КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Інститут права та сучасних технологій навчання

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА (ФПУ)

САКУН Айта Валдуровна

доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0406, 4-0408

Телефони для довідок:  +38044-256-29-70 (викладацька), +38044-256-29-12 (кабінет зав. кафедрою)

e-mail

Сторінка в  www.facebook.com

Про кафедру
Історія

Кафедру філософії, політології та українознавства було створено у липні 2012 року шляхом об’єднання трьох кафедр університету (філософії та культурології; політології та соціології й українознавства). Очолила кафедру доцент  Ільїна А.А. З 2015 року очолює кафедру доктор філософських наук, доцент Сакун А.В.

Витоки створення кафедри сягають у далекі 1930-ті роки. З того часу кафедра мала різні назви: суспільних наук; історії ВКП(б) (1938 – 1941); основ марксизму-ленінізму (1941 – 1962); марксистсько-ленінської філософії та наукового комунізму (1962 – 1971); історії КПРС (1962 – 1990); політичної історії ХХ століття (1990 – 1992). У 1971 році кафедра наукового комунізму (пізніше – кафедра політології і соціології) стала самостійною. З квітня 1992 року працює кафедра історії України, яка з 1994 року стала називатися кафедрою українознавства. У 1993 році було створено кафедру філософії та культурології.

В різні роки ці кафедри очолювали: Аветисьян А.А., Бесарабов М.О., Гаркуша Л.Б., Жданов С.М., Кикалов Г.Т., Кочержинський М.В., Лузик К.С., Мадіссон В.В., Манзенко П.Т., Мусієнко В.В., Новаковський І.В., Обушний М.І., Пітов В.І., Почапський А.М., Причепій Є.М., Проданюк Ф.М., Романцов В.О., Урбанський Л.В., Чабай П.Ю., Черненко Н.В.

Тут працювали відомі вчені: доктор філософських наук, професор Канак Ф.М.; доктор філософських наук, член Спілки художників України Легенький Ю.Г.; доктор філософських наук, професор Лобас В.Х.; доктор філософських наук, професор Почапський А.М, доктор філософських наук, професор Причепій Є.М., доктор історичних наук, професор Мадіссон В.В.

Головними функціями кафедри є: ведення навчального процесу, науково-методична і наукова, організаційно-виховна робота.

Кафедра також здійснює підготовку аспірантів та пошукачів усіх профілів до складання екзамену з філософії науки і методології досліджень.

Систематично готуються методичні комплекси та посібники з усіх дисциплін, що читаються викладачами кафедри.

Видано ряд наукових праць та монографій, зокрема: «Культура інноваційного мислення в освіті: інформація, творчість, знання» (Машталер А.А.), «Феномен інновації: освіта, суспільство, культура: монографія»  (Машталер А.А., у співавторстві), «Еліта: витоки, сутність, перспектива» (Машталер А.А., у співавторстві), «Основи філософії приватного права» (Мадіссон В.В.), «Сучасна українська геополітика» (Мадіссон В.В.), «Політологічний енциклопедичний словник» (Мадіссон В.В. у співавторстві), «Проблеми соціології приватного права» (Мадіссон В.В.), «Комунікативні стратегії інформаційного суспільства» (Суший О.В.), «Підприємництво в Україні від витоків до сьогодення» (Пиріг О.А., Черняк Д.С.), «Політологія: Посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів» (Черняк Д.С.), «Філософія. Підручник» (Причепій Є.М., Чекаль Л.А. у співавторстві), посібник «Логіка» (Тур М.Г.), «Філософія. Навчально-методичний комплекс» (Чекаль Л.А.), «Релігієзнавство. Навчально-методичний комплекс» (Чекаль Л.А.), методичні рекомендації з філософії для аспірантів (Ільїна А.А., Чекаль Л.А.),  методичні рекомендації викладачам і студентам «Сторінки політичної історії України» (відповід. ред. Романцов В.О.), «Історія України. Україна на початку 90-х років ХХ ст. Короткий демографічний огляд (Конспект лекцій)» (Романцов В.О.), «Учебные тексты и задания по истории Украины» (Волинець В.В., Демчук В.С., Ленський А.І.), «Політичні партії в Україні (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.)» (Демчук В.С., Ленський А.І.), «Українські землі між двома світовими війнами. – Східна Галичина в 20-30-х роках ХХ ст.» (Захожай З.В.), «Український вибір: політичні системи ХХ ст. і пошук власної моделі суспільного розвитку» (Солдатенко В.Ф., Бевз Т.А., Проданюк Ф.М., Бойко О.Д. та ін.), «Студенство як важливий фактор громадсько-політичного життя в Україні (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.)» (Яремчук В.Д.), «Історія України. Джерельний літопис» (Червінський В.І., Обушний М.І., Горбань Т.Ю., Кругляков В.Є.), «Еволюція матеріалів для одягу» (Богданов Г.Г., Захожай З.В.), «Історія української та зарубіжної культури» (Клапчук С.М., Білик Б.І., Горбань Ю.А., Червінський В.І.), «Історія сучасного світу: соціально-політична історія ХV – ХХ ст.» (Горбань Ю.А., Білик Б.І., Дячук Л.В., Червінський В.І.), фотоальбом з текстом «Вишиванка Східного Поділля» (Причепій Є.М.; Причепій Т.І.), «Філософія, політологія, соціологія. Практикум для самостійної роботи студентів» навчальний посібник  (А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк та ін.), «Философия, политология, социология: Хрестоматия: учебное  пособие» (А.В. Сакун, Т.И.  Кадлубович, Р.В.  Множинская,  Д.С. Черняк, О.И. Хромова), «Філософія, політологія, соціологія: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання» ( А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк),  «Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник» ( Р. В. Множинська, Ф. М. Проданюк).

Підготовлено електронні варіанти навчальних курсів, які викладаються, згідно до вимог Болонської декларації.

Викладачі кафедри постійно публікують результати своїх досліджень в збірках наукових праць і фахових журналах, беруть участь у наукових конференціях різного рівня.

Місія кафедри полягає в актуалізації  інтелектуально-творчої діяльності студентів. Дисципліни, що пропонує для вивчення  кафедра, та культурно-просвітницькі заходи сприяють духовному  збагаченню, спонукають мислити, розуміти своє оточення та самого себе, формують здатність до адекватного розуміння  проблем сучасного людського буття,  вміння  їх розв’язувати за рахунок  практичного застосування  знань, здобутих  в процесі  навчання.  Знання з дисциплін, які викладаються на кафедрі, надають молоді змогу оволодівати політичною та правовою культурою, розуміти закономірності розвитку суспільства, активно осмислювати проблеми сьогодення, обговорювати їх в процесі живої дискусії на заняттях та студентських наукових конференціях, що сприяє формуванню громадянської позиції в процесі побудови європейського суспільства в Україні. Колектив кафедри вносить значний доробок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства України, які володіють не лише спеціальними знаннями та навичками, але й мають духовно багатий світогляд, заснований на загальнолюдських цінностях та знаннях з гуманітарних дисциплін.

Професорсько-викладацький склад

Нині кафедра філософії, політології та українознавства складається із 7 викладачів, серед них, доцентів – 6, старших викладачів – 1. На  кафедрі  працюють 2 доктори філософ. наук, 1 канд. політ. наук,  1 канд. соц.наук, 1 канд. іст. наук, 1 канд. філос. наук.    

САКУН Айта Валдуровна, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри.

Роб.тел.: +380442562912; e-mail: [email protected]

Освіта: В 1987 р. закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «правознавство». В 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Комунікативна легітимація освіти в контексті глобалізації», спеціальність 09.00.10 – філософія освіти.  У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему: «Сучасність в когнітивному просторі мислення».

Наукові  інтереси: філософія освіти, сучасність, історія філософії.

Дисципліни:  «Філософія, політологія, соціологія», «Філософія науки і методологія досліджень», «Логіка»

Публікації: Автор понад 50 науково-методичних робіт та статей.

Сакун А.В. Освіта в контексті соціального буття / А.В.Сакун. – Донецк, 2012. – 155 с.
Сакун А.В. Етос освіти в просторі «суспільства знань» / А.В.Сакун. – Донецк, 2013. – 262 с.
Сакун А.В.  Евристика сучасності: знання, інновація, творчість / А.В.Сакун. – К., 2015. – 351 с.
Сакун А.В.   Философия, политология, социология: Хрестоматия: учебное  пособие / А.В. Сакун, Т.И.  Кадлубович, Р.В.  Множинская,  Д.С. Черняк, О.И. Хромова. – Киев: КНУТД, 2018. – 496 с.
Філософія, політологія, соціологія. Практикум для самостійної роботи студентів: навч. посіб. / [А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк, Н. В. Грєбєннікова, Н. В. Пархоменко]. - К. : КНУТД, 2017. - 260 с.
«Філософія, політологія, соціологія: навч.-метод. посібник / А.В. Сакун, Т.І.  Кадлубович, Д.С.  Черняк. – К.:  КНУТД, 2019, - 263 с.»

   

ІЛЬЇНА Антоніна Анатоліївнадоктор філософських наук, доцент. 

Освіта: Закінчила в 1998 році Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І.К. Карпенко-Карого за спеціальністю театрознавство. 2003 рік – захистила кандидатську дисертацію «Соціодинаміка свідомості у вимірах особистісного буття» за спеціальністю 09.00.03. – соціальна філософія та філософія історії. Захистила докторську дисертацію «Потенціал освіти в трансформаціях суспільства знань» за спеціальністю 09.00.10 - філософія освіти.

Наукові  інтереси: філософія освіти, культурологія, мистецтвознавтсво, етика, естетика.

Дисципліни: «Філософія, політологія, соціологія», «Українська  та  зарубіжна  культура»

Публікації:

Машталер А. А. Культура інноваційного мислення в освіті: інформація, творчість, знання / А. А. Машталер. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – 286 с.
Машталер А.А. Культура в просторі інноваційного мислення / А.А. Машталер // Феномен інновації: освіта, суспільство, культура: монографія / за ред. В.Г.Кременя. – К.: Педагогічна думка. – 2008. – С. 227-242.
Машталер А.А. Еліта постіндустріального суспільства: знання, культура, освіта /А.А. Машталер. // Еліта: витоки, сутність, перспектива / В.Г.Кремень, В.В.Ільїн, С.В.Пролеєв [та ін.]; за ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во «Знання» України, 2011. – С. 275-314.

 

ПРОДАНЮК Федір Миколайович, кандидат історичних наук, доцент. 

Освіта: У 1988 році закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1988 року  — асистент, доцент кафедри українознавства Київського національного університету технологій та дизайну. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Внутрішня політика Української Держави (29 квітня — 14 грудня 1918 р.)». З вересня 2006 року — в.о. зав. кафедрою українознавства.

Наукові  інтереси: Українська революція, Українська Держава гетьмана П.Скоропадського.

Дисципліни: «Українська та  зарубіжна  культура», «Українознавство».

Публікації: Автор понад 50 наукових на навчально-методичних видань, навчального посібника з «Історії України» для студентів-іноземців, навчального посібника з «Української та зарубіжної культури», довідника «Українська та зарубіжна культура: видатні діячі національної та світової культури», співавтор 3-х монографій.

Відповідальний  за методичну роботу на кафедрі.

 

КАДЛУБОВИЧ Тетяна Іванівна, кандидат політичних наук, доцент. 

Наукові  інтереси: політична комунікація, політична психологія, мотивація політичної поведінки.

Дисципліни: «Філософія, політологія, соціологія», «Філософія  успіху».

Публікації:

Політична система  сучасного суспільства: навч. посібник / В.В. Мадіссон,  Т.І. Кадлубович, Д.С. Черняк та ін. -  К.: КНУТД, 2015
Сакун А.В.   Философия, политология, социология: Хрестоматия: учебное  пособие / А.В. Сакун, Т.И.  Кадлубович, Р.В.  Множинская,  Д.С. Черняк, О.И. Хромова. – Киев: КНУТД, 2018. – 496 с.
Філософія, політологія, соціологія. Практикум для самостійної роботи студентів: навч. посіб. / [А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк, Н. В. Грєбєннікова, Н. В. Пархоменко]. - К. : КНУТД, 2017. - 260 с.
«Філософія, політологія, соціологія: навч.-метод. посібник / А.В. Сакун, Т.І.  Кадлубович, Д.С.  Черняк. – К.:  КНУТД, 2019, - 263 с.»

Відповідальний  за організаційно-виховну  роботу  на кафедрі.

 

МНОЖИНСЬКА Руслана Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент. 

Освіта: У 1992-му році закінчила Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. У 2006-му році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Релігійно-філософські погляди С. Оріховського в контексті віросповідного розмаїття в Україні (І пол. XVI ст.)».

У КНУТД працює з 2006-го року.

Наукові  інтереси: історія філософії, релігієзнавство.

Дисципліни: «Українська та зарубіжна культура», «Флософія, політологія, соціологія», «Українознавство».

Публікації: 1 монографія, автор статей, підручника з грифом МОНУ «Історія філософії. Антична філософія – філософія доби Нового часу». Хрестоматія.
Сакун А.В.   Философия, политология, социология: Хрестоматия: учебное  пособие / А.В. Сакун, Т.И.  Кадлубович, Р.В.  Множинская,  Д.С. Черняк, О.И. Хромова. – Киев: КНУТД, 2018. – 496 с.
«Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник» / Р. В. Множинська, Ф. М. Проданюк. - К. КНУТД, 2018
Українська та зарубіжна культура: видатні діячі національної та світової культури: довідник / [Р. В. Множинська, Ф. М. Проданюк, Н. В.Грєбєннікова]. - Київ : КНУТД, 2019.

 

ЧЕРНЯК Дарина Сергіївна, кандидат соціологічних наук, доцент.

Освіта: Закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет соціології та психології (2002) р. В 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю теорія та історія соціології та здобула науковий ступінь кандидата соціологічних наук. З 01.07.2011 присвоєне вчене звання доцент кафедри політології і соціології. З 2005 по 2009 р. працювала в Київському економічному інституті менеджменту.

З вересня 2007 р. по червень 2009 р. працювала за сумісництвом в КНУТД на посаді доцента кафедри політології та соціології. З вересня 2009 р. по серпень 2012 р. – доцент кафедри політології і соціології КНУТД. З серпня 2012 – по теперішній час – доцент кафедри ФПУ. 

Наукові  інтереси: стан та проблеми системи вищої освіти України.

Дисципліни: «Філософія, політологія, соціологія», «Філософія  успіху»

Публікації: Автор навчального посібника (з грифом МОНУ) з курсу «Політологія» (Політологія: Посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів – К:, КНУТД. 2010), монографії у співавторстві з проф. д. іст. наук Пиріг О.А. (Пиріг О.А., Черняк Д.С. «Підприємництво в Україні: від витоків до сьогодення.» – К: УкрДрук, 2011), навчального посібника з курсу «Соціологія» (Социология. Хрестоматия – Учебное пособие – К: КНУТД, 2012), навчального посібника у співавторстві  (з грифом МОНУ) з курсу «Політологія» (Політологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посібник / За ред. В.Ф. Цвиха. – К.: Знання, 2012), навчального посібника у співавторстві з курсу «Політологія» (Політична система  сучасного суспільства: навч. посібник / В.В. Мадіссон,  Т.І. Кадлубович, Д.С. Черняк та ін. -  К.: КНУТД, 2015), навчального посібника (у співавторстві)  з курсу «Філософія, політологія, соціологія» (Філософія, політологія, соціологія. Практикум для самостійної роботи студентів: навчальний посібник / А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк та ін. – К.: КНУТД, 2017. – 263 с.), навчального посібника (у співавторстві)  з курсу «Філософія, політологія, соціологія» (Сакун А.В.   Философия, политология, социология: Хрестоматия: учебное  пособие / А.В. Сакун, Т.И.  Кадлубович, Р.В.  Множинская,  Д.С. Черняк, О.И. Хромова. – Киев: КНУТД, 2018. – 496 с.),  навчально-методичного посібника  (у співавторстві)  «Філософія, політологія, соціологія: навч.-метод. посібник / А.В. Сакун, Т.І.  Кадлубович, Д.С.  Черняк. – К.:  КНУТД, 2019, - 263 с.»

Відповідальний за наукову роботу та науково-дослідну роботу студентів по кафедрі. Заступник зав. кафедри. Секретар Вченої та Науково-методичної ради ННІСТН. 

 

ГРЄБЄННІКОВА Наталія Володимирівна, старший викладач.

Працює на кафедрі з 2000 року.

Наукові  інтереси: проблеми цінностей особистості, розвиток та розбудова демократичного суспільства.

Дисципліни: «Філософія, політологія, соціологія», «Українська  та зарубіжна  культура».

Публікації: Практикум для самостійної роботи студентів: навчальний посібник / А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк, Н.В. Грєбєннікова  та ін. – К.: КНУТД, 2017. – 263 с.,
Українська та зарубіжна культура: метод. вказівки до самостійної роботи / упор.: Р. В. Множинська, Ф. М. Проданюк, Н. В. Грєбєннікова. - Київ : КНУТД, 2019
Українська та зарубіжна культура: плани семінарських занять для студентів заочної форми / упор.: Р. В. Множинська, Ф. М. Проданюк, Н. В. Грєбєннікова. - Київ : КНУТД, 2019
Українська та зарубіжна культура: метод. рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання / упор.: Р. В. Множинська, Ф. М. Проданюк, Н. В. Грєбєннікова. - Київ : КНУТД, 2019
Українська та зарубіжна культура: видатні діячі національної та світової культури: довідник / [Р. В. Множинська, Ф. М. Проданюк, Н. В.Грєбєннікова]. - Київ : КНУТД, 2019.

 

Навчальні і лабораторні приміщення

Навчальні  аудиторії: 4-401,  4-401-а, 4-405, 4-407, 4-409, 4-402, 4-414, 4-416. 

Наукова діяльність

Викладачі  кафедри здійснюють   дослідження   згідно  річного тематичного  плану  НДДКР за темою «Дослідження  проблем гуманітарних наук», публікують результати наукових доробок у збірниках наукових праць і фахових журналах, беруть участь у наукових конференціях міжнародного та всеукраїнського рівня.

Рік

Кількість  конференцій

Кількість статей

Кількість тез

Кількість методичних рекомендацій

Кількість словників,

довідників

Кількість навчальних посібників

2014

31

14

8

21

 

 

2015

12

13

5

16

1

1

2016

23

19

12

11

1

 

2017

17

18

10

5

2

1

2018

15

19

10

4

2

2

2019

15

11

34

13

2

1

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

На кафедрі філософії, політології та українознавства читаються лекції і проводяться семінарські заняття з  дисциплін:

1. Українська та зарубіжна культура. Курс дозволяє  розглянути  українську  культуру  як  систему  національних цінностей в раціональному  поєднанні  з розвитком   світового культурного процесу, розкрити  історичний  поступ  вітчизняної  та  світової культури від найдавніших  часів  до  сьогодення, ознайомитися  з  фундаментальними досягненнями  культури на різних етапах людської  історії.

2. Курс «Філософія, політологія, соціологія» покликаний сформувати   уявлення про світ та  місце  в ньому  людини, можливості  його пізнання та перетворення, усвідомлення  людиною цілей  та сенсу життя.

3. «Логіка» надасть  уявлення   про форми, методи та закони  інтелектуальної пізнавальної  діяльності,  способи доведень та  спростувань.

4. «Українознавство » - дисципліна, що інтегрує  знання  з  історії, природознавства,  етнографії,  суспільствознавства,  філософії, археології, культурології, і яку пропонують іноземним  студентам, що обрали  для  себе  навчання  в Україні, а отже  мають  ознайомитися з історією,  культурою,  звичаями, традиціями, політикою України,  особливостями української  ментальності, специфікою та закономірностями етно-, націє-,  державотворення, з’ясувати феномен  українства, походження, особливості  матеріального  та  духовного буття українського етносу, сформувати  цілісне  уявлення  про Україну та світове українство.

5. Курс  «Філософія  успіху» є вибірковим,  його мета –  сформувати у студентів уявлення про успіх як комплексний соціокультурний феномен, його світоглядні основи, сприяти формуванню мотивації успіху в житті, створенню образу успішної людини, розумінню шляхів досягнення успіху в сучасному суспільстві, навчити молодих людей мислити позитивно, боротися зі стресами, будувати взаємини та взаємодію з оточенням, розуміти сенс життя та власне призначення – бути щасливим та успішним,  осмислювати власний життєвий досвід та перспективи саморозвитку та самовдосконалення.   

6. «Філософія науки і методологія досліджень».

Навчально-методичне забезпечення

Викладачі кафедри постійно оновлюють методичні вказівки та навчально-методичну літературу для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Спеціальність

Кафедра не є випускаючою, проте  дисципліни, які читають викладачі кафедри ФПУ є нормативними. 

Студенти

Викладачі  кафедри активно залучають молодь до  наукового життя,  самостійних  досліджень.

Доброю традицією стало проведення кафедрою Філософських читань  з нагоди  Міжнародного дня  філософії, Сковородинських читань.  Під керівництвом  викладачів кафедри  студенти готують доповіді на  міжнародні та всеукраїнські конференції,  круглі столи та наукові семінари внутрішнього рівня.

Виявленню  творчо обдарованої  молоді, розвитку її  потенціалу сприяють наукові  гуртки, що  функціонують  на кафедрі: «Софія», «Соціум», «Наукові  студії», «Мундир», «Ренесансний  гуманізм  в Україні».

Кафедра плекає традиції та звичаї українського народу, прищеплює  молодим людям любов  до рідного краю,  власної  культури, формує  почуття національної  гідності, патріотизму, толерантності. Варто  згадати  заходи, організовані  кафедрою, що стали  доброю традицією: Шевченківські  дні,  Сковородинські  навчання «Пізнай  себе», відзначення  знаменних та пам’ятних дат: День  Соборності  України, вшанування  пам’яті загиблих  під  час  другої  Світової війни, Голодомору 1932-1933 рр., Чорнобильської трагедії, визволення України від фашистсько-німецьких загарбників, революції гідності; проведення  творчих конкурсів та арт-проектів до Дня  вишиванки, Великодніх та Різдвяних свят. 

Кафедра сприяє формуванню у студентства  естетичних  смаків, почуття  прекрасного ( як приклад можна  назвати такі заходи: майстер-класи з виготовлення ляльки-мотанки, писанкарства, літературні вечори в рамках відзначення  міжнародного  дня  поезії), уявлення  про роль  сім'ї та сімейні  цінності, про які мова йде в рамках відзначення міжнародного дня  матері та  міжнародного дня  сім'ї.     

З метою пізнання історії, культури України, викладачі  кафедри  ініціюють  краєзнавчі  вікторини, фотовиставки студентських робіт   «Кожному мила своя сторона», «Світе тихий, краю милий, Моя  Україно… »,  відвідування  музеїв  Києва  та України, створення студентами анімованих презентацій – віртуальних екскурсій вітчизняними музеями та музеями світу. 

Перспективи для студентів

Дисципліни, які  читаються  на кафедрі є обов’язковими  для  вивчення  незалежно від обраної  студентом  професії, оскільки  спрямовані  на  підвищення  рівня  загальної  культури,  формування  світогляду, розширення  кругозору, дають уявлення  сучасній  молодій  людині    про суспільство, історію   його формування та процеси,  які   відбуваються в ньому. 

 

Флешмоб до Дня матері «Дарую своє серце мамі»

Відвідування студентами історико-меморіального музею Михайла Грушевського

Відвідування студентами Національного музею Тараса Шевченка

Сковородинські навчання «Пізнай себе»

Філософські читання з нагоди Міжнародного дня філософії

Круглий стіл до дня Вишиванки 

«Великодня світлиця» - майстер-клас з писанкарського мистецтва

Шевченківські літературні читання

Літературний вечір, присвячений Всесвітньому дню поезії

Виставка творчих  робіт  студентів КНУТД 
«Трипілля – визначна  пам’ятка  української  та світової  культури»

Студентські гуртки

На кафедрі діють 5 наукових гуртків: «Мундир» (керівник: Проданюк Ф.М.), «Софія» (керівник: Сакун А.В.), «Ренесансний гуманізм в Україні» (керівник Множинська Р.В.), «Соціум» (керівник Грєбєннікова Н.В), «Наукові студії» (керівник Кадлубович Т.І., Черняк Д.С. ).

Випускники

Кафедра не є випускаючою, проте може пишатися випускниками, які навчалися в КНУТД та працюють на примноження  авторитету та успіху університету на ринку освітянських послуг. Кафедра працює зі студентами всіх спеціальностей на всіх факультатах. 

Зарубіжне партнерство

Кафедра активно співпрацює з кафедрами гуманітарного спрямування провідних навчальних закладів України та Європи. Викладачі приймають участь у конференціях, тренінгах, наукових та методичних семінарах міжвузівського та міжнародного рівня.