КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Відділ докторантури і аспірантури

АРАБУЛІ Світлана Іванівна

завідувач, к.т.н.

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1, к. 333

Тел./факс.: +38044-256-29-53

e-mail[email protected]

ДОКТОРАНТУРА

Загальна інформація

За рішенням Вченої ради університету (Протокол №10 від 22.06.2016 р., Протокол №1 від 27.09.2017 р., Протокол №3 від 29.11.2017 р.) в університеті діє докторантура за 10 спеціальностями згідно Переліку спеціальностей 2015 р.:

Галузь знань

Спеціальність

Шифр

Найменування

Код

Найменування

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

15

Автоматизація та приладобудування

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

18

Виробництво та технології

182

Технології легкої промисловості

 

Нормативний строк  підготовки доктора наук у докторантурі – 2 роки.

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:

 • в докторантурі університету за очною (денною) формою навчання;
 • шляхом самостійної підготовки наукових досягнень до захисту.

 

Правила прийому до докторантури

 

Етапи вступної кампанії у 2021-2022н.р.


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

за державним замовленням

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

2 серпня

2 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб

13 серпня

15 жовтня

Засідання кафедри та Вченої ради факультету/інституту з розгляду розгорнутої пропозиції та заслуховування наукової доповіді вступника

17 серпня –

17 вересня

17 серпня –

17 листопада

Засідання Вченої ради університету щодо рекомендації до зарахування вступників до докторантури та призначення наукового консультанта

не пізніше

22 вересня

не пізніше

24 листопада

Терміни зарахування вступників

не пізніше

30 вересня

не пізніше

30 листопада

 

 

Документи, які подають вступники до докторантури:

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документа про присудження наукового ступеня доктор філософії (кандидат наук);
 • документа про присвоєння вченого звання (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);;
 • копію документа про присудження наукового ступеня доктор філософії (кандидат наук);
 • копію документа про присвоєння вченого звання (за наявності);
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • розгорнуту пропозицію (план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації, міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах);
 • письмова характеристика вступника (його наукової діяльності), складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
 • копію довідки про надання ідентифікаційного номеру;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Додаток до висновку кафедри щодо рекомендації вступника до докторантури КНУТД

 

Загальний обсяг державного замовлення у 2020 р.

Галузь знань

Спеціальність

Обсяг державного замовлення

Шифр

Найменування

Код

Найменування

Денна форма навчання

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

1

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

0

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

0

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

0

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

0

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

0

15

Автоматизація та приладобудування

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

0

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

0

18

Виробництво та технології

182

Технології легкої промисловості

0

 

 

 

Разом:

2

 

 

АСПІРАНТУРА

Загальна інформація

На сьогодні, в університеті здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів за 14 спеціальностями. Перелік спеціальностей та ліцензійні обсяги, затверджені Міністерством освіти і науки України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні.

Галузь знань

Спеціальність

Ліцензійний обсяг

(особи)

Номер рішення за кожною спеціальністю (наказ МОН)

Шифр

Найменування

Код

Найменування

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

(з можливістю здійснення підготовки іноземців та осіб без громадянства)

40

(з урахуванням строків навчання)

Наказ МОН від 25.07.2019 №946-л

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

(з можливістю здійснення підготовки іноземців та осіб без громадянства)

92

(з урахуванням строків навчання)

Наказ МОН від 01.08.2019 №948-л

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

(з можливістю здійснення підготовки іноземців та осіб без громадянства)

72

(з урахуванням строків навчання)

Наказ МОН від 01.08.2019 №948-л

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

(з можливістю здійснення підготовки іноземців та осіб без громадянства)

52

(з урахуванням строків навчання)

Наказ МОН від 26.12.2019 №1020-л

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

20

Наказ МОН від 23.06.2016 №707

08

Право

081

Право

12

(з урахуванням строків навчання)

Наказ МОН від 07.05.2019 №466-л

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

5

Наказ МОН від 23.06.2016 №707

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

15

Наказ МОН від 23.06.2016 №707

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(з можливістю здійснення підготовки іноземців та осіб без громадянства)

32

(з урахуванням строків навчання)

Наказ МОН від 13.11.2019 №982-л

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

13

Наказ МОН від 23.06.2016 №707

15

Автоматизація та приладобудування

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

15

Наказ МОН від 23.06.2016 №707

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

(з можливістю здійснення підготовки іноземців та осіб без громадянства)

32

(з урахуванням строків навчання)

Наказ МОН від 29.08.2019 №955-л

18

Виробництво та технології

182

Технології легкої промисловості

16

Наказ МОН від 23.06.2016 №707

22

Охорона здоров’я

226

Фармація, промислова фармація

(з можливістю здійснення підготовки іноземців та осіб без громадянства)

16

(з урахуванням строків навчання)

Наказ МОН від 29.08.2019 №955-л

 

Нормативний строк  підготовки доктора філософії:

 • в аспірантурі – 4 роки.
 • поза аспірантурою – 5 років.

 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

 • в аспірантурі університету за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;
 • поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність в університеті).

 

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії

Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Київському національному університеті технологій та дизайну становить 48 кредитів ЄКТС та розрахована на 2 роки.

Спеціальність

Назва освітньо-наукової програми

Гарант освітньо-наукової програми

Наукові керівники/консультанти

Перелік обов’язкових дисциплін

Каталог дисциплін вільного вибору аспіранта

Код

Найменування

022

Дизайн

Дизайн

д.т.н., проф. Пашкевич Калина Лівіанівна

д.т.н., проф. Колосніченко Марина Вікторівна

 

д.т.н., проф. Остапенко Наталія Валентинівна

 

д.арх., проф. Абизов Вадим Адільєвич

 

д.мист. проф. Михайлова Рада Дмитрівна

 

д.мист. доц. Кротова Тетяна Федорівна

 

к.т.н., проф. Ніколаєва Тетяна Вадимівна

 

д.мист., доц. Чупріна Наталія Владиславівна

 

д.мист. доц. Колосніченко Олена Володимирівна

 

д.ф.н. проф. Колісник Олександра Володимирівна

 

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Загальна теорія формоутворення

Дизайн та ергономіка

Сучасні концепції та технології проектування

Композиція та проектний аналіз в дизайні

Дизайн у виставкових технологіях

Естетичні проблеми дизайну та мистецтв

Технічна естетика

Комп’ютерний дизайн виробів з текстилю

051

Економіка

Економіка

д.е.н., проф. Мельник Альона Олексіївна

д.е.н., проф. Грищенко Іван Михайлович

 

д.е.н., проф. Ольшанська Олександра Володимирівна

 

д.е.н., проф. Денисенко Микола Павлович

 

д.е.н., проф. Скрипник Маргарита Іванівна

 

д.е.н., доц. Хаустова Євгенія Борисівна

 

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Макроекономічний розвиток країн

Мікроекономічний розвиток суб’єктів господарювання

Система економічної безпеки України

Інноваційна діяльність в умовах євроінтеграції України

Інформаційні технології в економічних дослідженнях

Система інформаційного забезпечення управління підприємствами

Регулювання та стимулювання діяльності підприємств

Бізнес-планування

073

Менеджмент

Менеджмент

д.е.н., доц. Бреус Світлана Василівна

д.е.н., проф. Касич Алла Олександрівна

д.е.н., проф. Олешко Анна Анатоліївна

 

д.е.н., проф. Павленко  Ірина Анатоліївна

 

д.е.н., проф. Тарасенко Ірина Олексіївна

 

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Глобальний стратегічний менеджмент

Менеджмент і лідерство

Теорія прийняття рішень

Менеджмент якості

Проектний менеджмент

Конкурентна політика

Теорія організацій

Управління логістичними системами

075

Маркетинг

Маркетинг 

д.е.н., доц. Біловодська Олена Анатоліївна

д.е.н., проф. Тарасенко Ірина Олексіївна

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Інноваційний маркетинг

Моделювання бізнес-рішень у маркетингу

Маркетинг-аудит

Бренд-орієнтоване управління

Управління поведінкою споживачів

Системний аналіз

Статистичне забезпечення маркетингу

Комерційна діяльність підприємств

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

д.е.н., доц. Хаустова Євгенія Борисівна

д.е.н., проф. Грищенко Іван Михайлович

 

д.е.н., проф. Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна

 

д.е.н., доцент Моргулець Оксана Борисівна

 

д.е.н., проф. Щербак Валерія Геннадіївна

 

д.е.н., проф. Мягких Ірина Миколаївна

 

д.е.н., доц. Ареф’єв Сергій Олегович

 

д.е.н., проф. Ніфатова Олена Михайлівна

 

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Підприємництво: розвиток та оцінювання

Глобальний бізнес

Міжнародні стратегії розвитку бізнесу

Міжнародний бізнес та біржові ринки

Управління підприємницькими ризиками та кризами

Біржова електронна торгівля

Інноваційне підприємництво та трансфер технологій

Розвиток інтегрованих бізнес-структур в підприємництві

081

Право

Право

д.ю.н., доц. Катеринчук Катерина Володимирівна

д.ю.н., доц. Діордіца Ігор Володимирович

 

к.ю.н., проф. Олійник Анатолій Юхимович

 

Філософія науки і методологія досліджень 

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Актуальні проблеми адміністративного права

Актуальні питання цивільного права

Актуальні проблеми господарського права

Актуальні проблеми конституційного права

Актуальні проблеми адміністративного судочинства

Актуальні питання теорії держави та права

Порівняльне цивільне право

Адміністративне право та адміністративний процес у світлі інтеграції до Європейського Союзу

132

Матеріалознавство

Матеріалознавство

д.т.н., проф. Супрун Наталія Петрівна

д.т.н., проф. Слізков Андрій Миколайович

 

д.т.н., доц. Редько Яна Володимирівна

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Теоретичні основи матеріалознавства (текстильного, шкіряно-хутрового та взуттєвого)

Теоретичні основи планування експериментів та інтерпретації результатів визначення властивостей матеріалів

Експертне оцінювання якості матеріалів для виробів текстильної і легкої промисловості

Новітні методи дослідження структури і властивостей матеріалів

Основи розробки методів дослідження властивостей матеріалів та складання нормативних документів

Основні засади вибору сучасної нормативної бази в матеріалознавчих дослідженнях

Процеси тепломасопереносу в матеріалах легкої промисловості

Релаксаційно-деформаційні процеси в матеріалах легкої промисловості

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування 

д.т.н., проф. Щербань Володимир Юрієвич

д.т.н., проф. Панасюк Ігор Васильович

 

д.т.н., проф. Місяць Володимир Петрович

 

к.т.н., доц. Манойленко Олександр Петрович

 

д.т.н., доц. Стаценко Володимир Володимирович

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Сучасні апарати та процеси хімічних виробництв легкої промисловості

Машинознавство, системи приводів і деталі машин

Комп’ютерне моделювання теплових та гідравлічних процесів

Комп’ютерне моделювання механічних систем

Прогнозування надійності технічних систем

Сучасні методи підвищення надійності технічних систем

Інноваційне обладнання для виготовлення швейних і трикотажних виробів

Інноваційне обладнання для виготовлення взуттєвих виробі та переробки їх відходів

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

д.т.н., проф. Шавьолкін Олександр Олексійович

д.т.н., проф. Шведчикова Ірина Олексіївна

 

д.т.н., проф. Злотенко Борис Миколайович

 

д.т.н., проф. Бурмістенков Олександр Петрович

 

д.т.н., доц. Кулік Тетяна Ігорівна

 

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Електроенергетичні комплекси, системи та керування ними

Електроенергетичні, електротехнічні та електромеханічні  компоненти систем електроспоживання

Імітаційне моделювання у електроенергетиці, напівпровідникових перетворювачах та електроприводі

Комбіновані системи електроживлення

Сучасні методи контролю параметрів електроенергії

Електромеханічні та інформаційні перетворювачі в електропобутовій техніці

Теоретичні основи технологічних процесів  в електропобутових машинах та приладах

Методи наукових досліджень в електромеханіці

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

д.т.н., проф. Здоренко Валерій Георгійович

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Технічні засоби керування автоматизованими системами виробництва

Комп’ютерно-інтегровані системи автоматизації технологічних процесів

Комп'ютерні технології обробки статистичної інформації

Сучасні системи технічного регулювання

Автоматизовані мікропроцесорні системи керування

Теорія експерименту

Інформаційно-вимірювальні технології та системи

Моделювання систем

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

д.т.н., проф. Хімічева Ганна Іванівна

 

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Метрологія та вимірювальна техніка

Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

Комп'ютерні технології обробки статистичної інформації

Сучасні системи технічного регулювання

Нормативно-правові засади метрологічного забезпечення

Теорія експерименту

Інформаційно-вимірювальні технології та системи

Моделювання систем

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія 

д.т.н., доц. Будаш Юрій Олександрович

 

д.т.н., доц. Савченко Богдан Михайлович

 

д.х.н., проф. Барсуков В’ячеслав Зіновійович

 

д.т.н., проф. Плаван Вікторія Петрівна

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Хімічні технології. Теорія явищ і процесів

Нормативно-технічна документація в галузі

Технологія адитивного формування полімерних виробів

Технології одержання екобезпечних полімерних матеріалів

Мікроаналіз поверхні полімерних матеріалів

Полімерні матеріали в медицині

Інноваційні волокна, нитки та системи

Фізичне матеріалознавство полімерів і композиційних матеріалів

182

Технології легкої промисловості

Технології легкої промисловості 

д.т.н., проф. Галавська Людмила Євгеніївна

д.т.н., проф. Березненко Сергій Миколайович

 

д.т.н., проф. Данилкович Анатолій Григорович

 

д.т.н., проф. Колосніченко Марина Вікторівна

 

д.т.н., проф. Мокроусова Олена Романівна

 

д.т.н., проф. Андреєва Ольга Адіславівна

 

д.т.н., доц. Гараніна Ольга Олександрівна

 

д.т.н., проф. Чупринка Віктор Іванович

 

д.т.н., проф. Щербань Володимир Юрієвич

 

д.т.н., проф. Кизимчук Олена Павлівна

 

д.т.н., доц. Первая Наталія Володимирівна

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Стратегія розвитку виробництв та технологій легкої промисловості

Теоретичні основи технологічного забезпечення якості та ефективності виробництва

Наукові основи проектування та прогнозування характеристик виробів легкої промисловості

3D моделювання у текстильному виробництві

Сучасні аспекти оцінки відповідності текстильних матеріалів та виробів

Дизайн та ергономіка

Проектні дизайн-концепції та прогностичні моделі формування асортименту виробів легкої промисловості

Оптимізація технологічних процесів взуттєвого виробництва

Наукові основи проектування форми взуття та її елементів

Ресурсозбереження та екотехнології виробництва шкіри та хутра

Сучасні методи оцінювання структури та властивостей шкіряних та хутрових матеріалів

Інновації в техніці та технологіях легкої промисловості

Наукові основи антропологічних досліджень для цілей проектування виробів різного призначення

226

Фармація, промислова фармація

Промислова фармація

д. фарм. н., проф. Діхтярьов  Сергій Іванович

 

д. фарм. н., проф. Страшний Владислав Володимирович

 

 

к.х.н., доц. Бессарабов Володимир Іванович

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Технології активних фармацевтичних інгредієнтів. Теорія явищ і процесів

Теорія інноваційних технологій фармацевтичних препаратів

Полімерні матеріали у фармації

Фармацевтична логістика

Біофармацевтичні аспекти розробки лікарських засобів

Технології in silico розробки активних фармацевтичних інгредієнтів

Управління ризиками для якості в фармацевтичній галузі

Спектроскопічні та хроматографічні методи досліджень у фармації

 

Правила прийому до аспірантури

 

Етапи вступної кампанії у 2021-2022н.р.


Етапи вступної кампанії

Очна та заочна форми навчання

за державним замовленням

за кошти фізичних та юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

2 серпня

2 серпня

20 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб

20 серпня

20 серпня

5 листопада

Строки проведення вступних випробувань

30 серпня –

3 вересня

30 серпня –

3 вересня

15 –  19 листопада

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

10 вересня

не пізніше

10 вересня

не пізніше

24 листопада

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

не пізніше

11 вересня

не пізніше

11 вересня

не пізніше

25 листопада

Терміни зарахування вступників

не пізніше

14 вересня

не пізніше

14 вересня

не пізніше

30 листопада

 

Документи, які подають вступники до аспірантури:

 • Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:
 • документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за їх відсутності – реферат з обраної спеціальності);
 • висновок передбачуваного наукового керівника про співбесіду з вступником;
 • копію довідки про надання ідентифікаційного номеру;
 • десять кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

 

Порядок нарахування додаткових балів за наукові та навчальні досягнення вступнику до аспірантури КНУТД

 

Загальний обсяг державного замовлення у 2020 р.

Галузь знань

Спеціальність

Обсяг державного замовлення

Шифр

Найменування

Код

Найменування

Денна форма навчання

(особи)

Вечірня форма навчання (особи)

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

3

1

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

1

2

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

1

0

075

Маркетинг

0

0

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

0

0

08

Право

081

Право

0

0

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

1

0

133

Галузеве машинобудування

3

0

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

3

0

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

0

0

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

1

0

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

4

1

18

Виробництво та технології

182

Технології легкої промисловості

2

0

22

Охорона здоров’я

226

Фармація, промислова фармаці

0

1

 

 

 

Разом:

19

5

 

Програми вступних випробувань

Програма вступного випробування зі спеціальності 022 Дизайн 

Програма вступного випробування зі спеціальності 051 Економіка 

Програма вступного випробування зі спеціальності 073 Менеджмент 

Програма вступного випробування зі спеціальності 075 Маркетинг 

Програма вступного випробування зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Програма вступного випробування зі спеціальності 081 Право

Програма вступного випробування зі спеціальності 132 Матеріалознавство

Програма вступного випробування зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування

Програма вступного випробування зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Програма вступного випробування зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Програма вступного випробування зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Програма вступного випробування зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Програма вступного випробування зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Програма вступного випробування зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація

Програма вступного випробування «Презентація дослідницької пропозиції» 

Програма вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька)

Вимоги до реферату зі спеціальності  

 

Нормативно-правова база:

Нормативно-правові акти та листи Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України: