КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

Обов’язкова анотована дисципліна здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ДИЗАЙН)

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни: Українська та зарубіжна культура

Тип модуля: обов’язковий

Семестр 1.

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180; кількість кредитів ЄКТС – 6.

Результати навчання:

знати: основні етапи та напрями розвитку культури; види, жанри та стилі  мистецтва;  роль культурних процесів у формуванні особистості й держави;

вміти: класифікувати явища культури за їх історичною значимістю, національною приналежністю і стильовими особливостями;

володіти: навичками оперування фаховою термінологією;

здатен продемонструвати вміння вирішувати професійні завдання, спираючись на гуманістичні та загальнолюдські цінності;

самостійно вирішувати специфіку поліетнічного культурного середовища та особливості міжетнічної комунікації.

Програмні результати навчання: ПРН 21, ПРН 4, ПРН 13.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): філософія, політологія та соціологія; ділова українська мова.

Зміст навчального модуля: Предмет та завдання курсу. Культура Трипілля-Кукутень та народів Стародавнього Сходу. Антична культура. Культура Середньовіччя та Київської Русі. Культура доби Відродження та Просвітництва. Культура ХІХ ст. та ХХ ст. Сучасна українська культура.

Види навчальних занять: лекція, семінарське, консультація.

Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, дослідницький, метод проблемного викладання.

Методи контролю: усний, письмовий, тестовий.

Форми підсумкового контролю: залік (семестр 1).

Засоби діагностики успішності навчання: перелік питань, комплекти тестових завдань для поточного та підсумкового контрою.  

Мова навчання:  українська.