КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

Дисципліна вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету індустрії моди (ДВСПП)

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни: Аналіз систем оцінки якості текстильних матеріалів.

Тип модуля: вільного вибору студентів.

Семестри: 7, 8.

Обсяг модуля: загальна кількість годин - 360; кількість кредитів ЄКТС - 12.

Результати навчання:

знати: основні теоретичні положення аналізу оцінки якості матеріалів; призначення та галузі застосування класичних і сучасних методів аналізу оцінки якості матеріалів; практичні можливостей різних методів дослідження структури, сировинного складу і властивостей текстильних матеріалів та виробів; основи сенсорного аналізу, фізико-хімічні методи аналізу текстильних матеріалів;

вміти: володіти основними методами якісних та кількісних досліджень, правилами їх організації, вивчення місця і ролі досліджень у визначені якості матеріалів для виробів текстильної і легкої промисловості;

володіти навичками: принципи і техніку експерименту при дослідженні фізичних і хімічних змін; принципи вибору методу, конкретного апаратурного оснащення і методики проведення експерименту в залежності від поставленої мети дослідження.

Програмні результати навчання: ПРН 8, ПРН 15, ПРН 17.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): хімія, матеріалознавство, експертиза текстильних матеріалів.

Зміст навчального модуля: Методи аналізу якості оцінки текстильних , засновані на зміні фізико - хімічних властивостей текстильних матеріалів. Аналіз та оцінка якості матеріалів та виробів за допомогою зорових і тактильних сприйняттів. Порядок проведення аналізу оцінки якості в текстильній та легкій промисловості. Основні елементи планування та прогнозування оцінки якості текстильних матеріалів.

Види навчальних занять: лекція, практичне, лабораторне, консультація.

Форми навчання:  денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, дослідницький.

Методи контролю: усний, письмовий, тестовий, лабораторний.

Форми підсумкового контролю: залік (семестр 7), екзамен (семестр 8).

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, перелік питань для модульного, підсумкового контролю та захисту лабораторних робіт, комплекти тестових завдань для захисту лабораторних робіт, до модульного та підсумкового контролю.

Мова навчання:  українська.