КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

Обов’язкова анотована дисципліна здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ДИЗАЙН)

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни: Основи технології виробів легкої промисловості (швейних виробів).

Тип модуля: обов’язковий.

Семестри: 3, 4, 5.

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 270; кількість кредитів ЄКТС – 9.

Результати навчання:

знати: основи технології виготовлення швейних виробів на етапах експериментального та підготовчо-розкрійного виробництв; технологічні процеси нормування матеріалів; види ниткових стібків, їх кодування; сучасні засоби виробництва та новітні технології виготовлення; закономірності обрання технологій для процесів проектування та виготовлення сучасного одягу; основи технології клейових з’єднувань; основи технології волого-теплових процесів швейних виробів; основи технології виготовлення швейних виробів верхнього плечового асортименту; закономірності обрання технологій, методів, обладнання та матеріалів для процесів проектування та виготовлення сучасного одягу;

вміти: самостійно здобувати знання щодо новітніх розробок та технологій виготовлення одягу; вдосконалювати технологічні процеси підготовчо-розкрійного та експериментального виробництв за новими технологіями; обирати універсальне та спеціальне та напівавтоматичне швейне обладнання для виготовлення виробів всіх асортиментів; обирати оптимальну технологію виготовлення швейних виробів верхнього плечового асортименту; вирішувати практичні задачі створення одягу відповідно до вимог сучасної моди; складати нормативно-технологічну документацію на нову модель; втілювати дизайнерські ідеї створення одягу від ескізу до виробу; виконувати порівняльний аналіз варіантів методів обробки основних вузлів швейних виробів;

володіти навичками: вибору основних видів обладнання та технології виготовлення швейних виробів на етапі експериментального та підготовчо-розкрійного виробництв; розробки і впровадження у промислове виробництво нормативно-технічної документації на нові моделі одягу; навичками креативного та професійного підходу до проектування та виготовлення швейних виробів з різних матеріалів; навичками реалізації дизайн-проекту моделі одягу в матеріалі; навичками вибору раціональних режимів виконання ниткових та клейових з’єднувань та операцій ВТО; навичками виготовлення окремих вузлів та швейних виробів верхнього плечового асортименту.

Програмні результати навчання: ПРН 9, ПРН 18, ПРН 19.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): вища математика, матеріалознавство, теоретичні основи фаху: проектування та конструювання виробів.

Зміст навчального модуля: Технологічні процеси експериментального та підготовчо-розкрійного виробництв. Ниткові з’єднування та сучасне обладнання для виготовлення швейних виробів. Основи технології виготовлення виробів верхнього плечового асортименту.

Види навчальних занять: лекція, практичне, консультація.

Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, дослідницький.

Методи контролю: письмовий (виконання письмових завдань, в тому числі розробка технологічної документації на виріб), практичний (виготовлення вузлів швейних виробів), графічний (виконання креслеників загального виду виробу, складання конструкторської документації).

Форми підсумкового контролю: екзамен (семестри 3, 5), залік (семестр 4).

Засоби діагностики успішності навчання: перелік питань, комплекти тестових завдань для модульних та підсумкового контролів.

Мова навчання: українська.