КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання

КАФЕДРА ФІЗИКИ

КОВАЛЬЧУК Олександр Васильович

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010

Телефон для довідок:  +38044-256-21-13

e-mail

 https://www.facebook.com/

Про кафедру
Історія

Кафедра фізики КНУТД була створена в 1930 році і першим її керівником був проф. КОРДИШ Л.І. З 1931 р. по 1935 р. кафедру очолював проф. ШТУРМ Л.Я., а з 1935-го по 1941-й рік завідуючим кафедрою був доц. ПУТОВ А.Є., який після повернення з фронту в 1944 році керував кафедрою до 1945-го року. З 1946-го року по 1954-й рік завідуючою кафедрою була доц. КЛІГМАН Ф. Й., а з 1954р. по 1956-й рік — проф. АРБУЗОВ М.П. В 1956 році кафедра фізики була з'єднана з кафедрою автоматики, яку на той час очолював ст. викл. ЛУЦИК В.Ї.

З 1957 року по 1983 рік кафедрою керував проф. КАЗАНСЬКИЙ М.Ф. В 1960 році кафедра фізики була перебазована в корпус по вул. Рейтарській, 37 і з цього року починається інтенсивний процес її розвитку, чисельного збільшення колективу, зміцнення матеріальної бази як лабораторного практикуму, так і науково-дослідницьких лабораторій. В 1959 році при кафедрі фізики була відкрита аспірантура.

Період з 1983 року по 1994 рік, коли кафедру очолював проф. МЕНТКОВСЬКИИ Ю.Л., характеризується подальшим розширенням науково-дослідницької роботи, створенням науково-дослідницької лабораторії напівпровідникових перетворювачів, збільшенням об'ємів госпрозрахункових науково-дослідницьких робіт, що дозволило суттєво зміцнити матеріально-технічну базу кафедри.

З 1994 року по 2010 рік кафедру очолював проф, КЛИМЕНКО А.П. У цей час кафедра інтенсивно модернізувалась, розширювалась матеріально-технічна база лабораторного практикуму, у навчальному процесі почали широко використовуватися персональні комп’ютери.

З 2011 року і по теперішній час кафедру очолює проф. КОВАЛЬЧУК О.В. 

На кафедрі фізики працюють 5 викладачів: 1 професор, 4 доценти. Всі викладачі кафедри мають науковий ступінь доктора чи кандидата наук. Викладачі кафедри читають курси фізики та спецкурси студентам  усіх інженерних та технологічних спеціальностей, які є в КНУТД. Для ефективної підготовки студентів на кафедрі створено сучасну матеріальну базу (учбові лабораторії, клас персональних комп'ютерів, тощо), систематично готуються та видаються навчально-методичні посібники (з 1983-го року видано понад 200 посібників). Кожний рік студенти КНУТД беруть участь у студентських олімпіадах з фізики. 

Працівники кафедри в різні роки стажувались або викладали за кордоном (проф. МЕНТКОВСЬКИИ Ю.Л. — в Італії, проф. ФЕКЕШГАЗІ І.В. та проф. ЛУЦИК П.П. — в Угорщині, доц. КЛИМЕНКО В.М. — в ФРН, доц. СТАДНІК Б.М. — у Гвінеї, доц. СКРИПНИК С.І. — в Бурунді)

На кафедрі за весь час її існування проводиться інтенсивна наукова робота. Для її виконання на кафедрі в різні роки були створені: лабораторія тепло-масообміну (проф. КАЗАНСЬКИЙ М.Ф., проф. ЛУЦИК П.П.), лабораторія ультразвукових методів досліджень дисперсних середовищ та полімерів, лабораторія твердотільних перетворювачів зображень і матричних електролюмінісцентних екранів, лабораторію засобів неруйнівного контролю, математичного моделювання, тощо. За результатами наукових досліджень було опубліковано більше ніж 750 наукових робіт, в т.ч. і за кордоном (в Європі, США тощо), зроблено більше ніж 350 наукових доповідей (в т.ч. і на міжнародних наукових конференціях), написано 5 монографій, видано 7 підручників, отримано понад 70 авторських свідоцтв та патентів на винаходи (в т.ч. 34 винаходи доц. ПОТАПОВА А.О.). В науковому студентському товаристві кафедри щороку працюють близько 100 студентів, які за результатами своєї наукової роботи роблять, як правило, 10-20 наукових доповідей на конференціях молодих науковців і студентів. Разом з кафедрою метрології, стандартизації та сертифікації створено перший міжкафедральний науковий гурток «Сучасні концепції метрології в межах інноваційних технологій та проблема доступної подачі наукової інформації» (наук.керівник доц.Олейнікова І.В.).

Кафедра активно бере участь в організації і забезпеченні нових методів заочного і дистанційного навчання. Однією з перших кафедра фізики  створила повний комплект методичних матеріалів для  забезпечення  дистанційного навчання через Інтернет. Співробітники кафедри забезпечують необхідними матеріалами модульне середовище КНУТД.

З 1960 року на кафедрі фізики захищено 3 докторські та 18 кандидатських дисертацій.

Професорсько-викладацький склад

Співробітники кафедри фізики

 

КОВАЛЬЧУК Олександр Васильович, завідувач кафедри, професор, доктор фізико-математичних наук.

Закінчив Вінницький педагогічний інститут.

 

ОЛЕЙНІКОВА Ірина Веніамінівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка.

 

ШУТ Андрій Миколайович, доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка.

 

АВДОНІН Костянтин Вікторович, доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Закінчив Львівський державний університет.

 

ГОРБАЧУК Микола Тихонович, доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Закінчив Київський педінститут ім. Драгоманова.

 

КУЧЕРЯВЧЕНКОВА Ніна Михайлівна, завідуюча лабораторіями.

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості.

 

ЧУБОТІНА Тетяна Дмитрівна, старший лаборант.

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості.

 

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра фізики розташована в 4-му навчального корпусі університету, має лекційні аудиторії, аудиторії для лабораторно-практичних занять, лабораторних практикумів, науково-дослідні лабораторії, мультимедійний клас, спеціалізовані кабінети та допоміжні приміщення.

В навчальних лабораторіях є спеціально облаштовані місця для обрахунку результатів лабораторного практикуму за розробленими викладачами кафедри обчислювальними програмами. Для студентів коледжу КНУТД створено спеціальну лабораторію з великою кількістю візуальних та демонстраційних засобів навчання. 

 

Лабораторний практикум «Механіка, Коливання та хвилі, Молекулярна фізика»

 

Лабораторія фізичного практикуму для студентів коледжу КНУТД

Наукова діяльність


ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

Назва наукового напрямку та виконавці.

Фото-діелектричні властивості гетерогенних середовищ з наночастинками.

Виконавець:

Професор Ковальчук О.В.

Доцент Олейникова І.В.

Завідуюча лабораторіями Кучерявченкова Н.М.

Фізичні процеси в полімерних наноструктурованих композитах.

Виконавець:

Доцент Шут А.М.

Дослідження кінетичних характеристик дифузії газу у рідині.  

Виконавець:

Доцент Авдонін К.В.

Фізичні властивості матеріалів легкої промисловості.

Виконавці:

Професор Ковальчук О.В.

Доцент Олейникова І.В.

Зав. лабораторіями Кучерявченкова Н.М.

Модернізація фізичного практикуму.

Виконавець:

Доцент Шут А.М.

Наукове співробітництво

Викладачі кафедри (проф. О.В. Ковальчук, доцент А.М. Шут) беруть участь у спільних науково-дослідних проектах з іншими університетами та інститутами Національної Академії наук (Інститут фізики, Інститут фізики напівпровідників, Інститут матеріалознавства). Доцент А.М. Шут спільно з науковцями КНУ імені Тараса Шевченка та НПУ імені М.П. Драгоманова отримав грант УНТЦ по проекту «Новітні нанокарбон-полімер композити з підвищеними екрануючими та тепловими властивостями» (2010-2013 р.).

Дисципліни кафедри
 1. Фізика
 2. Концепції сучасного природознавства 
Навчально-методичне забезпечення

Викладачами кафедри розроблені усі необхідні навчально-методичні матеріали, які забезпечують якісну і кваліфіковану роботу: програми курсів дисциплін, що викладаються на кафедрі, підручники і посібники, конспекти лекцій і методичні матеріали для виконання лабораторних робіт, самостійного вирішення задач, опрацювання результатів виконання лабораторних робіт, електронні версії згаданих посібників та методичні матеріали, які викладені на сайті університету.

Перелік друкованих методичних посібників викладачів кафедри фізики:

 1. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики. Т.1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. К.: Техніка, 1999,- 536 с.
 2. Супрун А.Д., Данилова В.М., Прилуцький Ю.І., Шут А.М. Фізика функціонування білків. Навчальний посібник для студентів фізичних та біологічних факультетів. – Київ, Видавництво “Шлях”, 2004.
 3. Потапов А.О., Мотіна А.І. Опрацювання результатів вимірювання при виконанні лабораторних робіт №84 та №96 фізичного практикума з використанням математичної системи MCAD. К.: КНУТД, 2006.-10 с.
 4. Луцык Р.В., Ментковский Ю.Л., Холод В.П. Теория и практика физических систем с памятью. К.: КНУТД, 2006.-279 с.
 5. Холод В.П. Квантова електроніка. Курс лекцій. К.: КНУТД, 2008.- 100с.
 6. Максимов В.К., Авдонін К.В. Електроматеріалознавство. Конспект лекцій. К.: КНУТД. 2008.- 23с.
 7. Клименко В.М., Клименко А.П. Загальна фізика. Модуль 1 – механіка, модуль 2 – механічні коливання та хвилі, модуль 3 – статистична фізика та термодинаміка. Конспект лекцій. Частина 1. К.: КНУТД, 2008.- 272 с.
 8. Клименко В.М., Клименко А.П. Загальна фізика. Конспект лекцій. Модуль 4 – електрика та постійний струм, модуль 5 –магнетизм, електромагнітні коливання та хвилі. Частина 2. К.: КНУТД, 2009.- 225 с.
 9. Клименко В.М., Клименко А.П. Загальна фізика. Конспект лекцій. Модуль 6 – хвильва оптика, модуль 7 –квантова оптика, ядерна фізика, тверде тіло, сучасна фізична картина всесвіту. Частина 3. К.: КНУТД, 2009.- 323 с.
 10. Степашко М.Т., Ромусік В.В., Потапов А.О. Механіка. Механічні коливання Модуль 1. Методичні вказівки до виконання індивідуальної розрахункової роботи з фізики. Київ.: КНУТД, 2011.- 43с.
 11. Ромусік В.В., Потапов А.О., Степашко М.Т., Лад А.І. Механіка. Механічні коливання. Модуль 1. Методичні вказівки до самостійного виконання практичних завдань з фізики. Київ.: КНУТД, 2011.- 34с.
 12. Ромусік В.В., Потапов А.О., Степашко М.Т., Лад А.І. Механічні хвилі. Молекулярна фізика. Модуль 2. Методичні вказівки до самостійного виконання практичних завдань з фізики. Київ.: КНУТД, 2011.- 43с.
 13. Авдонін К.В., Клименко А.П., Максимов В.К., Фекешгазі І.В., Потапов А.О. Матеріалознавство. Конспект лекцій. Київ. : КНУТД, 2011.- 158с.
 14. Брик О.Б., Клименко А.П., Щербина О.І. Спеціальні розділи фізики. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Київ. : КНУТД, 2011.- 63с.
 15. Бойко В.В., Булах Г.І., Гуменюк Я.О., Ільїн П.П., Сукач Г.О. Фізика. Частина I. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка. Електрика. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2011.- 342 с.
 16. Бойко В.В., Булах Г.І., Гуменюк Я.О., Ільїн П.П., Сукач Г.О. Фізика. Частина II. Електромагнетизм. Електромагнітні коливання та хвилі.  Оптика. Елементи квантової фізики, фізики твердого тіла, атома та ядра. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2011.- 336 с.
 17. Сукач Г. О.,  Кідалов В. В. Технологічні основи електроніки. Навчальний посібник. Донецьк. Юго-Восток, 2011.-297 с.
 18. Степашко М.Т., Ромусік В.В., Потапов А.О. Фізика. Механіка. Механічні коливання. Модуль1.  Методичні вказівки до виконання індивідуальної розрахункової роботи з фізики. К. : КНУТД, 2012.- 47с.
 19. Горбачук М.Т., Потапов А.О.,Щербина О.І. Магнетизм. Методичні вказівки до лабораторних робіт. К. : КНУТД, 2012.- 56с.
 20. Шут М.І., Касперський А.В., Шут А.М., Бережний П.В. Механіка. Молекулярна фізика та основи термодинаміки. Навчальний посібник для самостійного вивчення курсу фізики / За редакцією М.І.Шута.-К: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013.-242 с.
 21. Фізика. Навчальний посібник. Частина 1. Механіка, коливання і хвилі. навч. посібн. К.В. Авдонін, В.Ф. Лапшин, В.К. Максимов. Київ, КНУТД, 2014.- 178 с.
 22. Розділи фізики [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по змістовим модулям для студентів заочної форми навчання / упор. І. В. Олейнікова. - К. : КНУТД, 2012. - 71 с.
 23. Фізика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів ОКР "Бакалавр" усіх напрямів підготовки денної форми навчання. - К. : КНУТД, 2014 - . Ч. 2 / упор.: О. В. Ковальчук, І. В. Олейнікова, А. І. Лад. - 2014. - 95 с.
 24. Фізика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання самостійної роботи по розв’язанню задач для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" усіх напрямів підготовки. / Ч. 1   упор.: О. В. Ковальчук, І. В. Олейнікова, А. І. Лад. -- К. : КНУТД    2015. - 63 с.
Міжнародне співробітництво

Професор Ковальчук приймає участь у виконанні міжнародного проекту PhysNet.

Організація – зарубіжний партнер: Інститут експериментальної  фізики Словацької  Академії  наук (м. Кошіце).