КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Центр сучасних технологій освіти ІПСТ

НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ГРЄБЄННІКОВА

Начальник центру сучасних технологій освіти ІПСТ

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, каб. 4-0216

Контактний телефон(044) 256-21-43

e-mail[email protected]

Напрями діяльності ЦСТО ІПСТ:

 • організація освітньої діяльності за дистанційною (заочною з елементами дистанційної) формою здобуття освіти з використання технологій дистанційного навчання;
 • організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за акредитованими спеціальностями;
 • організація і супровід підготовки вступників до складання зовнішнього незалежного оцінювання (національного мультипредметного тесту) та вступних випробувань з творчого конкурсу.

 

ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ – це індивідуалізований процес здобуття освіти, що відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, що функціонує на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей.

Суттєвою перевагою дистанційного навчання є можливість реалізувати доступ до всіх рівнів освіти всіх тих, хто не має змоги навчатись у закладах вищої освіти за класичними формами внаслідок тих чи інших причин:

 • Брак часу. Дистанційне навчання звільняє від необхідності відвідувати навчальний заклад у визначений розкладом час. Студенти самі регламентують час занять і навчаються, коли їм зручно.
 • Професійна або інша зайнятість. Дистанційне навчання дає можливість отримати освіту всім тим, хто велику частину дня зайнятий на роботі, з дітьми або з сім’єю. Здобувати освіту можна паралельно з побудовою кар’єри і не ризикуючи втратити роботу або будучи у відпустці по догляду за дитиною.
 • Територіальна віддаленість від навчальних закладів. Дистанційне навчання – це можливість отримати освіту для тих, хто живе у віддалених регіонах країни або за кордоном. Дистанційна освіта дає унікальну можливість отримувати знання, не виїжджаючи за межі своєї країни, області, міста.
 • Фінансові можливості. Дистанційне навчання дає можливість студентам заощадити значні кошти порівняно з іншими формами здобуття освіти, отримавши при цьому якісні знання та диплом про освіту державного зразка. Перш за все, це пояснюється тим, що основу освітнього процесу при дистанційному навчанні складає цілеспрямована і контрольована самостійна робота студента, який може навчатися в зручний для себе час, і в зручному для себе місці. Відповідно, навчальний заклад знижує витрати на оплату приміщень, комунальних послуг, на заробітну плату викладачам тощо.
 • Фізичні можливості. Сучасні інформаційно-комунікативні технології, що використовуються в дистанційній освіті, дають можливість отримати освіту особам, які мають медичні обмеження для отримання освіти за традиційними формами, особам з особливими потребами.

Також перевагами дистанційної освіти є те, що така форма здобуття освіти дає можливість підвищити якість освітніх послуг шляхом залучення до підготовки та проведення дистанційного навчання, створення навчальних Web-ресурсів висококваліфікованих викладачів, фахівців-практиків з різних галузей. Студенти дистанційної форми здобуття освіти отримують повні електронні конспекти лекцій за програмою денної форми здобуття освіти. Дистанційне Інтернет-навчання сприятливо позначається і на особистісному розвитку, підвищуючи рівень самоорганізації і відповідальності, удосконалюючи рівень комп’ютерної грамотності.

Дистанційне навчання можливе будь-де, будь-коли та для будь-кого і вже стало важливою складовою віртуальної соціалізації особистості.

 

РЕГІОНАЛЬНІ ЦЕНТРИ КНУТД
 • КНУТД , 79000, м. Львів, вул. Вороного, 6
 • Одеський технічний фаховий коледж ОНАХТ, 65006, м. Одеса, вул. Балківська, 54
 • Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну, 09117, обл. Київська, м. Біла Церква, вул. Шевченка, 91
 • Дніпровський фаховий коледж технології та дизайну, 49000, м. Дніпро, провулок Ушинського, 3
 • ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну», м. Харків, вул. Данилевського, 3
 • Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж НУВГП, 33000 м. Рівне, вул. Литовська, 53
 • Краматорський фаховий коледж технологій та дизайну, Черкаська область, м. Черкаси, бул. Шевченко, 460
 • Чернівецький фаховий коледж  технологій та дизайну, 58000, м. Чернівці, вул. Євгена Гребінки, 16
Історія

З метою впровадження новітніх освітніх інформаційних технологій в процес навчання на базі ІПСТН у 2008 році створено Центр дистанційної освіти (ЦДО). У ЦДО, згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 732 від 22.07.2010 «Про впровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання у Київському національному університеті технологій та дизайну», здобувають освіту студенти за дистанційною формою здобуття освіти.

Вагомий внесок у його становлення та розвиток зробив перший керівник - доктор технічних наук, професор Злотенко Борис Миколайович. За час існування центру його керівниками також були Жданова Ольга Алімівна та Федорів Надія Миколаївна.

З квітня місяця 2016 року наказом №92 від 27.04.2016 року змінено назву на Центр підвищення кваліфікації та дистанційної освіти (ЦПКДО). Наказом КНУТД від 06.04.2023 №97 змінено назву на Центр сучасних технологій освіти ІПСТ.

Галузі знань і спеціальності

Освітня діяльність здійснюється за дистанційною формою здобуття вищої освіти (за заочною формою з використанням технологій дистанційного навчання) за спеціальностями: «Середня освіта (Українська мова і література)», «Середня освіта (Англійська мова і література)», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Культурологія», «Філологія», «Політологія», «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», «Менеджмент», «Маркетинг» «Підприємництво та торгівля», «Право», «Інженерія програмного забезпечення»,«Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Інформаційні системи та технології», «Прикладна механіка», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Автоматизація, компютерно – інтегровані технології та робототехніка», «Технології легкої промисловості», «Готельно – ресторанна справа»,«Туризм і рекреація», «Публічне управління та адміністрування».

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

В умовах соціальних трансформацій, які потребують глибинних перетворень у системі освіти, важливого значення набуває підготовка керівників університетів, академій, інститутів, коледжів, науково-педагогічних, педагогічних, працівників для роботи в інформаційному суспільстві, які здатні забезпечити супровід реалізації освітньої політики як пріоритетної функції держави, що сприяє задоволенню освітніх і духовно-культурних потреб усіх суб’єктів освітнього процесу, розвитку їхньої здатності до саморозвитку та навчання упродовж всього життя.

Особливе місце в цьому процесі належить системі підвищення кваліфікації, оскільки вона за своїм призначенням є інструментом перебудови освітньої галузі і, відповідно, соціальних перетворень на якісно новому рівні, що забезпечить розвиток національної науково-освітньої інформаційної мережі та інформаційних ресурсів за головними галузями знань, її приєднання, зокрема, до європейських науково-освітніх мереж. Саме в системі підвищення кваліфікації, враховуючи специфіку контингенту слухачів, можна створити інноваційно-розвивальне середовище, в якому, спираючись на професійний досвід фахівців, ініціювати їхній професійний та особистісний розвиток, сприяти проєктуванню слухачем власної стратегії ефективної професійної діяльності.

Головна ідея підвищення кваліфікації полягає в розвитку їхніх загальних і спеціальних (посадово-функціональних компетентностей) на основі базової освіти, професійного та життєвого досвіду, особистісних інтересів, соціальних запитів і потреб держави щодо ефективного виконання професійних обов’язків, формування інформаційно-цифрової компетентності індивідуумів в умовах інформаційного суспільства та відкритої освіти.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.04.2013 №1480л Київський національний університет може здійснювати підвищення кваліфікації слухачів за акредитованими спеціальностями обсягом 750 осіб щорічно.

ЦСТО  ІПСТ організовує підвищення кваліфікації для таких категорій слухачів:

 • керівники університетів, академій, інститутів, коледжів;
 • науково-педагогічні та педагогічні працівники;
 • викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів, коледжів;
 • методисти, майстри виробничого навчання, лаборанти та інші категорії слухачів.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» підвищення кваліфікації здійснюється за інституційною (очна (денна, вечірня), заочною, дистанційною, мережевою) формою підвищення кваліфікації, форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.

Наразі Підвищення кваліфікації ведеться за програмою «Використання цифрових технологій в освітньому процесі», затвердженою Вченою радою університету 25.11.2020, протокол № 4.

Метою підвищення кваліфікації за програмою «Використання цифрових технологій в освітньому процесі» є удосконалення управлінської, науково-методичної та професійно-фахової компетентностей слухачів з проблем використання цифрових технологій в освітньому процесі; розвитку загальних і спеціальних компетентностей; застосуванні оновлених компетентностей в умовах соціальних трансформацій.

Обсяг програми підвищення кваліфікації – 180 год / 6  кредитів ЄКТС. Обсяг одного навчального модуля встановлений у межах 30 год / 1 кредит ЄКТС.

За умови використання накопичувальної системи підвищення кваліфікації обсяг одного етапу не повинен бути меншим 30 год / 1 кредит ЄКТС.

 

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації:

2021 рік

2022 рік

ПІДГОТОВКА ДО ВСТУПУ

Пропонуємо пройти підготовку:

1. До зовнішнього незалежного оцінювання (національного мультипредметного тесту) з предметів:

 • українська мова та література
 • математика
 • хімія
 • біологія
 • фізика
 • історія України
 • іноземна мова

Термін навчання – 7 та 3,5 місяців. 

2. До вступних випробувань з творчого конкурсу на спеціальність 022 Дизайн:

 • Етап 1: Рисунок
 • Етап 2: Живопис
 • Етап 3: Спецкомпозиція

Термін навчання – 7 та 3,5 місяці. 

3. До вступних випробувань з творчого конкурсу на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація:

 • Спецкомпозиція

Термін навчання – 7 та 3,5 місяці. 

Набір проводиться з 15 вересня поточного навчального року. Початок занять з жовтня та лютого.

Заняття проводяться в малочисельних групах (8–10 осіб).

Форма проведення занять:

 • вечірня (2–3 рази на тиждень з 16.00 до 19.00);
 • вихідного дня (щосуботи з 9.00 до 15.00).

На базі нашого Центру також працюють короткострокові підготовчі курси з вступних випробувань (творчого конкурсу) за спеціальностями: 022 Дизайн; 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

Відкрито Online реєстрацію на підготовчі курси до вступу до КНУТД:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6JT5vMbZ6A6v8XScm7Z7oK5KO9pvD7KOVYk7zlyvoHYZw0Q/viewform?usp=sf_link

Термін навчання 1 місяць. Початок занять: травень, червень. Бажаючим надається гуртожиток. 

e-mail: [email protected]

Телефони для довідок:

+38073-232-43-43

+38096-232-43-43

+38050-232-43-43