КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА (ФПУ)

САКУН Айта Валдуровна

доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0406, 4-0408

Телефони для довідок:  +38044-256-29-70 (викладацька), +38044-256-29-12 (кабінет зав. кафедрою)

e-mail

Сторінка в  www.facebook.com

Про кафедру
Історія

Кафедру філософії, політології та українознавства було створено у липні 2012 року шляхом об’єднання трьох кафедр університету (філософії та культурології; політології та соціології й українознавства). Очолила кафедру доцент  Ільїна А.А. З 2015 року очолює кафедру доктор філософських наук, доцент Сакун А.В.

Витоки створення кафедри сягають у далекі 1930-ті роки. З того часу кафедра мала різні назви: суспільних наук; історії ВКП(б) (1938 – 1941); основ марксизму-ленінізму (1941 – 1962); марксистсько-ленінської філософії та наукового комунізму (1962 – 1971); історії КПРС (1962 – 1990); політичної історії ХХ століття (1990 – 1992). У 1971 році кафедра наукового комунізму (пізніше – кафедра політології і соціології) стала самостійною. З квітня 1992 року працює кафедра історії України, яка з 1994 року стала називатися кафедрою українознавства. У 1993 році було створено кафедру філософії та культурології.

В різні роки ці кафедри очолювали: Аветисьян А.А., Бесарабов М.О., Гаркуша Л.Б., Жданов С.М., Кикалов Г.Т., Кочержинський М.В., Лузик К.С., Мадіссон В.В., Манзенко П.Т., Мусієнко В.В., Новаковський І.В., Обушний М.І., Пітов В.І., Почапський А.М., Причепій Є.М., Проданюк Ф.М., Романцов В.О., Урбанський Л.В., Чабай П.Ю., Черненко Н.В.

Тут працювали відомі вчені: доктор філософських наук, професор Канак Ф.М.; доктор філософських наук, член Спілки художників України Легенький Ю.Г.; доктор філософських наук, професор Лобас В.Х.; доктор філософських наук, професор Почапський А.М, доктор філософських наук, професор Причепій Є.М., доктор історичних наук, професор Мадіссон В.В.

Головними функціями кафедри є: ведення навчального процесу, науково-методична і наукова, організаційно-виховна робота.

Кафедра також здійснює підготовку аспірантів та пошукачів усіх профілів до складання екзамену з філософії науки і методології досліджень (А.В.Сакун, Л.А.Чекаль).

Систематично готуються методичні комплекси та посібники з усіх дисциплін, що читаються викладачами кафедри.

Видано ряд наукових праць та монографій, зокрема: «Культура інноваційного мислення в освіті: інформація, творчість, знання» (Машталер А.А.), «Феномен інновації: освіта, суспільство, культура: монографія»  (Машталер А.А., у співавторстві), «Еліта: витоки, сутність, перспектива» (Машталер А.А., у співавторстві), «Основи філософії приватного права» (Мадіссон В.В.), «Сучасна українська геополітика» (Мадіссон В.В.), «Політологічний енциклопедичний словник» (Мадіссон В.В. у співавторстві), «Проблеми соціології приватного права» (Мадіссон В.В.), «Комунікативні стратегії інформаційного суспільства» (Суший О.В.), «Підприємництво в Україні від витоків до сьогодення» (Пиріг О.А., Черняк Д.С.), «Політологія: Посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів» (Черняк Д.С.), «Філософія. Підручник» (Причепій Є.М., Чекаль Л.А. у співавторстві), посібник «Логіка» (Тур М.Г.), «Філософія. Навчально-методичний комплекс» (Чекаль Л.А.), «Релігієзнавство. Навчально-методичний комплекс» (Чекаль Л.А.), методичні рекомендації з філософії для аспірантів (Ільїна А.А., Чекаль Л.А.),  методичні рекомендації викладачам і студентам «Сторінки політичної історії України» (відповід. ред. Романцов В.О.), «Історія України. Україна на початку 90-х років ХХ ст. Короткий демографічний огляд (Конспект лекцій)» (Романцов В.О.), «Учебные тексты и задания по истории Украины» (Волинець В.В., Демчук В.С., Ленський А.І.), «Політичні партії в Україні (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.)» (Демчук В.С., Ленський А.І.), «Українські землі між двома світовими війнами. – Східна Галичина в 20-30-х роках ХХ ст.» (Захожай З.В.), «Український вибір: політичні системи ХХ ст. і пошук власної моделі суспільного розвитку» (Солдатенко В.Ф., Бевз Т.А., Проданюк Ф.М., Бойко О.Д. та ін.), «Студенство як важливий фактор громадсько-політичного життя в Україні (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.)» (Яремчук В.Д.), «Історія України. Джерельний літопис» (Червінський В.І., Обушний М.І., Горбань Т.Ю., Кругляков В.Є.), «Еволюція матеріалів для одягу» (Богданов Г.Г., Захожай З.В.), «Історія української та зарубіжної культури» (Клапчук С.М., Білик Б.І., Горбань Ю.А., Червінський В.І.), «Історія сучасного світу: соціально-політична історія ХV – ХХ ст.» (Горбань Ю.А., Білик Б.І., Дячук Л.В., Червінський В.І.), фотоальбом з текстом «Вишиванка Східного Поділля» (Причепій Є.М.; Причепій Т.І.), «Філософія, політологія, соціологія. Практикум для самостійної роботи студентів» навчальний посібник  (А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк та ін.).

Підготовлено електронні варіанти навчальних курсів, які викладаються, згідно до вимог Болонської декларації.

Викладачі кафедри постійно публікують результати своїх досліджень в збірках наукових праць і фахових журналах, беруть участь у наукових конференціях різного рівня.

Знання з дисциплін, які викладаються на кафедрі, надають молоді змогу оволодівати політичною та правовою культурою, розуміти закономірності розвитку суспільства, активно осмислювати проблеми сьогодення, обговорювати їх в процесі живої дискусії на семінарських заняттях та студентських наукових конференціях, що сприяє формуванню громадянської позиції в процесі побудови європейського суспільства в Україні. Колектив кафедри вносить значний доробок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства України, які володіють не лише спеціальними знаннями та навичками, але й мають духовно багатий світогляд, заснований на загальнолюдських цінностях та знаннях з гуманітарних дисциплін.

Професорсько-викладацький склад

Нині кафедра філософії, політології та українознавства складається із 9 викладачів, серед них, доцентів – 7, старших викладачів – 2. На  кафедрі  працюють 2 доктори філософ. наук, 1 канд. політ. наук,  1 канд. соц.наук, 1 канд. іст. наук, 2 канд. філос. наук.    

САКУН Айта Валдуровна, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри.

Роб.тел.: +380442562912; e-mail: kfpu@knutd.com.ua.

В 1987 р. закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «правознавство».

В 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Комунікативна легітимація освіти в контексті глобалізації», спеціальність 09.00.10 – філософія освіти.

У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему: «Сучасність в когнітивному просторі мислення».

Видані авторські монографії:

  1. Сакун А.В. Освіта в контексті соціального буття / А.В.Сакун. – Донецк, 2012. – 155 с.
  2. Сакун А.В. Етос освіти в просторі «суспільства знань» / А.В.Сакун. – Донецк, 2013. – 262 с.
  3. Сакун А.В.  Евристика сучасності: знання, інновація, творчість / А.В.Сакун. – К., 2015. – 351 с.

Автор понад 50 науково-методичних робіт та статей.

Наукові інтереси: філософія, освіта, сучасність, історія філософії.

 

ІЛЬЇНА Антоніна Анатоліївнадоктор філософських наук, доцент. 

Закінчила в 1998 році Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І.К. Карпенко-Карого за спеціальністю театрознавство. 2003 рік – захистила кандидатську дисертацію «Соціодинаміка свідомості у вимірах особистісного буття» за спеціальністю 09.00.03. – соціальна філософія та філософія історії. Захистила докторську дисертацію «Потенціал освіти в трансформаціях суспільства знань» за спеціальністю 09.00.10 - філософія освіти. Випущено авторську монографію – Машталер А. А. Культура інноваційного мислення в освіті: інформація, творчість, знання / А. А. Машталер. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – 286 с.

Колективні монографії:       

1. Машталер А.А. Культура в просторі інноваційного мислення / А.А. Машталер // Феномен інновації: освіта, суспільство, культура: монографія / за ред. В.Г.Кременя. – К.: Педагогічна думка. – 2008. – С. 227-242.

2. Машталер А.А. Еліта постіндустріального суспільства: знання, культура, освіта /А.А. Машталер. // Еліта: витоки, сутність, перспектива / В.Г.Кремень, В.В.Ільїн, С.В.Пролеєв [та ін.]; за ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во «Знання» України, 2011. – С. 275-314.

Сфера наукових інтересів: філософія освіти, культурологія, мистецтвознавтсво, етика, естетика.

 

ПРОДАНЮК Федір Миколайович, кандидат історичних наук, доцент. 

У 1988 році закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1988 року  — асистент, доцент кафедри українознавства Київського національного університету технологій та дизайну. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Внутрішня політика Української Держави (29 квітня — 14 грудня 1918 р.)». З вересня 2006 року — в.о. зав. кафедрою українознавства. Коло наукових інтересів: Українська революція, Українська Держава гетьмана П.Скоропадського. Автор понад 50 наукових на навчально-методичних видань, навчального посібника з «Історії України» для студентів-іноземців, співавтор 3-х монографій.

 

КАДЛУБОВИЧ Тетяна Іванівна, кандидат політичних наук, доцент. 

Сфера наукових інтересів – політична комунікація, політична психологія, мотивація політичної поведінки тощо. Є автором навчального посібника, наукових статей та методичних розробок.

 

МНОЖИНСЬКА Руслана Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент. 

У 1992-му році закінчила Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. У 2006-му році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Релігійно-філософські погляди С. Оріховського в контексті віросповідного розмаїття в Україні (1 пол. XVI ст.)». У КНУТД працює з 2006-го року. Наукові праці: 1 монографія, автор статей, підручника з грифом МОНУ «Історія філософії. Антична філософія – філософія доби Нового часу». Хрестоматія.

Коло наукових інтересів: історія філософії, релігієзнавство.

 

ЧЕКАЛЬ Людмила Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент.

У 1979-му році закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1989-му році захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціальна природа та гносеологічні особливості компенсаційної функції релігійної свідомості». У КНУТД працює з 1989-го року. Автор понад 60 наукових робіт. Було опубліковано 12 статей у коллективній монографії – «Історичний хронологічний довідник».

Коло наукових інтересів: філософія релігії, філософіія науки,філософія освіти, морально-релігійна проблематика. Брала участь у міжнародних наукових конференціях за кордоном.

 

ЧЕРНЯК Дарина Сергіївна, кандидат соціологічних наук, доцент.

Закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет соціології та психології (2002) р. В 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю теорія та історія соціології та здобула науковий ступінь кандидата соціологічних наук. З 01.07.2011 присвоєне вчене звання доцент кафедри політології і соціології. З 2005 по 2009 р. працювала в Київському економічному інституті менеджменту. З вересня 2007 р. по червень 2009 р. працювала за сумісництвом в КНУТД на посаді доцента кафедри політології та соціології. З вересня 2009 р. по серпень 2012 р. – доцент кафедри політології і соціології КНУТД. З серпня 2012 – по теперішній час. – доцент кафедри ФПУ. Автор 40 науково-методичних праць, в тому числі навчального посібника (з грифом МОНУ) з курсу «Політологія» 

(Політологія: Посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів – К:, КНУТД. 2010), монографії у співавторстві з проф. д. іст. наук Пиріг О.А. (Пиріг О.А., Черняк Д.С. «Підприємництво в Україні: від витоків до сьогодення.» – К: УкрДрук, 2011), навчального посібника з курсу «Соціологія» (Социология. Хрестоматия – Учебное пособие – К: КНУТД, 2012), навчального посібника у співавторстві  (з грифом МОНУ) з курсу «Політологія» (Політологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посібник / За ред. В.Ф. Цвиха. – К.: Знання, 2012), навчального посібника у співавторстві з курсу «Політологія» (Політична система  сучасного суспільства: навч. посібник / В.В. Мадіссон,  Т.І. Кадлубович, Д.С. Черняк та ін. -  К.: КНУТД, 2015), навчального посібника (у співавторстві)  з курсу «Філософія, політологія, соціологія» (Філософія, політологія, соціологія. Практикум для самостійної роботи студентів: навчальний посібник / А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк та ін. – К.: КНУТД, 2017. – 263 с.). Відповідальний за наукову роботу та науково-дослідну роботу студентів по кафедрі. Заступник зав. кафедри. Секретар Вченої та Науково-методичної ради ННІСТН.  

Коло наукових інтересів:стан та проблеми системи вищої освіти України.

 

ГРЄБЄННІКОВА Наталія Володимирівна, старший викладач.

Працює на кафедрі з 2000 року. Ведеться плідна робота над кандидатською дисертацією з соціології.

Коло наукових інтересів складають проблеми цінностей особистості, розвиток та розбудова демократичного суспільства тощо. 

 

ПАРХОМЕНКО Наталія Василівна, старший викладач.

Освіта вища. Старший викладач кафедри філософії, політології та українознавства. Працює над дисертаційним дослідженням «Міграційні процеси в етнонаціональному просторі України». Навчається в аспірантурі (філософський факультет Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка) Бере участь у міжнародних конференціях. Автор наукових статей та методичних вказівок.

 

Навчальні і лабораторні приміщення

Навчальні  аудиторії: 4-401-а, 4-405, 4-407, 4-409, 4-402, 4-414, 4-416. 

Наукова діяльність

Викладачі  кафедри здійснюють   дослідження   згідно  річного тематичного  плану  НДДКР. 

За   2014 рік викладачі  кафедри ФПУ взяли  участь у  31  конференції  внутрішнього,  всеукраїнського  та  міжнародного  рівня. У 2015 році - у  12  конференціях, з них в 9 – міжнародного рівня, 2 круглих  столах  внутрішнього рівня та 1 семінарі  міжнародного рівня, в 2016 році - у  23  конференціях

В  2017 році викладачі  кафедри  взяли участь у 5 кафедральних  наукових  семінарах, 6 круглих  столах  внутрішнього рівня,  12 конференціях  міжнародного рівня, 4 конференціях  всеукраїнського рівня, 1 конференції   внутрішнього рівня,  2 конференціях  за  кордоном (Словацька  Республіка, Польща).

В 2014 році було  опубліковано:  статей  -14, тез  доповідей на  конференціях – 8,   методичних рекомендацій – 21.

В  2015 році  було  опубліковано:  статей  - 13 (з них 9 у фахових  виданнях, 2 в зарубіжних виданнях), тез  доповідей на  конференціях – 5,   методичних рекомендацій – 16, 1 термінологічний словник.

В  2016 році  було  опубліковано:  статей  - 19, тез  доповідей на  конференціях – 12,   методичних рекомендацій – 11, 1 термінологічний словник.

В  2017 році було  опубліковано: статей  - 18  ( 10  у фахових  виданнях, 1 стаття в зарубіжних виданнях, 7 статей в інших виданнях;  одна  стаття  в  Web of science,  одна  в Scopys),  тез  доповідей на  конференціях 10 (3 всеукраїнського  рівня, 7 міжнародного рівня),    методичних рекомендацій – 5,  термінологічних словників - 2.

В  рамках  програми  «Підручник» підготовлено  навчальний  посібник «Політична  система  сучасного суспільства» (автори: Мадіссон  В.В., Кадлубович Т.І.,  Черняк  Д.С.,  Пархоменко  Н.В.), навчальний   посібник «Українські  мислителі ХІХ-ХХ ст. Хрестоматія» (упор. Множинська Р.В.), «Філософія, політологія, соціологія. Практикум для самостійної роботи студентів» навчальний посібник  (А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк та ін.), навчальний  посібник для  іноземних студентів «Философия. Политология. Социология: хрестоматия»  (А.В.  Сакун, Т.І.  Кадлубович, Р.В.  Множинська, О.І.  Хромова, Д.С.  Черняк ).

Викладачами  кафедри  було  підготовлено  монографії: Сакун А.В.   Евристика сучасності:  знання,  інновації,  творчість. – К., Книга, 2015 – 352. Синергетика i освіта : Колективна монографiя / Від. ред. В. Г. Кремень.– К.: Ін-т обдаров. дитини НАПН України, 2014. – 348с. (Ільїна  А.А.) Синергетика  і творчість: монографія / за ред. В.Г.Кременя. – К.:  Інститут обдарованої дитини, 2014. – 314 с. (Ільїна А.А.)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

На кафедрі філософії, політології та українознавства читаються лекції і проводяться семінарські заняття з  дисциплін:

  1. Українська та зарубіжна культура
  2. Філософія, політологія, соціологія
  3. Релігієзнавство
  4. Етика та естетика
  5. Полiтологiя
  6. Логіка

 

Навчальні дисципліни: ДВРЗК

«Філософія успіху».Що таке успіх? Як його досягнути? Ці питання цікавлять особистість, яка бажає навчитися керувати собою, впливати на людей та досягати успіху в різних сферах життя. Успіх – це здійснення мети та стан задоволення від цього. Дисципліна допоможе актуалізувати прагнення студента до успіху, розкрити об’єктивні та суб’єктивні чинники неуспішності, дозволить перемогти неорганізованість, особистісні страхи, комплекси, невпевненість.  

«Вербальна конфліктологія». При вивченні курсу студенти отримають  уявлення  про імідж  ділової   людини, манеру  її  поведінки в повсякденному  житті, в процесі  публічних виступів,  веденні  ділових переговорів, в конфліктних ситуаціях. Знання,  отримані при  вивченні  курсу,  стануть в нагоді  при  підготовці  до проведення  ділових  зустрічей, їх стратегії, дозволять на основі   зовнішніх ознак  встановити індивідуально-особистісні та поведінково-психологічні особливості  співбесідника, набути навичок  ведення  дискусій тощо.

«Психологія та соціологія  сім'ї». Курс   покликаний  дати  уявлення  про  еволюцію і сутність шлюбно-сімейних відносин, особливості їх виникнення, становлення, стабілізації, функції  сім'ї, проблеми   та  конфлікти  в  сім'ї,  динаміку сімейних  відносин, проблеми самотності,  сімейне  виховання, причини та наслідки розлучень,  шляхи збереження  сім'ї.

Навчально-методичне забезпечення

Викладачі кафедри постійно оновлюють методичні вказівки та навчально-методичну літературу для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Спеціальність

Кафедра не є випускаючою, проте  дисципліни, які читають викладачі кафедри ФПУ є нормативними. 

Студенти

Викладачі  кафедри активно залучають молодь до  наукового життя,  самостійних  досліджень.

Зокрема, в рамках ХІІ  Ввсеукраїнської  наукової конференції  молодих  вчених та студентів „Наукові розробки  молоді на  сучасному  етапі” працювали секції: „Філософські  науки”, „Українознавство”, „Політологія, соціологія, право”, „Семантика символів та орнаментів”. Загальна  кількість  учасників  - 98. До участі в вузівському  конкурсі  студентських наукових робіт  по секції „Суспільні та гуманітарні науки” (2013 рік) було залучено  11  чоловік.

В  2014  році  було  залучено  84  студенти  до участі  в ХІІІ Всеукраїнській  науковій  конференції молодих учених та студентів.  Секції «Соціологія,  політологія, право», «Філософські  науки», «Українознавство». Під  науковим керівництвом  викладачів  кафедри було опубліковано 47 тез доповідей. У  вузівському  конкурсі  студентських  робіт  взяло  участь  14  студентів. 

В 2015  році  було  залучено  65  студентів  до участі  в ХІV Всеукраїнській  науковій  конференції молодих учених та студентів.  Секції «Соціологія,  політологія, право», «Філософські  науки», «Українознавство». Під  науковим керівництвом  викладачів  кафедри було підготовлено до друку 54 тези доповідей.

В 2017  році  було  залучено 95 студентів  до участі  в ХVІ Всеукраїнській  науковій  конференції молодих учених та студентів.  Секції «Політологія та соціологія», «Філософські  науки», «Українська та зарубіжна  культура». Під  науковим керівництвом  викладачів  кафедри було підготовлено до друку 65 тез доповідей.

В 2018  році    залучено 85 студентів  до участі  в ХVІІ Всеукраїнській  науковій  конференції молодих учених та студентів.  Секції «Політологія та соціологія», «Філософські  науки», «Українська та зарубіжна  культура».

Традиційно кафедра проводить  виставки-презентації   творчих студентських робіт.  В 2014 р. кафедрою було організовано 13  виставок,  загальна   кількість робіт  представлених  на  виставках  - 259. В 2015 р. кафедрою було організовано 15  виставок  внутрішнього рівня  з  загальною  кількістю експонатів – 216.

Перспективи для студентів

Дисципліни, які  читаються  на кафедрі є обов’язковими  для  вивчення  незалежно від обраної  студентом  професії, оскільки  спрямовані  на  підвищення  рівня  загальної  культури,  формування  світогляду, розширення  кругозору, дають уявлення  сучасній  молодій  людині    про суспільство, історію   його формування та процеси,  які   відбуваються в ньому. 

Флешмоб до Дня матері «Дарую своє серце мамі»

 

Флешмоб до Дня матері «Дарую своє серце мамі» (2018 р)

 

Відвідування студентами історико-меморіального музею Михайла Грушевського

 

Відвідування  студентами  першокурсниками  музею історії КНУТД

 

Написання диктанту на знання Конституції України

 

Змагання  між командами факультетів,
присвячене 565-літтю з дня народження Леонардо да Вінчі

 

Тематичний  вечір  до 155-річчя О.Генрі,  видатного американського письменника

 

Сковородинські  навчання «Пізнай  себе»

 


В рамках  відзначення  року  Японії  в Україні  кафедра організувала фестиваль  японської культури

 

Філософські читання  з нагоди  Міжнародного дня  філософії


Крулий стіл до дня Вишиванки (2017 рік)

 

Студенти 1 курсу факультету хімічних та біофармацевтичних технологій в Національному  музеї  Тараса  Шевченка

 

Шевченківські  літературні читання 

 

Літературний  вечір, присвячений Всесвітньому  дню поезії

 

«Великодня світлиця» - майстер – клас з писанкарського мистецтва


Студентські гуртки

В 2016-2017 н.р.  на кафедрі діяли 8 наукових гуртків, зокрема «Логос» (керівник: Пархоменко Н.В.), «Аверс» (керівник  Проданюк Ф.М.), «Мундир» (керівник: Проданюк Ф.М.), «Родина» (керівник Грєбєннікова Н.В.), «Ренессансний гуманізм в Україні» (керівник Множинська Р.В.), «Політична психологія» (керівник Кадлубович Т.І.), «Людина Відродження» (керівник Черняк Д.С.), «Релігії в сучасному світі» (керівник Чекаль Л.А.).

Випускники

Кафедра не є випускаючою, проте може пишатися випускниками, які навчалися в КНУТД та працюють на примноження  авторитету та успіху університету на ринку освітянських послуг. Кафедра працює зі студентами всіх спеціальностей на всіх факультатах. 

Зарубіжне партнерство

Кафедра активно співпрацює з кафедрами гуманітарного спрямування провідних навчальних закладів України. Викладачі приймають участь у конференціях, тренінгах, наукових та методичних семінарах міжвузівського та міжнародного рівня.