы и средства сверхвысокочастотной радиометрии / [Куценко В.П., Скрипник Ю.А., Шевченко К.Л. и др.] – Донецк: ІПШІ «Наука і освіта», 2011. - 324c.
 20. Радіометричний НВЧ-контроль властивостей матеріалів / [Куценко В.П., Скрипник Ю.А., Шевченко К.Л. и др.] – Донецк: ІПШІ «Наука і освіта», 2012. - 348c.
 21. Оценка и прогнозирование качества промышленной продукции с использованием адаптивных систем искусственного интеллекта. Федин С.С., Зубрецкая Н.А. Монография. К.: Интерсервис, 2012. - 204с. 
 22. Зенкін А.С., Куценко В.П., Хімічева Г.І., Трегубов М.Ф. Кваліметрія. – Донецьк ІПШІ «Наука і освіта». 2013р. – 338 с.
 23. Оборський Г.О. Вимірювальна техніка від А до Я. Енциклопедичний словник / Г.О. Оборський, С.Г. Антощук, Д.Б. Головко, А.М. Гуржій, В.М. Петренко, Ю.О. Скрипник, П.Т. Слободянюк, К.Л.Шевченко. – Одеса: Освіта України, 2014. – 976 с. Гриф МОНУ №1.4/18-Г-1379 від 06.08.2007. 

 

Спеціальності

Кафедра є випускаючою (профілюючою) і проводить підготовку: 

бакалаврів напрямів:

магістрів за освітніми програмами:

Студенти навчаються як за державним замовленням, так і на контрактній основі. Після отримання освітнього ступеню «бакалавр» студенти мають змогу продовжити навчання з метою отримання освітнього ступеню «магістр». 

Термін навчання бакалаврів становить чотири  роки (або три роки за скороченою формою навчання, для випускників технікумів), магістрів  – 1 рік 6 місяців. Підготовка магістрів з напрямку — «Якість, стандартизація та сертифікація» передбачає навчання на базі будь-якого технічного бакалаврату, тому що ця спеціальність належить до напряму спеціальних категорій і не має бакалаврату.

В рамках підготовки студентів зі спеціальностей кафедри засвоюються та отримуються навички проектування складних систем комп'ютерно-інтегрованих засобів керування технологічними процесами в різних галузях промисловості. При розробці таких систем широко використовуються сучасні підходи до побудови систем керування з використанням сучасних SCADA систем, що дозволяють вести оперативне спостереження за ходом виконання процесу з можливістю оперативного втручання в процеси управління.

При кафедрі працює аспірантура та докторантура за спеціальностями:

 • 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення», де випускники магістри мають змогу продовжити навчання і підвищивши кваліфікацію, стати викладачами ВНЗ.
Студенти

Протягом навчання студенти приймають активну участь у виконанні наукових досліджень, матеріали досліджень покладені в основу виконання магістерських робіт, дипломних та курсових проектів. Приклади окремих розробок студентів кафедри подані у файлах «Студентські_роботи»«Комп'ютерна система виміру температури». Особливу увагу приділяється участі студентів в розробці енергозберігаючих систем.

Під час навчання в університеті студенти приймають активну участь в студентському самоврядуванні, займаються в спортивних секціях та різних творчих колективах університету.

 

Перспективи для студентів

Студенти, які навчаються за освітніми програмами «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» отримують знання з:

 • об'єктно-орієнтованого програмування;
 • алгоритмічного та програмного забезпечення комп'ютерно-інтегрованих технологій;
 • теорії автоматичного управління;
 • комп'ютерної графіки та WEB-дизайну;
 • архітектури комп'ютерних систем та мереж;
 • мікропроцесорної техніки та багатьох інших професійно-орієнтованих дисциплін.

В результаті навчання студенти вищезазначених освітніх програм вміють:

 • визначати та досліджувати основні ділянки технологічних процесів, що потребують інтеграції засобів комп'ютерної техніки;
 • розробляти структуру та проектувати комп'ютерні системи управління з використанням сучасних засобів SCADA систем;
 • налагоджувати програмне забезпечення комп'ютерних систем управління;
 • створювати, налагоджувати та підтримувати роботу локальних та глобальних комп¢ютерних мереж;
 • створювати та підтримувати автоматизовані бази даних.

Студенти, які навчаються за освітніми програмами «Метрологія та вимірювальна техніка» та «Якість, стандартизація та сертифікація» отримують знання з:

 • інформаційно-вимірювальних систем та технологій;
 • взаємозамінності деталей та вузлів вимірювальних приладів;
 • метрологічного забезпечення;
 • законодавчо-нормативної метрології;
 • надійності засобів вимірювальної техніки та приладів;
 • сучасного інструментарію забезпечення якості продукції (послуг)
 • міжнародної стандартизації та сертифікації систем якості.

В результаті навчання студенти вищезазначених освітніх програм вміють:

 • контролювати оснащення технологічних процесів засобами вимірювань;
 • стежити за відповідністю вимірювальних приладів вимогам законодавства;
 • організовувати ремонт, повірку та калібрування засобів вимірювань;
 • проводити метрологічну експертизу документації і техніки;
 • розробити методики, інструкції, графіки повірки, ремонтну документацію.

Найбільш успішні випускники кафедри отримують можливість працювати викладачами кафедр університету. Так 5 викладачів кафедри є випускниками кафедри різних років. 

Студенти кафедри разом з викладачами беруть активну участь в наукових конференціях і симпозіумах, які проводяться в Україні, Росії, Німеччині, Польщі, Болгарії та інших країнах.

Випускники мають можливість пройти навчання в магістратурі та аспірантурі. Отримати освіту у вищих навчальних закладах зарубіжних країн.

Випускники

Випускники кафедри в різні роки працювали або працюють в поточний час:

 • відповідальними працівниками міністерств і відомств:

Соколов Олександр Вадимович (зам. міністра)

Прятко Іван Павлович (начальник технічного управління)

Кузняк Анатолій Кузьмич (начальник управління МОН України)

Олійник Василь Іванович (зам. міністра торгівлі України)

Ткаченко Василь Тимофійович (начальник управління газозабезпечення, м. Обухів)

Присенко Михайло Олександрович (зам. начальника управління Кабміну)

Устич Віктор Іванович (начальник управління теплових мереж, м. Обухів)

 • генеральними директорами:

Рисюк Борис Дмитрович (КЕМЗ «Стенд», м. Київ)

Ясинчук Василь Федорович (взуттєве об'єднання, м. Сімферополь)

Мозер Георгій Едуардович (Житомирського взуттєвого об'єднання «Крок»)

Ситніков Олександр Володимирович (швейне об'єднання «Селена», м. Запоріжжя)

 • заступниками генеральних директорів:

Курилін Микола Андрійович (виробничого взуттєвого об'єднання «Київ»)

Кирик Леонід Миколайович (швейне об'єднання «Селена», м. Запоріжжя)

 • директорами:

Кутузов Едуард Олександрович (лікеро-горілчаний завод, м. Мінськ)

Бордяківський Олександр Іванович (НДІ, м. Северодонецьк)

Кузьмук Валерій Валентинович (інститут інформаційних та моделюючих технологій, м. Київ)

Стретович Анатолій Михайлович (НВП «Радикал», м. Київ)

Метто Олександр Іванович (Молдовенерго, м. Кишинів)

 • головними інженерами:

Дуров Євгеній Михайлович (шкіркомбінат, м. Івано-Франківськ)

Тарасенко Віктор Іванович (трикотажне об'єднання, м. Донецьк)

Щербак Василь Іванович (ДПІ, м. Черкаси)

Величко Сергій Миколайович (НДІ «Спецтехніка МВС України»)

Зарубіжне партнерство

На протязі багатьох років Кафедрою було підготовлено більше 60 випускників (бакалавар, спеціаліст, магістр) для Китайської народної республіки, Ірану, Туркменії.

Кафедра успішно працює з іноземними провідними вищими навчальними закладами такими, як Білоруський національний технічний університет (Республіка Білорусь), Жешівським політехнічним інститутом ім. Ігнатія Лукашевича (Польща) та ін.

Кафедра постійно бере участь у міжнародних наукових конференціях, симпозіумах, які проводяться в Болгарії (Созополь), Німеччині, активно співпрацює з інститутом радіоелектроніки Російської академії наук та ін.

Після закінчення Університету випускники мають можливість продовжити навчання в закордонних Університетах Чехії та Польщі.