КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Наукова та інноваційна діяльність університету є невід’ємною складовою роботи науково-педагогічного персоналу та одним з головних засобів реалізації державних стандартів якості підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Організація наукової та інноваційної діяльності в університеті здійснюється шляхом:

- проведення фундаментальних, прикладних наукових досліджень, госпдоговірних науково-дослідних робіт та таких, що виконуються в межах робочого часу викладачів, і дають можливість створювати наукоємну продукцію та новітні технології;

- пошуку нових форм організації наукової та науково-технічної діяльності, сприяння впровадженню її результатів у виробництво;

- наукового супроводу, інформаційно-аналітичного і науково-технічного забезпечення інноваційних проектів та впровадження одержаних результатів у навчальний процес, використовуючи при цьому сучасні інформаційні технології;

- спрямування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на розв’язання актуальних проблем галузі;

- підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

- трансферу технологій та комерціалізації результатів досліджень.

Науково-дослідна та інноваційна робота студентів, як складова наукової діяльності університету, є найважливішим аспектом формування особистості майбутнього вченого та фахівця високої кваліфікації, слугує потужним засобом якісного відбору кадрів для підготовки молодих учених, збереження і відновлення наукових шкіл.