КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

ЗАДЕРЕЙ Петро Васильович

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0704, 4-0708

Телефони для довідок:  +38044-256-29-58, +38044-256-21-58

e-mail

 https://www.facebook.com

Про кафедру
Історія

Кафедра вищої математики Київського національного університету технологій та дизайну була створена в 1930 році.

Першим завідувачем кафедри вищої математики у цьому навчальному закладі в період з 1930 по 1938 роки був професор Юрій Дмитрович Соколов (1896-1971). Ним опубліковано більше 100 наукових праць (в тому числі 2 монографії та 2 підручники) з теорії пружності небесної і аналітичної механіки, теорії фільтрації, диференціальних та інтегральних рівнянь. Серед численних його учнів є відомі вчені. За плідну працю в 1969 році його було нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, а за проявлену мужність під час ВВВ — медаллю «За оборону Києва» та внесено до списку Праведників народів світу.

З 1939р. по 1941р. і з 1944р. по 1947р. кафедрою керував професор С.І.Зуховицький, а з 1948 р. по 1949 р. - професор П.І. Іваненко.

З 1950 р. кафедру очолив професор В.П. Вельмін (1885-1974). Цю посаду він обіймав до 1964 року. В.П. Вельмін був видатним математиком, що підготував велику групу спеціалістів в галузі алгебри та теорії чисел. Лекції Володимир Петрович читав майстерно, з елементами історизму та глибокого аналізу проблеми. Він з великою увагою ставився до молоді, яка відповідала йому любов'ю. Професор В.П. Вельмін був високоосвіченою, талановитою, інтелігентною людиною, що сформувала прекрасний педагогічний колектив.

З 1964 р. по 1975 р. кафедрою керувала кандидат фізико-математичних наук О.О.Стрєльцова (1922-1978), яка працювала на кафедрі вищої математики з 1948 року. Стиль керівництва кафедрою О.О. Стрєльцової сформувався під впливом професора В.П. Вельміна і був нею достойно продовжений. Головні риси цього стилю – висока принциповість, вимогливість в поєднанні з високою культурою людських відносин. Основні наукові дослідження в галузі математичної фізики О.О. Стрєльцова поєднувала з науковими дослідженнями в галузі легкої промисловості. Олена Опанасівна багато часу і сил віддавала педагогічній роботі, вела велику науково-методичну роботу, цікавилася новими досягненнями в науці та педагогіці. Будучи музично обдарованою вона приймала участь у підготовці концертів художньої самодіяльності студентів.

У 1975, 1976 р. кафедрою завідував доктор фізико-математичних наук А.Ф. Шестопал. Після чого до 1979 року на кафедрі виконували обов'язки завідувача викладачі кафедри: доц. Ю.М. Кузнєцов, доц. М.Н. Радченко.

В періоди з 1979 р. по 1986 р., та 1992 р. по 1993 р. кафедру вищої математики очолював професор С.П. Гавеля. (нар. 1923 р.). Професор С.П. Гавеля займався науковою роботою в області теорії пружності та пластичності, досліджуючи застосування математичних методів до розв'язання конкретних прикладних задач інженерного характеру; керував науковими семінарами. Ним самостійно, а також сумісно з учнями видано велику кількість наукових робіт, серед яких є декілька монографій.

В.М. Шевцов (1944-1997), кандидат технічних наук керував кафедрою з 1987 р. по 1992 р. та з 1993 р. по 1996 р. Наукові дослідження В.М. Шевцова були пов'язані з воєнною кібернетикою та космічною технікою. Саме тут розкрився його творчий потенціал інженера і науковця. Він розробив декілька приладів, які використовувались у космічних дослідженнях і були відзначенні державними нагородами. Віктор Макарович Шевцов був талановитим педагогом і прекрасним методистом. Ним було підготовлено багато методичних матеріалів, які є взірцем для наслідування. Для прийому вступних іспитів з допомогою комп'ютерів В.М.Шевцов розробив спеціальну методику складання білетів, яка була основною протягом багатьох років. В.М. Шевцов був інтелігентною, високоморальною людиною. Він сприйняв і розвинув найкращі традиції керування кафедрою.

Професор Петро Васильович Задерей (нар. 1948) очолив кафедру в 1996 р. Його наукові інтереси пов'язані з теорією наближення функцій дійсної і комплексної змінної, ортогональними рядами. Він є автором більш ніж 150 наукових і науково-методичних робіт, є членом Вченої ради Інституту математики НАН України по захисту докторських дисертацій.

Професор П.В. Задерей читає лекції не тільки з класичних розділів вищої математики, але й впроваджує розділи сучасної математики. Багато часу віддає індивідуальній роботі зі студентами та аспірантами. Під його керівництвом на кафедрі ведеться  велика науково-методична робота. 

В різні роки на кафедрі працювали талановиті педагоги та науковці: професори М.П. Соколов, А.Ю. Лучка, В.М. Урбанський; доценти: Т.В. Боголюбова, О.М. Нестеренко, Г.Т. Заплітна, Г.С. Польща, С.І. Прокопець, В.Ю. Клепко, Т.Ф. Лучка, А.Г. Фесенко, Л.Д. Лєдньова, В.І. Дудінський, Л.В. Зубко, Н.Н. Радченко, К.І. Рамська, М.В. Шмигевський, Т.Г. Войцеховська, П.А. Попов, О.О. Мазурок, Гузь Г.В., Харитонова М.О., Попова Л.С., Фещенко Т.С., І.М. Зелепугіна; ст. вик. В.А. Петров, В.А. Сабадаш, С.Й. Чернишов, К.І. Городецька, Р.Г. Рожковська, Л.В. Отрубяннікова, В.В. Сергєєв, Г.А. Ткаченко, І.Д. Євдокименко, Н.Т. Сеннікова, Ю.М. Гріник, О.І. Кривовяз, В.І. Бодра.

Професорсько-викладацький склад

Підготовку студентів проводять 7 висококваліфікованих викладачів кафедри, з яких 2 професори, 3 доценти, 2 старших викладачі. Серед членів кафедри 2 доктори фізико-математичних наук, 5 кандидатів фізико-математичних наук.


ЗАДЕРЕЙ Петро Васильович, завідуючий кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор.

Працює на кафедрі з 1996р. Закінчив фізико-математичний факультет Луцького державного педінституту в 1970р, у 1978 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук, а у 1993р. — дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математичних наук, в 2001 р. отримав вчене звання професора.

  

БЛОХІН Олександр Леонідович, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Працює на кафедрі з 1988 року. Закінчив математико-механічний факультет Ленінградського державного університету у 1977 році; у 1984 захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук. Напрямок наукової діяльності — алгебраїчна теорія чисел та алгебраїчна геометрія.

  

ЛАГОДА Оксана Андріївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Працює на кафедрі з 1999 року. Закінчила механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка у 1996 році; у 2002 захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук. Напрямок наукової діяльності — обмеженість розв'язків різницевих рівнянь в банаховому просторі.

   

НЕСТЕРЕНКО Ольга Борисівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Працює на кафедрі з 2003 року. Закінчила механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка та Академію зовнішньої торгівлі України (друга вища освіта). У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук. Напрямок наукової діяльності — методи дослідження інтегро-диференціальних рівнянь.

  

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра вищої математики розташована в 4-му навчальному корпусі університету. Для забезпечення навчального процесу кафедра  має  лекційні аудиторії, аудиторії для практичних занять та допоміжні приміщення, а саме:

 • аудиторії для лекційних занять (4-702) , (4-703),
 • аудиторії для практичних занять (4-701, 4-705, 4-706).
Наукова діяльність

Викладачами кафедри отримано визначні результати в фундаментальних дослідженнях з математики та її застосувань, які опубліковано у вітчизняних та закордонних фахових механіко-математичних та математично-педагогічних виданнях, що включені до наукометричних баз даних. Рівень цих публікацій відповідає високим науковим стандартам, а результати викладені в них, є вагомим внеском у відповідні галузі математичної науки та педагогіки.

Викладачами кафедри розроблена система тестування для проведення модульного і рубіжного контролю знань при вивченні курсу вищої математик; розроблені форми і методи самостійної роботи студентів з вивчення курсу вищої математики у контексті кредитно-модульної системи навчання.

При кафедрі діє науковий семінар по теорії функцій під керівництвом професора П.В. Задерея, а також науково-методичний семінар, на якому розглядаються актуальні питання методики викладання курсу вищої математики в КНУТД Результати наукових досліджень викладачів кафедри впроваджуються в навчальний процес.

Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових семінарах:

 • відділу теорії функцій, відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань, відділу функціонального аналізу Інституту математики НАН України;
 • кафедри теорії ймовірностей, математичної статистики та актуарної математики КНУ ім. Т.Г. Шевченка;
 • кафедри математики та методики навчання математики НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Викладачі кафедри проводять наукові консультації співробітників та аспірантів КНУТД, виступають опонентами по кандидатських і докторських дисертаціях, рецензують наукові і методичні роботи.

Професор П.В. Задерей є членом двох спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій.

Кафедра має позитивний досвід наукової роботи із студентами, яка спрямована на залучення їх до активної наукової діяльності . Щорічно на кафедрі вищої математики проводяться математичні олімпіади, які дозволяють виявити студентів, здібних до наукової і творчої діяльності.  Кращі студенти займаються науково-дослідною роботою в студентських математичних гуртках, де мають можливість поділитися своїми науковими здобутками, обговорити нові ідеї, обмінятися думками; виступають з цікавими доповідями щодо актуальних проблем сьогодення на науково-практичних конференціях молодих вчених всеукраїнського та міжнародного рівня,  публікують тези наукових праць. Більшість із цих студентів знаходять себе у науці, продовжують свою наукову діяльність і, згодом, працюють викладачами в КНУТД.

Дисципліни кафедри

На кафедрі викладаються 3 дисципліни:

 1. Вища математика
 2. Вища та прикладна математика
 3. Теорія ймовірностей і математична статистика
Навчально-методичне забезпечення

Викладачами кафедри розроблено навчально-методичні матеріали, які забезпечують якісне навчання: програми курсів дисциплін, що викладаються на кафедрі; навчальні посібники, конспекти лекцій; методичні рекомендації для практичних занять та самостійного опрацювання матеріалу; завдання для індивідуальних робіт та тести для контроля знань студентів.

Методичне забезпечення є доступним для студентів в електронному вигляді у «Модульному середовищі освітнього процесу КНУТД».

Спеціальності

Кафедра не є випускаючою (профілюючою).

Студенти

Протягом навчального року на кафедрі проходять навчання студенти 1–3 курсів денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Перспективи для студентів

В процесі навчання  студенти зможуть:  

 • виконувати якісний і кількісний математичний аналіз процесів, які пов’язані зі спеціальністю;
 • складати математичні моделі та застосовувати відповідні математичні методи для дослідження та відшукання розв’язків прикладних задач;
 • вирішувати практичні технологічні задачі;
 • використовувати математичні моделі, методи обробки та аналізу інформації, керування технологічними процесами у подальшій практичній діяльності фахівців.