КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

ПОЛОЖЕННЯ про комітет з конкурсних торгів КНУТД

 

Затверджено

Ректором

Київського національного

університету технологій та дизайну

__5 жовтня_______2010 р. №_333__

__________________І. М. Грищенко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комітет з конкурсних торгів
Київського національного університету технологій та дизайну

 

I. Загальні положення

1.1. Положення про комітет з конкурсних торгів Київського національного університету технологій та дизайну (далі – Університету) розроблено відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон) від 01.06.2010 р. за № 2289-17 та до наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів» від 26.07.2010 р. № 916 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2010 р. за № 622/17917).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок створення, функції, загальні організаційні та процедурні засади діяльності комітету з конкурсних торгів Університету , а також права, обов'язки та відповідальність його членів.

1.3. Комітет з конкурсних торгів Київського національного університету технологій та дизайну (далі - Комітет) – службові (посадові) та інші особи, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно з вимогами законодавства у сфері закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти (далі - Законодавство).

1.4. Метою створення Комітету є організація та проведення процедур закупівель, що проводяться за рахунок державних коштів відповідно до законодавства України, на засадах колегіальності та неупередженості.

1.5.  Комітет у своїй діяльності керується цим положенням, Законом та іншими нормативно-правовими документами у сфері закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

II. Порядок створення та організація діяльності комітету

2.1. Склад комітету та Положення про нього затверджуються наказом ректора Університету.

Членами Комітету є працівники Університету в кількості не менше 5 осіб.

2.2. До складу Комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад. Зміни до складу членів комітету затверджуються наказом ректора Університету.

2.2. Членство в Комітеті не має створювати протиріччя між інтересами Університету та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

Зміни до складу комітету з конкурсних торгів вносяться за поданням голови Комітету та затверджуються наказом ректора Університету. Всі члени Комітету повинні пройти навчання спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель у порядку, встановленому Законом. Підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель здійснюється не рідше одного разу на два роки у порядку, визначеному Законом. За рішенням Комітету можуть залучатись службові (посадові) та інші особи структурних підрозділів Університету для надання консультацій з технічних питань, що зазначені в документації конкурсних торгів.

2.3. Керівництво роботою Комітету здійснює його голова, який призначається наказом ректора Університету та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень, оформлених відповідно до Законодавства.

Голова Комітету організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

2.4. Голова Комітету призначає заступника (заступників) голови, відповідального секретаря з числа членів Комітету та визначає функції кожного члена Комітету.

У разі відсутності голови Комітету його обов'язки виконує заступник голови Комітету.

2.5. Формою роботи Комітету є засідання, які скликаються головою Комітету, у відповідності з розробленим планом-графіком проведення конкурсних торгів або у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні Комітету, та порядок денний доводяться до членів Комітету не пізніше ніж за два дні до засідання.

2.6. На засіданнях Комітету підлягають розгляду такі питання:

- планування здійснення процедур закупівель;

- складення та затвердження річного плану державних закупівель;

- вибір процедури закупівлі;

- інші питання відповідно до Закону.

2.7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів Комітету.

За умови рівного розподілу голосів, голос голови Комітету є вирішальним.

2.8. Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами Комітету, присутніми на його засіданні.

У разі відмови члена Комітету підписати протокол, про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

III. Головні функції комітету з конкурсних торгів

Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель Університету.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

- Планування протягом року, здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису Університету.

- Складення річного плану державних закупівель Університету.

- Здійснення вибору процедури закупівлі.

- Проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників.

- Забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивного та чесного вибору переможця.

- Надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів.

- Організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації).

- Проведення переговорів з учасниками при проведенні процедури закупівлі в одного учасника; оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством порядку.

- Забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом.

- Оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону.

- Ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог Законодавства.

Вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі.

- Забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження.

- Сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень.

Здійснення інших дій, передбачених Законом.

IV. Права та обов'язки членів комітету з конкурсних торгів

4.1. Члени Комітету мають право:

- виносити питання на розгляд Комітету;

- ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;

- одержувати від структурних підрозділів Університету інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

- заносити свою окрему думку до протоколів засідань Комітету;

- здійснювати інші дії, передбачені Законом.

4.2. Члени Комітету зобов'язані:

- організовувати та проводити процедури закупівель;

- брати участь в усіх його засіданнях особисто;

- забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивний вибір переможця;

- в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) яких, за результатами оцінки, визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані;

- сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до Законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

- вживати у випадках, передбачених Законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель.

Члени Комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійсненні інших дій, передбачених Законом.

Члени Комітету зобов'язані дотримуватися вимог положення про комітет з конкурсних торгів, Закону та інших нормативно-правових актів, об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Міністерству економіки України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

4.3. Голова Комітету:

- організовує роботу Комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;

- приймає рішення щодо проведення засідань Комітету;

- визначає дату і місце проведення засідань Комітету;

- пропонує порядок денний засідань Комітету;

- веде засідання Комітету;

- призначає заступника голови та відповідального секретаря Комітету із числа членів Комітету;

- визначає функції кожного члена Комітету;

- уносить на розгляд ректору Університету пропозиції щодо змін у складі Комітету;

- здійснює інші повноваження відповідно до чинного Законодавства;

- своєчасно надає ректору Університету достовірну інформацію щодо проведення конкурсних торгів, скарг від учасників, що беруть участь у торгах, щодо можливих порушень процедур закупівель.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника голови та відповідального секретаря комітету, визначення функцій кожного члена Комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання Комітету.

Рішення голови комітету з конкурсних торгів щодо створення робочих груп комітету з конкурсних торгів, заміщення відсутніх членів комітету з конкурсних торгів та вирішення інших питань оформляються письмово.

4.3. Секретар комітету:

- призначається ректором Університету у встановленому цим положенням порядку, який забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до Законодавства;

секретар Комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов'язки голови) і скріплені печаткою Університету;

- за відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує інший член комітету, визначений головою комітету.

V. Оскарження процедури закупівлі

Оскарження процедури закупівлі учасниками здійснюється у порядку, визначеному ст.18 Закону "Про здійснення державних закупівель".

VІ. Відповідальність членів комітету

6.1. Члени Комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.

6.2. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економіки України з питань закупівель.

Проректор з навчально-виробничих питань та розвитку                 В. А. Товстик

Начальник юридичного відділу                                                         Л. Т. Темченко

Начальник планово-фінансового відділу                                           Т. М Яценко-Андріїшина