КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Відділ докторантури і аспірантури
АРАБУЛІ Світлана Іванівна

завідувач, к.т.н.

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1, к. 333

Тел./факс.: +38044-256-29-53

e-mailaspirantura@knutd.edu.ua

ДОКТОРАНТУРА

Загальна інформація

За рішенням Вченої ради університету (Протокол №10 від 22.06.2016 р., Протокол №1 від 27.09.2017 р., Протокол №3 від 29.11.2017 р.) в університеті діє докторантура за 10 спеціальностями згідно Переліку спеціальностей 2015 р.:

Галузь знань

Спеціальність

Шифр

Найменування

Код

Найменування

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

15

Автоматизація та приладобудування

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

18

Виробництво та технології

182

Технології легкої промисловості

 

Нормативний строк  підготовки доктора наук у докторантурі – 2 роки.

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:

 • в докторантурі університету за очною (денною) формою навчання;
 • шляхом самостійної підготовки наукових досягнень до захисту.

 

Правила прийому до докторантури у 2018 

 

Етапи вступної кампанії


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

за державним замовленням

за кошти фізичних та юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

1 серпня

1 березня

1 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб

18 серпня

15 березня

18 серпня

Засідання кафедри та Вченої ради факультету з розгляду розгорнутої пропозиції та заслуховування наукової доповіді вступника

20 серпня – 20 вересня

18 березня – 18 квітня

20 серпня – 20 вересня

Засідання Вченої ради університету щодо рекомендації до зарахування вступників до докторантури та призначення наукового консультанта

не пізніше 28 вересня

не пізніше 26 квітня

не пізніше 28 вересня

Терміни зарахування вступників

не пізніше 29 вересня

не пізніше 29 квітня

не пізніше 29 вересня

 

Документи, які подають вступники до докторантури:

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень магістра (спеціаліста) і додаток до нього.
 • документ про присудження наукового ступеня доктор філософії (кандидат наук);
 • документ про присвоєння вченого звання (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень магістра (спеціаліста) і додаток до нього;
 • копію документа про присудження наукового ступеня доктор філософії (кандидат наук);
 • копію документа про присвоєння вченого звання (за наявності);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • розгорнуту пропозицію (план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації, міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах);
 • письмова характеристика вступника (його наукової діяльності), складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
 • копію довідки про надання ідентифікаційного номеру;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

 

Загальний обсяг державного замовлення

Загальний обсяг державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів через докторантуру Київського національного університету технологій та дизайну за рахунок бюджетного фінансування у 2018 р (Додаток до протоколу №1 Конкурсної комісії МОН України).

Галузь знань

Спеціальність

Прийом, осіб

Шифр

Найменування

Код

Найменування

денна

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

1

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

2

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

2

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

0

133

Галузеве машинобудування

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

0

15

Автоматизація та приладобудування

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

0

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

0

18

Виробництво та технології

182

Технології легкої промисловості

1

  

АСПІРАНТУРА

Загальна інформація

На сьогодні, в університеті здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів за 12 спеціальностями. Перелік спеціальностей та ліцензійні обсяги, затверджені Міністерством освіти і науки України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (відповідно до наказу МОН України №707 від 23.06.2016 р.)

Галузь знань

Спеціальність

Ліцензійний обсяг

(особи)

Шифр

Найменування

Код

Найменування

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

10

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

23

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

18

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

13

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

20

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

5

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

15

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

8

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

13

15

Автоматизація та приладобудування

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

15

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

8

18

Виробництво та технології

182

Технології легкої промисловості

16

 

Нормативний строк  підготовки доктора філософії:

 • в аспірантурі – 4 роки.
 • поза аспірантурою – 5 років.

 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

 • в аспірантурі університету за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;
 • поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність в університеті).

 

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії

Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Київському національному університеті технологій та дизайну становить 48 кредитів ЄКТС та розрахована на 2 роки.

 

Спеціальність

Профіль освітньо-наукової програми

Гарант освітньо-наукової програми

Члени проектної групи

Перелік обов’язкових дисциплін

Каталог дисциплін вільного вибору аспіранта

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Код

Найменування

022

Дизайн

Дизайн

д.т.н., доц. Пашкевич Калина Лівіанівна

д.т.н., проф. Колосніченко Марина Вікторівна

 

д.т.н., доц. Остапенко Наталія Валентинівна

 

д.арх., проф. Абизов Вадим Адільєвич

 

д.мист. доц. Кротова Тетяна Федорівна

 

к.т.н., проф. Ніколаєва Тетяна Вадимівна

 

к.т.н., доц. Чупріна Н.В.

 

к.мист., доц. Чернявський Костянтин Володимирович

 

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Загальна теорія формоутворення

Дизайн та ергономіка

Сучасні концепції та технології проектування

Композиція та проектний аналіз в дизайні

Дизайн у виставкових технологіях

Естетичні проблеми дизайну та мистецтв

Технічна естетика

Комп’ютерний дизайн виробів з текстилю

Інформаційне забезпечення 

Навчально-методичне забезпечення

051

Економіка

Економіка

д.е.н., проф. Денисенко Микола Павлович

д.е.н., проф. Чубукова Ольга Юріївна

 

д.е.н., доц. Мельник Альона Олексіївна

 

д.е.н., доц. Скрипник Маргарита Іванівна

 

к.е.н., доц. Бреус Світлана Василівна

 

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Макроекономічний розвиток країн

Мікроекономічний розвиток суб’єктів господарювання

Система економічної безпеки України

Інноваційна діяльність в умовах євроінтеграції України

Інформаційні технології в економічних дослідженнях

Система інформаційного забезпечення управління підприємствами

Регулювання та стимулювання діяльності підприємств

Бізнес-планування

Інформаційне забезпечення 

Навчально-методичне забезпечення

073

Менеджмент

Менеджмент

д.е.н., проф. Касич Алла Олександрівна

д.е.н., проф. Кухленко Олег Васильович

 

д.е.н., проф. Тарасенко Ірина Олексіївна

 

к.е.н., доц. Бондаренко Світлана Михайлівна

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Глобальний стратегічний менеджмент

Менеджмент і лідерство

Теорія прийняття рішень

Менеджмент якості

Проектний менеджмент

Конкурентна політика

Теорія організацій

Управління логістичними системами

Інформаційне забезпечення 

Навчально-методичне забезпечення

075

Маркетинг

Маркетинг 

к.е.н., доц. Подольна Валентина Вікторівна

д.е.н., проф. Чубукова Ольга Юріївна

 

д.е.н., проф. Тарасенко Ірина Олексіївна

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Інноваційний маркетинг

Моделювання бізнес-рішень у маркетингу

Маркетинг-аудит

Бренд-орієнтоване управління

Управління поведінкою споживачів

Системний аналіз

Статистичне забезпечення маркетингу

Комерційна діяльність підприємств

Інформаційне забезпечення 

Навчально-методичне забезпечення

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

д.е.н., проф. Грищенко Іван Михайлович

д.е.н., проф. Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна

 

д.е.н., проф. Щербак Валерія Геннадіївна

 

д.е.н., доцент Мягких Ірина Миколаївна

 

д.е.н., доцент Моргулець Оксана Борисівна

 

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Підприємництво: розвиток та оцінювання

Глобальний бізнес

Міжнародні стратегії розвитку бізнесу

Міжнародний бізнес та біржові ринки

Управління підприємницькими ризиками та кризами

Біржова електронна торгівля

Інноваційне підприємництво та трансфер технологій

Розвиток інтегрованих бізнес-структур в підприємництві

Інформаційне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення

132

Матеріалознавство

Матеріалознавство

д.т.н., проф. Супрун Наталія Петрівна

д.т.н., проф. Слізков Андрій Миколайович

 

к.т.н., доц. Романюк Оксана Олександрівна

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Теоретичні основи матеріалознавства (текстильного, шкіряно-хутрового та взуттєвого)

Теоретичні основи планування експериментів та інтерпретації результатів визначення властивостей матеріалів

Експертне оцінювання якості матеріалів для виробів текстильної і легкої промисловості

Новітні методи дослідження структури і властивостей матеріалів

Основи розробки методів дослідження властивостей матеріалів та складання нормативних документів

Основні засади вибору сучасної нормативної бази в матеріалознавчих дослідженнях

Процеси тепломасопереносу в матеріалах легкої промисловості

Релаксаційно-деформаційні процеси в матеріалах легкої промисловості

Інформаційне забезпечення 

Навчально-методичне забезпечення

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування 

д.т.н., проф. Чабан Віталій Васильович

д.т.н., проф. Панасюк Ігор Васильович

 

д.т.н., проф. Місяць Володимир Петрович

 

к.т.н., доц. Манойленко Олександр Петрович

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Сучасні апарати та процеси хімічних виробництв легкої промисловості

Машинознавство, системи приводів і деталі машин

Комп’ютерне моделювання теплових та гідравлічних процесів

Комп’ютерне моделювання механічних систем

Прогнозування надійності технічних систем

Сучасні методи підвищення надійності технічних систем

Інноваційне обладнання для виготовлення швейних і трикотажних виробів

Інноваційне обладнання для виготовлення взуттєвих виробі та переробки їх відходів

Інформаційне забезпечення 

Навчально-методичне забезпечення

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

д.т.н., проф. Каплун Віктор Володимирович

д.т.н., проф. Злотенко Борис Миколайович

 

д.т.н., проф. Шавьолкін Олександр Олексійович

 

к.т.н., доц. Швайченко Володимир Борисович

 

к.т.н., доц. Павленко Володимир Миколайович

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Електроенергетичні комплекси, системи та керування ними

Електроенергетичні, електротехнічні та електромеханічні  компоненти систем електроспоживання

Імітаційне моделювання у електроенергетиці, напівпровідникових перетворювачах та електроприводі

Комбіновані системи електроживлення

Сучасні методи контролю параметрів електроенергії

Електромеханічні та інформаційні перетворювачі в електропобутовій техніці

Теоретичні основи технологічних процесів  в електропобутових машинах та приладах

Методи наукових досліджень в електромеханіці

Інформаційне забезпечення 

Навчально-методичне забезпечення

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

д.т.н., проф. Здоренко Валерій Георгійович

д.т.н., проф. Зубрецька Наталія Анатоліївна

 

к.т.н., доц. Голубєв Леонтій Петрович

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Технічні засоби керування автоматизованими системами виробництва

Комп’ютерно-інтегровані системи автоматизації технологічних процесів

Комп'ютерні технології обробки статистичної інформації

Сучасні системи технічного регулювання

Автоматизовані мікропроцесорні системи керування

Теорія експерименту

Інформаційно-вимірювальні технології та системи

Моделювання систем

Інформаційне забезпечення 

Навчально-методичне забезпечення

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

д.т.н., проф. Хімічева Ганна Іванівна

д.т.н., проф. Федін Сергій Сергійович

 

д.т.н., проф. Зубрецька Наталія Анатоліївна

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Метрологія та вимірювальна техніка

Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

Комп'ютерні технології обробки статистичної інформації

Сучасні системи технічного регулювання

Нормативно-правові засади метрологічного забезпечення

Теорія експерименту

Інформаційно-вимірювальні технології та системи

Моделювання систем

Інформаційне забезпечення 

Навчально-методичне забезпечення

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія 

д.т.н., доц. Савченко Богдан Михайлович

д.т.н., проф. Білошенко В.О.

д.х.н., проф. Барсуков В.З.

 

д.т.н., проф. Плаван В.П.

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Хімічні технології. Теорія явищ і процесів

Нормативно-технічна документація в галузі

Технологія адитивного формування полімерних виробів

Технології одержання екобезпечних полімерних матеріалів

Мікроаналіз поверхні полімерних матеріалів

Полімерні матеріали в медицині

Інноваційні волокна, нитки та системи

Фізичне матеріалознавство полімерів і композиційних матеріалів

Інформаційне забезпечення 

Навчально-методичне забезпечення

182

Технології легкої промисловості

Технології легкої промисловості 

д.т.н., проф. Березненко Сергій Миколайович

д.т.н., проф. Гаркавенко Світлана Степанівна

 

д.т.н., проф. Данилкович Анатолій Григорович

 

д.т.н., проф. Колосніченко Марина Вікторівна

 

д.т.н., проф. Галавська Людмила Євгеніївна

Філософія науки і методологія досліджень

Іноземна мова для академічних цілей

Комп’ютерне  математичне моделювання

Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень

Педагогічна майстерність у вищій школі

Стратегія розвитку виробництв та технологій легкої промисловості

Теоретичні основи технологічного забезпечення якості та ефективності виробництва

Наукові основи проектування та прогнозування характеристик виробів легкої промисловості

3D моделювання у текстильному виробництві

Сучасні аспекти оцінки відповідності текстильних матеріалів та виробів

Дизайн та ергономіка

Проектні дизайн-концепції та прогностичні моделі формування асортименту виробів легкої промисловості

Оптимізація технологічних процесів взуттєвого виробництва

Наукові основи проектування форми взуття та її елементів

Ресурсозбереження та екотехнології виробництва шкіри та хутра

Сучасні методи оцінювання структури та властивостей шкіряних та хутрових матеріалів

Інновації в техніці та технологіях легкої промисловості

Наукові основи антропологічних досліджень для цілей проектування виробів різного призначення

Інформаційне забезпечення 

Навчально-методичне забезпечення

 

Правила прийому до аспірантури в 2018 р.

 

Етапи вступної кампанії


Етапи вступної кампанії

Очна та заочна форми навчання

за державним замовленням

за кошти фізичних та юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

1 серпня

1 березня

1 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб

20 серпня

12 березня

13 вересня

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

27 серпня – 1 вересня

18-23 березня

17 вересня – 22 вересня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 7 вересня

не пізніше 26 березня

не пізніше 24 вересня

Терміни зарахування вступників

не пізніше 11 вересня

не пізніше 29 березня

не пізніше 28  вересня

 

Документи, які подають вступники до аспірантури:

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатку до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (при їх відсутності – реферат з обраної спеціальності);
 • висновок передбачуваного наукового керівника про співбесіду з вступником;
 • копію довідки про надання ідентифікаційного номеру;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

 

 

Програми вступних випробувань

Програма вступного випробування зі спеціальності 022 Дизайн 

Програма вступного випробування зі спеціальності 051 Економіка 

Програма вступного випробування зі спеціальності 073 Менеджмент 

Програма вступного випробування зі спеціальності 075 Маркетинг 

Програма вступного випробування зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Програма вступного випробування зі спеціальності 132 Матеріалознавство

Програма вступного випробування зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування

Програма вступного випробування зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Програма вступного випробування зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Програма вступного випробування зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Програма вступного випробування зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія 

Програма вступного випробування зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості 

Програма вступного випробування «Презентація дослідницької пропозиції» 

Програма вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька)

Вимоги до реферату зі спеціальності 

 

 

Загальний обсяг державного замовлення

Загальний обсяг державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру Київського національного університету технологій та дизайну за рахунок бюджетного фінансування у 2018 р (Додаток до протоколу №1 Конкурсної комісії МОН України).

Галузь знань

Спеціальність

Прийом, осіб

Шифр

Найменування

Код

Найменування

денна

вечірня

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

4

2

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

3

2

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

2

0

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

0

0

133

Галузеве машинобудування

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1

0

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1

0

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

0

0

18

Виробництво та технології

182

Технології легкої промисловості

5

1

 

 

 

Розклад вступних випробувань до аспірантури

Рейтинговий список вступників в аспірантуру КНУТД

Протокол засідання приймальної комісії про зарахування в аспірантуру КНУТД

 

Нормативно-правова база:

Нормативно-правові акти та листи Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України: