КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Відділ докторантури і аспірантури

АРАБУЛІ Світлана Іванівна

завідувач, к.т.н.

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1, к. 333

Тел./факс.: +38044-256-29-53

e-mail

Положення про відділ докторантури і аспірантури КНУТД

ДОКТОРАНТУРА

Загальна інформація

За рішенням Вченої ради університету (Протокол №10 від 22.06.2016 р., Протокол №1 від 27.09.2017 р., Протокол №3 від 29.11.2017 р.) в університеті діє докторантура за 10 спеціальностями згідно Переліку спеціальностей 2015 р.:

Галузь знань

Спеціальність

Шифр

Найменування

Код

Найменування

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

15

Автоматизація та приладобудування

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

18

Виробництво та технології

182

Технології легкої промисловості

 

Нормативний строк  підготовки доктора наук у докторантурі – 2 роки.

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:

 • в докторантурі університету за очною (денною) формою навчання;
 • шляхом самостійної підготовки наукових досягнень до захисту.

 

Атестаційний лист докторанта

Докторські спеціалізовані вчені ради КНУТД

Перелік наукових фахових видань України 

Правила прийому до докторантури в 2022 р.

 

Етапи вступної кампанії у 2022-2023 н.р.


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

за державним замовленням

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

1 серпня

1 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб

12 серпня

15 жовтня

Засідання кафедри та Вченої ради факультету/інституту з розгляду розгорнутої пропозиції та заслуховування наукової доповіді вступника

15 серпня –

15 вересня

15 серпня –

15 листопада

Засідання Вченої ради університету щодо рекомендації до зарахування вступників до докторантури та призначення наукового консультанта

не пізніше

21 вересня

не пізніше

23 листопада

Терміни зарахування вступників

не пізніше

30 вересня

не пізніше

30 листопада

 

 

Документи, які подають вступники до докторантури:

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документа про присудження наукового ступеня доктор філософії (кандидат наук);
 • документа про присвоєння вченого звання (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);;
 • копію документа про присудження наукового ступеня доктор філософії (кандидат наук);
 • копію документа про присвоєння вченого звання (за наявності);
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • розгорнуту пропозицію (план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації, міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах);
 • письмова характеристика вступника (його наукової діяльності), складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
 • копію довідки про надання ідентифікаційного номеру;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Додаток до висновку кафедри щодо рекомендації вступника до докторантури КНУТД

 

Загальний обсяг державного замовлення у 2021 р.

Галузь знань

Спеціальність

Обсяг державного замовлення

Шифр

Найменування

Код

Найменування

Денна форма навчання

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

1

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

0

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

1

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

0

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

1

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

0

15

Автоматизація та приладобудування

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

0

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

0

18

Виробництво та технології

182

Технології легкої промисловості

0

 

 

 

Разом:

4

 

 

АСПІРАНТУРА

Загальна інформація

На сьогодні, в університеті здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів за 13 спеціальностями. Перелік спеціальностей та ліцензійні обсяги, затверджені Міністерством освіти і науки України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні.

Галузь знань

Спеціальність

Ліцензійний обсяг

(особи)

Номер рішення за кожною спеціальністю (наказ МОН)

Інформація про акредитацію

Шифр

Найменування

Код

Найменування

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

33

Наказ МОН від

30.03.2021

37

Сертифікат №2408 від 04.10.2021 (діє до 01.07.2027) 

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

23

Наказ МОН від

30.03.2021

37

Сертифікат №3149 (діє до 01.07.2027)

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

18

Наказ МОН від

30.03.2021

37

-

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

13

Наказ МОН від

30.03.2021

37

-

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

20

Наказ МОН від

30.03.2021

37

-

08

Право

081

Право

3

Наказ МОН від

19.03.2021

№33-л

-

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

5

Наказ МОН від

30.03.2021

37

-

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

5

Наказ МОН від

30.03.2021

37

-

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

15

Наказ МОН від

30.03.2021

37

-

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

8

Наказ МОН від

30.03.2021

37

-

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

8

Наказ МОН від

30.03.2021

37

-

18

Виробництво та технології

182

Технології легкої промисловості

16

Наказ МОН від

30.03.2021

37

Сертифікат №3116 (діє до 01.07.2027)

22

Охорона здоров’я

226

Фармація, промислова фармація

4

Наказ МОН від

30.03.2021

37

-

 

Нормативний строк  підготовки доктора філософії:

 • в аспірантурі – 4 роки.
 • поза аспірантурою – 5 років.

 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

 • в аспірантурі університету за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;
 • поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність в університеті).

 

Пам’ятка аспіранта:

Атестація аспірантів:

Графік освітнього процесу аспірантів

Разові спеціалізовані вчені ради КНУТД

Перелік наукових фахових видань України


Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії

Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Київському національному університеті технологій та дизайну становить 48 кредитів ЄКТС та розрахована на 2 роки.

Спеціальність

Назва освітньо-наукової програми

Гарант освітньо-наукової програми

Наукові керівники/консультанти

Перелік обов’язкових дисциплін (Силабуси)

Каталог дисциплін вільного вибору аспіранта (Силабуси)

Код

Найменування

022

Дизайн

Дизайн

Сертифікат про акредитацію освітньої програми №2408 від 04.10.2021 (діє до 01.07.2027)

д.т.н., проф. Пашкевич Калина Лівіанівна

д.т.н., проф. Колосніченко Марина Вікторівна

 

д.т.н., проф. Остапенко Наталія Валентинівна

 

д.арх., проф. Абизов Вадим Адільєвич

 

д.мист. проф. Михайлова Рада Дмитрівна

 

д.мист. проф. Кротова Тетяна Федорівна

 

к.т.н., проф. Ніколаєва Тетяна Вадимівна

 

д.мист., доц. Чупріна Наталія Владиславівна

 

д.мист. проф. Колосніченко Олена Володимирівна

 

д.ф.н. проф. Колісник Олександра Володимирівна

 

- Філософія науки і досліджень  

- Іноземна мова для методологія академічних цілей 

- Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях 

- Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

- Педагогічна майстерність у вищій школі

-  Загальна теорія формоутворення  

-  Дизайн та ергономіка 

Аспірант обирає 2 дисципліни з загально-університетського каталогу дисциплін вільного вибору студента

051

Економіка

Економіка

Сертифікат №3149 (діє до 01.07.2027)

д.е.н., проф. Олешко Анна Анатоліївна

д.е.н., проф. Грищенко Іван Михайлович

 

д.е.н., проф. Ольшанська Олександра Володимирівна

 

д.е.н., проф. Денисенко Микола Павлович

 

д.е.н., проф. Скрипник Маргарита Іванівна

 

д.е.н., доц. Хаустова Євгенія Борисівна

  

.е.н., проф. Борецька Наталія Петрівна

- Філософія науки і методологія досліджень 

- Іноземна мова для академічних цілей

- Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях

- Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

- Педагогічна майстерність у вищій школі

- Макроекономічний розвиток країн

- Інтелектуальна економіка

Аспірант обирає 2 дисципліни з загально-університетського каталогу дисциплін вільного вибору студента

073

Менеджмент

Менеджмент

д.е.н., проф. Касич Алла Олександрівна

д.е.н., проф. Павленко  Ірина Анатоліївна

 

д.е.н., проф. Тарасенко Ірина Олексіївна

 

д.е.н., доц. Бреус Світлана Василівна

- Філософія науки і методологія досліджень 

- Іноземна мова для академічних цілей 

- Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях

- Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

- Педагогічна майстерність у вищій школі

- Глобальний стратегічний менеджмент

- Державне та регіональне управління

Аспірант обирає 2 дисципліни з загально-університетського каталогу дисциплін вільного вибору студента

075

Маркетинг

Маркетинг 

д.е.н., доц. Костинець Юлія Володимирівна

д.е.н., проф. Тарасенко Ірина Олексіївна

 

д.е.н., проф. Ніфатова Олена Михайлівна

- Філософія науки і методологія досліджень

- Іноземна мова для академічних цілей

- Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях

- Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

- Педагогічна майстерність у вищій школі

- Інноваційний маркетинг

- Моделювання бізнес-рішень у маркетингу

Аспірант обирає 2 дисципліни з загально-університетського каталогу дисциплін вільного вибору студента

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

д.е.н., проф. Щербак Валерія Геннадіївна

д.е.н., проф. Грищенко Іван Михайлович

 

д.е.н., проф. Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна

 

д.е.н., проф. Моргулець Оксана Борисівна

 

д.е.н., доц. Бєлялов Талят Енверович

 

д.е.н., проф. Мягких Ірина Миколаївна

 

д.е.н., проф. Ніфатова Олена Михайлівна

 

- Філософія науки і методологія досліджень

- Іноземна мова для академічних цілей

- Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях

- Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

- Педагогічна майстерність у вищій школі

- Біржові ринки та торгівля

- Підприємництво в умовах соціально-економічних трансформацій

Аспірант обирає 2 дисципліни з загально-університетського каталогу дисциплін вільного вибору студента

081

Право

Право

д.ю.н., проф. Оніщик Юрій Віталійович

д.ю.н., доц. Діордіца Ігор Володимирович

 

к.ю.н., проф. Олійник Анатолій Юхимович

 

- Філософія науки і методологія досліджень

- Іноземна мова для академічних цілей

- Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях

- Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

- Педагогічна майстерність у вищій школі

- Актуальні проблеми адміністративного права

- Актуальні питання цивільного права

Аспірант обирає 2 дисципліни з загально-університетського каталогу дисциплін вільного вибору студента

122

Комп’ютерні науки 

Комп’ютерні науки 

д.т.н., проф. Мінаєв Юрій Миколайович

д.т.н., проф. Щербань Володимир Юрієвич

 

д.ф-м.н., проф. Краснитський Сергій Михайлович

 

д.т.н., проф. Чупринка Віктор Іванович

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

- Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях

- Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

- Педагогічна майстерність у вищій школі

-        Математичне моделювання складних процесів та структурних об’єктів

-        Багатопараметрична оптимізація складних процесів та структур

Аспірант обирає 2 дисципліни з загально-університетського каталогу дисциплін вільного вибору студента

132

Матеріалознавство

Матеріалознавство

д.т.н., доц. Редько Яна Володимирівна

д.т.н., доц. Гараніна Ольга Олександрівна

- Філософія науки і методологія досліджень

- Іноземна мова для академічних цілей

- Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях

- Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

- Педагогічна майстерність у вищій школі

- Теоретичні основи матеріалознавства (текстильного, шкіряно-хутрового та взуттєвого)

- Теоретичні основи планування експериментів та інтерпретації результатів визначення властивостей матеріалів

Аспірант обирає 2 дисципліни з загально-університетського каталогу дисциплін вільного вибору студента

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування 

д.т.н., проф. Панасюк Ігор Васильович

д.т.н., проф. Чупринка Віктор Іванович

 

к.т.н., доц. Манойленко Олександр Петрович

 

д.т.н., доц. Стаценко Володимир Володимирович

- Філософія науки і методологія досліджень

- Іноземна мова для академічних цілей

- Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях

- Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

- Педагогічна майстерність у вищій школі

- Сучасні апарати та процеси хімічних виробництв легкої промисловості

- Комп’ютерне моделювання механічних систем

Аспірант обирає 2 дисципліни з загально-університетського каталогу дисциплін вільного вибору студента

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

д.т.н., проф. Шавьолкін Олександр Олексійович

д.т.н., проф. Шведчикова Ірина Олексіївна

 

д.т.н., проф. Злотенко Борис Миколайович

 

д.т.н., проф. Бурмістенков Олександр Петрович

 

д.т.н., доц. Кулік Тетяна Ігорівна

 

- Філософія науки і методологія досліджень

- Іноземна мова для академічних цілей

- Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях

- Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

- Педагогічна майстерність у вищій школі

- Електротехнічні комплекси та системи

- Системи керування та автоматичного регулювання

Аспірант обирає 2 дисципліни з загально-університетського каталогу дисциплін вільного вибору студента

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія 

д.т.н., доц. Будаш Юрій Олександрович

 

д.т.н., доц. Савченко Богдан Михайлович

 

д.х.н., проф. Барсуков В’ячеслав Зіновійович

 

д.т.н., проф. Плаван Вікторія Петрівна

 

д.т.н., доц. Хоменко Володимир Григорович

- Філософія науки і методологія досліджень

- Іноземна мова для академічних цілей

- Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях

- Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

- Педагогічна майстерність у вищій школі

- Хімічні технології. Теорія явищ і процесів

- Нормативно-технічна документація в галузі

Аспірант обирає 2 дисципліни з загально-університетського каталогу дисциплін вільного вибору студента

182

Технології легкої промисловості

Технології легкої промисловості 

Сертифікат №3116 (діє до 01.07.2027)

д.т.н., проф. Галавська Людмила Євгеніївна

д.т.н., проф. Березненко Сергій Миколайович

 

д.т.н., проф. Колосніченко Марина Вікторівна

 

д.т.н., проф. Мокроусова Олена Романівна

 

д.т.н., проф. Андреєва Ольга Адіславівна

 

д.т.н., доц. Гараніна Ольга Олександрівна

 

д.т.н., проф. Чупринка Віктор Іванович

 

д.т.н., проф. Щербань Володимир Юрієвич

 

д.т.н., проф. Кизимчук Олена Павлівна

 

д.т.н., доц. Первая Наталія Володимирівна

- Філософія науки і методологія досліджень

- Іноземна мова для академічних цілей

- Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях

- Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

- Педагогічна майстерність у вищій школі

- Стратегія розвитку виробництв та технологій легкої промисловості

- Теоретичні основи технологічного забезпечення якості та ефективності виробництва

Аспірант обирає 2 дисципліни з загально-університетського каталогу дисциплін вільного вибору студента

226

Фармація, промислова фармація

Промислова фармація

д. фарм. н., проф. Страшний Владислав Володимирович

 

д.х.н., проф. Галстян Андрій Генрійович

 

д.т.н., доц. Бессарабов Володимир Іванович

- Філософія науки і методологія досліджень 

- Іноземна мова для академічних цілей 

- Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях

- Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

- Педагогічна майстерність у вищій школі

- Технології активних фармацевтичних інгредієнтів. Теорія явищ і процесів

- Теорія інноваційних технологій фармацевтичних препаратів 

Аспірант обирає 2 дисципліни з загально-університетського каталогу дисциплін вільного вибору студента

 

Правила прийому до аспірантури в 2022 р.

 

Етапи вступної кампанії у 2022-2023 н.р.

Етапи вступної кампанії

Очна та заочна форми навчання

за державним замовленням

за кошти фізичних та юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

1 серпня

1 серпня

19 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб

19 серпня

19 серпня

4 листопада

Строки проведення вступних випробувань

29 серпня –

2 вересня

29 серпня –

2 вересня

14 –  18 листопада

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

6 вересня

не пізніше

6 вересня

не пізніше

21 листопада

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

не пізніше

10 вересня

не пізніше

10 вересня

не пізніше

25 листопада

Терміни зарахування вступників

не пізніше

14 вересня

не пізніше

14 вересня

не пізніше

30 листопада

 

Документи, які подають вступники до аспірантури:

 • Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:
 • документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за їх відсутності – реферат з обраної спеціальності);
 • висновок передбачуваного наукового керівника про співбесіду з вступником;
 • копію довідки про надання ідентифікаційного номеру;
 • десять кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

 

Порядок нарахування додаткових балів за наукові та навчальні досягнення вступнику до аспірантури КНУТД

 

Загальний обсяг державного замовлення у 2021 р.

Галузь знань

Спеціальність

Обсяг державного замовлення

Шифр

Найменування

Код

Найменування

Денна форма навчання

(особи)

Вечірня форма навчання (особи)

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

6

1

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

1

1

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

1

0

075

Маркетинг

1

1

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

0

0

08

Право

081

Право

0

0

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

0

0

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

0

0

133

Галузеве машинобудування

2

0

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1

0

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

0

0

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

0

0

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

2

0

18

Виробництво та технології

182

Технології легкої промисловості

3

0

22

Охорона здоров’я

226

Фармація, промислова фармація

0

2

 

 

 

Разом:

17

5


 

Програми вступних випробувань

Програма вступного випробування зі спеціальності 022 Дизайн 

Програма вступного випробування зі спеціальності 051 Економіка 

Програма вступного випробування зі спеціальності 073 Менеджмент 

Програма вступного випробування зі спеціальності 075 Маркетинг 

Програма вступного випробування зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Програма вступного випробування зі спеціальності 081 Право

Програма вступного випробування зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки

Програма вступного випробування зі спеціальності 132 Матеріалознавство

Програма вступного випробування зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування

Програма вступного випробування зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Програма вступного випробування зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Програма вступного випробування зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Програма вступного випробування зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація

Програма вступного випробування «Презентація дослідницької пропозиції» 

Програма вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька)

Вимоги до реферату зі спеціальності  

 

Протокол засідання приймальної комісії про допуск до складання вступних випробувань в аспірантуру КНУТД (№1 від 25.08.2021р.)

Протокол засідання приймальної комісії про допуск до складання вступних випробувань  в аспірантуру КНУТД (№4 від 09.11.2021р.)

Розклад вступних випробувань до аспірантури (30 серпня – 3 вересня 2021 р.)

Розклад вступних випробувань до аспірантури (15 – 19 листопада 2021 р.)

Рейтинговий список вступників в аспірантуру КНУТД 2021

Рейтинговий список вступників в аспірантуру КНУТД (не пізніше 24.11.2021р.)

Протокол засідання приймальної комісії про зарахування в аспірантуру КНУТД (№3 від 08.09.2021р.)

Протокол засідання приймальної комісії про зарахування в аспірантуру КНУТД (№6 від 24.11.2021р.)

 

Накази про зарахування в аспірантуру

Наказ про зарахування в аспірантуру за державним замовленням (денна форма навчання) (№28ас від 13.09.2021р.) 

Наказ про зарахування в аспірантуру на договірній основі (денна форма навчання) (№30ас від 13.09.2021р.) 

Наказ про зарахування в аспірантуру на договірній основі (денна форма навчання) (№53ас від 26.11.2021р.)

Наказ про зарахування в аспірантуру за державним замовленням (вечірня форма навчання) (№29ас від 13.09.2021р.) 

Наказ про зарахування в аспірантуру на договірній основі (вечірня форма навчання) (№54ас від 26.11.2021р.)

Наказ про зарахування в аспірантуру на договірній основі (заочна форма навчання) (№31ас від 13.09.2021р.) 

Наказ про зарахування в аспірантуру на договірній основі (заочна форма навчання) (№55ас від 26.11.2021р.)


 

Накази про зарахування в докторантуру:

Наказ про зарахування в докторантуру за державним замовленням (№27ас від 10.09.2021р.)

Наказ про зарахування в докторантуру на договірній основі (№56ас від 30.11.2021р.)


 

Нормативно-правова база:

Положення, що регламентують підготовку докторів філософії, кандидатів наук та докторів наук в Київському національному університеті технологій та дизайну

 

Нормативно-правові акти та листи Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України: