КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

ГРЄБЄННІКОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Начальник центру підвищення кваліфікації та дистанційної освіти

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, каб. 4-0216

Телефон для довідок:  тел. (044) 256-21-43

e-mail[email protected]

Напрями діяльності ЦПКДО:

 • підтримка функціонування інформаційного середовища «Модульне середовище освітнього процесу», що використовується для здобувачів інституційної форми здобуття вищої освіти;
 • організація освітньої діяльності за дистанційною (заочною з використання технологій дистанційного навчання) формою здобуття освіти
 • курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за акредитованими спеціальностями.

 

Про дистанційну форму здобуття освіти:

Дистанційна форма здобуття освіти - це індивідуалізований процес здобуття освіти, що відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, що функціонує на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

У процесі дистанційного навчання використовується електронна пошта; освітні системи управління (англ. learning management system, LMS), такі як moodle та eFront; засоби аудіо - та відеозв’язку.

Для забезпечення високого рівня якості освітніх послуг до навчального процесу залучаються провідні вчені (професори, доценти, які працюють в КНУТД) та практики (керівники підприємств та установ).

Протягом всього періоду здобуття освіти студентам надаються консультації з викладачами за допомогою електронної пошти та оn-lіnе зв’язку.

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Метою дистанційного навчання – є надання освітніх послуг шляхом застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми рівнями відповідно до державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян до вступу у навчальні заклади та підвищення кваліфікації працівників.  Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей.

 

ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Суттєвою перевагою дистанційного навчання є можливість реалізувати доступ до всіх рівнів освіти всіх тих, хто не має змоги навчатись у закладах вищої освіти за класичними формами внаслідок тих чи інших причин:

 • Брак часу. Дистанційне навчання звільняє від необхідності відвідувати навчальний заклад у визначений розкладом час. Студенти самі регламентують час занять і навчаються, коли їм зручно.
 • Професійна або інша зайнятість. Дистанційне навчання дає можливість отримати освіту всім тим, хто велику частину дня зайнятий на роботі, з дітьми або з сім’єю. Здобувати освіту можна паралельно з побудовою кар’єри і не ризикуючи втратити роботу або будучи у відпустці по догляду за дитиною.
 • Територіальна віддаленість від навчальних закладів. Дистанційне навчання – це можливість отримати освіту для тих, хто живе у віддалених регіонах країни або за кордоном. Дистанційна освіта дає унікальну можливість отримувати знання, не виїжджаючи за межі своєї країни, області, міста.
 • Фінансові можливості. Дистанційне навчання дає можливість студентам заощадити значні кошти порівняно з іншими формами здобуття освіти, отримавши при цьому якісні знання та диплом про освіту державного зразка. Перш за все, це пояснюється тим, що основу освітнього процесу при дистанційному навчанні складає цілеспрямована і контрольована самостійна робота студента, який може навчатися в зручний для себе час, і в зручному для себе місці. Відповідно, навчальний заклад знижує витрати на оплату приміщень, комунальних послуг, на заробітну плату викладачам тощо.
 • Фізичні можливості. Сучасні інформаційно-комунікативні технології, що використовуються в дистанційній освіті, дають можливість отримати освіту особам, які мають медичні обмеження для отримання освіти за традиційними формами, особам з особливими потребами.

Також перевагами дистанційної освіти є те, що така форма здобуття освіти дає можливість підвищити якість освітніх послуг шляхом залучення до підготовки та проведення дистанційного навчання, створення навчальних Web-ресурсів висококваліфікованих викладачів, фахівців-практиків з різних галузей. Студенти дистанційної форми здобуття освіти отримують повні електронні конспекти лекцій за програмою денної форми здобуття освіти. Дистанційне Інтернет-навчання сприятливо позначається і на особистісному розвитку, підвищуючи рівень самоорганізації і відповідальності, удосконалюючи рівень комп’ютерної грамотності.

Дистанційне навчання можливе будь-де, будь-коли та для будь-кого і вже стало важливою складовою віртуальної соціалізації особистості.

 

РЕГІОНАЛЬНІ ЦЕНТРИ КНУТД
 • Львівський фаховий коледж індустрії моди КНУТД , 79000, м. Львів, вул. Вороного, 6
 • Одеський технічний фаховий коледж ОНАХТ, 65006, м. Одеса, вул. Балківська, 54
 • Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну, 09117, обл. Київська, м. Біла Церква, вул. Шевченка, 91
 • Дніпровський фаховий коледж технології та дизайну, 49000, м. Дніпро, провулок Ушинського, 3
 • ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну», м. Харків, вул. Данилевського, 3
 • Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж НУВГП, 33000 м. Рівне, вул. Литовська, 53
 • Краматорський фаховий коледж технологій та дизайну, 84300, Донецька область, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 36
 • Чернівецький фаховий коледж  технологій та дизайну, 58000, м. Чернівці, вул. Євгена Гребінки, 16
Співробітники ЦПКДО ННІСТН

Інженер-програміст І категорії

Новак Дмитро Сергійович

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-21-43

e-mail: 

ІСТОРІЯ

З метою впровадження новітніх освітніх інформаційних технологій в процес навчання на базі ІПСТН у 2008 році створено Центр дистанційної освіти (ЦДО). У ЦДО, згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 732 від 22.07.2010 «Про впровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання у Київському національному університеті технологій та дизайну», здобувають освіту студенти за дистанційною формою здобуття освіти.

Вагомий внесок у його становлення та розвиток зробив перший керівник - доктор технічних наук, професор Злотенко Борис Миколайович. За час існування центру його керівниками також були Жданова Ольга Алімівна та Федорів Надія Миколаївна.

З квітня місяця 2016 року наказом №92 від 27.04.2016 року змінено назву на Центр підвищення кваліфікації та дистанційної освіти (ЦПКДО).

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освітня діяльність здійснюється за дистанційною формою здобуття вищої освіти (за заочною формою з використанням технологій дистанційного навчання) за спеціальностями:  «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Маркетинг» «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Право», «Комп’ютерні науки», «Прикладна механіка», «Галузеве машинобудування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Технології легкої промисловості», «Туризм», «Публічне управління та адміністрування».

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

В умовах соціальних трансформацій, які потребують глибинних перетворень у системі освіти, важливого значення набуває підготовка керівників університетів, академій, інститутів, коледжів, науково-педагогічних, педагогічних, працівників для роботи в інформаційному суспільстві, які здатні забезпечити супровід реалізації освітньої політики як пріоритетної функції держави, що сприяє задоволенню освітніх і духовно-культурних потреб усіх суб’єктів освітнього процесу, розвитку їхньої здатності до саморозвитку та навчання упродовж всього життя.

Особливе місце в цьому процесі належить системі підвищення кваліфікації, оскільки вона за своїм призначенням є інструментом перебудови освітньої галузі і, відповідно, соціальних перетворень на якісно новому рівні, що забезпечить розвиток національної науково-освітньої інформаційної мережі та інформаційних ресурсів за головними галузями знань, її приєднання, зокрема, до європейських науково-освітніх мереж. Саме в системі підвищення кваліфікації, враховуючи специфіку контингенту слухачів, можна створити інноваційно-розвивальне середовище, в якому, спираючись на професійний досвід фахівців, ініціювати їхній професійний та особистісний розвиток, сприяти проєктуванню слухачем власної стратегії ефективної професійної діяльності.

Головна ідея підвищення кваліфікації полягає в розвитку їхніх загальних і спеціальних (посадово-функціональних компетентностей) на основі базової освіти, професійного та життєвого досвіду, особистісних інтересів, соціальних запитів і потреб держави щодо ефективного виконання професійних обов’язків, формування інформаційно-цифрової компетентності індивідуумів в умовах інформаційного суспільства та відкритої освіти.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.04.2013 №1480л Київський національний університет може здійснювати підвищення кваліфікації слухачів за акредитованими спеціальностями обсягом 750 осіб щорічно.

ЦПКДО  організовує підвищення кваліфікації для таких категорій слухачів:

 • керівники університетів, академій, інститутів, коледжів;
 • науково-педагогічні та педагогічні працівники;
 • викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів, коледжів;
 • методисти, майстри виробничого навчання, лаборанти та інші категорії слухачів.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» підвищення кваліфікації здійснюється за інституційною (очна (денна, вечірня), заочною, дистанційною, мережевою) формою підвищення кваліфікації, форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.

У 2020-2021 навчальному році Підвищення кваліфікації ведеться за програмою «Використання цифрових технологій в освітньому процесі», затвердженою Вченою радою університету 25.11.2020, протокол № 4.

Метою підвищення кваліфікації за програмою «Використання цифрових технологій в освітньому процесі» є удосконалення управлінської, науково-методичної та професійно-фахової компетентностей слухачів з проблем використання цифрових технологій в освітньому процесі; розвитку загальних і спеціальних компетентностей; застосуванні оновлених компетентностей в умовах соціальних трансформацій.

Обсяг програми підвищення кваліфікації – 180 год / 6  кредитів ЄКТС. Обсяг одного навчального модуля встановлений у межах 30 год / 1 кредит ЄКТС.

За умови використання накопичувальної системи підвищення кваліфікації обсяг одного етапу не повинен бути меншим 30 год / 1 кредит ЄКТС.

 

ПЕРЕЛІК ВИДАНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

2021 рік