КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Доступ до публічної інформації

Київський національний університет технології та дизайну надає публічну інформацію керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Указом Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

Надання публічної інформації КНТУД здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

Інформація

Документ

Основні документи

Статут

Колективний договір

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Стратегія розвитку КНУТД на 2019-2023 рр.

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Антикорупційна програма

Політика у сфері якості

Кодекс академічної доброчесності КНУТД

Програма інтернаціоналізації КНУТД на 2019-2023 роки

Положення про колегіальні органи

Положення про Вчену раду

Положення про Наглядову Раду

Склад наглядової ради

Структура КНУТД

Положення про ректорат КНУТД

Положення про Раду ветеранів КНУТД

Положення Студентського парламенту КНУТД

Положення про науково-методичну раду 

Організація освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок призначення і виплати стипендій

Положення про академічну мобільність

Положення про планування та облік робочого часу НПП

Нормативно-правовий інструментарій системи забезпечення якості освітньої діяльності в Київському національному університеті технологій та дизайну. Збірник положень. ТОМ 1

Нормативно-правовий інструментарій системи забезпечення якості освітньої діяльності в Київському національному університеті технологій та дизайну. Збірник положень. ТОМ 2

Інформаційний пакет ЄКТС

Програма забезпечення якості підготовки фахівців у КНУТД на 2019-2023 рр. 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту (DIPLOMA SUPPLEMENT) у Київському національному університеті технологій та дизайну

Зразок диплома магістра з відзнакою

Зразок диплома магістра

Зразок диплома спеціаліста з відзнакою

Зразок диплома спеціаліста

Зразок диплома бакалавра з відзнакою

Зразок диплома бакалавра

Зразок зворотньої сторони диплома

Структурні підрозділи

Типове положення про факультет

Типове положення про деканат

Типове положення про кафедру

Положення про науково-технічну бібліотеку КНУТД

Положення про електронну бібліотеку КНУТД

Положення про навчально-методичний центр управління підготовкою фахівців

Положення про центр доуніверситетської та індивідуальної освіти

Положення про навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання

Центр дистанційної освіти Навчально-наукового інституту сучасних технологій навчання

Положення про наукове товариство студентів та аспірантів

Сертифікати про акредитацію

Перелік сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки ступеня бакалавра КНУТД

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей ступеня магістр КНУТД

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста КНУТД

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей ступеня бакалавра КНУТД за Переліком-2015

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей ступеня магістра КНУТД за Переліком-2015

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста КНУТД  за Переліком-2015

Перелік сертифікатів про акредитацію освітніх програм ступеня бакалавра КНУТД

Перелік сертифікатів про акредитацію освітніх програм ступеня магістра КНУТД

Правила прийому

Правила прийому

Екзаменаційна комісія

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в КНУТД

Склад керівних органів університету

Керівництво університету

Склад ректорату КНУТД

Склад Вченої ради КНУТД

Рішення Вченої ради КНУТД

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Наукова та інноваційна діяльність

Програма "НАУКА" на 2019-2023 рр.

Програма "Підтримки заходів з енергозбереження та енергоефективності КНУТД" на 2019-2023 роки

Положення про порядок надання навчальній літературі грифу КНУТД

Перелік вакантних посад

Вакантні посади:

КНУТД_Конкурc_Вересень_2019

КНУТД_Конкурс_Жовтень_2019

Вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

Кошторис та зміни до нього

Кошторис 2201160 КНУТД на 2018 рік

Штатний розпис по КПКВ 2201160 (Коледж) на 2018 р.

Кошторис 2201040 на 2019 рік

Кошторис 2201160 на 2019 рік

Штатний розпис на 2019 рік

Річні звіти

Річний звіт за 2018 рік про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного

Річний звіт за 2017 рік про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного

Звіт ректора за 2017 рік

Звіт ректора за 2018 рік

Фінансовий звіт КНУТД 2017

Фінансовий звіт КНУТД 2018 р.

Фінансовий звіт КНУТД 1 квартал 2019 р.

Доповідь ректора на зборах трудового колективу 30.08.2019 р. з нагоди початку нового навчального року

Звіт 2-3нк на початок 2018-2019 н.р. (денна форма навчання)

Звіт 2-3нк на початок 2018-2019 н.р. (заочна форма навчання)

Заявка - пропозиція щодо розміщення у 2019 році тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг КНТУД на
депозитних рахунках в установах банків державного сектору економіки

Штатний розпис

Зведений штатний розпис КПКВ 2201160 на 01.01.2017 р.

Штатний розпис КПКВ 2201160 на 01.01.2017р.

Зведений штатний розпис КНУТД на 2018 рік

Розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг

Перелік ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Громадяни України)

Результати щорічного оцінювання

Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників 

Результати оцінювання НПП за 2018-2019 н.р.

Перелік штатних науково-педагогічних працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше 6 місяців і мають не менше 5 наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій

Рейтинг успішності студентів

Факультет індустрії моди (ФІМ)

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій (ФМКТ)

Навчально-науковий інститут інженерії та інформаційних технологій (ННІІІТ)

Факультет дизайну (ФД)

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій (ФХБТ)

Факультет економіки та бізнесу (ФЕБ)

Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (ФРІІТ)

Факультет підприємництва та права (ФПП)

Факультет економіки та бізнесу (1 курс)

Факультет підприємництва та права (1 курс)

Навчально-наукового інституту інженерії та інформаційних технологій (1 курс)

Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (1 курс)

Факультет мехатроніки та комп'ютерних систем (1 курс)

Факультет індустрії моди (1 курс)

Факультет дизайну (1 курс)

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій (1 курс)

Підсумки акредитаційної експертизи

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Запобігання проявам корупції

Антикорупційна програма Київського національного університету технологій та дизайну

Типове положення щодо запобігання проявам корупції, що підлягає включенню до господарських договорів, які укладаються з Київським національним університетом технологій та дизайну

Порядок ведення реєстру внесків на благодійну діяльність Київського національного університету технологій та дизайну

Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Київському національному університеті технологій та дизайну

Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Київського національного університету технологій та дизайну

Порядок розгляду повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень

Типова форма повідомлення про факти пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність

Типова форма повідомлення про факти порушення Антикорупційної програми Київського національного університету технологій та дизайну, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Інформація про проведення конкурсних торгів

Державні закупівлі

Документи коледжу мистецтв та дизайну КНУТД

Веб-сайт коледжу мистецтв та дизайну КНУТД 

Документи Львівського коледжу індустрії моди КНУТД

Веб-сайт Львівського коледжу індустрії моди КНУТД 

Документи Чернігівського промислово-економічного коледжу КНУТД

Веб-сайт Чернігівського промислово-економічного коледжу КНУТД

Атестація осіб, які претендують на зайняття посади державної служби щодо вільного володіння державною мовою

Загальна інформація

Заява (Додаток 1)

Заява (Додаток 2)

Зразок завдання

Професійна атестація осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем

Положення про професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем та атестаційну комісію Київського національного університету технологій та дизайну


Поштова адреса університету для подання інформаційного запиту:

м. Київ 01011,
вул. Немировича-Данченка, 2,
відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

телефон: (044) 256-29-28;

факс: (044) 280-05-12;

електронна пошта: knutd@knutd.edu.ua