КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Дисципліна вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету індустрії моди (ДВСПП)

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни: Основи інженерно-педагогічної творчості.

Тип модуля: вільного вибору студента.

Семестр 8.

Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 90 години; кількість кредитів ЄКТС – 3.

Результати навчання:

знати базові психічні основи творчості; види творчості; теорію мотивації; структури і рівні психічної діяльності; типи і рівні творчої діяльності; сенсорні, перцептивні і мнемічні процеси творчої діяльності; процес, предмет, засоби та умови творчої діяльності;

вміти розрізняти наукову, технічну та художню творчість; мотивувати творчу діяльність фахівців при створені нових об’єктів техніки; планувати і організовувати творчу діяльність; здійснювати ефективне управління творчою діяльністю; ефективно готувати і презентувати інформацію, необхідну для творчої діяльності;

володіти навичками планування, організацією, мотивацією та контролем творчої діяльності фахівців при створенні нових об’єктів техніки;

здатен продемонструвати ефективне управління творчою діяльністю, планувати і організовувати творчу діяльність, ефективно готувати і презентувати інформацію, необхідну для творчої діяльності.

Програмні результати навчання: ПРН 2, ПРН 10, ПРН 11, ПРН 19.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): психологія, психологія професійної діяльності, комунікативні процеси у педагогічній діяльності.

Зміст навчального модуля: Психологія творчості як галузь психологічної науки. Методики активізації розв'язання творчих задач. Творча особистість. Здібності як психологічна умова творчості особистості. Здібності як психологічна умова творчості особистості. Онтогенетичний розвиток творчості особистості. Психологічні закономірності наукової творчості.

Види навчальних занять: лекція, практичне, консультація.

Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, дослідницький.

Методи контролю: усний, письмовий, тестовий.

Форми підсумкового контролю: залік (семестр 8 ).

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, вправи, перелік питань та комплекти тестових завдань для тематичного та підсумкового контролів.

Мова навчання: українська.